מסכת בבא קמא

חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חלק א' - שאלות מסכמות

א. תולדות דשבת וטומאות האם הם כיו"ב ומדוע נקראים תולדות? קרן דתלושה ודמחוברת מנ"ל, מה הם תולדות הקרן, ומדוע הוי כקרן? (ב)

ב. שן ורגל היכן כתיבי? מנ"ל דזה שן ורגל? לולי הילפותא דהם שו"ר מה היינו אומרים? שן דלא מכליא קרנא ורגל דאזלה ממילא מנ"ל? (ב:-ג.)

ג. מה הם תולדות דשן, רגל, בור, אדם ואש, במה כל א' דומה לאביו? איזה תולדות ספק לאו כיוצ"ב ולענין מה הם התולדות של אבותיהן? (ג)

ד. מהי מבעה (2) מנ"ל, מדוע כל מ"ד לא אומר כהשני? מהו שור לב' המ"ד הנ"ל (פרט גם להו"א)? ומהו לא ראי לכל מ"ד? (ג:-ד.)

ה. היכן קתני אדם לשמואל? ומדוע תני לרב פעמיים אדם? מדוע היה צד לומר שמבעה זה אש או מים ומדוע ל"א הכי? (ד)

ו. מה הם האבות דתני ר"ח ומדוע לא תנן במתני' (2)? מה הם האבות שהוסיף ר"ח מדוע לא שנאן ר"א? מדוע תנא דידן דר"א ור"ח תנא מנינא (ד:-ה.)

ז. מדוע ר"א לא תני: גנב וגזלן, עדים זוממין, שור דאזיק אדם, אונס מפתה ומוצש"ר, מטמא מדמע ומנסך? מה הם התולדות לר"א ור"ח? (ד:-ה.)

ח. היאך ילפינן כולהו מבור ועוד א'? האם קרן היה אפשר ללמוד? למאי הלכתא כתבינהו רחמנא? (ה:)

ט. הצד השוה שבהן לאתויי מאן - 4 - פרט המקרים? (ו)

י. במה נחלקו ר"י ור"ע גבי עידית לראב"א ולראב"י, ומנ"ל לכל תנא את דינו? במה נחלקו בהקדש להו"א ולמסקנא? ומנ"ל דנחלקו אי בדניזק שיימינן? (ו:-ז.)

יא. כיצד מיישבת הגמ' הסתירה בין מיטב לישיב להו"א, מה הקשה הגמ' על ההו"א, ומה מסקינן? (ז)

יב. בשל מי שמין לר"ע ולר"י? כיצד מיישבת הגמ' הסתירה בין ב' המשניות דבחד תני ב"ח בבינונית וחד תני בזיבורית (4)? (ז:-ח.)

יג. מכר לא' או לג' בנ"א בב"א ובזא"ז מה דינו? פרט מתי לקח העידית, ביתמי ולא ביתמי? (ח)

יד. מה הדין במכר לוקח בינונית וזיבורית ושמר עידית ומה הדין להיפך ומדוע? ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון ומכר שמעון שדה א' ללוי מה דינו? פרט! (ח:)

טו. ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ושלא באחריות, ואתא בע"ח דראובן וטרף משמעון או יצאו עליה עסיקין מה דינו? פרט! (ח:-ט.)?

טז. היאך יישב ר"ח הסתירה מישיב ומיטב? א"ר אסי כספים הרי הן כקרקע באר להו"א ולמסקנא? במצוה עד שליש באר להו"א ולמסקנא? (ט)

יז. שור ובור שמסרן לחש"ו והזיקו חייב משא"כ באש, באר? מה חומר בשור מבור ואש, בבור משור ואש, באש משור ובור? (ט:-י.)

יח. הכשרתי במקצת נזקו חבתי וכו' כיצד וכאיזה מ"ד? מדוע ל"א מסר שורו לה' בנ"א, מרבה בחבילה, ה' שישבו על ספסל א' וכו', הכוהו י' בנ"א? (י)

יט. מ"ט שהבעלים מטפלין בנבילה, ומדוע בעינן כל הנך קראי? מדוע לא יתן מדין ישיב? מהו טורח נבילה ומה דינו? (י:-יא.)

כ. האם שמין לגנב לגזלן ולשואל? שליה שיצאתה מקצתה ביום א' ומקצת ביום ב' מה דינה ומאי קמ"ל? בהמה גסה בהמה נקנית? האחין שחלקו ומה שמין? פרט! (יא)

כא. שומר שמסר לשומר מה דינו? פרט, ומדוע? גובין מן העבדים, במאי איירי? פרט! במאי פליגי הבריתות דהחזיק בעבדים, אי קנה קרקעות? (3) (יא:-יב.)

כב. קשי קדשים וקדק"ל ממון של מי הם ומנ"ל, קודם שחיטה ולאחר שחיטה? (יב:)

כג. במה נאמר שקדשים קלים הם ממונו, ובמה לא, ומנלן? שלמים תם שהזיקו, במה גובה מבשרם, ואליבא דמאן? תודה שהזיקה, מי מביא את הלחם? (יג.-:)

כד. נכסים שהן של בני ברית, נכסים המיוחדין, למעוטי מאי? כשהזיק חב המזיק - במה קאי? מתי אמרינן דשור דמשאיל שהזיק שור דשואל משלם בתם ח"נ ובמועד נ"ש, ומתי פטור? (יג:-יד.)

כה. 1. חצר השותפין לפירות ולשוורים, 2. לפירות ולא לשוורים, 3. לפירות לחד (לניזק) ולשניהם לשוורים, האם חייב על השן ורגל, וכמה חייב בקרן לר' טרפון (מקרים 1 ו-3) (יד.)

כו. שום כסף, שווה כסף, בפני ב"ד, ע"פ עדים בני חורין ובני ברית, מה בא להשמיענו? מנין שאשה כאיש, ולענין מה? (יד:-טו.)

כז. לענין מה השווה הכתוב אשה לאיש, ומה הצריכותא? (טו.)

כח. פלגא נזקא קנסא או ממונא, ומדוע? מה ההלכה, ואיך מיושב הק"ו? מה הנ"מ בין תם למועד (4)? בשור שנגח מתי אין משלם ע"פ עצמו (2)? כלבא דאכל אימרי ושונרא דאכלה תרגולא, מה דינם? (טו.-:)

כט. מי הם ה' תמין וה' מועדין (2)? שור המזיק ברשות הניזק, איזה נזק? איך מתפרשת המשנה? (טו:-טז.)

ל. רביצה על פכין קטנים, היא קרן או רגל? במאי מיירי ולמעך את האדם וכו'? (טז.)

לא. "כאן בצבוע זכר כאן בצבוע נקיבה" באר התירוץ! ארי ברה"ר שדרס או טרף, האם חייב, ומדוע? (טז.-:)

לב. במה חשדו את ירמיה הנביא? מאי "למות"? לחזקיה שהושיבו לו ישיבה על קברו - כמה זמן? ומהו "וכבוד עשו לו במותו" (5)? מה גדול תלמוד או מעשה? מה זוכה העוסק בת"ת וגמ"ח (2)? (טז:-יז.)

לג. מדוע כ' במתני' "הרגל" וגם "הבהמה"? וכן גבי שן? מה הדין בצרורות, ומדוע? אמר רבא כל שגנב טמא וכו', מה בא לאשמועינן? דרסה על הכלי ולא שברתו ונתגלגל למק"א ונשבר, מה הדין. ומדוע? (יז:-יח.)

לד. הידוס אינו מועד וי"א הרי"ז מועד, במה נח' (4)? תרנגולין שהיו מחטטין בחבל דלי וכו', מה הזיקו, ומה דינם? הכלב שנטל חררה והלך לגדיש וכו', מה דין התלותן, ובמה נח' ר"א וחכמים (2)? איזה ב' ספיקות נפשטים לפי א' המהלכים? (יח.-:)

לה. בהמה שהטילה גללים, תרנגול דתקע בכלי זכוכית, מדוע אינו משונה? מהם ד' הספיקו בדין צרורות? מהו הספק של הגמ' בפי' המשנה היתה מבעטת וכו'? (2) מהו ספיקו של ר"א בר ממל במקום שאי אפשר לה אא"כ מנתזת ובעטה והזיקה? (2) (יח:-יט.)

לו. צרורות ברה"ר, התיזה ברה"ר והזיקה ברה"י, מה הדין ומדוע? אין ח"נ חלוק לא לרה"י ולא לרה"ר, באר! (2) כשכשה בזנבה, באמתה, מה הדין ברה"ר? (יט.-:)

לז. דליל שקשרו אדם, מי חייב, ומדוע? נקשר מאליו מי חייב וכמה? (2) (יט:)

לח. האם אכילה ע"י הדחק שמה אכילה, ומנין? אכלה פת בשר ותבשיל משלם ח"נ, במאי מיירי? (2) חמור שאכל לחם ופלסיה לסלא, כמה חייב על הסל? (יט:)

לט. בהמה שאכלה מע"ג חברתה ברה"ר, מה הדין? והאם יש ראיה? מתגללגל מהו - מה הציור? משוי מקצתו בפנים ומקצתו בחוץ אכלה בפנים חייבת אכלה בחוץ פטורה, במה מיירי? (3) (כ.)

מ. בד"א ברשות הנזיק אבל ברה"ר פטור, האם גם באכילת כסות, ומדוע? מתי לכו"ע אמרינן כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור? ומי חולק באופן זה (לקמן כד:), משלמת מה שנהנית, כמה? (2) (כ.)

מא. זה נהנה וזה לא חסר, האם יש ראיה ממתני'? מקיף את חבירו מד' רוחותיו, האם חייב הניקף לשלם? מתי לכו"ע חייב הניקף לשלם, ומדוע? בית ועליה שנפלו, ובנה בעל העליה את הבית ודר בו, האם צריך לשלם שכירות, ומדוע? (כ:)

מב. האם יש ראיה מגזבר שהניח האבן על הקדש בפני ארובה דמעל - דהדר בחצר חבירו, צריך להעלות לו שכר, ומדוע? מה פריך ר' הונא? מה הטעם (2)? השוכר בית מראובן מעלה שכר לשמעון, במה מיירי? (כ:-כא.)

מג. מה הדין במחזרת, ומדוע? מתי לכו"ע פטורין ומתי לכו"ע חייבין? כלב, גדי, אדם ותרנגול שדלגו מלמטה למעלה ומלמעלה למטה, מה הדין ומדוע? (כא:-כב.)

מד. הכלב והגדי שנפלו מראש הגג, מה הדין ומדוע? מתי לכו"ע פטורין ומתי לכו"ע חייבין? כלב, גדי אדם ותרנגול שדלגו מלמטה למעלה ומלמעלה למטה, מה הדין ומדוע? (כא:-כב.)

מה. אשו משום חיציו או משום ממונו, ומדוע? מה הנפק"מ (6)? על הגדיש משלם ח"נ - באיזה חלק של הגדיש? גמל טעון פשתן וכו' מה הדין, ומדוע המדליק את הגדיש ושרף את הגדי והעבד, האם חייב, ומתי יש קלב"מ? השולח את הבעירה ביד חש"ו, מה הדין? (כב:-כג.)

מו. מדוע בעל הגחלת פטור על הדליקה? ומדוע לא הוי משונה גבי כלב? מי הוא בעל הגדיש, ומדוע? מה הצד דפי פרה כחצר המזיק, הא א"כ לא משכח"ל שן בחצר הניזק (2)? השיך את הנחש, האם המכיש חייב, ומדוע? ומה דין הנחש, ומדוע? (כג.-:)

מז. מהו תם, ומהו מועד? (4) מה טעמו של ר' יהודה, ומאיזה נגיחה חייב? מ"ט דר"מ? זב וזבה, מי תלוי בראיות ומי בימים, ומנלן? (כג:-כד.)

מח. האם ליעודי תורא או ליעודי גברא? הוכח! בפני מי צריכין להעיד? מה הדין בהוזמו? מדוע אין האחרונים יכולים לטעון דלא ידעי שהשור יעשה מועד על ידיהם ובאו רק לחייבו ח"נ? (3) (כד.-:)

מט. קרן ברשות הניזק, מה הדין, ומנלן? מנין לדיו? מנין דאפי' בעלמא? מני ן דאפי' במקום דמיפרך ק"ו - לרבנן? (כד:-כה.)

נ. האם קרי דזב מטמא במגע ובמשא, ומנלן? מפץ בזב, במת ובשרץ לכמה ימים טמא? מה המקור שמטמא? מדוע "בגד ועור" הרי מופנה מב' צדדים? (כה.-:)

נא. מנין ששן ורגל פטור ברה"ר מנ"ש ומח"נ? מנין שחייב ברה"ר נ"ש? מנין שקרן ברה"ר חייב בח"נ? מנין שאדם פטור מכופר ושור פטור מד' דברים? האם יש כופר ברגל, מה הציור, ומנין? (כה:-כו.)

נב. במה חלוק אדם בין מזיד לשוגג? מה הדין לענין נזק, ד' דברים, שבת, גלות עבד בלא הכיר באבן ונפלה, ובהכיר בה ושכחה, בנתכוין לזרוק ב' וזרק ד', לזרוק ד' וזרק ח'? (כו.-:)

נג. זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושבר במקל, מה דינו? היו תחתיו כרים וכסתות וסילקן אחר שזרק, מה דינו? בזרק תינוק ובא אחר וקיבלו בסייף, מה דינו? בא שור וקיבלו בקרניו מה דינו? ומדוע? (כו:-כז.)

נד. נפל מן הגג ברוח מצויה באיזה מה' דברים חייב? ומה הדין ברוח שאין מצויה? האם צריך כוונה לבייש כדי לחייבו על הבושת? הניח גחלת על ליבו, על בגדו, על לב עבדו, על שורו, מה הדין ומדוע? (כז.)

נה. היכן מצינו שפתח בכד וסיים בחבית, ומדוע, והיכי דמי? מדוע הנתקל ושברה פטור (4) ומה הדין בשבר בידים ונתקל ביום? (כז)

נו. האם עביד איניש דינא לנפשיה ? האם יש ראיה לדין זה ממתני', מברייתא דשור שעלה ע"ג חבירו, מברייתא דנרצע והיתה דרך הרבים עוברת וכו'? (כז:-כח.)

נז. לרב ושמואל נשבה כדו ברה"ר והוחלק א' במים על מה חייבים? באר להנ"ל ברייתא דר"א דונפל שם שור או חמור וכו'? מה הדין בנתקל בקרקע ונישוף באבן? (כח)

נח. במה נחלקו ר"י ור"מ באינו מתכוין לרבה ואביי? באר לפי"ז ברייתא דנפלה גמלו? לר"א ור"י מתי נחלקו ר"י ור"מ ומה הדין לשיטתם במפקיר נזקיו? (כט)

נט. הופך את הגלל מתי פטור בנזקו ? גודר בקוצים מה דינו במצמצם ומדוע? למסקנא מי הם המ"ד דמפקיר נזקיו ומה ס"ל לר"א? (כט:)

ס. השופך מים ברה"ר וכו' מה דינו בתמו ולא תמו מיא? מאי קמ"ל במשנה זו? המצניע קוצותיו בכותל חבירו וסתר בעל הכותל מי חייב ומדוע? (ל.)

סא. המוציא תבן וזבל לרה"ר, בשעת ושלא בשעת הוצאת זבלים האם חייב בנזקו ומדוע? (ל)

סב. האם ומאימתי קנסו גוף המזיק שיהיה הפקר והאם מורין כן? מתי לכו"ע אפשר לקנוס? שטר יש בו ריבית מה אינו גובה בו ומדוע? (ל:-לא.)

סג. ב' קדרים שנתקל השני בראשון מדוע חייב הראשון (3)? עמד בעל קורה לכתף ונשברה חבית בקורה מה דינו? קדרים וזגגין וכו' נתקל הראשון ונפל וכו' מי חייב ובאיזה מקרה איירי? (לא.)

סד. ראשון ושני מה דינם בנזקי גוף וממון של הנתקל בהם לרבא אליבא דרב ושמואל, ומדוע? (לא)

סה. המזיק בתשה"מ מה דינו לר"ה ולרבא? מהו חידושו של ר"ל, והאם יש ראיה לדבריו מרישא וסיפא דמתני' ומדוע? (לב.)

סו. רץ ברה"ר והזיק את חבירו האם חייב ומדוע? המבקע וכו' איזה מקרים השמיעה המשנה ומאי קמ"ל בכל דין? (לב)

סז. נכנס ברשות ושלא ברשות לחנותו של נגר ונתזה בקעת, הוסיף לו רצועה א', זורק את האבן לרה"ר והרג, מי שיצתה אבן מתח"י והוציא הלה את ראשו, מה דינם בגלות ובד' דברים ומדוע? (לב:-לג.)

סח. פועלים שבאו לתבוע שכרן מבעה"ב ונגחן שורו של בעה"ב מה דינו? שור תם באדם מה דינו לענין ח"נ מעליה וד' דברים ומנ"ל? (לג.)

סט. יושם או הוחלט השור מנ"ל? מכרו או הקדישו מזיק או ניזק לשור תם ומועד, מה דינו, ומדוע? מאי קמ"ל דשחטו מה שעשה עשוי? מדוע קדמו בע"ח אינם זוכין? (לג-לד.)

ע. כחש ושבח, בידים ובממילא, במזיק וניזק, מה דינו לר"ע ולר"י? מהו שור האמור בתורה לר"י ור"מ? מאי נפק"מ לכו"א ולמסקנא? האם מצאנו והיכן דמשלם לר"י יותר לח"נ? (לד)

עא. באלו דברים הוא חייב לשורו פטור ובאלו להיפך? במה איירי בהוא ושור בבייש ובהדליק את הגדיש? ומהו מפני שנדון בנפשו? (לד:-לה.)

עב. מהם ד' המקרים במשנה שאומרים המומע"ה? במה איירי מתני' בברי או בשמא, בתמין או במועדין? מהו חידושו של רהב"נ והאם קשה על דבריו ממתני'? (לה-לו.)

עג. שור שנגח דו"ה שוורים מה דינו בתפס ולא תפס לר"ע ולר"ש לר"מ ולר"י? איזה ד' דינים שמעינן ממעשה דההו"ג דתקע לחבריה וכו'? (לו.-לז.)

עד. מועד לאדם ואינו מועד לבהמה מועד לקטנים ואינו מועד לגדולים, באר כוונת מתני' ומאי קמ"ל? הבא ב' ראיות (שלא נדחו) דואינו מועד תנן? מאמתי נעשה מועד לכל הבהמות לשיטות הנ"ל? (לז.)

עה. מה הם ד' הספיקות (וצדדיהם) שנשארה בהם הגמ' בספק? נגח א' לחודש ויום מאמתי נעשה מועד, ומדוע? מאימתי נעשה מועד לשופרות ומאי קמ"ל? (לז)

עו. שור של ישראל שנגח שור של הקדש או גוי ושל הנ"ל שנגח של ישראל מה דינו ומדוע? מהו ראה ויתר גוים? לר"מ האם כותים גירי אמת והיכן קנסו אותם? (לד:-לה)

עז. מדוע רצה משה להלחם במואב ומדוע לא נלחם? מנ"ל שאין הקב"ה מקפח שכר כל בריה? מדוע ומנ"ל דיקדים אדם לדבר מצוה? (לח:)

עח. האם מעמידים אפוטרופוס לשור תם ומועד של קטנים לגבות? מעליית מאן גובים ומדוע? אימתי נזקקין לנכסי יתומים? נתפקח החרש וכדו' מה דין השור ומדוע? (לט)

עט. שור חש"ו שנגח מה שיטת ר"י ורבי יעקב לאביי לרבא ולרבינא? ונתן פדיון נפשו של מי ומדוע (להו"א ולמסקנא)? מה צדדי הספק בשור של ב' שותפין לענין כופר, ובחייבי כופרין אם ממשכנין אותם? (לט:-מ.)

פ. שאלו בחזקת תם ונמצא מועד מתי פטור השואל לגמרי ומתי חייב ח"נ? מדוע אין הבעלים יכול לטעון הוה מעריקנא? האי ברייתא ס"ל לענין בושת משנה? (3) (מ)

פא. שור האצטדין מה דינו לענין מיתה ולקרבן ומדוע? מדוע נאמר קרא גם לרובע וגם לנוגח? מדוע רובע אינו משלם כופר (2) ובמאי פליגי? (מ:-מא.)

פב. היאך משכח"ל למועד שהרג אדם (8)? מנ"ל איסור אכילה והנאה בשור הנסקל שנסקל ונשחט ע"י סכין וצור? (מא)

פג. מה ילפינן מנקי לר"א ור"ע מדוע ל"א הביאהו לב"ד וישלם לך? לריה"ג מדוע בעינן קרא ולא ילפינן מאנשים ולא שוורים (4)? (מא:-מב)

פד. נזקי וכופר האשה למי מגיעים אחר מיתתה ומנ"ל? (מב:)

פה. מי מקבל נזקי האשה שמתה לבני מערבא ולרבי? בגרושה, מי מקבל דמי וולדות, ומדוע? (מג.)

פו. כשהמית בן חורין או עבד, שלא בכוונה ע"פ עדים, האם משלם כופר או קנס? (3) והאם משלם דמים? (מג.-:)

פז. ע"פ עצמו, מתי משלם כופר ומתי דמים? ומה הדין בהמית עבד ע"פ עצמו, ומדוע? (מג:)

פח. מנין לומדים דחייב על הקטנים כגדולים, בתם ובמועד? ומדוע לא בק"ו? (מד.)

פט. באיזה אופן השור נעשה מועד ליפול על בנ"א בבורות, ולהתחכך בכותל ולהפילו על האדם? שור שהזיק שלא בכוונה, מה הדין, ומדוע? (מד.-:)

צ. נתכוון להרוג את זה והרג את זה, מה הדין באדם ובשור, ומנלן? מתי לכו"ע פטור? (מד:)

צא. מה החידוש בשור האשה? מה ההבדל בין שור היתומים לשור האפוטרופוס? מה הדין בשור המדבר, ההקדש, הגר שמת ואין לו יורשין? ומה הדין בנגח ואח"כ הפקיר? ומנלן? הוכח ממתני'! (מד:)

צב. מה הם ד' הדברים שחלוק שור לפני גמ"ד ללאחר גמ"ד? במה נח' ר' יעקב ורבנן אם יכול השומר להחזירו אחר גמ"ד? (2) (מה.)

צג. "וחייבין להחזיר דמי שור לבעליו חוץ מש"ח", מדוע זה לא כר"מ ולא כר"י? איך מעמידה זאת הגמ'? (2) באיזה מקרה ש"ח חייב רק כשהזיק? (מה:)

צד. מהי השמירה הנדרשת בשור תם ובשור מועד, ומנלן? (4) לפי ר' יהודה, מועד ששמרו שמירה פחותה, האם משלם? (2) מועד לקרן ימין אינו מועד לקרן שמאל, האם נאמר לענין תשלומין או לענין שמירה, ואליבא דמאן? (מה:-מו.)

צה. "זה כלל גדול בדין" מה נתחדש בזה? (2) מה המקור דהממע"ה? (2) (מו.-:)

צו. "פרה שנגחה ... חצי נזק מן הפרה ורביע נזק מן הוולד", באר! (2) לאביי, את מי יתבע תחילה? פרה שהוזקה, האם שמין הולד בפ"ע, ומדוע? שהוולד שייך לאחר, למי שייך פטמא ונפחא? (מו:-מז.)

צז. בעל קדירות שהכניס שלא ברשות, האם חייב על נזקי שורו של בעה"ב? ומה הדין ברשות? (2) כשהכניס ברשות והוזקו הקדירות, האם בעל החצר חייב? ומה החילוק? (מז:)

צח. הנותן סם המוות לפני בהמת חבירו, מה דינו? ומה הדין כשהוזקה בדבר דעבידא דאכלה? ומדוע? ומאי שנא מהכניס שורו לחצר חבירו ברשות ואכל פירות, דחייב בעל החצר? (מז:) באיזה אופן כשהוזקה ע"י אכילה, חייב המכניס, ומדוע? (מח.)

צט. הכניס פירותיו או שורו לחצר חבירו, ובא שור ממק"א ואכלן או שנגחו, האם ומי חייב, ומדוע? (2) (מז:-מח.)

ק. הכניס שורו לחצר בעה"ב שלא ברשות וחפר בורות, מי חייב על מה? ומדוע? רבץ פטור, באר! מדוע? כשהזיק בעה"ב את חבירו כשנכנס שלא ברשות, מה הדין? (מח:)

קא. שור שנפל לבור והרג אדם, האם משלם כופר, ומתי? (3) (מח:)

קב. כנוס שורך ושמרו, כנוס שורך ואני אשמרנו, מה הסתירה, ומה מעמידה הגמ'? (3) (מח:)

קג. באיזה אופן שור משלם דמי וולדות, ומדוע? (2) (מט.)

קד. "רשב"ג אומר א"כ משהאשה יולדת משבחת" באר! (2) מדוע אי"ז סתירה? למי שייך שבח וולדות, ומנלן? (מט.)

קה. חבל במשוחררת ובוגרת, מה דינו בדמי וולדות ובשבח וולדות - כשחבל בחיי הגר ולאחר מיתתו, ומדוע? (מו:)

קו. המחזיק בשטרות הגר, האם ולמה קנה? משכון של שור ביד גר, של גר ביד ישראל, והחזיק בו ישראל אחר, מה דינו, ומדוע? פרט! (מט:)

קז. באר מח' ר' ישמעאל ור"ע בבור ברשותו ובבור ברה"ר! באיזה אופן לכו"ע חייב על בור ברשותו, ובאיזה אופן לכו"ע פטור (2)? (מט:-נ.)

קח. החופר בור למי גשמים, מתי פטור? מנין שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה (2)? מה דורשים מארך אפים? (נ.)

קט. על מה חייבה תורה בבור, ומנלן? מה הנ"מ, ומדוע לא במקרה שחזינן דנשברה מפרקתו? שיח מערה חריצין ונעוצין, מה הצריכותא? (נ:)

קי. בבור ט' אמאי חייב בנזקין לרב? אמאי הטריף ר' נחמן את השור שנפל לאריתא דדלאי אף שגובהה אמה (2), ומה הדין לגבי נזקין? מדוע סוקלין בגובה ב' קומות ולא סגי בגובה י' או פחות? מה הגובה דחייב במעקה, ומדוע (2)? (נ:-נא.)

קיא. איך שייך בור של ב' שותפין (2)? מה ילפינן מ"איש בור" (2), ומה ילפינן מ"והמת יהיה לו" (2)? בבור י' ואחר השלימו לכ' או סייד וכייד, מה הדין ומה האוקימתא, לרבי ולרבנן? (נא.-:)

קיב. באיזה מקרה טפח דמים הוה כתרי דיבשה, ובאיזה ספק, מה הצדדים? הרחיב הבור, מה הצדדים, ומה הדין? עומקה כרוחבה, האם יש בה הבל? (נא:)

קיג. עבר הראשון ולא כיסהו, מדוע פטור? במה תלויה המחלוקת? היכן עוד נחלקו בזה? איך מוכרין בחזקה את הבור, הבית העדר? (נא:-נב.)

קיד. בא השני ומצאו מגולה, ממתי הראשון גם חייב? ומדוע השני חייב מיד? (נב.)

קטו. כיסהו כראוי שוורים ושלא כראוי לגמלים, וגמלים ארעוה - ואתין לפרקים ואח"כ נפל שור, מה הדין? כששכיחי גמלים, אך התליע מתוכו, מה הצדדים ומה הדין? מה ההו"א דיתחייב בהתליע מתוכו? (נב.-:)

קטז. לפניו חייב לאחריו פטור, באר! באיזה מקרה כ' בברייתא דחייב אף לאחריו? (4) (נג.)

קיז. כשנפל מקול הכריה, מדוע הכורה פטור? ומדוע בעל הבור חייב? כששור דחף חבירו לבור, מי חייב וכמה? ומדוע בתם בעל הבור משלם ג' חלקים ובעל השור רביע? (2) (נג.)

קיח. הניח אבן ע"פ הבור מה הדין, ומה החידוש? שור ושור פסולי המוקדשין שנגחו שור מה הדין, ומדוע? פרט! שור ואדם שדחפו לבור, מה ומי חייבים? (נג:)

קיט. מנין שבעלים מטפלין בנבילה, ומי פטור על שור פסולי המוקדשין, ומנלן? ומדוע לא להיפך? (נג:)

קכ. האם חייב בבור על הכלים, ומנלן? על העופות ומנלן? (2) האם כלים בני מיתה או בני הבלא? (נד.)

קכא. שור שהוא פקח שנפל לבור, מה הדין, ומדוע? (נד:)

קכב. לאיזה דינים אין הבדל בין שור לשאר בע"ח, ומנלן? (8) כל זה ריבוי או כלל? (2) מדוע לא ילפינן משבת לאיסור לאדם למשוך עם בהמה בקרון מדין כלאים? (נד:)

קכג. מדוע לא נאמר בלוחות הראשונות טוב, והיכן? איזה דבר כשרואה בחלומו סימן טוב לו, ומדוע? והרואה "הספד", ומדוע? (נה.)

קכד. אווז ואווז הבר האם הם כלאים זב"ז, ומדוע? (2) המנהיג בעיזא ושיבוטא, מה הצדדים, מה הראיה, ומה הדחיה? (נה.)

קכה. לגבי שן ורגל איזה שמירה צריך, ומנלן? מה הדין בבור ואש, ומנלן? (נה:)

קכו. במה פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים? (9) מה החידוש בד' דברים דאמר ר' יהושע? פורץ גדר מה הדין בכותל בריא? כופץ קמתו במה מיירי? (2) שוכר עדי שקר למי? יודע עדות בחד או בתרי? (נה:-נו.)

קכז. נפרצה בלילה, האם הכותל היה בריא או רעוע, והאיך נפרץ? (2) מסרה לרועה, מי מסר ולמי? והאם יש ראיה לדין שומר שמסר לשומר, ומדוע? (נו:)

קכח. הוציאה ליסטים, מי חייב? באיזה אופן הוציאו? (2) מסרה לרועה, מי מסר למי? והאם יש ראיה לדין שומר שמסר לשומר, ומדוע? (נו:)

קכט. שומר אבידה האם כש"ח או כש"ש, ומדוע? כשהחזירה, מתי חייב באחריותה? באיזה מקרה גם ש"ח חייב באבידה? (נו:-נז.)

קל. מי א"צ דעת בעלים בהשבתו? איך שייך טוען טענת גנב באבידה? (2) שוכר שטען טענה שפוטרתו, ובכ"ז שילם, האיך יתכן שיתקבל תשלומי כפל? (3) (נז:)

קלא. נפלה לגינה ואכלה מה דינה להו"א ולמסקנא, ומדוע? מה דין נפלה ע"י החלקה במימי רגליה וע"י חברתה? ומה דינה ביציאה מערוגה לערוגה? (נז:-נח.)

קלב. מה ילפינן מקרא דוביער בשדה אחר וכיצד? כיצד שמין מה שהזיקה (3)? מדוע אין שמין קב בפנ"ע ובבית כור? כיצד שמין בנזקי גופו, הוכח! ומה ההלכה בזה? (נח:-נט.)

קלג. קטמה נטיעה, אכלה חזיז, אכלה פגים או בוסר וסמדר, מה דינה? מי הם הג' והב' שאמר ד"א, והיכן? קץ כופרא ואכלה פירות גמורים כיצד משלם? (נט)

קלד. מגדיש בשדה חבירו מה דינו כשניזוק והזיק? שילח בעירו ביד חש"ו מה דינו? ליבה ולבתו הרוח מה דינו? (נט:-ס.)

קלה. מדוע כתוב בקרא: קוצים, גדיש, או הקמה, או השדה? ומה ילפינן מהך קרא ע"ד הדרוש (2)? מה יעשה אדם כשדבר (3) וכשרעב (2) בעיר? (ס)

קלו. מה הסתפק דוד בפרשה דויתאוה דוד (2) באר להנ"ל מה השיבו לו? מה היה עם גדיש עדשים ומהו ויצילה? מהו ומדוע לא אבה דוד לשתותם? ומה ויסך אותם לה'? (ס:-סא.)

קלז. עברה גדר של שדה קוצים גבוה ד' אמות מה דינו? מהו נהר ומהו שלולית? שיעור דליקה בכמה (4) וכמאן הלכתא? (סא)

קלח. מדליק גדיש והיו בו כלים, באיזה ב' פלוגתות נחלקו ר"י וחכמים, במה מודים חכמים לר"י, ובמה ר"י לחכמים? נתן דינר זהב לאשה וא"ל של כסף הוא, מה דינה בהזיקתו ובפשעה בו, מדוע, ומנ"ל? (סא:-סב.)

קלט. לר"י המחייב טמון באש היאך נאמן על דברים שבתוכו? והאם נאמן על מרגניתא וכסא דכספא? מהו גזלן, חמסן, תליוהו וזבין? (סב.)

קמ. גמל טעון פשתן וכו', מתי חייב בעל גמל ומתי בעל חנוני? מ"ט דר"י דבנר חנוכה פטור? עד כמה גובהו של מקום נר חנוכה? (סב:)

קמא. במה מרובה מדת תשלומי כפל מד' וה' ומנ"ל? מדוע בקרא כתוב שור חמור ושה להו"א ולמסקנא? "כל" היכן מצינו שנידון בכו"פ והיכן בריבוי, ומדוע? (סב:-סג.)

קמב. מנ"ל הדין דטוט"ג? מה דין טו"ט אבד, טוט"ג שלא בשבועה, טוט"ג בד' וה'? ומנ"ל דין כל הנ"ל? (סג:)

קמג. יאמר שור וגניבה והכל בכלל, באר להו"א למסקנא? ומדוע באמת ל"א הכי? מדוע איצטריך קרא ד: המצא תמצא, שה, חמור, גניבה וחיים, להו"א הראשונה, למסקנא למ"ד דתרוויהו בטוט"ג, ולמ"ד חד דגנב וחד בטוט"ג? (סד)

קמד. כחושה והשמינה, שמנה והכחישה, יוקרא וזולא באיזה שעה משלם, ומדוע? טוט"ג שנשבע והודה, מה דין כפילו אשמו וחומשו ומדוע? ומהו חומשו עולה לו בכפילו (2)? (סה)

קמה. גנב טלה ונעשה איל, האם קנאו בשינוי מעשה ושינוי השם, וכמו איזה שעה משלם? פרט! (סה:-סו.)

קמו. שינוי ויאוש בגזילה האם קונה, ומדוע? קנינים דאו' או דרבנן? גזל חמץ, קרבנו ומשכבו ולא הגזול, מדוע אינו קונה ביאוש? (2) (סו-סז)

קמז. עורות של מי מחשבה מטמאתן, ושל מי לא, ומדוע? האם יש ראיה מהך משנה אם יאוש קני? שינוי השם האם קונה, פרט והוכח? מנ"ל דבגזל אביו אינו מוסיף חומש? (סו:-סז.)

קמח. מנ"ל דד' וה' נוהגות דוקא בשור ושה? ומה ילפינן מב' הקראי דשור ושה? (סז:)

קמט. גנב מן הגנב, גנב וטבח, גנב ומכר או טבח ובא אחר וגנבו לפני ואחר יאוש, כמה משלם הגנב השני והטובח? (סז:-סח.)

קנ. גנב ומכר לפני ואחרי יאוש, אימתי חייב? הוכח וכתוב שיטת ר"א ר"י ור"ל בזה? גנב והקדיש ואח"כ טבח, היאך איירי ומה דינו? (סח)

קנא. איזה חסרון ישנו בכל הנלקט ואיזה בכל המתלקט, ומה ס"ל לרבי יהודה לר' דוסא ולר' יוחנן בהנ"ל? מדוע לא מסק ר"י כצנועין? או לאו דאר"י צנועין וכ"ד אמרו ד"א מה היינו אומרים (3)? (סט)

קנב. האם כתבינן אורכתא אמטלטי, ומדוע? מה צריך להיות כתוב באורכתא? אי תפס לא מפקינן מיניה, באר? (רש"י) כתב לשליח כל דמתעני מן דינא וכו' למה שוויה, ומאי נפק"מ? (ע:)

קנג. מה ילפינן מדבר ולא חצי דבר? האם יש חסרון זה בטבח ומכר ע"פ ב' עדים אחרים? גנב ומכר בשבת, מתי חייב ומתי פטור? פרט! (ע)

קנד. גנב וטבח בשבת וביוה"כ על ידו וע"י שליח, מה דינו לר"מ ולרבנן? מנ"ל דיש שליחות בטביחה? ומעשה שבת האם נאסר, והאם איסורו דאו' או דרבנן? (עא.)

קנה. שוחט לע"ז ושור הנסקל, אימתי ס"ל לר"מ שחייב, ובמה נחלקו עליו רבנן? ומה שיטת רש"י בהנ"ל? (עא:)

קנו. מה צדדי הספק בטבח לא' משותפין? גנב משל אביו, וטבח ומת אביו ולהיפך, מה דינו ומדוע? (עא:-עב.)

קנז. השוחט אימתי נחשב מעשה השחיטה, ומאי נפק"מ? (רש"י) כיצד רצתה הגמ' לפשוט ממתני' ומה דחתה הגמ'? האם יש ראיה מהנידון הנ"ל אי חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא או דרבנן? (עב)

קנח. גנב ע"פ ב' וטבח ומכר ע"פ ב' אחרים, מה הדין בהוזמו ב' עדים וע"א? עד זומם מאימתי נפסל, ומדוע? (עב)

קנט. מה הנ"מ בין אביי ורבא אי עד זומם למפרע או מכאן ולהבא הוא נפסל (2)? מה ההלכה? (עג.)

קס. עדים שהוזמו על הגנבה והטביחה, מתי משלים אף על הטביחה לאביי? "א"ר אסי בד"א בב' עדויות אבל בעדות א' וכו'" באר! במה נח' רבנן ור' אסי? (2) האם תכ"ד כדיבור? (2) הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים, מה הדין, ומדוע? (2) (עג)

קסא. מעידנו שסימא את עין עבדו והפיל שינו, שהפיל שינו וסימא עינו, מה האוקימתא של רבא ואביי, ברישא ובסיפא? מדוע א"א להעמיד בסיפא שהיתה כת א' לפניהם? (רש"י) מנין הראיה של רבא דנחשב תחילת הזמה, ומדוע? מדוע לא נחייב על תשלום העבד עצמו? מנין שהאדון צריך לשלם על האבר הב'? (עג:-עד)

קסב. איך מעמיד רבא את המשנה דעדים שהוזמו על הגניבה והטביחה? עדים שהוכחשו בנפש, מה דינם, באיזה אופן, ומדוע? (עד:)

קסג. מודה בקנס ואח"כ באו עדים, מה הדין, ומנלן? מה סוברת משנתינו? מה סוברים הברייתות דמעשה דר"ג וטבי עבדו? (2) באיזה אופן מודה רב דחייב? (2) (עה.)

קסד. מה החילוק בין הודאה בגניבה להודאה בטביחה? מה המקור ממתני', והאם יש מקור בברייתא? באיזה מקרה נח' סומכוס ורבנן, ובמה נח'? (2) (עה)

קסה. מדוע גנב והקדיש אין חייב בדו"ה כמו במכר לחבירו? (3) מתי ר"ש מחלק בין קדשים שחייב באחריותן לשא"ח באחריותן? בגונב הקדש ושחטו, אמאי חייב לר"ש הא הוי שחיטה שא"ר (3)? (עו)

קסו. מה הראיה דכל העומד לזרוק כזרוק דמי וכל העומד לפדות כפדוי דמי? (עו:-עז)

קסז. לענין מה אמרינן דלר"ל דצריך להיות איתיה בטביחה ובמכירה (2)? מתי אמרינן או לרבות את הכלאיים ומתי למעט, ומדוע? (עז:)

קסח. מנין למעט כלאים גבי קדשים, מעשר, בכור (2), פט"ח? לר"א דמתיר בכלאיים, מתי נאסר? באר היטב עפ"י פירש"י (עח)

קסט. הרי עלי עולה והפריש שור, מה הגנב חייב (2)? (עח:)

קע. מכרו חוץ מא' מק' שבו, מהו? (4) שותפין שגנבו, מה הדין? (3) לאיזה מ"ד יש ספק במכירה חוץ מעוברה, ומה הצדדים? (2) (עח:)

קעא. נתנו לבכורות בנו וכו', מי נתן? מנין דתיקנו משיכה בשומרים? איזה שכירות נקנית בכסף שטר וחזקה? מי נקרא גזלן (2)? מפני מה החמירה תורה בגנב מבגזלן? ובשור טפי משה (2)? (עט)

קעב. באיזה אופנים שרי לגדל בהמה דקה בא"י (5)? באיזה צורה משהה את הבהמה? מה הדין בבהמה גסה, ומדוע? ומה הדין בחיה דקה (2)? מה הדין בבבל? (2) (עט:-פ.)

קעג. מפני מה חרבו נכסי בית אבא ורבי ישמעאל (2)? מתי אין מחייבים... מיד (3)? מי נכנס ראשון, ומדוע? (פ)

קעד. מתי מתריעין על החיכוך, ומתי צועקין? איזה ב' דינים נאמרו מפני ישוב א"י? (פ:)

קעה. מה הם י' תנאים שהתנה יהושוע? באיזה אופן מלקטים עצים בשדותיהם? (4) מהו שדה תלתן שאסור ללקט בו עשבים? (2) ואיך ידע זאת? (פא.)

קעו. סתימת נטיעת זית בקנים וגפנים, עד היכן? בשאר אילנות היכן שרי לקטום? (3) מעין היוצא וכו' האם צריכים לשלם? איזה אופן שרי לדוג בימה של טבריה ומדוע? הרואה את חבירו תועה בן הכרמים, האם זה מתנאי יהושוע או מדאו'? (פא)

קעז. מתי מת מצוה אין קונה את מקומו, ולאן מפנהו? מה תיקן שלמה? כמה דברים נוספים התנה יהושוע, ומה הם? (פא:-פב.)

קעח. מה הם י' תקנות עזרא? מה התחדש בתקנת קריאת התורה? (2), בתקנת חפיפה ותקנת טבילה לבעל קרי? מה נאמר בשום? (7) מדוע שתהא אשה משכמת ואופה? (פב:)

קעט. י' דברים נאמרו בירושלים מהם ומדוע? לשון יוונית, חכמת יוונית, האם רשאי ללמד לבנו? מה אין לגדל בכל מקום, ומה רק כשקשור בשלשלת, והיכן הותר להתירו? (פב:-פג.)

קפ. מה המקור שהחובל בחבירו משלם ממון, ומדוע צריך ב' פסוקים, מה המקורות הנוספים שהובאו בגמ'? (8) והאם נדחו? (פג:-פד.)

קפא. איך לומדים מלא תקחו כופר וכו', גם דאין נוטלין ממון מהרוצח לפוטרו וגם שנוטלין ממון מהחובל? ומנין דאין נוטלין ממון והורגין את הרוצח? (פג:) ר"א אומר "עין תחת עין ממש, באר את דבריו! (2) (פד.)

קפב. איזה נזיקין גובים בבבל ואיזה לא, ומדוע? מה יותר שכיח שור שיזיק אדם או אדם שיזיק אדם? היתכן שור מועד בבבל, ומדוע? (פד:)

קפג. כויה נאמרה תחילה, חבורה נאמרה תחילה, באר המח' (3)! איך שמין צער במקום נזק? עלו בו צמחים מחמת המכה מה דין ריפוי ושבת (3)? באר המח' (2)! מה סובר ר' אסי בר"י? ושלא מחמת המכה, באר! (פד:-פה.)

קפד. אם המזיק רוצה: לראותו בעצמו, להביא רופא חינם, רופא ממרחק, מדוע יכול לסרב? אם הניזק רוצה: לקבל הכסף ולרפאות עצמו לבד, שיקצוץ לו תקציב לריפוי, מדוע יכול לסרב? (פה.)

קפה. מנין שכולם משתלמין במקום נזק (2)? מה דורשים מפצע תחת פצע (2)? ורפא ירפא (3)? איך משכח"ל ד' דברים שלא במקום נזק? (פה:)

קפו. קטע ידו, שבר רגלו סימא עינו, חרשו, מה משלם? אם חבל בו כולם בזא"ז מה הדין כשלא אמדוהן בינתיים וכשאמדוהו? פרט! (פה:)

קפז. מכה אביו ואמו ולא עשה בהם חבורה, באיזה אופן יתחייב בה' דברים, ומדוע? הכהו על ידו וצמתה וסופה לחזור, האם משלם גם נזק (3)? הקוטע יד ע"ע של חבירו, למי משלם ובאיזה אופן? (פו.)

קפח. איך שמין את הבושת (3)? כמי משנתינו סוברת? נתכוין לבייש את הקטן ובייש את הגדול, את העבד ובייש את בן חורין, מה הדין? כמו מי ברייתא זו סוברת (2)? (פו.)

קפט. ביישו ערום או בבית המרחץ, מתי חייב? ביישו ישן ומת, מה צדדי הספק, והאם נפשט מקטן, ומדוע? האם יש לחש"ו בושת? (פו:)

קצ. סומא שבייש מה הדין, ומנלן? במה עוד סומא פטור לר' יהודה (5)? ומנלן? (פו:-פז.)

קצא. במה חמור אדם משור (2)? המכה או"א, מתי חייב? החובל בע"ע שלו, בעבד כנעני של אחרים או שלו, האם חייב ובמה? חש"ו, עבד ואשה שהזיקו אחרים, האם ישלמו? (פז.)

קצב. החובל בבתו קטנה, למי משלם? בבנו ובבתו, האם משלם ולמי? בבנו גדול הסמוך על שולחנו, מה הדין ומה הדין בהנ"ל של אחרים, ומדוע? מתי אמרינן דהאב כן מקפיד? מהו סגולה (2)? (פז:-פח.)

קצג. עבד כנעני מה דינו לענין החובל בו, זוממיו, מלכות ועדות ומנ"ל? גר קטן ואשה מה דינם לעדות ומנ"ל?

קצד. קנין פירות האם הוא כקה"ג, והאם יש ראיה מברייתא דהכותב נכסיו וכו'? מה תקנת אושא, והאם יש ראיה ממתני' דמעידים אנו לתקנה זו? (פח:-פט.)

קצה. טובת הנאת כתובתה של אשה למי, כיצד רצתה הגמ' להוכיח דין זה ומה דחתה? מה דין הפירות ומדוע? (פט)

קצו. אשה שחבלה באחר ובבעלה, האם ומדוע אינה יכולה למכור נכסי מלוג לכתובתה לאחר ולנחבל כדי לשלם חובה? (פט)

קצז. באר להו"א ולמסקנא מהו "לא תפסיד והיא תחתיו"? במה פליגי הברייתות אי עבדי מלוג יוצאין בשו"ע לאשה? (פט:-צ.)

קצח. מוכר עבדו לאחר ופסק עמו ע"מ שימשכנו ל' יום מה דינו ומדוע (4)? מה הם ג' הדינים המובאים בגמ' לר"א הסובר כספו המיוחד לו? (צ.)

קצט. תוקע, סוטר, צורם באוזן, תולש שיער חבירו כמה משלם, והאם במנה צורי או מדינה? (צ)

ר. מהו "הא אנא הא ריה"ג"? האם עד נעשה דיין כשמעיד וכשרק ראה, בראה ביום ובלילה? (צ:)

רא. שור תם ומועד, שהמית והזיק, האם וכיצד דנים אותו דיני ממונות, ומדוע? (צ:-צא.)

רב. מהו הנידון אם יש אומד לנזיקין להו"א ולמסקנא? כיצד רצתה הגמ' לפשוט מבריתות ד: מה בור, הכהו על עינו, וה' דברים אומדין, ומה דחתה הגמ'? כיצד נפשט ספק זה? (צא.)

רג. רקק בבגדו ובישו בדברים מה דינו? האם יהבינן זמן לחבלות? האם מותר לאדם לבייש בעצמו? (צא)

רד. מהו הרעת אחרים? האם מותר לאדם לחבול בעצמו, ומיהו המ"ד האוסר? מקרע על מת יותר מדאי על מה עובר? (צא:)

רה. שורי הרגת, נטיעותי קצצת באר להו"א ולמסקנא ומה דינו? באיזה ג' אפשרויות אפשר לקוץ אילן מאכל? (צא:-צב.)

רו. באר הפסוקים:כי נביא הוא, כי עצר עצר, בעד כל רחם, וזאת ליהודה, ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו, ועזר מצריו תהיה? (צב.)

רז. מנין ד: נותן דמי בושת צריך לבקש מחילה, המתפלל על חבירו נענה תחילה, בהדי הוצא לקי כרבא, ביתר עניא אזלא עניותא, מטיל ואזיל דיקלא בישוא גבי קינא דשרכי? (צב)

רח. מה מעלתו של פת שחרית? כיצד צריך עבד לומר כשמדבר עם אחרים, וכיצד אנשים מתייחסים לעבד מלך? מנ"ל דזקנים שפלים כתינוקות, ושלא תהא ברכת הדיוט קלה בעינך? (צב:-צג.)

רט. מה דין האומר סמא עיני, קרע כסותי, הכני, פצעני, ומה דין הנ"ל בע"מ לפטור? מה ממעטים מלשמור (3) ואלו מקרים אינם ממועטים? (צג.)

רי. הגוזל עצים ועשאן כלים האם הוא שנוי דאו' או דרבנן? לירוק וצביעה האם הוי שינוי? מי הם התנאים הסוברים שינוי במקומו עומד לאביי, והיכן וכיצד דחה רבא? (צג:-צד.)

ריא. מדוע אומר ר"י דמתני' היא מפני תקנת השבים (2)? גזלנים ומלוה ב רבית האם צריכים הם ובנים להשיב? (צד:)

ריב. מה הסתפקה הגמ' בשיטת ר"מ דס"ל דגזלן משלם גיזותיה וולדותיה (2) ולמאי נפק"מ? האם נפשטו ספיקות אלו וכיצד? (צב)

ריג. שבח שע"ג גזילה למי וכמה לר"י ור"ש? במה מספקינן ליה? מי הם הג' ששמין להם השבח בדמים? איזה שבח הגבה שמואל לב"ח? (צב:-צג.)

ריד. גזל ומכר מה דין השבח שהשביח הגזלן והקונה, ומה דין השביח עי"כ, באר הסברות בכל הנ"ל? (צו.)

רטו. גזל דקלא ועביד גובי, גובי וע' כשורי, עבדי קצוצתייא, הוצי וע' חופיא, חופיא וע' שהשורא, גזל לולד ונחלקה עוד ניטלה התיומת האם קונה, ומדוע? (צו)

רטז. במה אמרינן פנים חדשות באו לכאן (2)? מה ילפינן מכל הגזלנים וכו'? ההוא דגזל פצנא וכו' כמה שמו לנגזל, ומדוע? (צו:)

ריז. גזל בהמה וכחשה עבדים והזקינו, מוכר שפחתו וילדה ז"א ברשותי וכו', תוקף בעבדו של חבירו וכו' בשעת ושלא בשעת מלאכה מה דינם וכו' בשעת ושלא בשעת מלאכה מה דינם, ומדוע? (צו:-צז.)

ריח. מה סברת ריב"ח שהוו תקיף עבדי דאנשי ומה טען לו בנו? תקף ספינתו של חבירו מה דינו? (צז.)

ריט. גזל מטבע ונסדק או נפסל, פירות והרקיבו, תרומה ונטמאת, האם יכול להחזירם כמות שהן, ומדוע? מטבע היוצא במישן האם יכול להחזיר לו להלוואתו (בהלוואת פרגמטיא ומעות) ולחלל עליו? (צז.)

רכ. מלוה מטבע שהוסיפו עליו מה מחזיר לו לרב ושמואל? זורק מטבע של חבירו לים הגדול, מה דינו? ומה דין מטבע זו לענין מעשר, ומדוע? (צז:-צח.)

רכא. הכה עבד על אזנו האם יוצא לחירות, ומדוע (2)? צורם אוזן פרה, טורף שטר של חבירו מה דינו בתשלומין, ומדוע? (צח)

רכב. שור שהמית והחזירו שומר לבית בעלים האם הוא מוחזר (2) ומדוע? גזל חמץ ועבר עליו הפסח מה דינו? (לר"ח ולרבה) (צח:)

רכג. הבא ד' דוגמאות שהביאה הגמ' נ"מ אם אומן קונה בשבח כלי, ד' ביאורים בפלוגתת ר"מ ורבנן בעשה לי שירים וכו'? (צח:-צט.)

רכד. טבח אומן שקלקל, מראה דינר לשולחני ונמצא בו, האם חייב לשלם לניזק? היכן מצינו שיטת ר"מ בדברים הנ"ל? (צט:-ק)

רכה. הנותן עצים לחרש לעשות כסא נאה ועשה ספסל או כסא כעור מה דינו ומדוע? גזל סממנים וצבע בהם, גזל צמר וסמננין דחד וצבעיה מה דינו, ומדוע? (קא.)

רכו. חזותא מילתא היא או לא? עצים ועצים דמשחן האם יש בהם קדו"ש? מה ממעטין מקרא דלאכלה הנאמר בשביעית? (2) (קא:-קב.)

רכז. מה הצדדים אם צריך למתני דהלכה כר"י? נותן מעות לשלוחו ליקח לו חיטים ולקח שעורים, מה דינו בהותירו? (קב)

רכח. מעריך עצמו מה דין כסות אשתו ותפיליו, ומדוע? (קב:)

רכט. הלוקח שדה בשם חבירו, מתי כופין את המוכר למכור זימנא אחריתי, ומתי לא? האם ר"כ משך את הכיתנא, מה נפסק, ומדוע? (קג.)

רל. מדברי המשנה, האם רק בנשבע צריך להוליך למדי, ומדוע? האם משנתינו היא כר"ט, כר"ע, או ככו"ע?(3)! והאם נח' במקח? (2) (קג:-קד.)

רלא. לאיזה שליח יכול לתת לכו"ע, ומדוע? שליח בד' שעשה גזל, שליח שעשאו בעדים, שכח וליקטו, ממציא לו שליח, דאקני, ועדים חתומין, א"ע חתומין, האם הוי שליח? איך ר' אבא הוצרך להקנות את החוב לר' ספרא, ומדוע? (קד.-:)

רלב. מנין שחומש ממונא? (3) מתי יורשין צריכים לשלם חומש על שבועת האב, ומתי רק קרן? מדוע לא משלם חומש על שבועת הבן (2)? (קד:-קה.)

רלג. מחל לו חוץ מפחות מש"פ בקרן, מה הדין, ומדוע? (2) גזל ג' אגודות בג' פרוטות והוזלו לב' והחזיר ב', מה הדין, מדוע ומנלן? במה נא' גזילה אין כאן השבה אין כאן, ובמה שיער אין כאן מצוות גילוח אין כאן? (קה:)

רלד. חבית שניקבה, וסתמוה שמרים, אגף חציה, פקקה בזמורה, בב' זמורות, מה דינם להציל מטומאת אוהל, ומדוע? (קה:)

רלה. גנב חמץ ועבר עליו הפסח, ונשבע עליו, מה דינו, ומדוע? נשבע שהוא ש"ח ש"ש ושואל, והודה, מתי חייב ומתי פטור? נשבע שמכרו לו, שנתן לו במתנה, מדוע נחשב מודה בעיקר? (קה:)

רלו. המשביע ע"א בשבועת העדות מה דינו, ומדוע? מה הם ג' שבועות דאבידה? בכופר בפיקדון, מתי מתחייב באונסין, ומדוע? האם יש ראי' מרישא דברייתא? נמק! (קה:)

רלז. באיזה אופן אומר רב דשבועה קונה ליפטר? מה הדין בנשבע חוץ לב"ד ובקפץ? מדוע הקשה ר' המנונא מהברייתא דהואיל ויכול לחזור ולהודות, הרי כשמודה חייב? מה ההבדל בין טו"ט גנב לטו"ט אבד? (2) מה דורשים מהפסוק ולקח בעליו ולא ישלם (2)? (קו.-:)

רלח. מנין שטו"ט גנב חייב בדו"ה (2)? באיזה אופן טו"ט גנב שאכלו פטור מדו"ה? (5) טו"ט גנב דאבידה האם חייב כפל, ומנלן? נתן לו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול, מה הדין כשאכל בקטנותו וכשאכל בגדלותו (2)? (קו:)

רלט. טו"ט גנב בפקדון האם צריך כפירה והודאה במקצת, ומנלן? מה הסברא לחלק בין מלוה לפקדון? ומה דין ד' שומרים ומנלן? (קז.-:)

רמ. טו"ט גנב, האם צריך שישלח בה יד, או דוקא בעומד על אבוסה, ומדוע? (3) מה הדין בטו"ט אבד ונשבע וחזר וטען טענת גנב ונשבע, ומדוע? (2) באיזה מג' שבועות יתחייב כפל אם שיקר, ובאיזו קרן? (קז:)

רמא. באיזה אופן יש נ"מ בספק אי ממון המחייבו כפל פוטרו מן החומש או השבועה? מדוע ל"א דיצא ידי בעלים בשבועה ראשונה (רש"י)? (קח.)

רמב. חומש וכפילא בתרי גברי, היכי משכח"ל, ומה הדין? תרי חומשא או תרי כפילא לחד גברא, היכי משכ"ל, ומה הדין, ומנלן? (קח.)

רמג. תבע בעלים לשומר ונשבע ושילם, מה הדין, מדוע ומה המקור? (2) כשהשומר נשבע והוכר הגנב ותבעו השומר והודה, האם נפטר בהודאת שומר? (2) ומה הדין בעמד להשבע לשקר ולא הניחוהו? וששילם השומר, ותבעו בעלים והודה, האם נפטר בהודאת בעלים? (קח.-:)

רמד. ש"ח וש"ש שנגנבה באונס והוכר הגנב האם יכולים ליפטר בשבועה או שצריכין להדיין עם הגנב? (3) נגנבה באונס והחזירה הגנב לבית שומר ופשע, מה הצדדים? (קח:)

רמה. הגוזל את אביו ונשבע ומת למי משלם? (3) האומר לבנו קונם אי אתה נהנה משלי, האם יורשו? (קח:-קט.)

רמו. האם אפשר למחול על הגזילה לאחר שנשבע (3)? באיזה אופן גזל הגר הולך לכהנים לריה"ג? (2) גזל הגיורת מה דינו? מה דורשים מ"איש"? (קט.-:)

רמז. לאיזה כהן נותן את גזל הגר ושדה אחוזה שלא נגאלה? כשהגזלן הוא כהן שבאותו משמר, מה ההו"א שיהא שלו? (2) ומדוע לא? מדוע לא דרשינן "ואיש את קדשיו לו יהיו" (2)? (קט:)

רמח. כהן בע"ח, זקן או חולה, למי נותן קרבנותיו, ולמי עבודתה ועורה? בכהן טמא בקרבן ציבור, ובכה"ג אונן, מה הדין? ומדוע? (קט:-קי.)

רמט. גזל הגר, שמת הגזלן קודם שהביא לכהנים, מה דינו? לענין מה נקרא הקרן אשם (3)? האם הכהנים הם יורשים או מקבלי מתנה, ולמאי נפק"מ (2)? מנין שצריך שיהא שו"פ לכל כהן וכהן? אין בו למשמרת יהוריב ויש בו למשמרת ידעיה, מה יעשה, ובמה ספק? (קי.-:)

רנ. מנין שכסף מכפר מחצה? מדוע בחטאת ואשם שמתו בעליהם, וכן ביבמה שנפלה לפני מוכה שחין ל"א אדעתה דהכי לא אפרשה ולא אקדשה? (קי:)

רנא. נתן אשם ליהוירב וכסף לידעיה, באיזה מקרה נח' ר' יהודה ורבנן? מה הדין לר' יהודה כשהקריבו בני יהוירב את האשם, כשנפק משמרתו דיהויריב ולא תבעו דנפיק משמרתם דהני ודהני ולא תבעו, כשנתן האשם ליהויריב במשמרתו והכסף לידעיה במשמרתו דידעיה? (קיא.)

רנב. מנן שכסף קודם לאשם, בגזל הגר, ובמעילה? מנין שאין החומש מעכב בשניהם? (קיא.)

רנג. הגוזל ומאכיל את בניו, מדוע פטורים? הניח לפניהם, מדוע פטורים (2)? דבר שיש בו אחריות חייבים לשלם, באר!, ומדוע? (2) איך מעמידים רמי בר חמא ור' חסדא, את הברייתא כר' אושעיא, ומדוע? (קיא:)

רנד. מדוע הניח להם אביהם מעות של ריבית א"ח להחזיר? האם גם ממשנתינו וגם מברייתא דריבית מוכח לרמב"ח דרשות יורש כרשות לוקח? (2) (קיב.)

רנה. מתי נח' סומכוס ורבנן אי קטנים חייבים? ומתי גם הגדולים פטורים? הניח להם אביהם פרה שאולה, מה דינה (3)? ממתי חל חיובו של שואל, ומה הנ"מ (2)? (קיב.)

רנו. במעשה דבר חמוה דר' ירמיה, ציין ב' סיבות שנוציא ממנו, ומדוע לא הוציאו ממנו? מתי מקבלים עדים שלא בפני בע"ד (4)? האם מקיימין את השטר שלא בפני בע"ד? (קיב:)

רנז. מתי כותבים אדרכתא לאלתר וכמה זמן יש להמתין ? כשאין ללוה קרקעות ויש למלוה, האם כותבין אדרכתא, ומדוע? מתי יש להודיעו על כתיבת האדרכתא ובאיזה אופן? לענין מה נאמן שלוחא דרבנן כבי תרי, ובמה לא, ומדוע? מתי מקרעין הפתיחא דכתבו עליו? (2) (קיב:-קיג.)

רנח. במה אשה חמורה מן האיש? למתי לא יהיבנא זימנא (6)? ומתי לא יהבינן גם ללאחר זמן (2)? (קיג.)

רנט. באיזה אופן שרי ליטול מקופת המוכסין, ומדוע? מדוע ל"א דינא דמלכותא דינא (3)? האם שרי ללבוש כלאים להבריח מן המכס? האם שרי לבוא בעקיפין, ומדוע? (קיג.)

רס. מנין שגזל גוי אסור (2)? מה דין הפקעת הלואתו? מהו גדר עבד עברי? מה דין אבידת עכו"ם כשהגיעה לידו, ומנלן? ומה דין טעותו, ומדוע? (קיג:)

רסא. מה הראיה מזה שאנו עוברים על גשרים שנבנו מדיקלי דאינשי - דדינא דמלכותא דינא, הרי נתייאשו? מה ההבדל בין שותף שלקחו ממנו המס לאריס (2)? האם גבאי המלך ישראל יכול למשכן בני העיר, ועד מתי, ומדוע? (קיג:)

רסב. מתי אסור לקנות בהמה מעכו"ם דדייר דרי? המעיד על ישראל עבור כותי, האם מנדין, ומדוע? מדוע מנדין המוכר שדהו הסמוכה לשדה ישראל לעכו"ם? (קיג:-קיד.)

רסג. מוכסין וליסטים שנתנו לו חמור אחר במקום חמורו, מה דינו, ולמי יחזיר? באיזה ליסטים הוא יותר מתייאש, ומדוע? ממי מתיאש טפי, מגנב או מגזלן? האם המח' היא גם בידוע שנתיאש? מוכסין וליסטים, מי גנב ומי גזלן? לרבי דגנב כגזלן, כאיזה גזלן? הוכח! (קיד.-:)

רסד. מה החידוש בנחיל של דבורים, דכשנתיאשו הא"ש? במה מסיח לפי תומו נאמן (4)? האם שרי לקצוץ סוכו של חבירו כדי ליטול הנחל, והאם צריך לשלם?, ומדוע? (דקיד:)

רסה. יצא לו שם גניבה בעיר, איך יצא הקול, ואיזה קול (2)? כשנגנב במחתרת, הרי קנו הגניבה במה דנתחייבו בנפשם? (קיד:)

רסו. כשלא הוכר הגנב, האם יכול הנגנב לקחת מהלוקח בלא תשלום, ומדוע? כשהוכר הגנב, האם הבעה"ב ישלם ויגבה מן הגנב, או שנוטל והלוקח גובה מהגנב המעות? (4) במעשה דחנן בישא אמאי עשו תקנת השוק, הרי הוכר הגנב, והרי הוא גנב מפורסם? (קטו.)

רסז. גנב ופרע חובו או הקיפו, משכנתא שוי מאתן במנה, שווה בשווה, זבינא שווה בשווה, שווה מאה במאתן, האם עשו תקנת השוק, ומדוע? כשפרע לו חובו בגניבה, וחזר ולווה ממנו שוב אותו סכום, האם שייך תקנת השוק? (2) בלוקח מלוקח, האם עשו תקנת השוק שישלם לו כפי ששילם השני? (קטו.)

רסח. כששפך יינו להציל הדבש, כמה יקבל המציל? (קיד:) מדוע ל"א מהפקירא קזכינא? מתי יכול לחלל הפירות שבביתו על מעות שברשותו רק בדיעבד? באיזה אופן התירו אף לכתחילה במקום הפסד? מה יכול לעשות ביין שנתגלה? מדוע ביין אין הפסד כהן כבשמן, הא חזי לזילוף? האם מותר לעשות זילוף ביין תרומה טמאה? (קטו:)

רסט. מתי יכול לומר משטה אני בך, ומדוע? ירד להציל ועלה שלו מאליו, ירד להציל ולא הציל, שכר פועל להביא כרוב ודורמסקנין ולבסוף לא הוצרך, האם משלם, וכמה? (קטז.)

רע. מתי מחשבין לפי ממון, מתי לפי נפשות, ומתי לפי משאוי? כשהחמרין או הספנים מתנים שיעמדו חמור או ספינה למי שיאבד לו, מתי א"צ להעמיד, והאם יכול לבקש שיתנו לו ממון החמור? שיירא שעמד גייס וטרפה ועמד א' מהם והציל, מתי לעצמו, ומתי לאמצע, ומתי תלוי מה אמר המציל (3)? (קטז:)

רעא. אם מחמת הגזלן, מהו האופן? (2) מדוע חזרו לומר המדמע ולא למדו ממטמא ומנסך, וכן במתני' אבוה דר' אביו דחזרו לומר המנסך? (2) מה הדין כשאנסוהו עכו"ם ומה הדין כשנשא ונתן ביד? ובאיזה אופן פטור אפי' שנשא ונתן ביד? (קטז:-קיז.)

רעב. ההוא דאחוי אמטכסא דר' אבא, מפני מה חייבוהו? כשמסר כוס של כסף שהופקד אצלו לגנבים, מה דינו? ומה הדין כשמסר ממון פדיון שבויים, ומדוע? מדוע פטר רבא את מי שדחף החמור מן הספינה לים? רודף ונרדף, ורודף אחר הרודף, ששברו כלים, מה דינם, ומדוע? (קיז:)

רעג. הגוזל שדה ושטפה נהר, מה דינו, ומדוע? מה לכו"ע אין נגזל? האם הלווה יכול להחזיר במדבר, והאם המלוה יכול לתבוע במדבר? (קיז:-קיח.)

רעד. מנה לי בידך והלה או' איני ידוע, מה דינו בדיני אדם ובדיני שמים, ומדוע? מתני דחילקה בין אי' אם פרעתיך לאי' אם גזלתיך, האם מיירי כשתבעו? הגונב טלה והחזירו, מתי מנין פוטר, ומתי צריך דעת (4)? מה טעמו של ר' חסדא? מתי גם לר' א"צ דעת ומנין, ומדוע? במה נח' ר' ישמעאל ור"ע (3)? במה נח' הברייתות דגוזל והבליע לו בחשבון אי יצא? (4) (קיח.-:)

רעה. מה מותר לקנות מן הרועים, ומדוע? ג' ד' וה' צאן, מתי שרי לקנות מהם? מה מותר לקנות מן האריס ולא מן השומר, ומדוע? מתי שרי לקנות משומרי פירות? (קיח:-קיט.)

רעו. ממתי מותר לקנות מגזלן? האם מותר לאבד ממון מסור ביד, ומדוע? מדוע סילק ר' חסדא את אריסו? כי ישל אלוק נפשו של מי? ומנין? מדוע צריך כל הפסוקים שהמחסר ממון וחבירו כאילו הורגו? (4) (קיט.)

רעז. מה ומתי אין לקנות מן הנשים, ומדוע? כמה מותר לגבאי צדקה ליקח מהם?

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת בבא קמא