ברכות דף מ. א

הפסיק בין הברכה לטעימה בדברים דלהלן, האם צריך לחזור ולברך?

באמר לחברו

טול מפרוסת הברכה

אמר הביאו מלח הביאו לפתן אמר לגבל את המורסן במים לתת לשוורים
לרב לא צריך לחזור ולברך צריך לחזור ולברך
לר' יוחנן לא צריך לחזור ולברך צריך לחזור ולברך
לרב ששת לא צריך לחזור ולברך

בירך על הפירות דלהלן ברכה כדלהלן, מה דינו?

בירך האדמה בירך העץ בירך שהכל
על פירות העץ לסתמא דמתני' ור' יהודה: יצא
לרבנן: לא יצא
יצא יצא
על פירות האדמה יצא לא יצא יצא

ברכות דף מ: א

בירך שהכל על מינים דלהלן, מה דינו?

על כל מיני אכילה ושתיה על פת ויין
לרב הונא יצא לא יצא [1]
לר' יוחנן יצא יצא

ברכות דלהלן שלא הזכיר בהם תיבת "מלכות" האם יצא? [תוד"ה אמר].

בברכת המזון בברכות של י"ח בברכת אבות, במעין שבע
לרב - בלא אזכרת ה' אינה ברכה יצא יצא יצא
לר' יוחנן - בלא מלכות אינה ברכה לא יצא יצא [2] יצא [3]

ברכות דף מ: א

מה מברך על הדברים דלהלן?

על שאין גידולו מהארץ -

בשר בהמה חיה ועופות, דגים, חלב, ביצים, גבינה, מלח, זמית, כמהין ופטריות

על מין קללה -

חומץ, נובלות, גובאי, (פת שעיפשה, יין שהקרים, תבשיל שעבר צורתו)

לרבנן שהכל שהכל
לר' יהודה שהכל אינו מברך עליו

הנודר בלשונות דלהלן, ממה נאסר וממה לא?

"פירות הארץ עלי" "כל גידולי קרקע עלי"
בפירות הארץ אסור אסור
בכמהין ופטריות מותר אסור

מה הן נובלות, ומה הן נובלות תמרה?

נובלות נובלות תמרה
ר' זירא
ור' אילעא
חד בושלי כמרא (- שנתיבשו מהשמש) בשולי כמרא
וחד להו"א: תמרי דזיקא (-שנשר מהרוח)
למסקנא: בושלי כמרא
תמרי דזיקא
-------------------------------------------------

[1] דב' מינים אלו חשובים הם שגורמים ברכה לעצמם.

[2] דברכות קצרות שאינם באים בפתיחה וחתימה לא שייך להזכיר בהם מלכות.

[3] דבזה שאמר "אלהי אברהם" - הוי כמו מלכות, דאברהם אבינו המליך את הקב"ה על כל העולם. וכן במעין שבע, שאומר "האל הקדוש שאין כמוהו" - הוי כמו מלכות.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף