הלכה א' - ב' (לא. - לב.)

שכר מלאכה ביין נסך (אף לשפוך) אסור בהנאה [קנס] - אף בשילם ביין כשר, קרקע, בהמה,

ובעשה בחנם ממשכנו כדי שכרו ואסור,

ובעשה חצי יום באיסור וחצי בהיתר נאסר חצי שכרו (רידב"ז - אא"כ זה מלאכה אחת לשניהם)

וספק בחפץ השוה יותר אם נאסר רק כדי שכרו

לר' יוחנן אין לפסוק שמן שביעית לשכר מלאכה שעושין בשביעית [כר' יהודה ור' נחמיה דהוי פרעון חוב], לר' זעירא מותר

לר' הילא קנסו העושין מלאכה אסורה ששכרן קדוש בקדושת שביעית

דמי מכירת יין נסך או ע"ז ביד גוי - לר' יונתן מותר לר' יוחנן אסור,

חליפין אסור, חליפי חליפין לרבנן מותר [והיית חרם כמוהו - רק מה שמקים ממנו]
לר' ישמעאל ב"ר יוסי אסור [מאומה מן החרם]

שכר חמור לרכוב ואינו מקפיד על טעינת יין - שכרו מותר

הלכה ג' (לב: - לג.)

יין נסך ע"ג ענבים שלמים ידיחם, במבוקעות או נטל עוקצן אסורות בנותן טעם (וספק אם נ"ט לפגם ואסור רק לר"מ)

יין ע"ג גרוגרות או חומץ לתוך גריסין רותחין מותר [נ"ט לפגם]

לר"מ נ"ט לפגם אסור - לר"ל דוקא בהשביח ולבסוף פוגם, ור' יוחנן חולק

הלכה ד' - ז' (לג. - לד:)

הפליג ישראל מגוי המעביר יין בחזקת המשתמר - החבית מותר אא"כ פתוחה (אף בחסירה),

הודיעו שמפליג או א"ל מזוג ושתה - לת"ק נאסר בכדי שיקוב ויסתום נקב במגופה,
לרשב"ג כדי שיפתח ויסתום כל המגופה

ומותר כששכיחי ישראל בדרך, מירתת מאילנות שנראות כבני אדם

בישול כותי מותר (קודם שגזרו) אא"כ דרכן לתת יין או חומץ [חשש סתם יינם של נכרים]

יין כותי פתוחה אסורה [חשש מגע גוי], נקובים שסתמום לת"ק מותר ולר' יצחק בן חקולה אסור

כותים משתחוים לצלמים דתחת הר גריזים; מנסכים לכמין יונה

ר' אבהו אסר יין כותי [מעשה של יין נכרי אצלם/מנסכין לע"ז],
ואמר הלואי היינו יכולין לאסור גם מימיהן

כותים נזהרים בטומאת אהל המת ומים שאובים במקוה אבל לא על מ' סאה

לר' חנינה מותר להלוות כותים דקיסרי ברבית, ור' יוסי חולק

יוצא ונכנס מהני שלא יגע ביין, אבל לא לנגיעת ע"ה בטהרות

אוכל עמו ויצא - היין על השלחן או בתוך פישוט ידים בלבד אסור אא"כ א"ל מזוג ושתה

הלכה ח' - י' (לד: - לה:)

חיל בעיר - בשעת שלום עמהם פתוחות אסורות,
לרידב"ז לר' יוחנן מותרות [הבולשת היה מודיעו שניסכו כדי לצערו], ור' זעירא חולק

בשעת מלחמה מותרות [אין פנאי]
לפ"מ לר' יוחנן אף סתומות שמצאן פתוחות, ור' זעירא חולק

ע"ז משעת השמד אינה בטילה לעולם [יש ישראל שעבדה על כרחו]

נכרי/נחש הבורח ונפל לבור יין - מותר [אין פנאי]

גוי ששילם בחבית יין נסך, משנכנסה לרשותו (גליון אפרים - או שליח ישראל זכה בשבילו) אסור לומר תן דמיה

מוכר יין לגוי - בפסק ואח"כ מדד דמיו מותרין,

במדד ואח"כ פסק דמיו אסורין [לא סמכא דעתו לקנות וכשנגע היה ברשות ישראל]

לוקח חפץ בלי פיסוק דמים אינו חייב באחריותו כלל אע"פ שהביאו לחנותו [רק כדי שלא יקחנה אחר]

משפך עם עכבת (לכלוך יין) שמדד לכלי גוי אוסרת

מערה לכלי של גוי - העליון מותר (כשאין חיבור ניצוק)

נכרי תופס במשפך או בפי הנוד וישראל מערה - לר' אסי אוסר, ור' אמי מתיר

ישראל תופס בנוד ונכרי מערה (מסייעו) - אסור [פעמים שישראל מרפה ידיו]

גוי המטה נוד - מותר

הלכה י"א - י"ג (לה: - לז.)

יין/מים נסך במינו בכל שהוא, באינו מינו בנותן טעם

חזקיה - יין במים שנמכרים (לגי' שלנו שאין נמכרים) במידה בכל שהוא
[פ"מ - חשובין כיין, טל תורה לגי' שלנו - בטלים ביין]

חזקיה - יין נסך ביין היתר המזוג במים בכל שהוא [בתר אחרון; חומרא דיין נסך]

ר' יוחנן - תמיד משערין נ"ט רק כנגד המים [רואין מינו כאינו]
לר' הושעיה חוץ מנפל האיסור בסוף, ור' אמי חולק

צירוף שאור חולין ותרומה לחמץ - לר"א (לפ"מ להל', וככר לאדן חולק) בתר אחרון

לרבנן - מותר, ומח' אם מודו בנפלו בב"א דאסור [זה וזה גורם] או רק בחמץ כותים שעבר עליו הפסח

חשש שאור כותי שעבר עליו הפסח - של בעה"ב ג' שבתות, בכפרים ג' ימים,
בכרכים או באפה הרבה ג' תנורים, ולר"ש ג' ימים [תערובת משאור ראשון כל היום]

איסורי הנאה בכל שהוא: יין נסך, ע"ז ועורות לבובין [ולא ידבק בידך מאומה],
שור הנסקל [לא יאכל], עגלה ערופה [שם שם ממת], פטר חמור [עריפה עריפה],
ציפור מצורע השחוטה [וזה אשר לא תאכלו], שיער נזיר [ונתן על האש],
בשר בחלב [ג"פ לא תבשל], חולין שנשחטו בעזרה [כשחוטי חוץ], חמץ

וספק אם בטלים בצירוף (פ"מ - חתיכות קטנות, רידב"ז - עשאן גוש אחד)

לרשב"ג ובן בתירה (מח' להל') תערובת יין נסך מותר בהנאה חוץ מדמי יין נסך
אבל בתבשיל כולו נאסר [מכשירו]

לרב מודו רבנן בחבית בחביות, ור' זירא חולק

הלכה י"ד - ט"ו (לז. - לז:)

גת שזפתה גוי (קצת יין) - לרבי (להל') תמיד בניגוב,
לרבנן ניגוב לאבן, קילוף לעץ ופפייר (עשב לנייר), אסורה בחרס

ולכו"ע יין בקנקני גוי אסור [מכניסן לקיום]

עקלים (כורכין סביב הענבים) של נצר וקנבוס ושיפה וגמי - מישנן י"ב חודש, ולרשב"ג מגת לגת,
או י"ב שעות תחת קילוח

הלוקח כלי סעודה מתכות וזכוכית מגוי בעי טבילה [יצא מטומאה לקדושה] ולא השואל

כבולעו כך פולטו: תשמיש צונן בהדחה, תשמיש חמין בהגעלה, תשמיש אור בליבון חוץ משפוד קדשים בהגעלה [חומרא בנכרי דאיסורא בלע],
סכין קטנה (חלק) נועץ ג' פעמים בקרקע, סכין גדולה בליבון וניצוצות מנתזין

הדרן עלך מסכת עבודה זרה