מסכת עבודה זרה

חלק א' - שאלות מסכמות

א. מה אסור לעשות עם גוי לפני אידיהן, ומדוע? אידיהן או עדיהן, ומנלן? "יתנו עדיהם ויצדקו", על מי קאי (2)? (ב.)

ב. מדוע ה' ימנע מהאומות לטעון טענתם בערבוביה? מי יכנס בראשונה ובשניה, ומה יטענו, ומה ישיב להם ה'? מדוע מלך נכנס לדין קודם ציבור (2)? (ב:)

ג. מה תהיה טענת האומות (3)? ומה ישיב להם הקב"ה? לענין מה התיר הקב"ה לאומות את ז' המצוות? מי יעיד בעם ישראל שקיימו את התורה (3)? ומי מהגוים (8)? (ב:-ג.)

ד. מהי מצוה קלה, ומדוע נקראת כך? מה יקרה לגוים, ומה הטענה עליהם? באיזה יום הקב"ה יושב ומשחק (2)? מה הקב"ה עושה ברביעיות (2) ומי לימד תורה מעיקרא (2)? מה הקב"ה עושה בלילה (2)? מה נא' על הפוסק מד"ת? על מי הקב"ה מושך חוט של חסד, ומתי (2)? למה נמשלו בנ"א לדגי הים (3)? מתי קדרה חמה (2)? באר (ג.-ד.)

ה. מתי הקב"ה נוקם, רב כח וזועם? מדוע וכיצד הקב"ה מייסר את ישראל? באר דברי האתון הלא אנוכי וגו'? מתי יחיד יכול להתפלל בר"ה שחרית ומוסף ומדוע? (ד)

ו. מצוות שעושים בעוה"ז מה נא' עליהם לעוה"ב (3)? מי הם שלא היו ראויים לאותו מעשה, מדוע נעשו ומדוע לא מספיק מעשה א'? לולי חטא העגל מה היה קורה (2)? (ד:-ה.)

ז. מי נחשב כמת (4) ומנ"ל? ולא נתן ה' לכם לב וגו' מה הוכיח בזה משה, מתי אמר זאת, ומה ילפינן מזה? באר הפסוק אשריכם זורעי על כל וגו'? (ה)

ח. באלו פרקים בשנה צריך המוכר להודיע שמכר אמה או בתה לשחוט? ישראל ועכו"ם כמה זמן מכינים קרבנותיהם ומדוע? מנ"ל דג' ימים הם בלא אידיהן לרי"ש ולרבנן? (ה:-ו.)

ט. מה הסתפקה הגמ' בסיבת איסור מו"מ עם הגוי ומאי נפק"מ? עשה עמהם מו"מ בדבר המתקיים ושאינו מתקיים ביום אידם ולפני האם נאסר? מדוע אסור לשאול וללוות ולפרוע מהן, ומאי קמ"ל בג' הדינים הללו? (ו)

י. במה נחלקו ר"מ ור"י בנותן צמר לצבע, כמי נפסק ומה החי' שנפסק כמוהו? באלו ד' דברים נאמר בסוגיין דהלכה כריב"ק ומה דעת ת"ק בדינים אלו? (ו:-ז)

יא. מה נחלקו ת"ק ורבנן בתראי בדין קודם ולאחר אידיהן (4)? מהו נשתקע הדבר? למי ועל אלו דינים נא' ד"ז? מתי שואל אדם צרכיו? (ז:-ח.)

יב. קלנדא מתי היא, כיצד נוצרה בימים אלו, רומי שעשתה קלדנא מה דין העיירות הסמוכות ומי שאינו עובדיה? על מי נא' עובדי עבו"כ בטהרה, ומהו בטהרה (רש"י), מה צריכים לעשות שלא יכשלו בזה ועד מתי? (ח)

יג. תפיסות שתפסה רומי ממי תפסה וכיצד? מה היה 180 שנה 80 שנה ו-40 שנה קודם שנחרב הבית? אלו מלכיות מלכו בפני בית שני (פרט הסדר ומס' השנים)? (ח:-ט.)

יד. אי טעי תנא (2) או ספרא ולא ידעי כמה הוי, מאן דלא ידע כמה שני בשבוע מה יעשו, באר מדוע (רש"י) והסימן לזה? אלפים תורה מאמתי הם, באר כיצד? מאמתי אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים בדינר א' לא תקח (2) ומאי איכא ביניהו? (ט)

טו. שטרא דכתיב ביה ו' שנין יתירא מדוע סברו דהוי שטר מאוחר ומדוע הכשירו ר"נ? מתי ומנ"ל דמנינן למלכי יוונים (2)? ומאי בינייהו? (ט)

טז. מה ג' שטרות שאל אנטונינוס לרבי ע"י רמז ומה ענה לו רבי? מי מאדום בא לעוה"ב (2) ומדוע? כמה משלחות נשלחו לאונקלוס, וכיצד גמרן? מי הם "גיים" ומדוע נקראו כן? (י-יא.)

יז. מיתה של מלכי עכו"ם שיש בה שריפה ואין בה שריפה האם הוי ע"ז (2) נמק? בישראל על מי את מה ובכמה שורפין ואת מה עוקרין? יום תגלחת זקנו ובלוריתו באר (2)? איזה איד יש לרומי אחת לע' שנה וכיצד עושין אותה? אלו ז' בתי עכו"ם קבועין ומהו קבועים? בגולה כמה ימים אסור ומדוע (2 רש"י)? (יא)

יח. איזה איסור לא חשו חכמים בעטלוזא של עזה ומה ילפינן מיניה גבי ימי אידם (3)? עיר שיש בה עכו"ם האם ומתי מותר להכנס לתוכה (2) ולצד שאסור מדוע אסור (רש"י)? (יב.)

יט. על אלו ג' דברים נא' לא ישחה בפני עכו"ם ומאי קמ"ל בהנך דינים, מה הדין באינו נראה ומהו? כיצד אסור לשתות מפני סכנת עלוקה ומה הדין במי שבלע ד"ז בשבת? בלע זיבורא ותקפו שברירי מה יעשה? (יב)

כ. מי הם החולקים ומהם הדינים שמצינו שנחלקו בדין מהנה מכס עכו"ם ואינו נהנה? כהן באיזה אופנים ובאלו טומאות מותר לו ליטמאות? מהו עיקור בבהמת עכו"ם ובבהמת קדשים? מדוע לא שווינן לבהמת קדשים גיסטרא (2)? (יג)

כא. האם קונים מעכו"ם עבדים? האם מותר לקנות מבעה"ב? אלו דברים הגדלים בארץ אסור למכור להם ומדוע, וכיצד אפשר למכור להם ומדוע? (יג:-יד.)

כב. תרנגול לבן האם מותר למכור לעכו"ם, לרבנן ור"י? האם מותר בעשה משתה לבנו, בביקש קטוע ובהסכים לקבל שחור? מה דין שאר כל הדברים ומהו סתמן ופירושן, מכירת דקל לפירותיו האם מותרת או לא? (יד)

כג. באלו מקומות אין מוכרין בהמה דקה לעכו"ם ואין מעמידין בהמה בפונדקאות? מדוע אין מוכרין להם בהמה גסה (3) ובאיזה אופן אין החששות הנ"ל? מנ"ל דשכירות קניא? בדבר המצווה ושאינו מצווה האם תלינן היכא דאיכא למתלי, הוכח? (יד:-טו)

כד. כותים האם חשודים ארביעה ושפיכות דמים? האם מותר למכור חמור לישראל החשוד וללסטים ישראל, מדוע? האם מוכרין לעכו"ם תריסין, חיטי ושערי, עששיות, עגלים שבורים, סוס, שור של פטם, ארי וחיה גסה ומדוע? חיה גסה מה דינה לפרכוס, ומי אמר דין זה? (טו:-טז)

כה. אלו ו' בסילקאות יש ומה מותר לבנות עמהם? מדוע נתפס ר"א למינות וכיצד ניצל? מהו אל תקרב אל פתח ביתה (2)? הפורש ממינות ועבירה האם מיית, הוכח? מדוע ר"א בן דורדיא נפטר כשפרש מעבירה? (טז:-יז.)

כו. מהם הדברים שעליהם נתפס ר"א בן פרטא ועל מה נתפס ר"ח בן תרדיון? כיצד ומדוע ניצל ר"א בן פרטא, ומה נענש ראב"ת בבני משפחתו ומדוע? וכיצד הצדיקו עליהם הדין? (יז:-יח.)

כז. מתי תפסו את ר"ח בן תרדיון, כיצד זכה קלצטונירי לחיי העוה"ב, כיצד נצלה בתו של רחב"ת מקובה דזונות, ומדוע ערק ר"מ לבבל (2)? האם מותר ללכת לכרקום לטרטיאות ולקרקיסאות? מה נא' על המתלוצץ (4) ומנ"ל (יח)

כח. אשרי האיש - מיהו האיש? אשר לא הלך בעצת רשעים - מי הם? ובדרך חטאים לא עמד - מי הם? אשרי איש ירא את ד' - על מי נא' (2)? במצוותיו חפץ מאוד - באר! (יט.)

כט. כי אם בתורת ד' חפצו - מה לומדים מזה (2)? ובתורתו יהגה - באר! (2) מי מתמעט ומי ירבה בתורה? מיהו צייד הרומאי (2)? מהו החילוק בין עץ שתול לנטוע? מה עדיף ללמוד מרב אחד, ומה לא, ומדוע? (יט.)

ל. איך יחלק האדם את לימודו? מהו - פריו יתן בעתו (2)? ומה נא' על מי שאינו כך? כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה - על מי נא', ומנלן? וממתי ראוי להוראה (2)? מנין ששיחת חולין דת"ח צריכה תלמוד? ומנין שהעוסק בתורה נכסיו מצליחין (3)? (יט:)

לא. במה אפשר לזכות לחיים, והאם יכול לילך לישן, ומנלן? כשסיים בנית בית העבודה זרה, באיזה אופן שכרו מותר, ומדוע (3)? (יט:)

לב. מה לומדים מלא תחנם, והאיך (3)? האם שרי ליתן לגוי מתנת חינם, ומנלן? מנין להקדים נתינה דגר למכירה דעכו"ם (2)? איך אמר רשב"ג על גויה נאה - מה רבו מעשיך ד', הרי אסור ליתן להם חן, וכן אסור להסתכל? (כ)

לג. באיזה בגדי צבעונין אסור להסתכל, ובאיזה מותר, ומנלן (2)? הרוצה שלא יסריח מתו, מה יעשה, ומדוע? ונשמרת מכל דבר רע, מה בא ללמד? ומה למד מזה ר"פ בן יאיר? מי גדולה מכולן (2)? (כ:)

לד. במה נח' ר"מ ור"י אי שרי למכור ע"מ לקוץ (3), ומה הצריכותא? ומה הדין לר"י בבהמה ע"מ לשחוט? בא"י, בסוריא ובחו"ל האם שרי למכור או להשכיר בתים או שדות, ומדוע? מדוע שדות חמירי טפי? כששרי למכור, לכמה גויים מותר, ומדוע לא גזרו שמא ימכור חלקים לאחרים? (כ:-כא.)

לה. היכן סתמה המשנה כר"מ? באיזה אופן אסור לכו"ע להשכיר (2)? האם שרי להשכיר המרחץ לכותי, ומדוע? והאם מותר להשכיר שדהו לכותי ולעכו"ם, ומדוע? מה היה המעשה במוריקאי (2)? מה פסק רבא? ומה הוכיח רבינא מהברייתא (2)? (כא:-כב.)

לו. באיזה דינים חששו בעכו"ם לרביעה (2) ומדוע? מדוע לוקחין מעכו"ם בהמה לקרבן ול"ח לנרבע ולנעבד? ממי הרועה מתירא וממי לא, ומדוע? מדוע ל"ח בעכו"ם נקיבות לרביעה, ומ"ש מכלב? והאם חיישינן בעופות (כב:)

לז. איך מתרץ רבינא את השאלה מהא דשרי ליקח בהמה מעכו"ם לקרבן? ומנ"ל הא? ומה הטעם דאשה שנחבשה ע"י ממון מותרת וע"י נפשות אסורה? במה נח' ר"א ורבנן גבי פרת חטאת, אי ניקחת מעכו"ם (4)? ומה ההוכחה דנח' בחיישינן לרביעה (2)? (כג.)

לח. פרה, אם היא קדשי מזבח או בדק הבית? ומדוע פוסל בה מום, רביעה, וע"ז? ומה הדין ביוצא דופן? ומה הדין ביוצא דופן בשאר קדשים? (כג:)

לט. האם אפשר לקנות מעכו"ם עבור צרכי ביהמ"ק, ומדוע? ואיך קנו מדמא בן נתינה? לפי שילא, מהו טעמו של ר' אלעזר (2)? ממתי שימרו את הפרה של דמא בן נתינה, ובמה זה תלוי? איך ידעו שהוולד יהיה אדום, ומדוע דווקא אצלו? (כד.)

מ. מה הקשו חביריו על ר"א, ומה ענה להם? ומנין שיתגיירו לגמרי? איך פרעה ויתרו יכלו ליתן זבחים? איך לקחו מעמלקי למען זבוח? היכן הקריבו מחמת הוראת שעה, ומדוע היה צריך לכך (2)? איך מתרץ ר' יוחנן את השאלה אי שרי ליקח קרבן מעכו"ם, ובמה נדחה? (כד)

מא. מנין שהפרות שרו, ומה שרו (6)? ויהי בנסוע הארון - מה אמר משה, ומה ישראל? איך קורין הפרסיים לספר ולנדה, ומדוע? מהו ספר הישר (דריש העמוד) ומדוע נקרא כך? והיכן רמוז ניסו של יהושע? כמה שעות ארך אותו היום, ומנלן (4)? למי עוד עמדה חמה, ומנלן? ובמה נתייחד ניסו של יהושע (2)? (כד:-כה.)

מב. מהו ספר הישר שמרומז בו ללמד בני יהודה קשת, ומנלן (3)? מהו שוק והעליה (3)? (כה.)

מג. עם כמה אנשים מותר לאשה להתייחד - בכשרים ובפרוצים? ומ"ש בין עכו"ם לישראל? מדוע ל"ח באשה לשפיכות דמים? והאם יש אשה שמותר לה להתייחד, ומדוע? נזדמן לו עכו"ם בדרך, איך ילך עמו (4) ומדוע? שאלו להיכן הולך, מה יענה, ומדוע? (כה:)

מד. האם שרי לישראלית ליילד עכו"ם ולהיפך, ומדוע? והאם מינקת בנה של עכו"ם ולהיפך, ומדוע? מה התירו בשכר, ומה אסרו (3), ומדוע? (כו.)

מה. מי אין מעלין ואין מורידין, ומי מורידין ואין מעלין? מיהו מין (2)? אכל פרעוש אחד, מדוע נקרא מומר ולא מין? אם מורידין, הרי פשוט שאין מעלין (3)? (כו:)

מו. האם ישראל יכול למול את הגוי? והאם גוי יכול למול יהודי (3), ומדוע? והאם כותי יכול למול יהודי, ומדוע? מה הטעם דמילה בעכו"ם פסולה, ומה הנפק"מ (3)? האם ציפורה מלה את בנה בעצמה (3)? (כו:-כז.)

מז. מהו ריפוי ממון, ומהו ריפוי נפשות (3)? באיזה אופנים שרי להתרפאות מעכו"ם (2)? והאם יש אופנים דשרי להתרפאות ממין? ובאיזה אופן מתיר ר' ישמעאל לעבוד ע"ז כדי שלא יהרג? באיזה אופן התיר ר' יוחנן להתרפאות מעכו"ם (2)? (כז.-כז:)

מח. באיזה מכה התירו לחלל את השבת (2)? מהיכן מכה של חלל? מה הדין בשיניים? איך ר' יוחנן דרש ברבים את הרפואה, ולא חשש לשבועה ולחילול ד'? איך ר' יוחנן נתרפא ממטרוניתא, הרי זה מכה שמחללין עליה את השבת? ומדוע ר' אבהו נסתכן? (כח.)

מט. האם שרי להעלות אזנים בשבת, באיזה אופן ומדוע? מדוע התירו לרפאות בשבת עין שמרדה? מה לא יאכל המקיז דם (4)? מה מרפא את החולה מחליו (7)? ומה מחזירו לחליו (12)? (כח:-כט.)

נ. באיזה אופן שרי להסתפר אצל עכו"ם (2)? בשבילי דנהרדעא, לפי מי אסור להסתפר? כשגוי מסתפר מיהודי, מה אסור לספרו, ומדוע? מה אמרו ר' מלכיא ור' מלכיו (2)? (כט.)

נא. מנין שמת, זבח ע"ז, יין ע"ז אסור בהנאה? איזה חומץ דעכו"ם אסור? כמה חותמות צריך לחומץ וליין מבושל המופקדין ביד עכו"ם, ומדוע? יין מבושל, האם יש בו משום גילוי ומשום ניסוך? יין מזוג, האם יש בו משום גילוי? ומה הדין במזיג ולא מזיג? ואיזה מזוג הנחש שותה? (כט:-ל.)

נב. האם אמרינן אימת ישן עליהן, ואימתי? רב ושמואל, האם שתו מבי ארמאה ומבי ארמלתא, ומדוע? באיזה יין דין גילוי תלוי במקומות? חמרא דאקרים, עד מתי יש בו משום גילוי ויין נסך? יין תוסס, שחלים, כותח הבבלי, מי טיף טיף, פי תאנה, האם יש בהן משום גילוי? (ל)

נג. מה הן התכונות דג' מיני ארס? מי כל זמן שמזקין גבורה מתוספת בו (3)? אבטיח, האם יש בו משום גילוי, ומה הדין בשאכל ממנו א' ולא מת? מים שנתגלו, מה אין לעשות בהן (5)? את מי יכול להשקות, ומדוע בשל חבירו אסור? את מה אסור לרחוץ (2), ומה הנ"מ? (ל:)

נד. מה הן ג' דרגות איסורי יין? המפקיד יין או פירות אצל עכו"ם, מה דינם באכילה ובהנאה? כמה חותמות צריך ליין (3)? מהו חותם בתוך חותם (4)? יין של כותי, האם שרי בסתומות, ואימתי, ומדוע? (לא)

נה. מפני מה אסרו שכר של עכו"ם (2)? נתגלה ונתיישן או החמיץ, מה דינו? שכר מגולה (2) מה דינו? שיכרא דארמאה, למי אסור לשתות, ומדוע? מדוע ארמאי זוקאני שותים גילויא ואין מתים? מה הדין בחומץ שיכרא דארמאה (2), ומדוע? (לא:-לב.)

נו. מהו חרס הדרייני, ומהו חוזקו של יינו? רוצה בקיומו ע"י ד"א, מה דינו? מדוע אסרו בנוצות והתירו בקנקנים (2)? מי ולמי הודו ולא הודו (2)? (לב.)

נז. מהו עורות לבובין, מתי אסור (2), ומתי מותר (2)? בשר הנכנס לע"ז, האם שרי, ומדוע? (לב:-לג.)

נח. נודות העכו"ם, איזה מותרין ואיזה אסורין? מדוע צריך ישראל עומד על גביו (2)? עכו"ם הזורק חמרא לבי מילחי, מה דינו? איך מכשירין נודות וקנקנים (2)? והאם יכול ליתן ציר ומורייס לכתחילה? האם יכול להכשירן בקינסא, ומדוע? (לג)

נט. כלי נתר, כובי, חצבי שחימי, כלי פתוותא דבי מיכסי, כסי, מאני דקוניא - חיוורא אוכמא וירוקי, ואית ביה קרטופני, מה דינם? ומה דיני מאני דקוניא לגבי פסח, ומה החילוק? מה שאלו את ר' עקיבא בגינזק, ומה התשובות? (לג:-לד.)

ס. על אלו ו' דברים נאמר דלאחר י"ב חודש שרי? מורייס אומן האם ומתי מותר, ומדוע התירו ארבא דמורייסא? מפני מה אסרו גבינת בית אונייקי (באר), ובאיזה עבודה נאסרים עגלים אלו? (לד)

סא. המקדש בפרש שור הנסקל או עבו"כ מה דינו, הבא לזה סברא קרא והוכחה ממתני? מי למי כיצד ומדוע השיאו דל"א, מה באמת טעם הגזירה (4), על איזה טעם מקשינן דיבישה תשתרי ועל מה מקשינן דתתסרי בהנאה? (לד:-לה.)

סב. לאיזה חלב חששו (2)? פת מי ומתי התיר (2)? מי גזר על השמן, מי כיצד ומתי התירו איסור זה (פרט)? אלו דברים נאסרו מי"ח דבר ומדוע? (לה:-לז.)

סג. בנותיהן, מה אסור מדאו', מב"ד של שם, מהלמ"מ, מב"ד של חשמונאי ומי"ח דבר? יחוד מה אסור מדאו' ומה מב"ד של דוד? תינוק ותינוקת עכו"ם מאמתי מטמאין בזיבה ומדוע? (לו:-לז.)

סד. מיהם יוסף שריא וב"ד דשרו משחא ואלו דברים התירו (באר)? לכשתצא אם תצא וע"מ שתצא חמה מנרתיקה ומת בלילה האם הוי גט, ומדוע? משקי במ"ט דכן מאי דכן (2) ובמאי פליגי הנך אמוראי? מה התיר יוסף שריא ביקרב למתא (3)? (לז)

סה. מנ"ל דבישולי עכו"ם אסורים, במה אין בישולי עכו"ם (2) ומאי נפק"מ? דגים קטנים מלוחים, צלאם עכו"ם אי עבדינהו כסא דהרסנא האם יש בישולי עכו"ם? ישראל ועכו"ם שהציתו האור באגם האם חגבים שבאגם מותרים ומדוע? (לז:-לח.)

סו. ישראל שהטמין קרא בתנור והעכו"ם שדא סיכתא לאתונא, הניח ישראל בשר ע"ג גחלים ובא עכו"ם והפך בו (פרט), דבר שהוא ושאינו כמאכל בד"ר ובישל העכו"ם ההמשך, הניח העכו"ם והפך ישראל, דג מליח וביצה צלויה, האם הוי בישולי עכו"ם? (לח)

סז. קפריסין, קפלוטות, מטליא וקליות, האם יש בהם בישולי עכו"ם ומדוע? כוספן של עכו"ם שהוחמו חמין, האם חיישינן לגעולי עכו"ם? פרט! משחא שליקא ואהיני שליקי ושתיתאה דעכו"ם האם נאסרים, פרט? כבשים ומורייס שידוע שנותן לתוכו יין, מה דינם בהנאה, ומדוע? (לח:)

סח. קרבי דגים ועוברן (עי' גם מ.), צחנתא דבב נהרא, חמרא ותורי דמיא, שפר קדש וקבר נונא, האם מותרין באכילה? אלו ג' נוני בדקו, וכיצד בדקו אם הם כשרים? עבד ואשת חבר, אשת ע"ה שנישאת לחבר ולהיפך, האם הוו חבירין? (לט.)

סט. מה הם הדברים המותרים בחותם א' ומה בב', פרט? מה אין לוקחים בסוריא, ומה דינו בנתארח או שיגר לו בעה"ב, ומדוע? חלב, דבש והדבדביות המותרים באכילה, מדוע מותרים? (לט:)

ע. מהו טרית שאינה טרופה, ארבא דצחנתא מדוע התירו רהב"ח ומדוע אסרו רבא, ומה דין טיבול בהנ"ל בצירן וגופן? עוברי דגים, האם ואיזה סימנים יש להם, בנימוחו ואין שם מומחה באיזה אופן מותרים? (לט:-מ)

עא. עלה של חלתית וזיתי גלוסקאות המגולגלין, מה דינם ומאי קמ"ל? חגבין קפריסין וקפלוטות של עכו"ם ושל כהן החשוד, מה דינם? (מ:)

עב. אלו צלמים אסורים ומדוע? (3) ואלו הוסיפו עליהם לרבנן? שברי צלמים ועבו"כ, מה דינם ומדוע? (מ:-מא)

עג. עבו"כ שנשתברה מאליה, מה דינה ומדוע? מה רצו להביא ראיה לר"י ממתני'(2), מהא דישראל אינו מבטל עבו"כ של עכו"ם, מהא דשיפה לצורכו ומירקות שתחת אשירה, ומה דחינן? בחבר שמת ושפחתו של מציק, מדוע לא אמרינן אין ספק מוציא מידי ודאי? (מא:-מב.)

עד. מצא צורת דרקון וראשו חתוך, האם מותר? קן שבראש אילן של הקדש ואשירה, מה דין העצים, הביצים והאפרוחים? (מב)

עה. עושה ומוצא מזלות פרצופות וצורות, אלו אסורים ואלו מותרים? (פרט גם שיטת רשב"ג) מה היה מעשה דר"א הקפר בריבי, מה תלת שמעינן מיניה, ומדוע ל"א דהעכו"ם מייאש מינה? (מב:-מג.)

עו. שמשין שאפשר ושאי אפשר לעשותן (פרט מדורן) האם מותר לעשות אותם, ובעשו אחרים האם מותר להשתמש בהם, והיאך עשה ר"ג דמות צורת לבנה (3)? (מג)

עז. לרבנן היאך שם משה העגל בנחל היורד מן הנהר ובמעכה שמו בנחל קידרון? מדוע כתתו נחש הנחושת (2)? עצבים שמצא דוד מה עשה עמם, פרט, היכי מנח לה (3) מהו נזר, ומהו עדות? (מד.)

עח. מה נשאל ר"ג כשרחץ במרחץ של אפרודיטי, היכן אמר אין משיבין במרחץ, ומדוע? מה התשובות שענה ר"ג, איזה תשובה גנובה ולא גנובה ענה ר"ג (4)? (מד:)

עט. דברים המחוברים להר, במה נחלקו ת"ק וריה"ג בדינם (2)? מה ילפינן מקראי ד: ואשריהם תשרפון באש, ואשריהם תגדעון, תחת כל עץ רענן, אבד תאבדון ואבדתם את שמם, לרבנן ולריב"י? (מה)

פ. העכו"ם העובדים ההרים והזרעים, מה דין הן ועובדיהן? אבני הר שנדלדלו והשתחווה להם עכו"ם, האם נאסרו ומדוע? כיצד רצתה הגמ' להוכיח דבני ר"ח שרו, ומה דחתה הגמ'? (מו.)

פא. נעבד ואתנן במחובר, מה הצדדים להתירם ולאוסרם לגבוה? ומה ילפינן מבית ה' אלוקיך (2)? בהנאה דפסח, כיצד ומדוע פרכינן לקולא? (מו:)

פב. המשתחווה לקמת חיטין, לדקל, לבהמה ולמעיין, על אלו דברים מסתפקינן האם נאסרו? (מו:-מז.)

פג. היה סמוך לעכו"ם ונפל, כיצד בונהו, מה הדין עציו ועפרו, ומה עושה שלא ירווח לעכו"ם? אלו ג' סוגי איסורי בתים אבנים ואשרות יש? ומה דינם של ר"א ודבי רבי ינאי להו"א ולמסקנא? (מז-מח.)

פד. באר פלוגתת רבנן וריב"י באילן שנטעו ולבסוף עבדו, להו"א ולמסקנא? איזה היא אשירה שהיא בפלוגתת רבנן ור"ש, ואיזה היא אשירה סתם (2)? (מח.)

פה. מהי ישיבה בצל צילה של אשירה ובצל קומתה, לענין איסור וטומאה? מה הוא דין לעבור תחתיה לכתחילה ובדיעבד? האם יש איסור זוז"ג בזריעת ירקות תחתיה ובזורה עבו"כ שחוקה? (מח:)

פו. מי סובר זה וזה גורם בע"ז שרי, ומה ההלכה? מדוע אמר דאין זורעין ירקות תחת האשירה משום הנביה? שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לעיסה, מה דינה ומדוע? (מט.)

פז. נטל עצים מן האשירה והסיק בו את התנור, מה דינו ודין הפת, ומה ההלכה? מדוע נח' ר"א ורבנן גם בפת וגם בבגד? מה הדין בחבית של יי"נ שנתערבה באחרות, ומדוע? ומ"ש מיי"נ שנפל לבור? (רש"י) (מט:)

פח. איך מבטלין האשירה? שיפה אותה לצרכו ולצורכה, מה דינה ושפאיה, בעכו"ם ובישראל, ומדוע? ע"ז שנשתברה מאליה האם צריך לבטל השברים ושברי שברים? מדוע שמואל לעיל התיר שברי ע"ז בהנאה? (רש"י) (מט:)

פט. אבנים שנשרו מהמרקוליס, מה דינם ומדוע? ומה דין אבנים שנמצאו בצד המרקוליס, מקורבות, תוך ד"א בתפיסה א', בב' תפיסות? איך מעמידין אבני המרקוליס? פרט! מה דין אבני המרקוליס שחיפו בהם את הדרכים, ומדוע? (נ.)

צ. מתליעין, מזהמין, מגזמין, סכין. האם רשאי במועד ובשביעית, ומדוע? איזה קו' ק' בברייתא, שאין עליה מתרץ? (נ:)

צא. ע"ז שעובדין אותה במקל, מה הדין בשברו או זרקו, האם חייב, והאם המקל נאסר, ומדוע? אבני בית קוליס, מדוע נאסרין, הרי אי"ז כעין פנים? והאם יש אבן שמותרת, ומדוע? (2) (נא.)

צב. איזה דברים שנמצאו בראש המרקוליס אסורין, ומדוע? זובח בע"מ לע"ז, האם חייב? ואיזה בהמה ראויה לבמה לב"נ, ומנלן? איזה בהמות הכניס נח לתיבה, ומנלן? מה לומדים מהפסוק "ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים" (2)? (נא)

צג. מתי רק דבר נוי אסור משום תקרובת, ומתי אפי' מים ומלח (2), ומדוע? באיזה אופן שרי ליהנות מגינה ומרחץ של ע"ז, ושל שותפות ע"ז ואחרים? (נא:)

צד. ממתי נאסרת ע"ז דעכו"ם ודישראל, ומנלן? מנין שעכו"ם פוסל אלוהו? ומנין דע"ז של ישראל טעונה גניזה (2)? המעמיד דיין שאינו הגון, למה נחשב הדבר (2)? (נא:-נב.)

צה. משמשי ע"ז דעכו"ם ודישראל, מאימתי נאסרין? ריתך כלי לע"ז, מה הספק? באיזה כלים חוזרין לטומאה ישנה, ומדוע? תקרובת ע"ז דאוכלין ודכלים, ע"ז דאוכלין, האם מהני ביטול לטהרם מטומאה, ומדוע? (נב)

צו. האם בית חוניו הוא בית ע"ז? ומה דין הכהנים והכלים שנשתמשו בהם שם? מנין שכלים שהשתמשו בהם לע"ז אסורין מדאו'? מדוע גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח, ומדוע לא לקחום לעצמם? (נב:)

צז. מי יכול לבטל ע"ז דגוי ודישראל? באיזה אופן אמר רבי בילדותו דגוי מבטל ע"ז דישראל, ומדוע חזר בו? (נב:-נג.)

צח. איזה פעולה מבטלת (4), ואיזו לא (5)? כשמכרה, באיזה אופן נח', ובאיזה אופן לכו"ע ביטלה? מתי בצורף ישראל לא ביטלה? לווה עליה, נפלה עליה מפולת, גנבוה ליסטים, הניחוה והלכו למדה"י, מה דינה, ומה הצריכותא? (נג)

צט. מדוע הע"ז של האמוריים במלחמת יהושע, אין לה ביטול? באר! ואיזה דין לומדים מזה? ע"ז שהניחוה עובדיה בשעת שלום או מלחמה, מה דינה ומדוע? בית נמרוד, מה דינו ומדוע? (נג:)

ק. מדוע בימוסיאות של מלכים מותרות? בימוס שנפגם, מה דינו, והאם זה תלוי במח' אי עובדין לשברים? ומה דין מזבח שנפגם, ומדוע? ובאיזה אופן שרי, ומנלן? (נג:)

קא. בע"ח שנעבד, מתי נאסר (2)? ומדוע נעבד באונס נאסר? מדוע בימוסיאות של ע"ז בשעת הגזירה נאסרו? ציין ב' אופנים שאוסר בהמת חבירו? ומנין שאוסרה במעשה? היכן מצינו עוד שנאסר רק במעשה? (נד)

קב. חליפין וחליפי חליפין, האם אסורין, ומנלן? מנין שבערלה וכלאי הכרם, חליפיהן שרו בהנאה? איזה עוד איסור תופס את דמיו, ומנלן? (נד:)

קג. מה ענו הזקנים ברומי על השאלה: מדוע אין הקב"ה מבטל הע"ז מן העולם? מה ענה ר"ג לאגריפס: מדוע הקב"ה מתקנא בע"ז? ומה ענה לזונין: מדוע מתרפאין אחר שבאים לע"ז? ומה אמר ר"י על כך: שכשצריך גשם - שוחטין אדם לע"ז, והגשם יורד? (נד:-נה.)

קד. ממתי נחשב ליין, לענין יין נסך ולענין מעשר? (3) האם שרי לבצור ולדרוך עם גוי או ישראל שעושה בטומאה, ומדוע? (למשנה ראשונה ואחרונה). במה מותר לסייע לישראל הנ"ל? (נה.-נו:)

קה. מדוע הגרגותני נאסרת, ומה נאסר לאחמ"כ? באיזה אופן התיר הינוקא לדרוך עם גוי בגת? יין שנגע בו גוי ולא נתכוין לנסך, האם אסור, ובמה? כשנגע ע"י לוליבא שלא בכוונה, מה דינו של היין? (נו:-נז.)

קו. איזה תינוק עושה יי"נ, ואיזה לא? עד מתי עבדים עושים יי"נ? במה הושוו עבדים שנקנו מן הגוי לבני השפחות? מה דין רוקן ומדרסן, ומדוע? (נז)

קז. איזה יין התיר רבא למכור, והאם התיר למכור כולו? מה הראיה דאסור בהנאה? במעשה שנתברר שהשקם אדם שהוא גוי, מה הצדדים לאסור ולהתיר? ובאיזה אופן לכו"ע אסור? יין שמזגו הגוי במים, מה דינו ומדוע? (נז:-נח:)

קח. מדוע ר"ל אסר הפירות והמים, ור' יוחנן התיר? על מי הכריזו שבניהם ממזרים, ויינן יי"נ, ותורמוסן בישולי עכו"ם, ומדוע? והאם אסורין מעיקר הדין, ומדוע? מה נאסר לכתחילה משום "לך לך אמרינן וכו'"? (נח:-נט.)

קט. כשהגוי הושיט ידו בחבית לתפוס האתרוג, מה יעשה, ולמה יותר בזה? גוי שניסך נגד רצונו, האם שרי למכור או ליקח ממנו הנזק? כשהניח ידו על הברזא לעצור קילוח היין, מה דין היין שבחבית (2)? (נט:-ס.)

קי. גוי האידנא וישראל אכובא, וליהפך, מה הדין ומדוע? גוי שנושא זיקא או כובא, מלאה או חסירה, מה הדין ומדוע? מעצרא זיירא, מהי, ומה דין יינה? חבית שפקעה וחיבקה הגוי, מה דינה ומדוע? כשנכנס גוי לתוך גת ריקה, מה דינה? (ס)

קיא. גוי שנמצא עומד בצד בור יין ישראל, באיזה אופן היין נאסר? באיזה מקרים נח' רבנן ור"ש אי נאסר באכילה? ומתי נאסר בהנאה? מה הדמיון בין זב ליי"נ, ומה האופן שבא ללמדנו? זרק החבית (ריקה) לבור, באיזה אופן שרי (2)? (ס:)

קיב. המטהר יין עכו"ם, הין יתן היין, והאם צריך שמירה נוספת? מה נחשב כפתח הפתוח לרה"ר (4)? מדוע א"א לסמוך על הרוכלין? כשיש ישראל בחצר אחרת, באיזה אופן מהני? מה הדין כשנמצא בבית גוי אחר? ובבית האריס? גוי שנמצא בין החביות, מה דינם? (סא)

קיג. שכר פועל או חמור שעבד ביי"נ מה דינו ו מדוע? במה קנסו רק חמריו ולא פועל? מהו נתינת שכר מפירות שביעית בדרך היתר? מה הדין בשכרו לסתם יינם? ומה יעשה בחיטים שקיבל בשכרו, ומדוע? (סב)

קיד. האם שרי ללוות פירות שביעית ולפרוע משל שמיני - אחר הביעור! ומדוע? באתנן - כשנתן לה ואח"כ בא עליה, מתי שרי? כשבא עליה ואח"כ נתן לה, באיזה אופן אסור (2)? (סב:-סג.)

קטו. על מה הק' ר' ששת מברייתא באומר אדם לחמריו וכו'? באיזה אופן שרי, ואין חושש משום שביעית וכו', ובאיזה אופן חושש (2), ומדוע? (סג)

קטז. שכרו לשבור ביי"נ, מה הנידון מה נפשט, ומהיכן נפשט, ומהיכן מוכח דין זה? דמי עכו"ם ביד עכו"ם מה דינו למסקנא? ומה דין רוצה בקיומו בירושת ושותפות הגר? (סג:-סד)

קיז. עכו"ם מבטל עכו"ם שאין עובדה, באר (2)? איזהו גר תושב (3) מה דין יינו ויין ששהה אצלו (פרט), ומהו ומה דינו לשאר כל דבר (סד:)

קיח. אלו ב' שאלות הקשו לר"י כששדר קורבנא לאבידרנא ביום אידם ומה ענה? מה ענה רבא ומה איבעי ליה למימרא לבר ששך בשאלתו אית לכו כה"ג לעלמא דאתי? (סה.)

קיט. שכרו לעשות עמו מלאכה אחרת במה תלוי לאביי ורבא? שכר חמור מה מניח שוכר ומה חמר ומדוע? ראבדר"א מדוע עשה כדין בשפיכת היין לעכו"ם ובמעבר להו מעברא? (סה)

קכ. יין נסך שנפל ע"ג ענבים (פרט) תאנים תמרים גרוגרות וחיטים האם נאסרים ומדוע? האם מותר למכור לעכו"ם בגד שאבד בו כלאים, חיטים שנפל עליהם יי"נ, ופת שנאפתה מחיטים הנ"ל (סה:)

קכא. באלו דברים פליגי אביי ורבא אי אזלינן בתר שמא או טעמא, בתר מתני' ומשנה דתבלין ב' וג' שמות לכל מ"ד? חמרא לגחלא, בת תיהא ישראל בדעכו"ם מה דינם לאביי ורבא? רודה פת חמה ונתנה ע"פ חבית של יין של תרומה מה דינה (3) והאם תליא בפלוגתא דבת תיהא? (סו-סז.)

קכב. מה הלכתא בנו"ט לפגם ובנו"ט שהשביח ולבסוף פגם? מהו חידושו של ר"ל בנו"ט לפגם (ב' לשונות), כמאן ס"ל ר"י וכמאן הלכתא? (סז)

קכג. מה נחלקו ר"מ ור"ש בנו"ט לפגם ומאי סברת כ"א? מה הדין לשיטתם בפוגם מעיקרא ובהשביח ולבסוף פגם, וכיצד מוכחינן כרבי יוחנן? (סח)

קכד. מתני' דשאור של חולין (וכו', רישא) במה נחלקו רבנן ור"ש? עכבר שנפל לחבית שיכר או לחומץ מה דינו, באיזה עכבר והטעם? מדוע שרץ ושכ"ז מטמאין לחים ולא יבשים? (סח:-סט.)

קכה. ישראל שהניח עכו"ם עם יינו פרט ג' המקרים דמתני', ודינם בהודיעו ולא הודיעו במגופה של טיט וסיד, ומאי קמ"ל בכל הנך? כמאן הלכתא ומאי קמ"ל בכל הנך? כמאן הלכתא ומאי קמ"ל ולמה חישיינן האידנא (סט)

קכו. זונה עכו"ם וישראל מסובין אצלה ולהיפך מה דין היין ומדוע? עכו"ם דקאי ביני דני מתי נאסרות החבילות מתי חלקם ומתי מותרים כולם (סט:-ע.)

קכז. מה סיבת ההיתר ביין שפתחו הגנבי והפולמוסא (2) ומה דין בולשת ומדוע? מוסר מפתחות לעכו"ם וע"ה מה דין יינו וטהרתו? חצרו וגגו של חבר הסמוכה לע"ה האם יכול החבר לשטוח פרותיו? (ע)

קכח. עכו"ם ששלח לישראל יין בשכרו מה יעשה? עול תחתי או מלטני מן העוצר מה דינו ומדוע? מהו פרשדני מה הוכיח אמימר מהעושים כן ומה דחה ר' אשי? (עא.)

קכט. מה הוכיח ר' אשי מסבויתא, מה דחינן, מה תרי ש"מ רצו לומר לפי הדחיה ומה דחינן? לוקח גרוטאות מן העכו"ם ומצא בהם עכו"ם מוכר יינו לעכו"ם מה דינו ומדוע (2)? מה נפשט בדין משיכה בעכו"ם ומהיכן? (עא-עב.)

קל. הקונה בקנין ולא פסק דמים מה דינו (2) הוכח? פסק בדמים והשני הוסיף על דמים אלו מי קנה, אמר כדשיימי או כדאמרי בג' ובד' בכמה דינו, ומה הדין כשאמר אידך ליתו ג' אחריני ומדוע (עב.)

קלא. מדוע א"א להוכיח בניצוק וקטפרס חיבור לענין יי"נ ממתני' דנצק"ט, ממתני' דעכבת יין, ממערה מכלי אל כלי ומחבית לבור, ומרבא שאסר גישתא וב"ג? מה אמר ר"ח, לסביותא, רבא לשפוכאי, רבר"ה לבי ריש גלותא? (עב)

קלב. יי"נ ביין ובמים בכמה איסורו מי נפל למי ומה גודל חבית היין? יי"נ שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים מה דינו (פרט), והאם תליא בפלוגתא דר"א ורבנן בשאור של חולין ושל תרומה שנפלו לעיסה וכו'? זה הכלל דמתני' מה אתא לאתויי (2)? (עג)

קלג. בשר בחלב (פרט - רש"י) חתיכות נבילה, חמץ בפסח וככרות של בעה"ב בהנ"ל, בכמה אוסרים? יי"נ שנפל ליין מה דינו (2) וכמאן הלכתא? (עד.)

קלד. גת של אבן עץ או חרס שזפתה או דרך בה עכו"ם, קנקנים של עכו"ם או של ישראל בידי עכו"ם האם וכיצד ניתרים? דבר הצריך ניגוב כיצד מנגבו (פרט, ועיין רש"י)? (עד:-עה.)

קלה. המבקש לטהר גיתיו ובית בדיו כיצד עושה (4)? רווקי דקולי וחלאתא דארמאי כיצד מתירן? ע"ה שהושיט ידו לגת ונגע באשכולות, שרץ שנמצא בריחיים כמה נטמא? (עה)

קלו. הלוקח כלי תשמיש מן העכו"ם כיצד מתקינן, מנ"ל שצריך טבילה, ומאי קמ"ל בב' הפסוקים? כלים חדשים זוזא דסרבלא מנא דמרדא כלי זכוכית קוניא ומשכנתא האם צריכים טבילה ומדוע? נשתמש בהם קודם תיקונם מה דין המאכל ומדוע? (עה:-עו.)

קלז. שפוד ואסכלא כיצד תיקונם לקדשים ולגיעולי עכו"ם לאביי ולרבא ומדוע (לרבא 3)? ליבון והגעלה כיצד? כיצד התיר ר' עקביה דודא ומדוע? נעיצת סכין בקרקע כמה פעמים היא ומה התנאים בה (3)? (עו)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת עבודה זרה