1)

TOSFOS DH Chutz mi'Makom ha'Baduk Lah

תוספות ד"ה חוץ ממקום הבדוק לה

(SUMMARY: Tosfos discusses why he is exempt.)

קסבר דבעי בדיקה משום דירד מבול לא''י

(a)

Explanation: He holds that checking is required because the flood came to Eretz Yisrael (and bodies could be buried anywhere).

תימה וכי מדאורייתא בעי בדיקה

(b)

Question: Does the Torah obligate checking?!

וי''ל דאיצטריך קרא (שלא) לשרפה במקום טומאה דאסור מדאורייתא דבעי' שחיטה ושריפה במקום טהור כשריפת פרים דאיתקוש אהדדי כדמשמע לעיל בסוף טבול יום (דף קה:)

(c)

Answer: The verse is needed for if he burned it in a place of Tum'ah. The Torah forbids this. It mandates Shechitah and burning in a Tahor place, like the burning of Parim (inner Chata'os). They are equated to each other, like it connotes above (105b).

ואם תאמר אמאי לא מיחייב משום חוץ כששחטה חוץ למקומה כיון דתמימה היא וראויה לשאר קרבנות

(d)

Question: Why isn't he liable for [Shechutei] Chutz when he slaughtered it outside its place, since it is Tam, and proper for other Korbanos?

כדאמרינן בפרק שני שעירי (יומא דף סב:) גבי שעירי יום הכפורים ששחטן בחוץ דחייב על שניהם הואיל וראויין לשעיר הנעשה בחוץ

1.

We say like this in Yoma (62b) regarding goats of Yom Kipur that were slaughtered outside [before the lottery]. He is liable for both of them (even though one was destined to go to Azazel), since they are proper [right now] for the goat done outside (the outer Chatas of Yom Kipur)!

ויש לומר דלא דמי דיכול לשנותם דאין עליהם קריאת שם עד שעת הגרלה

(e)

Answer #1: There is different. He can change them, for there was no designation until the lottery.

ועוד דאין קרבן שתהא פרה זו ראויה דאי לשלמים אין שלמים בציבור

(f)

Answer #2: There is no Korban [Tzibur] for which Parah [Adumah] is proper. It cannot be a Shelamim, for the Tzibur does not bring females!

ועוד דפרה קדשי בדק הבית היא ואין יכול לשנותה בקדשי מזבח

(g)

Answer #3: Parah is Kodshei Bedek ha'Bayis. One cannot change it to Kodshei Mizbe'ach.

2)

TOSFOS DH she'Ne'emar v'Shachat v'Hizah Mah Haza'ah k'Neged ha'Pesach...

תוספות ד"ה שנאמר ושחט והזה מה הזאה כנגד הפתח וכו'

(SUMMARY: Tosfos brings another text.)

יש ספרים דגרסי ושרף והזה

(a)

Alternative text: Some texts say "v'Saraf v'Hizah."

וכן משמע מדמייתי עלה מפלוגתא דרבי יוחנן ור' אושעיא

(b)

Support: [The Gemara] brings about this the argument of R. Yochanan and R. Oshaya (about where it must be burned).

ומיהו אפי' גרסינן הכא ושחט והזה ניחא דמשמע ליה דאי מקשינן שריפה להזאה ה''ה שחיטה

(c)

Retraction (of support): However, even if the text here is v'Shachat v'Hizah, this is fine, for [the Gemara] understands that if we equate burning to Haza'ah, the same applies to Shechitah.

3)

TOSFOS DH Aval Lifnim Min ha'Chomah d'Kruvei Karvah...

תוספות ד"ה אבל לפנים מן החומה דקרובי קרבה...

(SUMMARY: Tosfos explains why it is Pasul.)

דפסולה משום דבעיא חוץ לשלש מחנות

(a)

Explanation: It is Pasul because we require outside three Machanos.

4)

TOSFOS DH Lo Yarad Mavul l'Eretz Yisrael

תוספות ד"ה לא ירד מבול לא''י

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a Midrash.)

תימה והכתיב (בראשית ז) ויכסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמים ובבראשית רבה אמרינן דר' ישמעאל ב''ר יוסי ובהמי אחד היו הולכין בדרך פירוש בהמי שומר בהמות

(a)

Question: It is written "va'Ychusu Kol he'Harim ha'Gevohim Asher Tachas Kol ha'Shamayim", and in Bereishis Rabah we say that R. Yishmael b'Rebbi Yosi and a Behemi were walking on the road. "Behemi" is one who guards animals;

אמר להון ההוא כותאה איתו צלויי על טורא גריזים דלא נחית עליה טופנא אמר אותו בהמי לפני ר' ישמעאל בר' יוסי רבי תן לי רשות להשיב לו תשובה א''ל השב

1.

A Kusi said to them "go pray on Mount Grizim (Kusim worship it). The flood did not descend on it!" The Behemi asked permission from R. Yishmael to answer him; R. Yishmael permitted him.

א''ל הר גריזים תחת כל השמים הוא א''ל הן ולא כתיב ויכסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמים

2.

The Behemi asked [the Kusi] "is Mount Grizim under [a part of] the entire Shamayim?" The Kusi said that it is. The Behemi said, 'is it not written "all the tall mountains under the entire Shamayim were covered"?!'

קרא עליו ולא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך אפי' הבהמי שבך לא יתעקר מן התשובה

3.

R. Yishmael applied to the Behemi "v'Lo Yihyeh Becha Akar v'Akarah uvi'Vhemtecha" - even a Behemi among [Klal Yisrael] will not be barren from an answer! (Since R. Yishmael affirmed that it was a proper answer, how can R. Yochanan say that the flood did not come to Eretz Yisrael? Har Grizim is in Eretz Yisrael!)

ושמא י''ל דויכסו כל ההרים היינו ששלט הבל המבול בכל מקום כדאמרינן לקמן דמתו בהבלא

(b)

Answer #1: Perhaps "va'Ychusu Kol he'Harim" means that the heat of the flood overpowered everywhere, like we say below (113b) that [those in Eretz Yisrael] died from the heat;

ואותו כותי היה ר''ל שלא היה שם לא הבל ולא שום דבר

1.

The Kusi wanted to say that there was not heat or anything else [due to the flood] there (on Har Grizim).

אי נמי לאותו כותי נתכונו לדחות בקש וקרא (להכא) ל''ק דבמקום שירד מבול התם קאמר שנתכסו ההרים

(c)

Answer #2: [R. Yishmael] intended to dispel the Kusi with straw (an improper answer). The verse is not difficult. It says that in places where the flood descended, there the mountains were covered.

5)

TOSFOS DH u'Mevi'in Nashim Uvros v'Yoldos Sham

תוספות ד"ה ומביאין נשים עוברות ויולדות שם

(SUMMARY: Tosfos points out that the children did become Tamei.)

אף על פי שהתינוקות טמאין בנדה ויולדות

(a)

Implied question: The children were Tamei due to [nursing, and birth itself, during which they touched] a Nidah or Yoledes!

לא היו חוששין אלא לשמרם מטומאת מת דבעי הזאה ומטומאה היוצאה מגופן כגון בעל קרי

(b)

Answer: [Chachamim] were concerned only to guard them from Tum'as Mes, which requires Haza'ah, and from Tum'ah that leaves their own body, e.g. a Ba'al Keri.

6)

TOSFOS DH v'Al Gabeihen Delasos

תוספות ד"ה ועל גביהן דלתות

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the opinion that the doors are not an Ohel.)

מאן דאמר בפ' קמא דגיטין (דף ח:) ובנזיר פרק כ''ג (דף נה.) ובפ' בכל מערבין (עירובין דף ל:) ובפ' בתרא דחגיגה (דף כה.) אהל זרוק לא שמיה אהל

(a)

Implied question: [The doors do not help according to] the one who says in Gitin (8b), Nazir (55a), Eruvin (30b) and Chagigah (25a) that Ohel Zaruk is not considered an Ohel!

סבר כר' יהודה דאמר בריש הישן (סוכה דף כא.) לא היו מביאין דלתות אלא שוורים שכריסן רחבה

(b)

Answer: He holds like R. Yehudah, who says in Sukah (21a) that they did not bring doors, rather, oxen with wide stomachs [so the child would not tower over the ground];

והתם טעמא משום דכתיב קרא (איוב י) ובעצמות וגידים תסוככני אע''ג דבעלמא אהל שאינו עשוי בידי אדם לא שמיה אהל

1.

There, the reason (the bulls block Tum'ah) is due to "uva'Atzamos v'Gidim Tesochecheni" (the verse teaches that they are called Sechach, i.e. a covering), even though [normally] an Ohel not made by man is not considered an Ohel.

ומיהו רבי יהודה ודאי סבר שמיה אהל דהא קא אמר טעמא מפני שדעתו של תינוק גסה עליו

(c)

However, R. Yehudah surely holds that [Ohel Zaruk] is considered an Ohel, for he says that the reason [they did not use doors] is because a child is bold (he does not fear falling, and he would lean over past the door).

7)

TOSFOS DH u'Mal'u v'Alu v'Yashvu bi'Mkoman

תוספות ד"ה ומלאו ועלו וישבו במקומן

(SUMMARY: Tosfos questions why they toiled to raise boys in Taharah for Parah.)

קצת תימה מה מועיל בתינוקות דסוף סוף בעינן איש בשעת קידוש שנותנין האפר במים או בשעת הזאה לרבי יהודה או לרבנן כדמוכח בפרק טרף בקלפי (יומא דף מג.)

(a)

Question: How did it help to use boys [who never became Tamei through a Mes, or a Tum'ah that leaves their bodies]? Still, we need a man at the time of Kidush, that they put the ashes on the water, or at the time of Haza'ah, according to R. Yehudah or Rabanan, like is proven in Yoma (43a)!

8)

TOSFOS DH Mailah Asu b'Parah

תוספות ד"ה מעלה עשו בפרה

(SUMMARY: Tosfos points out that Reish Lakish knew this.)

ר''ל נמי ידע דמעלה עשו אלא דאי לא ירד מבול לא''י אין ראוי לעשות מעלה זו

(a)

Explanation: Also Reish Lakish knew they made a stringency for Parah, but if the flood did not descend to Eretz Yisrael, it is not proper to make this stringency.

ומיהו קצת קשה דהא מודה רבי יוחנן דמתו בהבלא כדלקמן

(b)

Question: It is slightly difficult, for R. Yochanan agrees that (those in Eretz Yisrael) died due to the heat, like it says below (113b)!

9)

TOSFOS DH mideka'Amar Aye Mesei Mabul mi'Chlal d'Lo Havu

תוספות ד"ה מדקאמר איה מתי מבול מכלל דלא הוו

(SUMMARY: Tosfos asks that this is difficult for R. Yochanan himself.)

תימה דלרבי יוחנן גופיה תקשי ליה הכא דמתו בהבלא:

(a)

Question: We should challenge R. Yochanan himself from here, for they died in the heat!

113b----------------------------------------113b

10)

TOSFOS DH Hainu d'Kam Reima Hasam

תוספות ד"ה היינו דקם רימא התם

(SUMMARY: Tosfos explains why it did not die due to the heat.)

ואע''ג דכל השאר מתו בהבלא

(a)

Implied question: R. Yochanan agrees that everything else in Eretz Yisrael died, due to the heat! (Also the Re'em should have died.)

מחמת שהיה גדול וגבור לא הזיק לו ההבל

(b)

Answer: Because it was big and strong, the heat did not harm it.

11)

TOSFOS DH Orzila d'Reima

תוספות ד"ה אורזילא דרימא

(SUMMARY: Tosfos proves that Re'em is not a fish, and not what we call Bufalos.)

גר' ר''ת פי' עופר של ראם דעופר האילים מתרגמי' אורזילא דאיילא (שיר ב) ורימא הוא ראם

(a)

Version #1: This is R. Tam's text. "Orzila d'Reima" is a young Re'em. The Targum of "Ofer he'Ayalim" (Shir ha'Shirim 2:9) is Orzila d'Ayala, and Reima is Re'em (a giant animal).

ולא כרבי שמואל דגרס בהמוכר את הספינה (ב''ב דף עג:) אורזילא דימא ומפרש דג של ים

(b)

Version #2: This is unlike the Rashbam, whose text in Bava Basra (73b) is "Orzila d'Yama." He explains that it is a fish of the sea.

ואגב ריהטיה לא דק דהא אמר הכא לא נגזרה גזרה על דגים שבים

(c)

Rejection: He was not meticulous. It says here that there was no decree against fish of the sea!

ואותם בופל''ש שאנו קורין ראם ליתא וחלבם אסור דראם ודאי מין חיה הוא וחלבו מותר כדכתיב אקו ודישון ומתרגמינן ויעלא ורימא ובופל''ש שבמקומינו קטנים

(d)

Pesak: Bufalos (buffaloes?) that we call Re'em, this is not correct, and their Chelev is forbidden. Surely the Re'em is a Chayah and its Chelev is permitted, like it is written (among the Kosher Chayos) "Ako v'Dishon", and the Targum is v'Ya'ala v'Rima. Our Bufalos are small.

דאין לומר שהוא מין ראם ויש במינו גדול

(e)

Suggestion: Perhaps it is the species of Re'em, and others of the species are big!

דא''כ מאי קשיא ליה היכא קם הא לא קשיא ליה אריה דבי עילאי בפרק אלו טרפות (חולין דף נט:) היכא קם שהיו אריות אחרים קטנים שיכול להכניס

(f)

Rejection #1: If so, what was difficult to [Reish Lakish] "where did [the Re'em] endure?" It was not difficult to him the lion of Bei Ilai, [which is mentioned] in Chulin (59b), where it endured, because there were other small lions that could enter [the ark].

ועוד הא קא חזינן דאותן בופל''ש בני מלאכה נינהו ומושכין בקרון וחורשין בהן

(g)

Rejection #2: We see that those Bufalos work - people use them to pull wagons and plow;

וראם לאו בר מלאכה הוא דכתיב התקשר רים (כן צריך להגיה) בתלם עבותו אם ישדד עמקים אחריך (איוב לט)

1.

The Re'em does not work, for it is written "ha'Sikshar Reim b'Selem Avoso Im Yesaded Amakim Acherecha."

12)

TOSFOS DH Yatz'u Kodshei Bedek ha'Bayis

תוספות ד"ה יצאו קדשי בדק הבית

(SUMMARY: Tosfos discusses why one is exempt even if they are Tam.)

בלשון אחר פי' בקונטרס דממעט אפי' תמימים דהא פרת חטאת תמימה וממעטא משום דאינה ראויה לפתח אהל מועד

(a)

Explanation (Rashi's second Perush): Even Tam animals are excluded, for Paras Chatas is Tam, and we exclude it, because it is not proper for Pesach Ohel Mo'ed.

ונראה דאין זו ראיה דפרת חטאת לא קיימא למזבח אבל מתפיס תמימים לבדק הבית קיימא למזבח (הגהת צאן קדשים)

(b)

Rejection: This is not a proof, for Paras Chatas is not destined for the Mizbe'ach, but one who is Makdish a Tam for Bedek ha'Bayis, it is destined for the Mizbe'ach;

כדאמרינן (הגהת צאן קדשים) בסוף תמורה (דף לג:) דכל הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם ונמכרו לצורכי עולות ושלמים

1.

This is like we say in Temurah (33b) that anything proper for the Mizbe'ach never evades [being offered on] the Mizbe'ach. It is sold to one who needs an Olah or Shelamim.

וא''ת מאי שנא קדשי בדק הבית תמימים משעירי יוה''כ דאמר בפ' שני שעירי (יומא דף סב:) דחייב על שניהם בחוץ הואיל וראויים לשעיר הנעשה בחוץ וכ''ש הנך דאין יוצאין מידי מזבח

(c)

Question: Why are Tam Kodshei Bedek ha'Bayis different than goats of Yom Kipur? It says in Yoma (62b) that one is liable for both of them outside, since they are proper for the goat offered outside. All the more so one should be liable for these are (Tam Kodshei Bedek ha'Bayis), which will never evade the Mizbe'ach!

וי''ל כיון דעדיין לאו קדשי מזבח נינהו לא חשיבי ראוין לפתח אהל מועד

(d)

Answer: Since they are not yet Kodshei Mizbe'ach, they are not considered proper for Pesach Ohel Mo'ed.

13)

TOSFOS DH Kan Kodem Hagralah v'Chulei

תוספות ד"ה כאן קודם הגרלה כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that the Gemara in Yoma is like the conclusion here.)

בפ' שני שעירי (יומא דף סב:) אמרי' דחייב על שניהם

(a)

Implied question: In Yoma (62b) we say that he is liable for both of them!

והיינו למסקנא דשמעתין דמשני כאן קודם וידוי וכו' אבל קודם הגרלה חייב דראוי לשעיר הנעשה בחוץ

(b)

Answer: That is like the conclusion of our Sugya, that we answer "this is before Viduy...", but before the lottery he is liable, for it is proper for the goat offered outside. (It is already proper for outside. It is not called proper for the goat offered inside until after the lottery, so for this it is Mechusar Ma'aseh.)

14)

TOSFOS DH Kan Kodem Viduy Kan Le'acher Viduy

תוספות ד"ה כאן קודם וידוי כאן לאחר וידוי

(SUMMARY: Tosfos explains that we exempt Se'ir ha'Mishtale'ach without "Pesach Ohel Mo'ed.")

ומדפטר קרא קודם וידוי כ''ש לאחר וידוי וכי איצטריך פתח אהל מועד משום פרה ומשום קדשי בדק הבית

(a)

Explanation: Since the verse exempts before Viduy, all the more so after Viduy! We need "Pesach Ohel Mo'ed" for Parah, and for [other] Kodshei Bedek ha'Bayis.

ומיהו היא גופה תימה אמאי לא ממעטינן מלה'

(b)

Question: This itself is astounding! Why don't we exclude them from "la'Shem"?

ובפ''ק דתמורה (דף יג.) גרס בכל הספרים ולא אוציא פרת חטאת ושעיר המשתלח שהם ראויין לפתח אהל מועד ת''ל לה' שמיוחדים לה' יצאו אלו שאין מיוחדין לה'

1.

In all Seforim in Temurah (13a), the text says "and I would not exclude Parah Adumah and Se'ir ha'Mishtale'ach, which are proper for Pesach Ohel Mo'ed!" (Before the lottery, the goat is proper for Pesach Ohel Mo'ed.) It says "la'Shem" - what is special to Hash-m. This excludes these (Parah and the goat), which are not special to Hash-m.

ומיהו קדשי בדק הבית שפיר מיקרו מיוחדין לה' דכולם לשמים וע''כ נמי לא גרס פרת חטאת בבריית' דלא תיקשי מתני'

(c)

Answer: However, (it does not mention there Kodshei Bedek ha'Bayis, for) Kodshei Bedek ha'Bayis are properly called special to Hash-m, for they are totally to Shamayim. You are forced to say also that the text of the Beraisa does not say "Parah", lest our Mishnah contradict it. (Our Mishnah exempts due to Pesach Ohel Mo'ed. We cannot answer like we answered for Se'ir ha'Mishtale'ach.)

ועוד אצטריך אל פתח אהל מועד למעוטי גגו כדאמרינן לעיל בפ' השוחט והמעלה (דף קז:):

1.

Also, we need "El Pesach Ohel Mo'ed" to exclude its roof (exempt one who slaughters on the roof of the Heichal), like we said above (107b).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF