1)

TOSFOS DH v'Ein Chayavin Aleihen Mishum Pigul Nosar v'Tamei

תוספות ד"ה ואין חייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא

(SUMMARY: Tosfos discusses why one is exempt for Tum'ah.)

האי דאין חייבין משום טומאה

(a)

Implied question: Why is there no liability for Tum'ah?

נראה דהיינו טעמא כדאמר לעיל בסוף ב''ש (דף מה:) בהוכשר ליקרב וזה אין ראוי ליקרב עד אחר זריקה

(b)

Answer #1: This is like it says above (45b, that one is liable for Tum'ah) when it became Huchshar (permitted) to be offered, and [Eimurim] are not proper to offer until after Zerikah (and they already left the Azarah before Zerikah).

ובקונטרס פי' טעם אחר

(c)

Answer #2: Rashi gave a different reason. (Normally, one is liable only for what is permitted to Tehorim. A Drashah includes Eimurim like meat, i.e. only after Zerikah.)

2)

TOSFOS DH v'Ha Rav Papa Hu d'Amar bid'Eisnehu Avrai d'Kuli Alma Lo Pligi

תוספות ד"ה והא רב פפא הוא דאמר בדאיתנהו אבראי דכ''ע ל''פ

(SUMMARY: Tosfos explains why we asked from Rav Papa's other teaching.)

מילתיה דרב פפא בפרק התכלת (מנחות דף מז:) גבי שתי הלחם שיצאו בין שחיטה לזריקה וס''ד דאין חילוק בין זה לזה

(a)

Reference: Rav Papa's teaching is in Menachos (47b) regarding Shtei ha'Lechem that left between Shechitah and Zerikah. We thought that there is no difference between that [and our question about Eimurim that left].

3)

TOSFOS DH Mina Hani Mili d'Tanu Rabanan v'Chulei

תוספות ד"ה מנא הני מילי דת''ר כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we need a verse.)

לעיל גבי דם חטאת קודם לדם עולה ניחא דבעי קרא אע''ג דמפ' טעמא במתני'

(a)

Implied question: Above (89b), regarding Dam Chatas has precedence over Dam Olah, why did we need a verse? The Mishnah explained the reason (Chatas atones)!

משום דאיכא תרי קראי חד דמשמע דחטאת קודמת וחד דמשמע דעולה קודמת

(b)

Answer: [That was fine,] for there are two verses. One connotes that Chatas has precedence, and one connotes that Olah has precedence.

אבל הכא קשה ל''ל קרא תיפוק לי משום דחטאת העוף מרצה

(c)

Question: However, here it is difficult. Why do we need a verse? We should know this already because Chatas ha'Of atones!

ושמא כיון דלית בה הקטרה לא מהני בה האי טעמא

(d)

Answer: Perhaps because there is no Haktarah [of Chatas ha'Of], this reason does not help.

4)

TOSFOS DH Chatas Behemah Kodemes l'Olas Behemah (pertains to Mishnah, 89a)

תוספות ד"ה חטאת בהמה קודמת לעולת בהמה (שייך למשנה, פט.)

(SUMMARY: Tosfos explains why this was repeated.)

וא''ת הא תנא ליה רישא דם חטאת קודם לדם עולה

(a)

Question: The Reisha taught this! Dam Chatas has precedence over Dam Olah!

וי''ל דאיצטריך לאשמועי' אפי' בעולה הבאה עם החטאת (הגהת שיטה מקובצת) כדקתני וכן בהקדישה

(b)

Answer: It needs to teach about even an Olah that comes with the Chatas, like it teaches "and similarly regarding making it Hekdesh."

5)

TOSFOS DH Chatas ha'Of l'Olas Behemah mi'Zeh Banah Av

תוספות ד"ה חטאת העוף לעולת בהמה מזה בנה אב

(SUMMARY: Tosfos questions connotations that the Binyan Av teaches more than one law.)

והא דאמרי' בפ' תמיד נשחט (פסחים נט.) זה בנה אב לכל החטאות שיקדמו לעולות וקיימא לן דאפילו חטאת העוף לעולת בהמה

(a)

Question: we say in Pesachim (59a) "this is a Binyan Av for all Chata'os. They have precedence over Olos, and we hold even Chatas ha'Of over Olas Behemah";

קשה קצת הלשון דמאי קאמר וקיימא לן כו' הא לא משמע מבנין אב טפי אלא הך מילתא לחודה

1.

The wording is somewhat difficult. Why does it say "and we hold [even Chatas ha'Of over Olas Behemah]"? The Binyan Av teaches only this!

ועוד קשה הא דקאמר לכל החטאות

2.

Also, it is difficult why it says all Chata'os! (It teaches only about Chatas ha'Of. Chazon Yechezkel (10:1 DH uvi'Sevara, and cited in Chidushei Basra) - it says all to teach about even Olos that do not come with the Chatas.)

6)

TOSFOS DH l'Mikra'ah Hikdimah ha'Kasuv

תוספות ד"ה למקראה הקדימה הכתוב

(SUMMARY: Tosfos brings two explanations, and challenges both of them.)

פירש בקונט' שתהא נקראת בענין תחילה

(a)

Explanation #1 (Rashi): It is read first in the Parshah.

ותימה מה חידוש הוא זה

(b)

Objection: What is the Chidush? (Why must he teach that the Torah wrote it first?!)

ומפרש ה''ר חיים להקדישה תחילה שיקדיש העולה קודם החטאת אבל להקריב חטאת קודמת

(c)

Explanation #2 (R. Chaim): One should be Makdish it first. He is Makdish the Olah before the Chatas. However, the Chatas is offered first.

והא דתנן וכן בהקדישה

(d)

Implied question: The Mishnah says [that Chatas is first] also for being Makdish it!

מתני' לא מיירי ביולדת אע''ג דמשמע קצת דאכל מה דתנן חטאת קודמת לעולה בהקרבה בכל הנהו וכן בהקדישה

(e)

Answer: Our Mishnah does not discuss a Yoledes, even though it connotes somewhat that for everything taught in the Mishnah "Chatas has precedence over Olah for Hakravah", for all of them it taught "and similarly to be Makdish it."

וקשה לפי' מהא דאמרינן בערכין פרק האומר משקלי עלי (דף כא.) חייבי חטאות אין ממשכנין אותן חייבי עולות ממשכנין אותן ופעמים שחייבי עולות אין ממשכנין אותן

(f)

Question: We say in Erchin (21a) that we do not take a security from people obligated to bring a Chatas. We do take a security from people obligated to bring an Olah, but sometimes we do not take a security from people obligated to bring an Olah;

ופריך מאי נינהו אי נימא עולת יולדת פי' דא''צ למשכנה משום דאי אפשר לה להביא חטאת עד שתביא עולתה והאמר רבא למקראה הקדימה הכתוב

1.

[The Gemara] asks 'which are these [Olos]? If you will say that it is Olas Yoledes, i.e. we need not take a security from her because she cannot bring her Chatas until she brings her Olah (and even without a security, she will bring her Chatas - this cannot be, for) Rava taught that the verse puts [Olah] first for Mikra'ah!'

ואי כפירוש ה''ר חיים כיון דצריכה להקדיש עולה קודם לחטאת א''כ א''צ למשכן ועל כרחה תביא שתיהן:

2.

According to R. Chaim's Perush, [what was the rejection?] Since she must be Makdish the Olah before the Chatas, if so there is no need to take a security, for she is forced to bring both of them! (Tzon Kodoshim - R. Chaim agrees that the Olah is not Me'akev the Chatas, just when she will bring both, she must be Makdish the Olah first.)

90b----------------------------------------90b

7)

TOSFOS DH Mai Lav d'Chag

תוספות ד"ה מאי לאו דחג

(SUMMARY: Tosfos challenges the question.)

תימה מאי קשיא דלמא לא מיירי בדם אלא באברי עולה דקודמין לאימורי חטאת כדתנן

(a)

Question: What was the question? Perhaps we do not discuss blood, rather, limbs of Olah, which have precedence over Eimurei Chatas, like the Mishnah (89a) teaches! (Tzon Kodoshim - the Makshan knew that k'Mishpatam teaches that the Olos are first also for blood. He challenges the Binyan Av that says that Chatas is always first.)

8)

TOSFOS DH Chatas ha'Of v'Olas Behemah u'Ma'aser Eizeh Mehen Kodem

תוספות ד"ה חטאת העוף ועולת בהמה ומעשר איזה מהן קודם

(SUMMARY: Tosfos points out a similar question that could be asked.)

וכעין בעיא זו איכא למיבעי אבדתו ואבדת חבירו וכיבוד אב ואם למ''ד משל בן בפ''ק דקדושין (דף לב.) איזה מהן קודם

(a)

Observation: We can ask like this regarding one's Aveidah, and the Aveidah of his colleague, and Kivud Av v'Em, according to the opinion that it is from the son (he must honor with his own money), in Kidushin (32a). Which has precedence?

תקדום אבדתו איכא כיבוד אב ואם [דקודם] למ''ד דמשל בן

1.

[If you will say that] his Aveidah has precedence, Kivud Av v'Em has precedence over it, according to the opinion that it is from the son;

תקדום אב ואם איכא אבדת חבירו דקודמת כדאמרינן (הגהת צאן קדשים) באלו מציאות (ב''מ דף לב.) אפילו אמר ליה אביו אל תחזיר לא ישמע לו כו'

2.

[If you will say that Kivud] Av v'Em has precedence, there is his colleague's Aveidah, which has precedence, like we say in Bava Metzi'a (32a) that even if his father said "do not return", he should not heed him;

תקדום אבידת חבירו איכא אבידתו דקודמת לאבידת חבירו

3.

[If you will say that] his colleague's Aveidah has precedence, there is his own Aveidah, which has precedence over his colleague's Aveidah!

9)

TOSFOS DH Tikdom Chatas ha'Of Ika Ma'aser d'Kadim Lei

תוספות ד"ה תקדום חטאת העוף איכא מעשר דקדים ליה

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot learn from a Kal v'Chomer.)

תימה תקדום חטאת העוף מק''ו ומה עולת בהמה שהיא חמורה וכולה כליל וקודמת (הגהת שיטה מקובצת) למעשר חטאת העוף קודם לה

(a)

Question: Chatas ha'Of should have precedence based on a Kal v'Chomer! Olas Behemah is stringent. It is totally Kalil, and it has precedence over Ma'aser, yet Chatas ha'Of has precedence over it;

מעשר שאינו כליל ועולת בהמה קודמת לו אינו דין שחטאת העוף קודם לה

1.

Ma'aser, which is not Kalil, and Olas Behemah has precedence over it, all the more so Chatas ha'Of should have precedence over it!

וכי האי ק''ו אמרי' סנהדרין (דף לה:) דרציחה דוחה שבת מק''ו ומה עבודה שדוחה שבת רציחה דוחה אותה שבת שנידחת מפני עבודה אינו דין שתהא רציחה דוחה אותה

2.

Strengthening of question: We say such a Kal v'Chomer in Sanhedrin (35b). Execution should override Shabbos based on a Kal v'Chomer. Avodah overrides Shabbos, and execution overrides [Avodah, i.e. if a Kohen is Chayav Misah and he wants to serve, we execute him]. Shabbos, which Avodah overrides it, all the more so execution should override it!

וי''ל דחידוש הוא הא דחטאת העוף קודם לעולה ולא גמרי' מיניה

(b)

Answer: It is a Chidush that Chatas ha'Of has precedence over Olah, and we do not learn from it.

10)

TOSFOS DH Chutz mi'Asham Metzora Mipnei she'Hu Ba Lehachshir

תוספות ד"ה חוץ מאשם מצורע מפני שהוא בא להכשיר

(SUMMARY: Tosfos asks that also the Chatas is Machshir, and answers this.)

ואם תאמר אדרבה חטאת מצורע עדיף דאכשורי ומכפר

(a)

Question: Just the contrary, Chatas Metzora should have precedence, for it is Machshir and atones!

וי''ל כיון דמתן בהונות מדם האשם הוה חשיב ליה מכשיר טפי

(b)

Answer #1: Since the blood is put on the Behonos from Dam ha'Asham, it is considered a Machshir more than the Chatas.

א''נ האי כל חטאות שבתורה דקתני לאו בחטאת הבאה עם האשם קאמר אלא בשאר חטאות

(c)

Answer #2: "All Chata'os in the Torah" that was taught does not refer to a Chatas that comes with an Asham, rather, to other Chata'os.

11)

TOSFOS DH Shelamim Shel Emesh v'Chatas v'Asham Shel Yom Shel Emesh Kodmin

תוספות ד"ה שלמים של אמש וחטאת ואשם של יום שלמים של אמש קודמין

(SUMMARY: Tosfos explains why Shelamim has precedence.)

פי' בקונטרס דזלזול הוא להשהותם כל כך שצורת הבשר מתקלקלת

(a)

Explanation #1 (Rashi): It is a disgrace to delay [yesterday's Shelamim] so much, for the meat rots.

ועל חנם דחק

(b)

Objection: There was no need to give this difficult Perush!

אלא היינו טעמא דשלמים של אמש אין להם היתר (אנינות) אלא עד הלילה וחטאת ואשם של יום עד הבקר דנאכלין ליום ולילה

(c)

Explanation #2: Rather, the reason is because yesterday's Shelamim may be eaten only until the [beginning of the] night, but Chatas and Asham of today may be eaten for a day and a night (mid'Oraisa until dawn, and mid'Rabanan until midnight).

12)

TOSFOS DH v'Chachamim Omerim Chatas Kodemes

תוספות ד"ה וחכמים אומרים חטאת קודמת

(SUMMARY: Tosfos explains that the same applies to Asham.)

והוא הדין אשם דקדש קדשים

(a)

Explanation: The same applies to Asham, for it is Kodesh Kodoshim.

13)

TOSFOS DH Tzeluyin Shelukin u'Mevushalin

תוספות ד"ה צלויין שלוקין ומבושלין

(SUMMARY: Tosfos points out that Shelukin is overcooked.)

אף על גב דקתני שלוקין והדר תני מבושלין מ''מ שלוקה הוי טפי מבישול

(a)

Remark: Even though it taught Shelukin and afterwards Mevushalin (cooked in water, which connotes that Shelukin is less cooked), Shelukah is more [cooked] than [Stam] Bishul.

כדמוכח בפרק כל הבשר (חולין דף קיא.) גבי כבד דקאמר שלוקה אוסרת ונאסרת

(b)

Source: This is proven in Chulin (111a) regarding the liver. It says that if it was [seasoned with spices or] Shelukah, it forbids and becomes forbidden (because it absorbs. This connotes that without spices, if it is cooked the normal amount, it is not forbidden.)

14)

TOSFOS DH Tadir u'Mekudash Eizeh Mehen Kodem

תוספות ד"ה תדיר ומקודש איזה מהן קודם

(SUMMARY: Tosfos discusses which case we ask about.)

פירש בקונטרס כגון דם עולת תמיד ודם חטאת

(a)

Explanation #1 (Rashi): E.g. blood of Olas Tamid and Dam Chatas (we ask which has precedence).

וקשה דבריש פירקין פרשינן דמלבד עולת הבוקר בעבודת הדם איירי

(b)

Question: Above (89a DH Kol), we explained that Milvad Olas ha'Boker discusses Avodas ha'Dam!

ונראה כלשון אחר שפי' בקונטרס עולת מוספי ר''ח ופר העדה

(c)

Explanation #2 (Rashi): [We ask about] Olah of Musaf Rosh Chodesh and Par Helam Davar of the Tzibur.

וא''ת תפשוט ממתניתין דתנא מוספי שבת קודמין למוספי ר''ח דמשמע אפילו עולת מוסף של שבת לחטאת מוסף של שבת ר''ח

(d)

Question: We should resolve from our Mishnah, which taught that Musafim of Shabbos have precedence over Musafim of Rosh Chodesh. It connotes that even Olas Musaf of Shabbos has precedence over Chatas Musaf of Shabbos Rosh Chodesh!

וי''ל כיון דעולת מוסף דשבת קודמת לעולת מוסף דר''ח משום דתדירה קודמת נמי לחטאת שהשוה הכתוב עולה דמוסף עם החטאת:

(e)

Answer: Since Olas Musaf Shabbos has precedence over Olas Musaf Rosh Chodesh, because it is Tadir, it has precedence also over the Chatas, since the verse equates the Olah of Musaf with the Chatas.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF