1)

TOSFOS DH Mai ka'Savar Hai Tana (cont.)

תוספות ד"ה מאי קסבר האי תנא (המשך)

כיון דלא קידשה יהא נאכל בכל ערי ישראל כדתנן לקמן (שם)

(a)

Explanation: Since the Kedushah was not permanent, it should be eaten in all cities of Yisrael, like the Mishnah teaches below (112b);

ואמאי צריך לאקושי לבכור דמה בכור אינו מעלהו אף מעשר אינו מעלהו

1.

Why must we make a Hekesh to Bechor - just like Bechor, one does not bring it up, also Ma'aser one does not bring up?

אמר רבינא לעולם קסבר קדשה ולא מיירי כלל בחובת העלאה אלא אם יכול לאוכלו בזמן הזה או לא

2.

Ravina answered that really, he holds that the Kedushah was permanent. We do not discuss the obligation to bring it up, rather, whether or not one may eat it nowadays;

וילפינן אכילת מעשר מאכילת בכור דמה אכילת בכור בעיא מזבח משום דאיתקש בשרו לדמו אף אכילת מעשר בעיא מזבח ואין שום מעשר נאכל בזמן הזה

3.

We learn eating Ma'aser from eating Bechor. Just like a Mizbe'ach is needed to eat Bechor, because its meat is equated to the blood, also eating Ma'aser needs a Mizbe'ach, and no Ma'aser may be eaten nowadays.

ואית ספרים דגרסי אי לא קדשה אפילו מעשר נמי לא וה''פ אפילו מעשר נמי לא יהא נאכל כלומר דמדקבעית במעשר בזמן הזה אם הוזקק להבאת מקום מאי קבעית (הגהת צאן קדשים)

(b)

Alternative text: Some texts say "if the Kedushah was not permanent, also Ma'aser no." I.e. also Ma'aser may not be eaten. I.e. since you asked about Ma'aser nowadays, whether it needs to be brought to the place, what do you ask about?

אי דגדל (הגהת צאן קדשים) לאחר חורבן ההוא שמא לא נתחייב כלל במעשר כיון דלא קדשה

1.

If it grew after the Churban, perhaps it was never obligated at all in Ma'aser, since the Kedushah was not permanent;

ואפילו נתחייב במעשר כמו בנוב וגבעון מ''מ פשיטא דנאכל בכל ערי ישראל לפי הגירסא דלקמן כדפרישית

i.

And even if it was obligated in Ma'aser, e.g. in Nov and Giv'on, in any case obviously it is eaten in all cities of Yisrael according to the text below, like I explained!

אלא כי קבעי באותו שגדל בפני הבית וחרב הבית והוא פשיטא דאינו נאכל

2.

Rather, he asked about what grew Bifnei ha'Bayis, and the Bayis was destroyed. Obviously it is not eaten!

אמר רבינא לעולם קסבר קדשה ובבכור שנזרק דמו קודם חורבן הבית עסקינן וחרב הבית ועדיין בשרו קיים ואיתקש בשרו לדמו

3.

Ravina said that really, he holds that the Kedushah was permanent. We discuss a Bechor whose blood was thrown before Churban ha'Bayis. The Bayis was destroyed, and the meat is intact, and its meat is equated to its blood.

וא''ת והא כתיב (במדבר יח) ואת דמם תזרוק ואת חלבם תקטיר אלמא איתקש בההוא קרא להקטרת חלב

(c)

Question: It says "v'Es Damam Tizrok v'Es Chelbam Taktir" - in this verse [its meat] is Hukash (equated) to Haktaras Chelev;

1.

Note: It seems that blood is equated to Chelev. However, if so how can we explain Tosfos' words below "if we can make a Hekesh to be lenient or stringent, we make it stringently, and equate its meat to its blood"?! Rather, meat is equated to Haktaras Chelev. R. Yosef Engel edits the text to include "u'Vsaram Yihyeh Lach", which is the beginning of the next verse. Technically, this is Semichus. Hekesh is only within one verse.

ואמרי' לעיל דמזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו וה''ה אימורין

2.

And we said above (59a) that if the Mizbe'ach was dislocated, we may burn Ketores in its place, and the same applies to Eimurim (which includes Chelev)!

וי''ל דקולא וחומרא לחומרא מקשינן ומקשינן בשרו לדמו

(d)

Answer: If we can make a Hekesh to be lenient or stringent, we make it stringently, and equate its meat to its blood (to require a Mizbe'ach. We do not equate meat to Eimurim, to permit without a Mizbe'ach.)

i.

Note: There must be an absolute source to forbid blood when the Mizbe'ach is not in its place. (If not, the above verse should equate blood to Chelev, to permit without a Mizbe'ach!) If so, we should forbid Haktaras Chelev without a Mitzvah, from the Hekesh to blood, rather than permitting from a Binyan Av from Ketores! This requires investigation - PF.

והשתא מהך דרשא יליף לכל הקדשים דאם נפגם המזבח אין נאכלין

(e)

Consequence: Now we learn from this Drashah that all Kodshim, if the Mizbe'ach was blemished, they are not eaten.

וא''ת לפי גירסא זו דגרס קדשה קשיא דר' ישמעאל אדר' ישמעאל דלקמן פ' בתרא (דף קיט.) תניא רבי ישמעאל אומר זה וזה מנוחה ונחלה שילה

(f)

Question #1: According to this text that says "the Kedushah was permanent" (regarding R. Yosi's teaching in the name of R. Yishmael), R. Yishmael contradicts himself! Below (119a), a Beraisa teaches that R. Yishmael says that both of these, i.e. "Menuchah" and "Nachalah", refer to Shilo;

ופי' בקונטרס דבקדושת ירושלים גופה ס''ל דלא קדשה ויש אחריה היתר מדלא קרי ליה נחלה כדאיתא בפ''ק דמגילה (דף י.) שמעתי שמקריבין בבית חוניו בזמן הזה ואוקמינן כרבי ישמעאל

1.

Rashi explained that he holds that Yerushalayim itself, its Kedushah was not permanent, and there is a Heter after it, since it is not called Nachalah, like it says in Megilah (10a) "I heard that we may offer in Beis Chonyo nowadays", and we establish it like R. Yishmael.

מיהו בזה לא דק בפירושו דההיא דמגילה (גז''ש) רבי ישמעאל ברבי יוסי וההיא דלקמן רבי ישמעאל בן אלישע בר פלוגתיה דר''ע

2.

Remark: [Rashi] erred about this. The teaching in Megilah is R. Yishmael b'Rebbi Yosi, and the teaching below is [Stam R. Yishmael, i.e.] R. Yishmael ben Elisha, who argues with R. Akiva.

אבל מ''מ על כרחין קסבר לא קדשה מדלא קרי ליה נחלה (הגהת צאן קדשים)

3.

Summation of question: However, in any case you are forced to say that [R. Yishmael] holds that the Kedushah was not permanent, since he does not call [Yerushalayim] "Nachalah"!

ועוד (הגהת צאן קדשים) דכיון דמוקי קרא דנחלה בשילה א''כ מנא ליה דירושלים אין אחריה היתר

(g)

Question #2: Since [R. Yishmael] establishes "Nachalah" to refer to Shilo, if so what is his source that there is no Heter after Yerushalayim?

וי''ל דשמא נפקא ליה מקרא אחרינא

(h)

Answer #1: Perhaps he learns from another verse.

והרב רבי חיים מפרש דרבי ישמעאל סבר קדשה והאי דקאמר זה וזה שילה אתא לאשמועינן דשילה אין אחריה היתר דלא כמ''ד יש אחריה היתר

(i)

Answer #2 (R. Chaim): R. Yishmael holds that the Kedushah was permanent. He said that both of these refer to Shilo to teach that there is no Heter after Shilo, unlike the opinion that there is a Heter after it;

והיינו משום דדריש מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים ומדחלקו קדריש ליתן היתר בין זו לזו

1.

This is because [the other opinion] expounds "Menuchah" - this is Shilo. "Nachalah" - this is Yerushalayim. Since [the Torah] divided them, he expounds to give to a Heter in between them;

ופליג אמתני' דקתני שילה יש אחריה היתר דתנן (לקמן דף קיב:) באו לנוב וגבעון כו'

2.

[R. Yishmael] argues with our Mishnah, which taught "Shilo has a Heter after it", for our Mishnah (112b) taught "when they came to Nov and Giv'on [Bamos were permitted]."

ואין נראה כלל שהרי קראי (הגהת שיטה מקובצת) מוכיחים דבנוב וגבעון הותרו הבמות גבי שמואל והוא יברך את הזבח (שמואל א ט) וגם קרי ליה בפסוק במה

(j)

Rebuttal: Verses prove that in Nov and Giv'on, Bamos were permitted regarding Shmuel "v'Hu Yevarech Es ha'Zevach", and also the verse calls it a Bamah!

אבל אחר ירושלים לכולי עלמא לא הותרו הבמות ואפי' מאן דאית ליה לא קדשה מצי סבר דאין אחריה היתר

1.

However, after Yerushalayim all agree that Bamos were not permitted. Even the one who says that the Kedushah was not permanent can hold that there is no Heter after [Yerushalayim].

וכן משמע פ''ק דמגילה (גז''ש) א''ר יצחק שמעתי שמקריבין בבית חוניו בזמן הזה וקאמר דהדר ביה מהא דתנן (כן נראה להגיה) ירושלים אין אחריה היתר

(k)

Support: It connotes like this in Megilah (10a). R. Yitzchak said "I heard that we may offer in Beis Chonyo nowadays", and it says that he retracted due to the Mishnah "there is no Heter after Yerushalayim";

ואמאי הדר ביה הא קאמר התם כתנאי אי קדשה לעתיד לבא אי לא קדשה ומעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר

1.

Question: Why did he retract? It says there "Tana'im argue like this, about whether or not the Kedushah was permanent." What did he think initially, and what did he think at the end?

אלא ודאי מעיקרא סבר דלמ''ד לא קדשה הותרו הבמות והדר ביה ממתניתין דמגילה וממתניתין דלקמן בפ' בתרא (דף קיב:) דירושלים אין אחריה היתר

2.

Answer: Rather, surely initially he thought that according to the opinion that the Kedushah was not permanent, Bamos were permitted, and he retracted due to the Mishnah below (112b) that there is no Heter after Yerushalayim;

דמשמע לכולי עלמא אפילו למ''ד לא קדשה

3.

Inference: All agree, even the one who holds that the Kedushah was not permanent;

ותנאי דמייתי התם בקדשה ולא קדשה לא קאי אדרבי יצחק אלא ריהטא דהש''ס הוא משום דאיידי דנקט קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא נקיט כתנאי

4.

The Tana'im who argue there about whether or not the Kedushah was permanent, it does not refer to R. Yitzchak's teaching. Rather, this is the flow of the Gemara. Because it mentioned "the initial Kedushah was for its time, but not forever", it said that Tana'im argue like this.

ומייתי פלוגתא דבתי ערי חומה ולאו משום דדמיא ליה דיש חילוק בין בין קדושת בית לבתי ערי חומה

i.

It brings the argument about Batei Ir Chomah, but not because it resembles it, for there is a distinction between Kedushas ha'Bayis and Batei Ir Chomah;

אבל ודאי קדושת בתי ערי חומה דדמיא (הגהת שיטה מקובצת) לקדושת הארץ דמשווי להו אהדדי בפ''ב (הגהת צאן קדשים) דערכין (דף לב:) גבי מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע

ii.

However, surely Kedushas Batei Ir Chomah resembles Kedushas ha'Aretz, for [the Gemara] equates them in Erchin (32b), regarding "it equates entering [Eretz Yisrael] in the days of Ezra to entering in the days of Yehoshua";

וכמה תנאי היה יכול להביא דאיכא דאית ליה קדשה ואיכא דאית ליה לא קדשה

5.

It could have brought several Tana'im, for some hold that the Kedushah was permanent, and some hold that it was not permanent;

ור''מ בפ''ק דחולין (דף ו:) קסבר לא קדשה גבי בית שאן ורבי ישמעאל דהכא ורבי יוסי דסדר עולם בפרק הערל (יבמות דף פב:) סברי קדשה (הגהת חק נתן)

6.

In Chulin (6b), R. Meir holds that the Kedushah was not permanent regarding Beis She'an (he ate Yerek there without tithing it), and R. Yishmael and R. Yosi of Seder Olam in Yevamos (82b) hold that it is permanent.

וא''ת ומנא ליה לקמן דרבי יוחנן סבר קדשה משום דמחייב מעלה בזמן הזה לעולם אימא לך דסבר לא קדשה אפ''ה אין אחריה היתר כדפי'

(l)

Question: What is the source below (107b) that R. Yochanan holds that the Kedushah was permanent, since he obligates one who offers [outside] nowadays? Really I can say that he holds that the Kedushah was not permanent. Even so, there is no Heter after [Yerushalayim], like I explained!

וי''ל דאי לא קדשה לא מחייב דאינו ראוי לפתח אהל מועד דנדחו לגמרי

(m)

Answer: If the Kedushah was not permanent, he would not be liable, for it is not proper for Pesach Ohel Mo'ed, for it was totally Nidcheh;

אבל אי קדשה לא נדחו דיכול לבנות מזבח במקומו ויקריב עליו או מיירי ר' יוחנן בקטרת דלא בעי מזבח כדפי' לעיל

1.

However, if the Kedushah was permanent, it was not Nidcheh, for he can build the Mizbe'ach and offer on it. Or, R. Yochanan discusses Ketores, which does not require a Mizbe'ach, like I explained above (59b Sof DH Ad).

ואין להקשות לפי' הקונטרס דגרס הכא לא קדשה ובסוף הערל (גז''ש) שמעינן לרבי יוסי דקדשה בברייתא דסדר עולם

(n)

Implied question: Rashi's text here says that the Kedushah was not permanent (regarding R. Yosi's teaching in the name of R. Yishmael). In Yevamos (82b), we heard R. Yosi say that the Kedushah was permanent in a Beraisa of Seder Olam!

דיש (הגהת שיטה מקובצת) חילוק כדפי' לעיל דאפילו בטלה קדושת הבית קדושת הארץ לא בטלה כדאשכחן בנוב וגבעון

(o)

Answer #1: There is a distinction, like I explained above, that even the one who says that Kedushas ha'Bayis was Batel, Kedushas ha'Aretz was not Batel, like we find in Nov and Giv'on.

א''נ תני ולא סבר ליה כדבעי למימר פרק יוצא דופן (נדה דף מו:)

(p)

Answer #2: [R. Yosi] taught [in Seder Olam that the Kedushah was permanent], but he does not hold like this, like we wanted to say in Nidah (46b).

א''נ הא דידיה הא דרביה דהכא משמיה דרבי ישמעאל

(q)

Answer #3: [R. Yosi taught] one of these (i.e. in Yevamos) according to his own opinion, and one according to his Rebbi. Here he taught in the name of R. Yishmael.

וא''ת למאי דגרס קדשה הא ר''ל ס''ל אליבא דרבי יוסי (יבמות דף פא.) תרומה בזמן הזה דרבנן

(r)

Question: According to the text that the Kedushah was permanent, this is difficult, for Reish Lakish holds according to R. Yosi (Yevamos 81a) that Terumah nowadays is mid'Rabanan!

וי''ל כדפרישית לעיל דאפשר אפילו לא בטלה קדושת הבית קדושת הארץ בטלה

(s)

Answer: This is like I explained above. It is possible that even if Kedushas ha'Bayis was not Batel, Kedushas ha'Aretz was Batel. (Likewise, we can say vice-versa.)

ותדע דרבי יהושע שמעי' ליה עיגול בעיגולין עולה בפ''ק דביצה (דף ד.) ובסוף הערל (יבמות דף פא.) מוכח לר''ל דמ''ד (הגהת שיטה מקובצת) עולה קסבר תרומה בזמן הזה דרבנן

(t)

Proof: We know that R. Yehoshua holds that a ring [of pressed figs of Terumah] is Batel in rings [of Chulin], in Beitzah (4a), and in Yevamos (81a) it is proven according to Reish Lakish that the one who says that it is Batel holds that Terumah nowadays is mid'Rabanan;

ושמעינן ליה לרבי יהושע בכמה דוכתי דאמר שמעתי שמקריבים אע''פ שאין בית

1.

And we know that R. Yehoshua holds in many places that we may offer even without a Bayis.

ותימה הוא לומר שקדושת הבית קיימת להקריב קרבן בלא בית המקדש (הגהת חמדת דניאל) ולא יתחייב בתרומה

(u)

Question: It is astounding to say [according to R. Yosi and R. Yehoshua] that Kedushas ha'Bayis endures to offer a Korban without a Beis ha'Mikdash, but [Kedushas ha'Aretz does not endure] to be obligated in Terumah!

אבל לעיל דאמר איפכא אתי שפיר כמו בנוב וגבעון

1.

Distinction: However, above that [we] said oppositely (Kedushas ha'Bayis is Batel, but Kedushas ha'Aretz endures to be obligated in Terumah), it is fine, like in Nov and Giv'on.

והכא י''ל דרבי יוסי משום רבי ישמעאל קאמר ולא ס''ל

(v)

Answer - part 1: Here we can say that R. Yosi taught in the name of R. Yishmael, but he himself disagrees.

ומר' יהושע י''ל דסבר דאינו מקדש אלא ו' דברים בלבד לכן יעלו העיגולין

(w)

Answer - part 2: We can say that R. Yehoshua holds that only six matters are Mekadesh (are never Batel). Therefore, the rings are Batel.

ור''א דמספקא ליה בפרק ידיעות הטומאה (שבועות דף טז.) ובפ''ק דמגילה (דף י.) אי סבר קדשה או לא קדשה

(x)

Implied question: R. Eliezer is unsure in Shevuos (16a) and Megilah (10a), whether he holds that Kedushas [ha'Bayis] was permanent or not...

ושמעי' ליה בפ''ק דחגיגה (דף ג:) גבי עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית דקסבר לא קדשה

1.

And we know that he holds in Chagigah (3b), regarding Amon and Mo'av tithe [mid'Rabanan] Ma'aser Oni in Shemitah, that he holds that Kedushas [ha'Aretz] was not permanent!

ומיהו אין ראיה משום דהרבה כרכים לאו מדברי ר''א כדפרישית פ''ק דיבמות (דף טז. ד''ה עמון) וליתיה במילתיה (הגהת שיטה מקובצת) במסכת ידים (פ''ד מ''ג):

(y)

Answer: There is no proof from there (what he holds about Kedushas ha'Bayis), for "many cities [Olei Mitzrayim were Mekadesh them, and Olei Bavel were not Mekadesh them]" was not from R. Eliezer's words, like I explained in Yevamos (16a). It is not in his words in Maseches Yadayim (in Mishnah 4:3, which teaches the argument about Amon and Mo'av).

2)

TOSFOS DH Kodshim Nifsalin (pertains to Daf 60b)

תוספות ד"ה קדשים נפסלין (שייך לדף ס:)

(SUMMARY: Tosfos concludes that Kodshei Kodoshim become Pasul due to Yotzei.)

פי' בקונטרס קס''ד מפני סילוק המזבח הוא

(a)

Explanation #1 (Rashi): We are thinking that [Kodshim are disqualified] because the Mizbe'ach was removed.

מדקתני זבין ומצורעין משתלחין שאין מצורע נכנס לדגלי השבטים ולא זב למחנה הלוים נושאי ארון כדאמר לקמן אע''פ שנסע אהל מועד

1.

Source: It taught "Zavim and Metzora'im are expelled", that a Metzora may not enter the encampments of the Shevatim, and a Zav may not enter the Machaneh of the Leviyim, who carry the Aron, like it says below (61b) - even though it traveled, it is Ohel Mo'ed.

אלמא נפסלין דקאמר לאו משום דמפסלי ביוצא הוא דהא אהל מועד חשיב ליה

2.

Inference: Their Pesul is not due to Yotzei, for it is considered Ohel Mo'ed.

וא''א דלמאי דמוקי לה השתא בקדשי קדשים אפילו בלא סילוק מזבח אלא סילוק קלעי החצר לחוד נפסלין קדשי קדשים ביוצא

(b)

Rejection: It is impossible [to say so], for according to how we now establish it now to discuss Kodshei Kodoshim, even without removal of the Mizbe'ach, just through removal of Kal'ei ha'Chatzer, Kodshei Kodoshim are disqualified due to Yotzei!

דבהדיא מוכח בפ' שתי הלחם (מנחות דף צה.) דבשעת מסעות אין קרוי מחנה שכינה קיים ולחם הפנים ושאר קדשי קדשים מיפסלי ביוצא דנסע אהל מועד הוא לאו דוקא לענין מחנה שכינה

1.

This is proven explicitly in Menachos (95a) that at the time of Masa'os (traveling in the Midbar), we do not say that Machaneh Shechinah is intact, and Lechem ha'Panim and other Kodshei Kodoshim because Pasul through Yotzei. "Nasa Ohel Mo'ed" (even though it traveled, it is Ohel Mo'ed) is not precise regarding Machaneh Shechinah.

אבל לגבי קדשים קלים ודאי לא מיפסלי ביוצא משום מסע המחנות דלענין מחנה ישראל ומחנה לויה אע''פ שנסע אהל מועד הוא דמחניהם קיימים בדגלי השבטים כדמוכח לקמן פ' בתרא (דף קטז:)

2.

However, regarding Kodshim Kalim surely they are not disqualified due to Yotzei due to the Machanos traveling. Regarding Machaneh Yisrael and Machaneh Levi, even though it traveled, it is Ohel Mo'ed, for their Machanos persist through the Degalim of the Shevatim, like is proven below (116b);

ולכך זבין ומצורעין משתלחין וקדשים קלים אין נפסלין ביוצא

i.

Therefore, Zavim and Metzora'im are expelled, and Kodshim Kalim are not disqualified through Yotzei.

ואתקפתא הוי מדקתני נאכלין בשני מקומות דמיירי בקדשים קלים ואע''פ שאין מזבח במקומו

(c)

Explanation #2: The question is because it taught "they are eaten in two places", which discusses Kodshim Kalim, even though the Mizbe'ach is not in its place.

3)

TOSFOS DH Ha R. Yishmael v'Ha Rabanan

תוספות ד"ה הא ר' ישמעאל והא רבנן

(SUMMARY: Tosfos points out that we find these Rabanan in Temurah.)

היינו תנאי דפליגי עליה דר' ישמעאל בתמורה פרק ואלו קדשים (דף כא.) ודרשי' ליה לקרא בע''א

(a)

Explanation: These are the Tana'im who argues with R. Yishmael in Temurah (21a), and explain the verse differently.

4)

TOSFOS DH Kodem she'Ya'amidu ha'Mishkan

תוספות ד"ה קודם שיעמידו המשכן

(SUMMARY: Tosfos explains that "before" is not precise.)

פרש''י לאו דוקא קודם אלא לאחר שהעמידו הכל המשכן והמזבח

(a)

Explanation (Rashi): "Before" is not precise. Rather, it is after they erected everything - the Mishkan and the Mizbe'ach.

דאין לפרש ממש קודם שהעמידו המשכן כיון שכבר העמידו המזבח במקומו אוכלין קדשי קדשים

(b)

Implied suggestion: Perhaps it is truly before they erected the Mishkan. Since they set up the Mizbe'ach in its place, they may [slaughter and] eat Kodshei Kodoshim!

הלא תחילה נוסעין בני גרשון ומעמידין המשכן ואח''כ בני קהת מעמידין המזבח

(c)

Rejection: First Bnei Gerson traveled and set up the Mishkan, and afterwards Bnei Kehas set up the Mizbe'ach.

ואם שינו הסדר והעמידו המזבח תחילה

1.

Implied suggestion: Perhaps they changed the order and set up the Mizbe'ach first!

היאך שחטו קדשים קודם העמדת המשכן הא אמרן (יומא דף סב:) שלמים ששחטן קודם פתיחת ההיכל פסולין

2.

Rejection: If so, how could they slaughter Kodshim before erecting the Mishkan? We say (Yoma 62b) that Shelamim slaughtered before opening [the doors of] the Heichal is Pasul!

וי''ל שלמים דוקא כתיב בהו ושחטו פתח אהל מועד כל זה פי' רש''י

(d)

Defense (of suggestions): We can say that only regarding Shelamim it is written "u'Shachto Pesach Ohel Mo'ed." (Other Kodshim do not require that the Heichal is open.) All this is from Rashi.

וק''ל (ברו''ך) הא תנן גבי תמיד (תמיד דף ל:) לא היה שוחט עד ששמע שער הגדול שנפתח אלמא ילפינן שאר קרבנות שאין שוחטין משלמים

(e)

Question (R. Baruch): A Mishnah about the Tamid (Tamid 30b) says that they did not slaughter it until they heard the great gate open. This shows that we learn other Kodshim from Shelamim, that we do not slaughter [them before the Heichal is open].

ואין נראה לומר דהיינו מדרבנן

(f)

Poor answer #1: That is mid'Rabanan. (Mid'Oraisa, only Shelamim needs the Heichal to be open.)

דהא בהיקשא דזאת התורה נילף לפסולא משלמים

(g)

Rejection: We learn from the Hekesh "Zos ha'Torah" to disqualify, from Shelamim.

וגם אין לומר בשלמים גופייהו אינו פוסל רק מדרבנן דלא שנה הכתוב לעכב

(h)

Suggestion: Shelamim itself (slaughtered before the Heichal was opened) is Pasul only mid'Rabanan, for this was not repeated to teach that it is Me'akev.

דהא אמרי' פ' שני שעירי (יומא דף סב:) דשלמים ששחטן בחוץ קודם פתיחת דלתות ההיכל פטור

(i)

Rejection: We say in Yoma (62b) that if one slaughtered Shelamim outside before the doors of the Heichal were opened, he is exempt;

אלמא מן התורה אינו ראוי לפתח אהל מועד דפסול דרבנן חייב בחוץ

1.

Inference: Mid'Oraisa it is not proper for Pesach Ohel Mo'ed, for something Pasul only mid'Rabanan, one is liable for slaughtering it outside;

ואפילו בפסול דאורייתא חייב בחוץ היכא דאם עלו לא ירדו כדמוכח פרק השוחט והמעלה (לקמן קט.)

2.

And even for a Pesul mid'Oraisa, one is liable for it outside when Im Alah Lo Yered, like is proven below (109a).

וזהו הוכחה דשאד קדשים נמי פסולין בפניס קודם פתיחת דלתות ההיכל דאי כשירין א''כ בשלמים אם עלו לא ירדו דקרוי פסולו בקודש היכא דאית ליה הכשירא בעלמא

(j)

Conclusion: This is a proof that also other Kodshim are Pesulim inside [if slaughtered] before the doors of the Heichal were opened. If they were Kosher, if so regarding Shelamim, Im Alah Lo Yered, for it is called Pesulo b'Kodesh when there is a Hechsher elsewhere (e.g. other Korbanos);

א''כ הוא דבשלמים אם עלו לא ירדו אמאי פטור בחוץ אלא ודאי בשאר קדשים נמי פסולין

1.

If so, that regarding Shelamim, Im Alah Lo Yered, why is he exempt outside? Rather, surely also other Kodshim are Pesulim.

אם לא תאמר כיון דלא נפתחו קודם השחיטה דלתות ההיכל חשיב שוחט שלמים שלא במקומן וירדו אע''ג דשאר קדשים אין נפסלין מן התורה

(k)

Rebuttal: One could say that since the doors of the Heichal were not opened before Shechitah, it is considered Shechitas Shelamim not in its place, and [Im Alah] Yered, even though other Kodshim are disqualified mid'Oraisa.

ודמי לקדשי קדשים ששחטן בדרום בפ''ק דמעילה (דף ב.) דכמאן דחנקינון דמו וירדו [לרבי יהודה] אע''ג דקדשים קלים שחיטתן בדרום כשירין

1.

This is like Kodshei Kodoshim slaughtered in the south, in Me'ilah (2a). It is as if he choked them, and [Im Alah] Yered according to R. Yehudah, even though Kodshim Kalim slaughtered in the south are Kosher.

אבל לר''ש לא ירדו כדאיתא התם

2.

Distinction: However, according to R. Shimon, they do not descend, like it says there.

א''כ ההיא דשני שעירי דפטר בחוץ כרבי יהודה

3.

Consequence: If so, what it says in Yoma (62b), that one is exempt outside [for Shechitas Shelamim before the doors of the Heichal were opened] is like R. Yehudah.

וגם אין לומר דקודם שפירקו המשכן כלל שחטו וזרקו את הדם ואחרי כן פירקהו ושינו הסדר בשעת חנייה והעמידו המזבח וקלעי החצר תחילה

(l)

Implied suggestion: Before they dissembled the Mishkan at all, they did Shechitah and Zerikah, and afterwards dissembled it, and switched the order when they camped and set up the Mizbe'ach and Kal'ei ha'Chatzer first...

וקאמר בשמעתא דקודם שיעמידו קרשי המשכן יאכלו קדשי קדשים

1.

And it says in the Sugya that before they set up the boards of the Mishkan, they can eat Kodshei Kodoshim.

הלא מיד שפירקוהו נפסלו ביוצא הקדשי קדשים ולא אמרינן נסע אהל מועד הוא לגבי מחנה שכינה

(m)

Rejection: Immediately when they dissembled it, Kodshei Kodoshim were disqualified through Yotzei. We do not say "Nasa Ohel Mo'ed" (even though it traveled, it is Ohel Mo'ed) regarding Machaneh Shechinah!

אלא ודאי קודם שהעמידו לאו דוקא אלא העמידו הכל

(n)

Conclusion: Rather, surely "before they erected" is not precise [like Rashi explained]. Rather, they erected everything;

וחידושא הוי אלאחר שיפרקו כדקאמר קמ''ל אע''פ דנסע אהל מועד הוא ואע''פ שנפרק המשכן כיון שקלעי החצר והמזבח במקומן. ברו''ך:

1.

The Chidush is after they dissembled, like it says "this teaches that even though it traveled, it is Ohel Mo'ed", even though the Mishkan was dissembled, since Kal'ei ha'Chatzer and the Mizbe'ach are in their places. This is from R. Baruch.

61b----------------------------------------61b

5)

TOSFOS DH ul'Acher she'Yifreku ha'Leviyim Es ha'Mishkan

תוספות ד"ה ולאחר שיפרקו הלוים את המשכן

(SUMMARY: Tosfos explains that this is before everything was removed.)

אבל המזבח וקלעי החצר במקומן

(a)

Explanation: However, the Mizbe'ach and Kal'ei ha'Chatzer are in their places.

אבל נסע מכל וכל אין מחנה שכינה קיים לגבי קדשי קדשים כדפרי' ולחם הפנים נפסל ביוצא כדאמר התם במסולק מסידור השלחן דכ''ע לא פליגי דנפסל ביוצא

(b)

Distinction: However, if it totally traveled, Machaneh Shechinah is not intact regarding Kodshei Kodoshim, like I explained (61a DH Kodshim), and Lechem ha'Panim is disqualified due to Yotzei, like it says there (Menachos 95a) "if it was removed from its Sidur (arrangement) on the Shulchan, all agree that it is disqualified due to Yotzei";

ועוד דאי נפרק מכל וכל תיפוק לי דמיפסל מטעם פגימת המזבח

1.

Also, if it was totally dissembled, I already know that it is Pasul due to Pegimas ha'Mizbe'ach (this includes when it is not in its place)!

וא''ת ובמנחות (דף צה.) אמאי תלי טעמא ביוצא בלחם הפנים תיפוק לי משום פגימת המזבח

(c)

Question: In Menachos (95a), why do we attribute the reason for [Pesul of] Lechem ha'Panim due to Yotzei? It is already Pasul due to Pegimas ha'Mizbe'ach!

ואי חזר והעמידו בו ביום ואז יאכלוהו

1.

Suggestion: [We attribute the Pesul to Yotzei to disqualify even] if they returned and set up the Mizbe'ach the same day. Then [if the Pesul were due only to Pegimas ha'Mizbe'ach] they could eat [the Lechem ha'Panim]!

הא כיו שנדחה אינו חוזר ונראה לאכול

2.

Rejection: Since it was Nidcheh, it does not return to be eaten.

וכ''ת חד מתרי טעמי נקט

3.

Suggestion: [The Gemara] gave one of two reasons [why it is Pasul].

א''כ היכי דייק התם ש''מ יש סילוק מסעות בלילה דאי ס''ד ביום מאי איריא משום יוצא תיפוק לי דאיפסול ליה בלינה

4.

Rejection: If so, how did the Gemara infer there that they traveled at night, for if it was only during the day, why [do we attribute the Pesul to] Yotzei? It is already Pasul due to Linah! (Perhaps the Gemara gave only one of the reasons!)

וי''ל דודאי סילוק מסעות פוסל או משום יוצא או משום פגימת המזבח

(d)

Answer: Surely, removal (of the Mishkan) disqualifies, due to Yotzei or Pegimas ha'Mizbe'ach (either suffices to disqualify);

והתם דייק אם היה נפסל משום לינה קודם סילוק נמצא דלא היה המסע פוסל

1.

There, [the Gemara] infers that if it was disqualified due to Linah before they uprooted to travel, it turns out that traveling did not disqualify.

6)

TOSFOS DH Af Al Pi she'Nasa Ohel Mo'ed Hu

תוספות ד"ה אע''פ שנסע אהל מועד הוא

(SUMMARY: Tosfos discusses alternative Drashos from this verse.)

וא''ת בפ' שתי הלחם (מנחות דף צה.) דמעיקרא פליגי בלחם הפנים במסולק אם נפסל במסעות

(a)

Question: In Menachos (95a), initially they argue about Lechem ha'Panim when it is removed, if it is disqualified through traveling.

דמ''ד אינו נפסל דרש מדכתיב ונסע אהל מועד אע''פ שנסע אהל מועד הוא אפילו למחנה שכינה ואידך ההוא לדגלים אתא

1.

The one who says that it is not disqualified learns from "v'Nasa Ohel Mo'ed." Even when it traveled, it is Ohel Mo'ed, even regarding Machaneh Shechinah. The other holds that the verse teaches about the order of traveling. (They carry the Mishkan after Degel Reuven starts traveling, and before Degel Efrayim.)

אמאי לא משני דאיצטריך לדרשא דהכא או למחנה ישראל ולקדשים קלים (הגהת צאן קדשים) כדאמר פ' בתרא (לקמן קיז:)

2.

Why doesn't it answer that it is needed for the Drashah here, or for Machaneh Yisrael and Kodshim Kalim, like it says below (117b)?

ותירץ ה''ר חיים דלפי סברתו קמהדר ליה דס''ל דלא צריך קרא לדרשא דהכא ולדרשא דפ' בתרא

(b)

Answer (R. Chaim): [There] he counters him according to his reasoning. [The one who says that it is not disqualified] holds that we do not need a verse for the Drashah here, or for the Drashah below (117b);

כיון דאית ליה דאפי' כי ליכא לא מזבח ולא קלעים אפי' לחם הפנים שהוא קדשי קדשים לא מיפסיל דקרינא ביה מחנה שכינה קיים

1.

This is because he holds that even when there is no Mizbe'ach and no Kela'im, even Lechem ha'Panim, which is Kodshei Kodoshim, is not disqualified, for it is called that Machaneh Shechinah is intact.

ולכך משני דלדגלים הוא דאתא

2.

Therefore, he answers that the verse teaches about the order of the Degalim.

וא''ת היכי תיסק אדעתא למימר התם דמסולק כשר ביוצא מ''מ הא מסולק מיפסיל בפגימת מזבח

(c)

Question: How did he think to say there that when it is removed, it is Kosher [even though it is] Yotzei? When it is removed it is disqualified due to Pegimas ha'Mizbe'ach!

וכי תימא כשחזרו והעמידו המשכן בו ביום

1.

Suggestion: [It is Kosher] when they returned and set up the Mizbe'ach the same day.

ואיך יאכלוהו הא כיון דנדחה שוב אינו חוזר ונראה

2.

Rejection: How can they eat it? Since it was Nidcheh, it does not return [to be permitted]!

וי''ל דלא קיימא ההיא מסקנא

(d)

Answer #1: That is not the conclusion. (Rather, when it is removed, it is Pasul.)

א''נ אפי' בשעת שנשאו בכתף מזבח הוא כמאן (הגהה בגליון) דאמר אע''פ שנסע אהל מועד הוא

(e)

Answer #2: Even when it is carried on the shoulder, it is the Mizbe'ach (it is not considered Pagum), like the one who says that even when it traveled, it is Ohel Mo'ed.

7)

TOSFOS DH Arba Amos Min ha'Darom v'Arba Amos Min ha'Ma'arav

תוספות ד"ה ארבע אמות מן הדרום וד' אמות מן המערב

(SUMMARY: Tosfos questions this text, but concludes like it.)

כך גירסת הקונטרס

(a)

Version #1: This is Rashi' text.

וקשה לר''ת דא''כ היה המזבח ד' אמות בחלקו של יהודה דמסתמא בבית ראשון לא היה יסוד לקרן דרומית מזרחית לפי שלא היה בחלקו של טורף כדאמר פ' איזהו מקומן (לעיל נג:)

(b)

Question (R. Tam): If so, four Amos of the Mizbe'ach were in Yehudah's portion, for presumably, in Bayis Rishon there was no Yesod in the southeast corner because it was not in the portion of Toref (Binyamin), like it says above (53b);

ואם בבית שני הוסיפו בדרום א''כ בנו בחלקו של יהודה

1.

If in Bayis Sheni they added in the south, if so they built in Yehudah's portion!

וגרס ר''ת מן הצפון מן המערב והכי תנן במס' מדות (פ''ג מ''א)

(c)

Version #2 (R. Tam): [The text says that] they added from the north and west. So says the Mishnah in Midos (3:1).

וקשה דהא מסקי' הכא דמשום שיתין הוסיפו שיהא הבור קולט בתוך (הגהת שיטה מקובצת) המזבח ושיתין בדרום היו כדתנן בפירקין (לקמן סג.)

(d)

Question #1: We conclude here that they added due to Shisim, so the pit will absorb [Nesachim] within (under) the Mizbe'ach. The Shisim were in the south, like a Mishnah below (63a) teaches;

בג' דברים היתה קרן מערבית דרומית משמשת למעלה ניסוך המים והיין ותנן במסכת מדות (פ''ג מ''ג) למטה ברצפה באותו קרן (הגהת צאן קדשים) מקום היה שם אמה על אמה וטבלא של שיש עליה שבה יורדין לשיתין

1.

The southwest corner served three matters above - Nisuch ha'Mayim veha'Yayin..., and a Mishnah in Midos (3:3) teaches that there was a place there (the southwest corner) an Amah by an Amah, and a marble block on it. Through it they descended to the Shitin.

ומצינו למידחק ברוח מערבית היה לצד קרן דרומית

(e)

Poor answer #1: [The Shisin] was on the western side, towards the southern corner (i.e. closer to the south than to the north, but it was not at the south end).

אבל קשה עוד תניא במעילה פרק ולד חטאת (דף יא:) ומייתי לה בסוכה פרק לולב (דף מט.) לול קטן היה בצד מערבו של כבש אחד לשבעים שנה פרחי כהונה יורדין לשם ומביאין משם יין קרוש

(f)

Question #2: A Beraisa in Me'ilah (11b), brought in Sukah (49a), teaches that there was a small window in the west side of the ramp. Once in 70 years, young Kohanim descend there and bring from there congealed wine! (The ramp was in the south.)

לכך נראה כגירסת הספרים דגרסי דרום ומערב

(g)

Support (for Version #1): The text of Seforim, which says "south and west", is correct;

ובבית ראשון היה להם יסוד לדרום שהיה משוך בחלקו של טורף חוץ מרוח מזרחית שלא נשתנה שהיה בלא יסוד (עד) חלקו של יהודה כמו בבית שני

1.

In Bayis Rishon there was a Yesod in the south, for it was within the portion of Toref, except for the eastern side, which did not change. It was without a Yesod [for it was in] the portion of Yehudah, like in Bayis Sheni.

וקראי דממעטי בפרק איזהו מקומן (לעיל דף נא.) קרן שאין לה יסוד

(h)

Implied question: There are verses that exclude a Keren without a Yesod (above, 51a)! (If there was a Yesod in the entire south, even the southeast corner had a Yesod!)

משום בית שני נאמרו

(i)

Answer #1: They were said due to Bayis Sheni.

אי נמי אף בבית ראשון לא חשיב קרן דרומית קרן כיון דלא הוה ליה יסוד משני צדדין כגון בצד מזרח

(j)

Answer #2: Even in Bayis Rishon, the south[east] corner was not considered a Keren, since it did not have a Yesod on both sides, i.e. on the east (it had no Yesod. Since the northeast corner was considered a Keren, we must say that it had a Yesod also on the eastern side - PF.)

אי נמי לפי שהיה עתיד להיות בלא יסוד בבית שני לא היו נותנין דמים בו כמו במזבח של משה לפי שהיה עתיד להיות בלא יסוד בבית עולמים:

(k)

Answer #3: Since in the future, in Bayis Sheni, it would not have a Yesod, they did not put blood on it, just like on Moshe's Mizbe'ach, because in the future it would be without a Yesod in the Beis ha'Mikdash.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF