ZEVACHIM 36 (5 Sivan) - Dedicated l'Zecher Nishmas Reb Chaim Aryeh ben Aharon Stern Z'L by Shmuel Gut of Brooklyn, N.Y.

1)

TOSFOS DH Trei Kera'i Kesivi b'Nosar

תוספות ד"ה תרי קראי כתיבי בנותר

(SUMMARY: Tosfos asks how we learn to elsewhere.)

חד בפסח וחד בתודה

(a)

Explanation: One is written regarding Pesach, and one regarding Todah.

1.

Note: Shitah Mekubetzes learns that both verses are regarding Todah. Therefore, the coming question of Tosfos is not difficult for him.

ותימה דדריש באם אינו ענין ומפסח (הגהת שיטה מקובצת) היכי ילפי' שאר נותר:

(b)

Question: He expounds [intent Chutz li'Zmano] from Im Eino Inyan. How do we learn other Nosar from Pesach?

2)

TOSFOS DH Shalmei Pesach

תוספות ד"ה שלמי פסח

(SUMMARY: Tosfos explained this above.)

פירשתי בפ''ק סמוך לתחילתו (לעיל ט.)

(a)

Explanation: I explained this above (9a DH u'Shelamim, that it is Mosar Pesach.)

3)

TOSFOS DH she'Yochluhu Temei'im v'Yakrivuhu Temei'im...

תוספות ד"ה שיאכלוהו טמאים ויקריבוהו טמאים

(SUMMARY: Tosfos discusses the question.)

פי' בקונט' דהאי יקריבוהו באימורין קאמר ולא בדם דומיא דיאכלוהו דהוי בבשר (הגהת שיטה מקובצת)

(a)

Explanation #1 (Rashi): Yakrivuhu refers to the Eimurim, and not to the blood, similar to Yochluhu, which refers to meat;

ואם (הגהת שיטה מקובצת) אכלו טמאין או ערלים זבח שנזרק דמו כהלכתו מי מפסיל קרבן מלרצות

1.

If Temei'im or Arelim ate a Zevach whose blood was thrown properly, is the Korban disqualified from being accepted!?

וא''ת חישב להניח אימורים למחר או להוציאו לחוץ (הגהת שיטה מקובצת) אמאי פסול

(b)

Question: If he intended to leave over the Eimurim tomorrow or take them outside, why is it Pasul?

הלא אם הניח אימורים עד למחר או הוציאו לחוץ (הגהת שיטה מקובצת) כיון שנזרק דמו כהלכתו לא נפסל קרבן מלרצות

1.

If he left the Eimurim until tomorrow or took them outside, since the blood was thrown properly, the Korban is not disqualified from being accepted!

וי''ל דלא דמי דלהניח אימורין למחר אי עביד כמחשבתו (הגהת שיטה מקובצת) מיפסיל כוליה קרבן בקדשים הנאכלים ליום ולילה

(c)

Answer: This is different. To leave the Eimurim until tomorrow, if he did like his intent, the entire Korban is disqualified if it is Kodshei Kodoshim that are eaten for one day and a night;

דכיון דהוו אימורין בעין כל כמה דלא מיקטרי לא משתרי בשר באכילה וכי מטי למחר מפסיל בשר משום נותר

1.

Since the Eimurim were intact, as long as they are not burned on the Mizbe'ach, one may not eat the meat. When tomorrow comes, the meat is Pasul due to Nosar.

אבל שיקריבוהו טמאים לא מיפסיל בשר חדא דהקריבוהו טמאין אם עלו לא ירדו

2.

However, [when he intended] that Temei'im offer it, the meat is not disqualified. Firstly, if Temei'im offered it, Im Alah Lo Yered;

ועוד נטמאו אימורים או אבדו משתרי בשר באכילה כיון דנזרק הדם כהלכתו

3.

Further, if the Eimurim became Tamei or were lost, one may eat the meat, since the blood was offered properly.

אכתי קשה מלהוציאו לחוץ אי קאי אאימורין אמאי פסיל ר' יהודה הלא אם עשה כן לא נמנע הדם בכך מלרצות וגם בשר מישתרי באכילה

(d)

Question: Still, it is difficult from [intent] to take it outside. If it refers to the Eimurim, why does R. Yehudah disqualify? If he did so, this does not stop the blood from being Meratzeh, and also the meat may be eaten!

דכיון שהוציא אימורים בחוץ הוה ליה כנטמאו אימורים או אבדו והבשר שרי לאכול

1.

Since the Eimurim were taken outside, it is as if the Eimurim became Tamei or were lost, and one may eat the meat.

ואי לא קאי להוציאו רק אדם אתי שפיר הכי:

(e)

Answer (and Explanation #2): If [intent] to take it outside refers only to blood, it would be fine.

4)

TOSFOS DH ka'Savar R. Yehudah Ba'inan Makom she'Yehei Meshulash...

תוספות ד"ה קסבר ר' יהודה בעינן מקום שיהא משולש...

(SUMMARY: Tosfos explains why he asked only about R. Yehudah.)

תימה למאי דלא ידע טעמא דמקום משולש תיקשי ליה לרבנן אמאי לא חשיב [הניתנין בחוץ בפנים] חוץ למקומו

(a)

Question: [Before this answer,] that [the Makshan] did not know the reason of Makom Meshulash (a place of all three), he should have asked why Rabanan do not consider [blood] that should be put outside, and was put inside, to be Chutz li'Mkomo!

דמהאי טעמא ממעטינן ליה בפירקין דלעיל ולקמן בפ' התערובות (דף פב:)

1.

For this reason we exclude it above (29a) and below (82b)!

וי''ל דס''ד דרבי יהודה הוא דלא בעי משום דמסקינן טעמא מסברא

(b)

Answer: One might have thought that R. Yehudah does not require [a place of all three, but Rabanan do], because we conclude that the source is from reasoning. (He uses "Shelishi" to teach about Chutz li'Zmano, so he has no verse to teach about Makom Meshulash, so one might have thought that he does not require it.)

5)

TOSFOS DH u'Mi Eis Lei l'R. Yehudah v'Chulei

תוספות ד"ה ומי אית ליה לרבי יהודה כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that there were different opinions about Makom Meshulash.)

צריך ליישב סוגיא זו לכל הלשונות שפי' בפירקין דלעיל (דף כט.) מקום משולש

(a)

Remark: We must resolve this Sugya with all of the versions that I explained above (29a DH l'Makom) regarding what is a place of three.

6)

TOSFOS DH v'Chatas she'Nichnas Damah Lifnim Pesulah

תוספות ד"ה וחטאת שנכנס דמה לפנים פסולה

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to intent.)

פי' בקונטרס שלא תזבחנה ע''מ להכניס דמה לפנים ולא בהכנסה ממש קמזהר ליה אלא במחשבת הכנסה דהא בזביחה קאי וקא קרי ליה דבר רע אלמא מיפסיל

(a)

Explanation #1 (Rashi): You may not slaughter it with intent to bring its blood inside. [The Torah] does not warn about literally entering the blood, rather, intent to enter it, for we discuss Shechitah, and it calls it "Davar Ra."

ועוד יש לפרש דדבר רע משמע ליה ע''י דבור רע (הגהת שיטה מקובצת) דהיינו מחשבה ולאו הכנסה ממש

(b)

Explanation #2: "Davar Ra" connotes to him evil Dibur (speech), i.e. intent, and not truly entering.

7)

TOSFOS DH v'Kaima Lan beshe'Kiper

תוספות ד"ה וקי''ל בשכיפר

(SUMMARY: Tosfos discusses the stringency of Chatas regarding this.)

וא''ת למ''ד שלא במקומו לאו כמקומו דמי אמאי פסיל רחמנא טפי בחטאות משאר קרבנות דבשאר קרבנות נמי פסול (הגהת שיטה מקובצת)

(a)

Question: According to the opinion that not in its place is not like in its place, why did the Torah disqualify Chatas (whose blood was brought inside) more than other Korbanos? Also in other Korbanos it is Pasul!

וי''ל דבשאר דמים כשנתן ממנו על הפרכת ובין הבדים איכא למימר דיאספנו או אם (הגהת צאן קדשים) יש עוד דם יזרוק במקומו וכשר ובחטאת אין תקנה לדם הנשאר

(b)

Answer #1: Regarding blood of other [Korbanos], when he put from it on the Paroches or between the staves [of the Aron], we can say that he will gather it, or if there is more blood he will throw it its [proper] place, and it is Kosher. For Chatas, there is no solution for the remaining blood.

א''נ תנא דסבר לאו כמקומו דמי יסבור בחטאת דפסול אף בלא כיפר. ברו''ך

(c)

Answer #2 (R. Baruch): The Tana who holds that not in its place is not like in its place, he holds that a Chatas is Pasul even if he did not atone.

8)

TOSFOS DH Hacha d'Chashuvei Chashiv Lo Kol she'Chen

תוספות ד"ה הכא דחשובי חשיב לא כל שכן

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

תימה א''כ בטלה תורת פיגול דזרק מקצת דם בחוץ או אוכל כזית בחוץ לא מיפסיל ומחשב מחשבה פוסל

(a)

Question: If so, the law of Pigul is nullified! If one threw some of the blood outside or eats a k'Zayis outside, [the Korban] is not disqualified. If he has [improper] intent [to do so, this is more stringent, and] he disqualifies!

הכי נמי נהי דמכניס בלא מכפר לא מיפסיל מחשב להכניס בלא לכפר (הגהת צאן קדשים) פוסל

1.

Likewise, granted that entering without being Mechaper does not disqualify. Intent to enter without being Mechaper [can] disqualify!

וי''ל דבר רע משמע דבר שהוא רע במקום אחר (הגהה בגליון) זה אסרתי במחשבה בשעת זביחה

(b)

Answer: "Davar Ra" connotes something that is evil elsewhere, this I (Hash-m) forbade to intend at the time of Shechitah. (Even though entering disqualifies only if he was Mechaper, Kaparah does not apply to intent.)

1.

Note: Shitah Mekubetzes (Kesav Yad) says that the following starts a new Dibur.

הכא דחישב לא כל שכן

(c)

Citation: Here that he intended, all the more so (it disqualifies only if there was intent for Kaparah).

דכשר דאפילו חישב ליתן בפנים על מזבח הזהב על מנת להתכפר כשר כיון דבמחשבה לא שייכא כפרה כלל

(d)

Explanation: It is Kosher, for even if he intended to put inside on the golden Mizbe'ach in order to atone, it is Kosher, since Kaparah does not apply to intent at all;

אבל נתינה ממש ראויה לכפר בשום מקום:

1.

However, truly putting (even though in the wrong place it does not atone, it) is proper to atone in some (i.e. the correct) place.

36b----------------------------------------36b

9)

TOSFOS DH she'Yochluhu Temei'im

תוספות ד"ה שיאכלוהו טמאים

(SUMMARY: Tosfos explains why this is worse than intent for dogs to eat.)

לא דמי לאכילת כלבים דבטמאים מיפסיל קודם אכילה משעת נגיעה

(a)

Explanation: This is unlike [intent for] dogs to eat, for regarding Temei'im, it is disqualified before they eat, once they touch it;

ואפי' תחב לו חבירו מ''מ בהך מחשבת אכילה (הגהת שיטה מקובצת) דבר אחר גורם לו שבלא אכילה יכול לפוסלו בנגיעה

1.

And even if his friend inserts [the meat in the Tamei's mouth, so he is not Metamei it], in any case, in this intent for eating, something else causes that without eating, he can disqualify it through touching.

10)

TOSFOS DH Besar Pesach she'Lo Hutzlah

תוספות ד"ה בשר פסח שלא הוצלה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Beraisa in Menachos.)

הא דתניא בהקומץ רבה (מנחות דף כה:) דשאין ניתר לטהורים אין חייבין עליו משום טומאה

(a)

Implied question: A Beraisa in Menachos (25b) teaches that what is not permitted to Tehorim, one is not liable for [eating] it b'Tum'as ha'Guf!

היינו בדבר שצריך היתר מזבח כגון בשר שנטמא לפני זריקה

(b)

Answer: That refers to something that needs a Heter through the Mizbe'ach, e.g. meat that became Tamei before Zerikah;

ולא דמי לבשר פסח שלא הוצלה ולחמי תודה שלא הורמו

1.

It is unlike meat of Pesach that was not roasted or Lachmei Todah before Terumah was taken.

וצריך לדקדק דהכא דרשינן אשר לה' לרבות אימורי קדשים קלים לטומאה והתם מוקמינן ליה לרבות לן ויוצא:

(c)

Question: Here we expound "Asher la'Shem" to include Eimurim of Kodshim Kalim for Tum'ah, and there we establish it to include Linah and Yotzei! (Panim Me'iros - there, Rabanan obligate for wood and Levonah, and all the more so for Eimurim, so they use the verse for Linah and Yotzei. Here, R. Shimon, who exempts for wood and Levonah, uses the verse for Eimurim.)

11)

TOSFOS DH Minayin l'Nisnin Al Mizbe'ach ha'Chitzon...

תוספות ד"ה מנין לניתנין על מזבח החיצון...

(SUMMARY: Tosfos concludes that this can even be like Beis Hillel.)

לכאורה אתיא כבית שמאי דבית הלל כיון דמכשרי בחטאת לקמן וכפר אע''פ שלא נתן אלא אחד לא צריך קרא לשאר קרבנות

(a)

Explanation #1: Seemingly, this is like Beis Shamai, for according to Beis Hillel, since they are Machshir regarding Chatas below, and he was Mechaper even though he put only once, they do not need a verse for other Korbanos.

וכן משמע בסוף שמעתין דקאמר וכל הנך תנאי דמפקי ליה להאי ודם זבחיך ישפך לדרשא אחרינא כל הניתנין על מזבח החיצון שנתנן במתנה אחת שכיפר מנא להו

(b)

Support: It connotes like this at the end of our Sugya (37b). It says 'all these Tana'im who use "v'Dam Zevachecha Yishafech" for a different Drashah, what is their source that anything that must be put on the outer Mizbe'ach, if it was put once, he was Mechaper?'

סברי לה כבית הלל דאמרי אף חטאת שנתנה במתנה אחת כיפר וילפי כולהו מחטאת

1.

Citation (37b): They hold like Beis Hillel, who say that even Chatas, if one Matanah was done, he was Mechaper, and they learn all of them from Chatas.

ונראה דאתיא אפי' כב''ה

(c)

Retraction (Explanation #2): It seems that it is even like Beis Hillel;

וקסבר האי תנא דלא ילפינן מחטאת משום דשתי מתנות שהן ארבע דשאר קרבנות ילפי' בפ' איזהו מקומן (לקמן דף נג:) מדכתיב סביב והוה אמינא שתים עשאן הכתוב כמתנה אחת ולא כיפר

1.

Possibility #1: This Tana holds that we do not learn from Chatas, because two Matanos that are four of [most] other Korbanos, we learn below (53b) since it is written Saviv, and one might have thought that the Torah made two Matanos like one, and he was not Mechaper.

אי נמי משום דטובא סביב כתיבי ושנה לעכב

2.

Possibility #2: Saviv is written many times, and the Torah repeated it to teach that it is Me'akev.

ולקמן נמי אמרי' וכפר וכפר וכפר מפני הדין כו' מה דמים האמורים למטה שנתנן מתנה אחת כיפר אף דמים שלמעלה (מכאן מדף הבא) כן

(d)

Support: Also below (38a), we say [that the Torah said] v'Chiper v'Chiper v'Chiper to override a Kal v'Chomer that we would have made... just like blood that should be put below (on the bottom half of the Mizbe'ach), if he put it once, he was Mechaper, also blood that should be put above is so.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF