1) HONOR OF THE KING AND THE NASI (Yerushalmi Halachah 6 Daf 13a)

מלך ישראל אין רוכבין על סוסו ואין יושבין על (ניסלו ) [צ"ל כסאו] ואין משתמשין לא בכתרו ולא בשרביטו ולא באחד מכל משמשיו

(a) A king of Yisrael - we do not ride on his horse, nor sit on his chair, or use his crown or scepter, and not any of the matters he used;

וכשמת כולן נשרפין (לפניו) [צ"ל עליו - חומת ירושלם, ע"פ התוספתא] שנא' בשלום תמות ובמשרפות אבותיך ישרפו עליך.

1. And when he dies, all of them are burned for [the honor of] him, for it says "b'Shalom Tamus uv'Misrefos Avosecha Yisarfu Alecha."

ואין רואין אותו ערום ולא כשמסתפר ולא בבית המרחץ. על שם מלך ביופיו תחזינה עיניך:

(b) We may not see him when he is naked or takes a haircut or in the bathhouse, due to "Melech b'Yofyo Sechezenah Einecha."

רבי חנינה סלק גבי רבי יודן נשייא נפק לגביה לבוש אותניתיה אמר ליה חזור ולבוש לגין דידך משום מלך ביופיו תחזינה עיניך.

(c) R. Chanina went out to R. Yudan the Nasi. [R. Yudan] was wearing a garment dirty from smoke. He told him 'go wear your proper garment, due to "Melech b'Yofyo Sechezenah Einecha".'

ר' יוחנן סלק גבי ר' יודן נשייא נפק לגביה בחלוקא דכיתנא אמר ליה חזור ולבוש חלוקך דעמרא משום מלך ביופיו וגו'.

(d) R. Yochanan went out to R. Yudan the Nasi. [R. Yudan] was wearing a linen [under]shirt. He told him 'go wear your wool shirt, due to "Melech b'Yofyo ...".'

(מי נפק א"ל אייתי עטעמה. א"ל שלח ואייתי לך מנחם טלמא דכתיב ותורת חסד על לשונה מי ( [צ"ל כי- ר' חננאל בבלי כב., הובא בחומת ירושלם) נפק חמא ר' חנינה בר סיסי מפצע קיסין א"ל ר' לית הוא כבודך א"ל ומה ניעביד ולית (לי מאן דמשמשוני) [צ"ל מאן דימשמשיני - ר' חננאל]

(e) When [R. Yochanan] left, he saw R. Chaninah bar Sisi cutting wood. He said "it is below your dignity!" [R. Chaninah] said "what can I do? There is no one to serve me!"

א"ל (אין לו הוה לך מאן דמשמשיך לא מקבלה עלך מתמניי) [צ"ל לית לך מאן דישמשך לא הויתה מקבל מתחנויי - ר' חננאל]

1. R. Yochanan: You have no one to serve you? You should not have accepted to be appointed [as a judge (for it is disgraceful for a judge to work in public)!

תירגם יוסי מעוני בכנישתא בטיבריה שמעו זאת הכהנים. למה (לית) לית אתון (לעין באורייתא לא יהבית לכון כ"ד מתנתא א"ל לא יהבין לן כלום) [צ"ל לעיין באורייתא אמרין לא הבו לן ישראל כ"ד מתנתא - חומת ירושלם]

2. Yosi translated in the Beis ha'Keneses of Tiverya "hear this, Kohanim - why don't you delve in Torah? [They said] Yisrael did not give to us 24 Matanos]."

i. Note: The verse in Hoshe'a (5:1) says only "hear this, Kohanim and listen, Yisrael, and hearken, the king's house, for the Mishpat is for you!" The rest was Yosi's addition. Alei Tamar (Megilah 4:10, 33a DH Ilein) brings from Sefer ha'Itim that translators used to add Midrashim to the Targum.

והקשיבו בית ישראל למה לית אתון יהבין כ"ד מתנתא (דפקידת יתכון בסיני א"ל) [צ"ל לכהניא אמר ישראל - חומת ירושלם] מלכא נסיב כולא.

3. [He continued] "and listen, Yisrael - why didn't you give 24 Matanos to the Kohanim? Yisrael says, the king took everything."

ובית המלך האזינו כי לכם המשפט. לכם אמרתי וזה משפט הכהנים עתיד אני (לישב עמהן בדין ולפסקן ולאבדן מן העולם) [צ"ל ליפרע מכם שהכל תלוי בכם - ר' חננאל]

4. 'And listen, the king's house - the Mishpat is for you! To you I said [to enforce] "this is the law of the Kohanim (what they should receive)" - in the future I will be paid from (punish) you, for it all depends on you!'

שמע ר' יודן נשייא וכעס. דחל וערק.

5. R. Yudan the Nasi heard, and was angry. [Yosi] was afraid and fled.

סלקון רבי יוחנן וריש לקיש לפייס ליה אמרו ליה ר' גברא רבא הוא.

6. R. Yochanan and Reish Lakish went to appease [R. Yudan]. They said to him "[Yosi] is a great man."

א"ל איפשר כל מאן דנא שאול ליה הוא מגיב לי אמרו ליה אין.

7. R. Yudan: It is possible that whatever I will ask him, he will answer me? They said yes.

א"ל מהו דין דכתיב כי זנתה אמם וכי שרה אמנו זונה הייתה.

8. R. Yudan (to Yosi): What does it mean "Ki Zansah Imam"? Was Sarah Imeinu a Zonah?!

א"ל כבת כן אמה כאמה בתה כדור כן הנשיא כנשיא כן הדור כמזבח כהניו

9. Yosi: Like the daughter is the mother; like the mother is the daughter. (When her descendants sin, it reflects badly on her.) Like the generation is the Nasi; like the Nasi is the generation. Like the Mizbe'ach, so are its Kohanim;

כהנא אמר כן כגנתה כן גננה.

i. Kahana said, like the garden is the gardener.

א"ל לא טב דקליל לי דלא באפוי חד זמן אלא באפיי תלתא זימנין.

10. R. Yudan: Was it not enough to disgrace me once, not in front of me - rather, [he needed to do so three times in front of me?!

א"ל מהו דין דכתיב הנה כל המושל עליך ימשול לאמר כאמה בתה. וכי אימינו לאה זונה היית דכתיב ותצא דינה.

11. R. Yudan (to Yosi): What does it mean "Hinei Kol ha'Moshel Alecha Yimshol Leimor k'Imah Bitah"? Was Leah Imeinu a Zonah, for it says "va'Teztei Dinah" (and the verse says that a daughter is like her mother)?!

א"ל לפום דכתיב ותצא לאה לקראתו. פשיטין יציאה מיציאה.

12. Yosi: Since it says "va'Teztei Leah Likraso", we learn Yetzi'ah from Yetzi'ah. (It was not Leah's nature to go out (she did so only solely to give birth to another Shevet); even so, it helped cause Dinah to go out - Yedid Nefesh.)

ר' חזקיה הוה מהלך באורחא פגע ביה חד כותי א"ל ר' את הוא רבהון דיהודאי. א"ל אין.

(f) R. Chizkiyah was walking on the road. A Kusi encountered him. [To provoke him,] he said Rebbi, are you the Rebbi of the Yehudim? He said yes;

א"ל חמי מה כתיב שום תשים עליך מלך אשים אין כתיב אלא תשים דאת שוי עלך:

1. R. Chizkiyah: See what it says - "Sum Tasim Alecha Melech" - it does not say "I will put", rather, you will put on yourself! (You called me the Rebbi of the Yehudim!)

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF