1) BRINGING A SECOND JUDGE (Yerushalmi Halachah 1 Daf 2a)

רבי יוחנן אזל מידון קומי רבי חייה רבה אייתוב גבי חד תלמיד.

(a) R. Yochanan once went to be judged before R. Chiya HaGadol. R. Chiya sat his student with him (as a second judge).

ולא כן תני אב ובנו הרב ותלמידו שניהן נימנין אחד.

(b) Question (Beraisa): If there is a father and his son or a Rabbi and his student, they are counted as only one judge!

נימר חבר ותלמיד היה כרבי לעזר לר' יוחנן.

(c) Answer: He was a student who was also a contemporary, such as R. Elazar was with R. Yochanan (so the student could be counted as a second judge).

גזר דין נפקו מן דרב לגרמיה מן דרבי אחא לגרמיה מן דרבי יונה ור' יוסי לגרמיהון.

(d) Rav would issue rulings from his Beis Din even when he judged alone. This was also done by Rav Acha, by R. Yona and by R. Yosi in their own Batei Dinim.

2) PAYMENT FOR JUDGING (Yerushalmi Halachah 1 Daf 2a)

תמן תנינן הנוטל שכרו לדון דיניו בטילין

(a) Mishnah in Maseches Bechoros: If a person takes payment for judging, his rulings are annulled.

כיני מתניתא החשוד ליטול שכרו ודן.

(b) This Mishnah refers to when he takes payment specifically for making a ruling (rather than for the loss of work that he had suffered when he was involved with judging).

חד בר נש אזל מידון קומי רב הונא א"ל אייתי לי בר נש דיסוק תחותי לדיקלא.

(c) A person once went to be judged before Rav Huna. Rav Huna told him, "(I will not take payment, but) bring me someone who will take my place picking dates."

רב הונא הוה רעי תורין והוה ידע שהדו לבר נש א"ל איתא שהד עלי א"ל הב לי אגרי ותני כן נותנין לדיין שכר בטילו ולעד שכר עדותו.

(d) Rav Huna was shepherding animals and he had testimony to give about a certain person, who asked him to come and testify. Rav Huna told him, "Pay me for my loss of work", as the Beraisa teaches - One can pay a judge for his loss of work or a witness for his loss of work.

חד בר נש סאב לחד כהן אתא עובדא קומי ר' יצחק ואוכליה חולין. סברין מימר שיוצאין לו דמי תרומה מתוכם.

(e) A person once made a Kohen impure (thereby causing him a financial loss, since he could not eat Terumah until purified and to eat regular food is more expensive). The case came before R. Yitzchak who ruled that the person must supply the Kohen regular food (in the interim). The students assumed that the person could deduct the value of Terumah from the food payment.

3) JUDGES MAKING A COMPROMISE (Yerushalmi Halachah 1 Daf 2b)

תני ר' אליעזר בן רבי יוסי הגלילי אומר המבצע חוטא והמברך את המבצע הרי זה כמנאץ לפני המקום שנאמר ובוצע ברך נאץ ה'.

(a) Beraisa (R. Eliezer ben R. Yosi Haglili): A judge who looks to make a compromise is sinning (as he awards half the money to the wrong party) and one who blesses him for doing so is actually blaspheming against Hash-m, as the pasuk states (Tehillim 10:3), "...and the robber praises (himself) that he has blasphemed against Hash-m".

אלא יקוב הדין את ההר כשעשה משה אבל אהרן משים שלום שנאמר בשלום ובמישור הלך אתי.

1. Rather, the law pierces the mountain (that it must always be followed), as Moshe did. But Aharon would make peace, as the pasuk states (Malachi 2:6), "...in peace and fairness he went with Me".

תני רבי ליעזר בן יעקב אומר מה תלמוד לומר ובוצע ברך נאץ ה'

(b) Beraisa (R. Eliezer ben Yaakov): What is the meaning of (Tehillim 10:3), "...and the robber praises (himself) that he has blasphemed against Hash-m"?

משלו משל למה הדבר דומה לאחד שגנב סאה חיטין והוליכה לנחתום והפריש חלתה והאכילה לבניו הרי זה מברך ואינו אלא מנאץ.

1. It can be compared to a person who stole a se'ah of wheat and took it to a baker, (made a blessing and) separated challah and fed the (rest of the) baked dough to his children. His blessing is actually blaspheming (against Hash-m).

ר"מ אומר מה תלמוד לומר ובוצע ברך נאץ ה' אילו אחי יוסף שנאמר מה בצע כי נהרוג את אחינו וגו'.

2. (R. Meir): What does that phrase mean? It refers to Yosef's brothers, as the pasuk states (Bereishis 37:26), "What gain is there if we kill our brother etc."

רבי יהושע בן קרחה אומר מצוה לבצע שנאמר אמת ומשפט שלום כל מקום שיש אמת אין משפט שלום יש שלום אין משפט אמת ואי זה אמת שיש בו משפט שלום הוי אומר זה ביצוע.

3. (R. Yehoshua ben Korcha): It is a mitzvah to compromise, as the pasuk states (Zecharia 8:16), "...truth, and judgment of peace". Wherever there is truth, there cannot be a judgement of peace; wherever there is a judgement of peace, there cannot be truth?!

דן את הדין זיכה לזכאי חייב לחייב מעלה עליו הכתוב כילו עשה צדקה עם הזכוי וכילו עשה צדקה עם החייב צדקה עם הזכוי שהחזיר לו ממונו ועם החייב שהוציא גזילו מתחת ידו.

i. If he merited the innocent and obligated the guilty, the pasuk considers it as if he has acted kindly both with the innocent and even with the guilty - with the innocent, because he returned him that which was rightfully his; and with the guilty, because he took a stolen item away from him.

אמר ר' אבהו משפט משפט אמורין בפרשה אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם.

(c) R. Abahu: (As proof to R. Yehoshua ben Korcha, that it is a mitzvah to compromise) There are two mentions of the word 'judgement' in the parasha - (Devarim 1:17), "(You shall not favor people in) judgement...(because judgement is to Hash-m)".Similarly, there are two mentions of judging in the pasuk (Zecharia 8:16), "(...truth, and) judgment (of peace you shall judge in your cities)" -in both these cases, one mention teaches about judging and one teaches about making a compromise.

רבי זכריה בעי קומי רבי אמי עבדין עובדא כההן תנייא.

(d) Question (R. Zecharia to R. Ami): Do we rule like the Tanna who said that judges should try and compromise?

תני ר' שמעון בן מנסיא אומר פעמים שאתה רשאי לבצע פעמים שאין אתה רשאי לבצוע

(e) Answer (Beraisa of R. Shimon ben Menasya): Sometimes you may compromise and sometimes you may not...

כיצד שנים שבאו אל הדיין עד שלא שמע דבריהן או מששמע דבריהן ואינו יודע היכן הדין נוטה רשאי לומר להן צאו ובצעו

1. How is this? If two people came to the judge, before he has heard their statements or after he has heard them but he does not know which way the ruling should go, he may ask them to compromise.

משתשמע דבריהן ויודע אתה היכן הדין נוטה אין אתה רשאי לבצוע. שנאמר פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש. עד שלא נתגלע הריב אתה רשאי לנוטשו משנתגלע הדין אין אתה רשאי לנוטשו.

2. After he has heard them and he knows which way to rule, he may not ask them to compromise, as the pasuk states (Mishlei 17:14), "The beginning of a quarrel is like letting out water, before the argument is exposed, abandon it" - before the argument is exposed, you may abandon it (by the judge compromising); after it is exposed, you may not abandon it.

א"ר מתנייה אף הפשרה צריכה הכרע הדעת.

(f) R. Matanya: Even in order to compromise, a judge must first understand which way the ruling should go.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF