1) TOSFOS DH KOL CHEILEV VEHIFRISH KORBAN

תוספות ד"ה אכל חלב והפריש קרבן

(SUMMARY: Tosfos discuss why R. Yochanan presents a case of 'Nir'eh rather than 'Dichuy Me'ikara', which would have been a bigger Chidush).

כה"ג נראה ונדחה הוא.

(a) Clarification: This falls under the category of 'Nir'eh ve'Nidcheh'.

והוי מצי לאשמעינן רבותא טפי - דאפי' 'המיר דת והפריש קרבן דהוי דחוי' (ואע"ג ד'דחוי מעיקרא הוי דחוי'), כדשמעי' ליה לר' יוחנן בפ"ק דקידושין (דף ז. ושם) גבי 'בהמה של שני שותפין

(b) Observation (Part 1): In fact, R. Yochanan could have taught us a bigger Chidush, that even if he first Sh'mad himself and then designated the Korban, it would be considered Dichuy - as we learn from R. Yochanan in the first Perek of Kidushin, with regard to the case of an animal belonging to two partners.

'. ורבותא הוא טפי בדחוי מעיקרא, כדמוכח בפ' לולב הגזול (סוכה דף לג. ושם) דאפי' מאן דאית ליה דחוי מעיקרא לא הוי דחוי, מודה בנראה ונדחה דהוי דחוי.

(c) Observation (Part 2): And 'Dichuy Me'ikara' would be a bigger Chidush, as is evident from Perek Lulav ha'Gazul, where even those who do not consider 'Dichuy Me'ikara' to be Dichuy concede that ' ... Nir'eh ve'Nidcheh' is!

והא דנקט הכא כה"ג?

(d) Implied Question: Then why did R. Yochanan present a case of 'Nir'eh ve'Nidcheh'?

אורחא דמילתא נקט, דאין דרך מומר להפריש קרבן.

(e) Answer #1: Because it is more common, since it is not the way of a Mumar to designate a Korban.

ועוד, גבי נשתטה אי אפשר לומר אלא שהפריש קודם שנשתטה, דאי משנשתטה 'שוטה שהפריש קרבן אין הקדשו הקדש'!

(f) Answer #2: And besides, the case of 'Nishtateh (that follows), can only speak where he designated the Korban before becoming demented, because afterwards, the Halachah is that if a Shoteh designates a Korban, it is not valid.

2) TOSFOS DH EIMA KEYASHEIN DAMI

תוספות ד"ה אימא כישן דמי

(SUMMARY: Tosfos explain the Gemara's comparison between the person who became demented and the one who is sleeping - regarding Dichuy).

לאו לגמרי כישן, דישן חזי אפי' בשעה שהוא ישן, כדתנן בפרק כל הגט (גיטין דף כח.) 'השולח חטאתו ממדינת הים, מקריבין אותו בחזקת שהוא קיים', ולא חיישינן שמא ישן בשעת הקרבה.

(a) Clarification (Part 1): The Gemara does not mean literally like 'Yashein', seeing as Yashin is considered fit even whilst he is asleep, as we learned in the Mishnah in 'Kol ha'Get' - 'A Chatas that somebody sends from overseas is sacrificed on the assumption that he is still alive, and the Gemara is not worried that maybe he is asleep.

אלא כלומר כישן דמי, דאפי' דלא הוי חזי, אין ראוי להיות דחוי - משום דממילא מיתער, והא נמי ממילא מישתפי.

(b) Clarification (Part 2): What the Gemara therefore means is that he is compared to somebody who is asleep, who, even if he was not considered fit, he would not fall under the category of Dachuy, seeing as he will wake up automatically - and so it is with the person who became demented and then recovered automatically.

3) TOSFOS DH VE'AMAI KEIVAN DE'MIKTIL HAVAH LEHU KAPARAH

תוספות ד"ה ואמאי כיון דמיקטיל הוה להו כפרה

והא דתנן בחלק (לקמן דף קיא:) אנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעוה"ב?

(a) Implied Question: Why does the Gemara then say in 'Cheilek' that the inhabitants of the Ir ha'Nidachas do not receive a portion in the World to Come?

הני מילי דלא איקטול, אבל אם דנו אותם והרגום יש להם חלק.

(b) Answer: Because it is referring to a case where they were not put to death, but where they judged them and sentenced them to death, they do receive a portion.

4) TOSFOS DH HO'IL VE'NIDCHU YIDACHU

תוספות ד"ה הואיל ונדחו ידחו

(SUMMARY: After establishing Rav Yosef like R. Yochanan in Cheilek, who ascribes the ruling that Kodshei Mizbe'ach of an Ir ha'Nidachas must die to "Zevach Resha'im To'eivah", Tosfos ask why Re'ayah is effective any more than be Ir ha'Nidachas).

רב יוסף ס"ל כרבי יוחנן, דמפרש טעמא בחלק (לקמן דף קיב:) משום ד"זבח רשעים תועבה".

(a) Clarification (Part 1): Rav Yosef holds like R. Yochanan, who explains in 'Cheilek' that the reason (that 'Kodshei Mizbe'ach Yamusu') is on account of the principle "Zevach Resha'im To'eivah".

דאי כר"ל, דמוקי לה בקדשים קלים ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר 'ממון בעלים הן', ע"כ אין תלוי משום 'דחויא' אלא משום 'ממונם אבד', דהני ממון בעלים הן.

(b) Clarification (Part 2): Whereas according to Resh Lakish, who establishes it by Kodshim Kalim, like R. Yossi ha'Gelili, who holds that Kodshim Kalim are the property of the owner, it would have nothing to do with 'Dichuy', but because of the principle 'Mamonam Avad', since they (the Kodshim) are the property of the owner.

וקצת תימה, גבי המיר דתו או נשתטה, לא יועיל בהם רעייה, כמו בעיר הנדחת, וידחו אפי' דמים.

(c) Question: In the cases of 'Heimir Daso' and 'Nishtatah', 'Re'ayah' (letting the animal graze until it obtains a blemish and selling it for its value) ought not to be permitted (see Maharam), like by Ir ha'Nidachas. In other words, even the Damim should be Nidcheh as well.

47b----------------------------------------47b

5) TOSFOS DH MI'SHE'YISTOM HA'GOLEL

תוספות ד"ה משיסתום הגולל

(SUMMARY: Rabeinu Tam query Rashi, who explains that a Golel refers to the board that covers the Aron from the Gemara in B'rachos and from the source Pasuk. Tosfos refutes both Kashyos, and Rabeinu Tam tries to disprove the suggested answer to the first Kashya, but Tosfos refute his argument. Tosfos then deals with the Gemara in Eruvin, which talks about using an animal as a Golel, something that would be most unusual if a Golel was the cover of a grave. Tosfos then discuss Rabeinu Tam's explanation in Golel and Dofek, which answers all the above questions, and explain as to when Aveilus begins even where there is no Golel [which according to Rabeinu Tam, is not obligatory]).

פי' הקונט', הוא דף הנתון לארון לכסוי; ואותו שבדפנות קרוי 'דופק'

(a) Explanation #1: Rashi explains that this refers to the board that covers the Aron, whereas those at the side are called 'Dofek'.

והקשה ר"ת, דאמרינן בפ' מי שמתו (ברכות דף יט:) ד'א"ר אלעזר ברבי צדוק "מדלגין היינו על גבי ארונות לקראת מלכי ישראל".

(b) Question #1 (Part 1): Rabeinu Tam queries Rashi however from the Gemara in Perek Mi she'Meiso, where R. Elazar b'R. Tzadok (who was a Kohen) relates how they used to jump over the Aronos of the Meisim to greet the kings of Yisrael.

ואי כיסוי ארון הוא גולל הא קא מטמא, דקא דרשינן בפ' בהמה המקשה (חולין דף עב.) "וכל אשר יגע על פני השדה", לרבות גולל ודופק' - ואפי' הוא טמון בארץ, דכיון דגולל מטמא באהל, טומאה בוקעת ועולה?

(c) Question #1 (Part 2): And if the cover of the Aron is a 'Golel', then it would have rendered them Tamei, as we Darshen in Shabbos "And all that touch the surface of the field", 'to include the Golel and the Dafek' - even if it was buried underground, because since a Golel is Metamei be'Ohel, the Tum'ah rises vertically through the earth?

ויש מפרשים, אע"ג דגולל מטמא באהל, מ"מ היו יכולים לדלג ולטמאות עצמן מגולל, כדאמרינן במסכת שמחות (פ"ד) 'כל שאין הנזיר מגלח עליה אין כהן מוזהר עליה'.

(d) Answer #1: Some commentaries explain that despite the fact that the Golel is Metamei be'Ohel, they were nevertheless permitted to render themselves Tamei by jumping over it, because it is not a Tum'ah for which a Nazir is obligated to shave, and we have learned in Mesaches Semachos that any Tum'ah for which a Nazir is obligated to shave, is not forbidden to a Kohen.

ואומר ר"ת דמשבשתא היא, דהא רביעית דם דאין הנזיר מגלח עליה, וכהן מוזהר עליה?

(e) Disproof: Rabeinu Tam however, considers this statement an error, for we find a Revi'is of blood from a Meis, which a Nazir is not obligated to shave, yet a Kohen is prohibited from touching it.

ואין זו קושיא, דשם טומאה בעי למימר במסכת שמחות, דעל חצי לוג דם נזיר מגלח ולא אתא למעוטי אלא כלים הנוגעים במת, דאין נזיר מגלח ואין כהן מוזהר.

(f) Refutal: This is not a Kashye however, since what the Beraisa in Semachos means is 'Sheim Tum'ah' (the category of Tum'ah), since a Nazir does shave for a half a Log of blood; And the Tana is only coming to preclude vessels that touched a Meis, on which a Nazir does not need to shave and a Kohen is not warned.

ועוד קשה לר"ת, דמדמרבינן ליה מ"על פני השדה", משמע שהוא מגולה, וסתם כיסוי ארון טמון הוא?

(g) Question #2: Rabeinu Tam asks another Kashya on Rashi, in that since we learn Golel from the words 'al-P'nei ha'Sadeh', this implies that it is in the open, whereas the cover of the Aron is concealed under the ground?

ויש מפרשים, דלא מרבינן ליה כיסוי ארון לשם גולל אלא כשהוא מגולה ולא כשהוא

(h) Answer (Part 1, to Question 2): Some commentaries explain that we only include Golel as the cover for the Aron if it is open, but not if it is concealed.

והשתא ניחא ההיא ד'מדלגין היינו'.

(i) Answer (Part 2, to question 1): This also answers the first Kashya from 'Medalgin Hayinu' (which is speaking where the Golel is concealed).

ומיהו קשה, דאמרי' בפ"ק דעירובין (דף טו:) 'כל דבר שיש בו רוח חיים, אין עושין אותו גולל לקבר, ואין דרך לעשות כיסוי ארון מבעלי חיים?

(j) Question: The Gemara says in the first Perek in Eruvin that one may not any living creature as a Golel for a grave - an it is not customary to use animals to cover graves?

ומיהו אשכחן דמיירי הש"ס בדבר שאינו הוה, בפ' בהמה המקשה (חולין דף ע.) 'הדביק שני רחמים יצא מזה ונכנס לזה'.

(k) Answer: That is not a problem however, since the Gemara does sometimes present the most unusual cases, such as the Gemara in 'Beheimah ha'Maksheh', which refers to a case where one stuck the wombs of two animals one to the other, and a baby moved from one to the other'.

ומפרש ר"ת, דגולל היינו אבן גדול מלשון "וגללו את האבן" (בראשית כט), שמניחין על הקבר לסימן, והיא 'מצבה' דכתיב (שם לה) "היא מצבת קבורת רחל".

(l) Explanation #3 (Part 1): Rabeinu Tam therefore explains that, based on the Pasuk in Vayeitzei (in connection with Ya'akov and the shepherds) "and they would roll the stone", 'Golel' is a large stone which one places on the grave as a marker. In fact, it is what is known as a 'Matzeivah' (a monument), as the Pasuk in Vayishlach writes "that is the Matzeivah of Rachel's grave ... ".

ואותן האבנים שמניחין בצדדין שהאבן גדולה יושבת עליהם, שלא תכבד על המת נקראין 'דופק'.

(m) Explanation #2 (Part 2): Whereas the stones that one places beside the grave on which the large stone rests, to prevent it from weighing too heavily on the corpse, are called 'Dofek'.

ויש קושר בהמה לסימן עד שימצא אבן, פן יאבד מקום הקבר.

(n) Explanation #3 (Part 3): Sometimes one ties an animal there temporally, until one finds an appropriate stone to replace it, to prevent the location of the grave from getting lost in the interim.

וההיא דמדלגין לא היה שם מצבה

(o) Explanation #3 (Part 4): And the graves (in the Sugya of B'rachos) over which they jumped did not have a Matzeivah.

וכ"ת היכא דליכא גולל, מאימת חיילא אבילות?

(p) Implied Question: The question then arises, if there is no Golel, when does the period of Aveilus begin?

מ"מ חיילא משיסתום הקבר כהוייתו.

(q) Answer: To which the answer is from the time that the grave is properly filled in.

6) TOSFOS DH EISEIVEIH HA'CHOTZEV KEVER

תוספות ד"ה איתיביה החוצב קבר

פ"ה דסלקא דעתך דהוא הדין לצורך איש אחר.

(a) Clarification #1: The Gemara thinks, Rashi explains, that the same will apply if he digs the grave for anybody else.

ונראה דהיינו טעמא, דלא בעי למימר משום כבוד אביו כדלקמן, דאי במחובר לא מיתסר כלל בעלמא, משום כבוד אביו אין לאסור.

(b) Clarification #2: The reason for this is probably because, if Mechubar would not be generally Asur, then it would not be forbidden because of Kavod Aviv either.

7) TOSFOS DH MAI TA'AMA LO GAMAR ME'EGLAH ARUFAH

תוספות ד"ה (ורבא) מאי טעמא לא גמר מעגלה ערופה

(SUMMARY: Based on the fact that Rava rules like R. Yochanan, who forbids an Eglah Arufah from the time its neck is broken, Tosfos queries the Gemara's Kashya. Then as a result of that Kashya in conjunction with the Lashon of the Kashya, one, they interpret the Kashya differently than they thought at first. Finally, in similar fashion, they try to amend our understanding of the Kashya on Abaye, only it does not conform with Rashi's explanation).

תימה, כי גמר נמי מעגלה ערופה, הא אמר ר' יוחנן בפרק אותו ואת בנו (חולין דף פב.) 'עריפתה אוסרתה', ורבא פסיק כר' יוחנן בר משלש?

(a) Question #1: Even if we do learn from Eglah Arufah, but R. Yochanan holds in Perek Oso ve'es B'no that it is the breaking of its neck which renders it Asur, and Rava himself rules there like R. Yochanan.

ועוד הקשה ריב"א, אמאי לא קא אמר 'ורבא מ"ט לא אמר כאביי?' דבהאי לישנא רגיל הש"ס בכל דוכתא?

(b) Question #2: Furthermore, the Riva asks why the Gemara does not ask why Rava does not learn like Abaye, in the way that it generally does?

ויש לפרש, דהכי קאמר 'מ"ט לא גמר מעגלה ערופה לטעמיה'?

(c) Answer (Part 1): What the Gemara means to ask therefore is why Rava does not learn from Eglah Arufah according to his reasoning (that it becomes Asur only later, when breaking its neck).

וכן אביי מאי טעמא לא גמר מעבודת כוכבים לטעמיה, פי' מעבודת כוכבים עצמה שאסורה מיד?

(d) Answer (Part 2): And likewise, when the Gemara asks why Abaye does not learn from Avodah-Zarah, it means that it should then be forbidden immediately, like Avodah-Zarah.

מיהו פירש הקונטרס ד"עבדו שם" לא איירי בעבודת כוכבים.

(e) Partial Refutation: Rashi however, establishes "Asher Avdu" not by actual Avodah-Zarah.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF