1) TOSFOS DH PO'ALEI EMES

תוספות ד"ה פועלי אמת

(SUMMARY: After citing Rashi's explanation of 'Po'lei Emes', Tosfos cite an alternative text, which conforms better with the continuation of the B'rachah).

פי' הקונט', שאין משנין את סדרן.

(a) Explanation #1: Rashi explains that they (the hosts of the Heaven) do not change their cycle.

ואית דגרס 'פועל אמת שפעולתו אמת' - וא'הקב"ה קאי, שבאמת ובדין מיעטה; ולהכי קאמר בתר הכי 'וללבנה אמר שתתחדש'.

(b) Explanation #2: An alternative text however, reads 'Po'el Emes, she'Ope'ulaso Emes', with reference to Hash-m, who was correct and justified in making the moon smaller. That is why the B'rachah will shortly say 'and He told the moon to renew itself'.

2) TOSFOS DH VE'RAV TEVU'OS

תוספות ד"ה ורב תבואות

(SUMMARY: Tosfos explain why Rav Yosef cited specifically this Pasuk in connection with himself).

משום דיוסף איקרי 'בכור שור' - כדכתיב (דברים לג) "בכור שורו הדר לו"; 'ובעל שמועות' הוא בעל חטין, כדאמר (הוריות ד' יד.) הכל צריכין למרי חיטיא.

(a) Clarification #1: Rav Yosef said this about himself, because, based on the Pasuk in ve'Zos ha'B'rachah, "B'chor Shoro Hadar lo", Yosef (whose namesake he was) bore the title 'B'chor Shor'; and somebody who is an expert in texts is known as the owner of wheat, as the Gemara says in Hori'os 'Everbody needs the owner of wheat.

ואמרינן בשילהי הוריות (שם) דרב יוסף ,סיני,.

(b) Clarification #2: And, as the Gemara says there, Rav Yosef (due his vast knowledge of Bersisos) was known as 'Sinai'.

3) TOSFOS DH HA'OSKIM BE'RAZO SHEL OLAM

תוספות ד"ה העוסקים ברזו של עולם

היינו דיני נפשות, אבל לא דיני ממונות.

(a) Clarification #1: This pertains to Dinei Nefashos, but not to Dinei Mamonos.

והא דאמר (עירובין ד' סד.) 'שתה רביעית יין אל יורה', היינו הוראה דאיסור והיתר.

1. Clarification #:2 And the Gemara in Eruvin which forbids someone who has drunk a Revi'is of wine to Pasken, is referring to rulings of Isur and Heter.

4) TOSFOS DH KASH DINA

תוספות ד"ה קש דינא

פירוש - ואין יכול לעמוד עליו.

(a) Clarification: This means that they are unable to arrive at a conclusion (see Chochmas Mano'ach).

HADRAN ALACH 'HAYU BODKIN'

42b----------------------------------------42b

PEREK NIGMAR HA'DIN

5) TOSFOS DH BEIS HA'SEKILAH HAYSAH CHUTZ LE'SHALOSH MACHANOS

תוספות ד"ה בית הסקילה היתה חוץ לשלש מחנות

(SUMMARY: Tosfos confines the Din of three camps to Yerushalayim, and explains what the Din will be with regard to other cities that do not incorporate three camps).

היינו בירושלים, דאיכא שלש מחנות; ובתי דינין שבכל עיר ועיר, היתה בית הסקילה חוץ לעיר, כדפי' הקונטר.

(a) Clarification (Part 1): This refers exclusively to Yerushalayim, where there are three Camps. As for the other cities (where there are not), the Beis-ha'Sekilah was situated outside the city, as Rashi explains.

והיינו משום דכל עיירות המוקפות חומה, יש להן דין מחנה ישראל, כדתנן בפרק קמא דכלים.

(b) Clarification (Part 2): This is because any city that is surrounded by a wall has the Din of the Camp of Yisrael, as we learned in the Mishnah in the first Perek of Keilim.

6) TOSFOS DH KI HEICHI DE'LO LISCHAZU BEIS-DIN ROTZCHIM

תוספות ד"ה כי היכי דלא לתחזו בית דין רוצחים

(SUMMARY: After explaining to which point the Gemara is referring, Tosfos reconcile this Gemara with the Gemata in Kesuvos, which cites a case where the culprit is put to death at the entrance of Beis-Din. And finally, they explain why we do not learn all Chayvei Sekilah from there).

אמאי ד'מרחיקין רחוק מב"ד בית הסקילה' יהיב טעמא, כדפ"ה; אבל חוץ לב"ד קרא קא דריש במתני' "הוצא את המקלל".

(a) Clarification: The Gemara is giving a reason as to why they place the Beis ha"Sekilah far away from the Beis-Din, as Rashi explains.

והא דאמר בפ' נערה שנתפתתה (כתובות דף מד. ומה: ושם) 'נערה המאורסה שאין לה פתח בית אב, ועובד ע"ז בעיר שרובה נכרים, סוקלין אותם על פתח בית דין'?

(b) Implied Question: Why does the Gemara in 'NA'arah she'Nispatsah' then say that a betrothed Na'arah, who does not have a 'Pesach Beis Avihah', and who worships idols in a town the majority of whose inhabitants are Nochrim, is stones at the entrance to Beis-Din?

שאני התם, דכתיב "שעריך"; וכיון דלא אפשר, מוקמינן א'שער ב"ד.

(c) Answer: That case is different, because, since it is not possible to stone her at the gates of the city, she has to be stoned at the gates of Beis-Din, in order to comply with the Pasuk "She'arecha".

והאי דלא יליף שאר נסקלין מהתם, דנבעי 'שעריך'?

(d) Implied Question: Why do we not learn that all Niskalin should require 'the gates' from there?

דדלמא הוו להו נערה המאורסה ועובד ע"ז שני כתובים הבאים כאחד.

(e) Answer #1: Perhaps this is because Na'arah ha'Me'urasah and Oveid Avodah-Zarah constitute 'Sh'nei Kesuvin ha'Ba'in ke'Echad' (two Pesukim which teach us the same thing, from which cannot learn anything else)

ועוד, הא כתיב "הוצא". כדתנן במתניתין.

(f) Answer #2: Furthermore, the Torah writes "Hotzei", as we learned in our Mishnah,

7) TOSFOS DH NE'EMAR BE'PARIM HA'NISRAFIM

תוספות ד"ה ונאמר בפרים הנשרפים

(SUMMARY: Based on the principle 'Davar ha'Lameid be'Hekesh, Eino Chozer u'Melamed be'Hekesh [even though the Lameid is Chol], Tosfos deals with the problem that we are learning three Machanos by Parim ha'Nisrafim from Par ha'Eidah, even though the third Machaneh we learn from a Hekesh).

תימה, והא בקדשים 'דבר הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בגזרה שוה'; ואיכא למ"ד בפרק איזהו מקומן (זבחים דף נ.) דבתר המלמד אזלינן - כיון דמלמד קדש אע"ג דלמד חול. והיא גופה תימה בפר העדה מנא לן, כיון דפר כהן משיח לא גמר אלא מהיקישא דדשן?

(a) Question: we have a principle that, in the realm of Kodshim, something that is learned from a Hekesh cannot then teach by means of a Gezeirah-Shavah (The Tosfos ha'Rosh says here 'Hekesh', not 'Gezeirah-Shavah'); which, according to one opinion, refers to the Melamed (i.e. since the Melamed is Kodesh, even thought the Lameid is Chol). In that case, from where do we know three Machanos regarding Par ha'Eidah from a Hekesh, since Par Kohen Mashi'ach (from which we are trying to learn it), we only know from a Hekesh to Deshen (see Maharsha).

ולמאן דגמר בסוף איזהו מקומן (שם דף נז.) 'הימנו ודבר אחר' א"ש, דאגב דגמרינן ההוא מחנה שכתוב בו בהדיא, גמרינן מיניה אחריני.

(b) Answer: According to those who hold in 'Eizehu Mekoman' 'Heimenu ve'Davar Acher' (that once we learn one item from a 'Hekesh' together with something else that applies together with it (even though it was learned via a 'Hekesh'), the problem is solved.

8) TOSFOS DH SHE'KEIN ADAM

תוספות ד"ה שכן אדם

(SUMMARY: Tosfos explain that although the simple meaning of the Pasuk applies to the Shochet, strictly speaking Shechutei Chutz depends upon the animal and not on the Shochet).

דחוץ למחנה דשחוטי חוץ א'אדם קאי, כדפ"ה.

(a) Clarification: Because "Chutz la'Machaneh" mentioned by Shechutei Chutz, refers to the person, as Rashi explains.

מיהו אע"ג דהיינו ודאי פשטיה דקרא, מ"מ, אם עמד בחוץ והכניס ידו לפנים ושחט או ששחט בסכין ארוכה, שחיטתו כשירה כדאמרינן פרק שני דזבחים (דף לב.) ובריש חולין (דף ב:).

(b) Qualification #1: Even though this is definitely what the Pasuk means on the surface, nevertheless, if the person were to stand outside and place his hand inside and Shecht, or if he Shechted inside using a long knife, his Shechitah would be Kasher (as we learned the second Perek of Zevachim, and at the beginning of Chulin ...

ואם עמד בפנים והושיט ידו בחוץ ושחט בחוץ חייב, דלאו בשוחט תליא מילתא, אלא בבהמה, דקדשים דקיימא בחוץ.

(c) Qualification #2: Conversely, if he were to stand inside, and stretch his hand outside and Shecht, he would be Chayav, since it does depend on the Shochet but rather on the animal.

9) TOSFOS DH PIGUL

תוספות ד"ה פיגול

(SUMMARY: Tosfos explain why the Gemara avoids mention of the Pesulim of Nosar and Tamei, but fails to understnad why it omits Yotzei).

הא דלא נקט נותר וטמא?

(a) Implied Question: Why does the Gemara not mention Nosar and Tamei (together with Pigul)?

דלא חשיב אלא מידי דשייך בהוצאת מחנה.

(b) Answer: The Gemara only mentions Pesulim that are connected with taking Kodshim outside the camp (i.e. Pigul of Chutz le'Makom), since that is what the Sugya is talking about.

מיהו קשה, דלא חשוב פסול יוצא.

(c) Question: The question remains however, why the Gemara does not mention the P'sul of Yotzei itself (see Tosfos ha'Rosh)?

10) TOSFOS DH MOSHE HEICHA HAVAH YASIV

תוספות ד"ה משה היכא הוה יתיב

וא"ת כל הני דפרים למה לי.

(a) Question: Why, according to Rav Papa, do we need all the "ve'Hotzi" (that we mentioned above? Why can we not learn the three Machanos from Moshe (see Maharsha)?

וי"ל, דלא תימא נילף משחוטי חוץ דקדשים מקדשים.

(b) Answer: Because otherwise we would learn from Shechutei Chutz (Kodshim from Kodshim), in which case we would only know two Machanos (Ibid.)

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF