סנהדרין דף צ"ו ע"א

בני עם הארץ שלמדו תורה ומכבדים אותם, בזכות מי מכבדים להם?

בזכות אביהם בזכות תורה שבהם
לפי' א' ברש"י [1] זכו מעט זכו
לפי' ב' ברש"י [2] לא זכו זכו

-------------------------------------------------

[1] פירוש שצריך להודיע להם שגם בזכות אביהם זכו מעט, שהיה באביהם זכות ולכך עלו הם בתורה ומכבדים להם.

[2] ס"ל להיפך, שמודיעים להם שהכבוד שעושים להם הוא רק משום תורה שבהם, כדי שלא יתגאו ויחשבו שמכבדים אותם גם משום שאבותיהם צדיקים היו - ושמיוחסים הם.

עוד חומר לימוד על הדף