סנהדרין דף נ"א ע"א

בת כהן שניסתן כדלהלן, מה דינה לענין אם אכלה תרומה או שזינתה?

אכלה תרומה משניסת זינתה משניסת
ניסת לכשרים לה משלמת קרן ולא חומש מיתתה בשריפה
ניסת לפסולים לה לרבנן: משלמת קרן ולא חומש
לר' מאיר: משלמת קרן וחומש
לרבנן: מיתתה בשריפה
לר' מאיר: מיתתה בחנק

בת כהן שזינתה, לתנאים דלהלן במה היא נידונת?

את אביה - ברשות אביה - ארוסה את חמיה - ברשות חמיה - נשואה
לרבנן בסקילה בשריפה
לר' שמעון בשריפה בשריפה
לר' ישמעאל בשריפה בחנק

סנהדרין דף נ"א ע"ב

לתנאים דלהלן, בת כהן במצב דלהלן שזינתה, מיתתה במה?

ארוסה נשואה פנויה
לר' ישמעאל בשריפה בחנק פטורה
לר' עקיבא בשריפה בשריפה פטורה

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף