For English


בעזהש"י
 
גלי מסכתא
עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות]
מיועד לאלו שלמדו הסוגיא, לתועלת חזרה מקוצרת ושינון
הוכן ע"י ת"ח חשוב בירושלים, והופץ ע"י כולל עיון הדף (ע"ר)
 

 
מסכת בבא בתרא

הורדה ירושלמי בבלי פרק ראשון
הורדה ירושלמי בבלי פרק שני
הורדה ירושלמי בבלי פרק שלישי
הורדה ירושלמי בבלי פרק רביעי
הורדה ירושלמי בבלי פרק חמישי
הורדה ירושלמי בבלי פרק ששי
הורדה ירושלמי בבלי פרק שביעי
הורדה ירושלמי בבלי פרק שמיני
הורדה ירושלמי בבלי פרק תשיעי
הורדה ירושלמי בבלי פרק עשירי
הורדה ירושלמי)
(עוד לא מוכן
בבלי כל המסכת

KIH Logo
כולל עיון הדף


עוד חומר לימוד בעברית על מסכת בבא בתרא מכולל עיון הדף  הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  לוח למחזור הנוכחי
לוחות ללימודים יומיים אחרים