1) TOSFOS DH Ho'il u'Chesiv u'Min ha'Tzon k'Man di'Chsiv Yachdav

תוספות ד"ה הואיל וכתיב ומן הצאן כמאן דכתיב יחדו

(SUMMARY: Tosfos explains how we would expound if not for "Oh".)

דמדכתיב מן הבהמה והדר כתיב מן הבקר ומן הצאן משמע שניהם

(a) Explanation: Since it is written "Min ha'Behemah", and afterwards it is written "Min ha'Bakar u'Min ha'Tzon", this connotes both of them;

ובקונטרס פירש )בע''א - אינו בדפוס ויניציה) דתרוייהו אפירושא דבהמה מדלא כתיב מן הבקר והצאן משמע שניהם דאתא לפרש מאיזו בהמה מן הבקר ומן הצאן מזה אחד ומזה אחד

1. Rashi explained that both of them explain "Behemah". Since it did not write 'Min ha'Bakar veha'Tzon', it connotes both. It comes to teach which animal - from Bakar and from Tzon, one of each. (Therefore, we need "Oh" to teach that this is not so.)

ואף ע''ג דדרשי' בתמורה (דף כח:) כוליה (דוי''ו) [צ"ל קראי וגם וי''ו - יד בנימין] דידיה נמי דריש התם

(b) Implied question: In Temurah (28b), we expound the entire verse and also the Vov (i.e. we exclude two matters from "u'Min". One is from "Min", and one is from the prefix Vov. According to Rashi, here we learn a third matter from "u'Min"!)

מ''מ אי לא כתיב הכא או לחלק הוה דרישנא ליה למימר דבעינא יחדו:

(c) Answer: In any case, had it not written here "Oh" to divide, we would have expounded [u'Min] to teach that we require [both] together. (Now that it says Oh, u'Min is needed only for the Drashos in Temurah.)

2) TOSFOS DH v'Chol ha'Zevachim she'Nizbechu she'Lo Lishman

תוספות ד"ה וכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן

(SUMMARY: Tosfos explains that really, we do not need this verse.)

תימה הא למה לי קרא כיון דדרשינן בריש מכילתין (דף ב.) אם כמה שנדרת עשית יהא נדר ואם לאו יהא נדבה ליבעי נסכים כנדבה

(a) Question: Why do we need a verse? Since we expounded above (2a) "if you did like you vowed, it is a Neder. If not, it is a Nedavah", it should require Nesachim like a Nedavah!

וכי תימא דלגבי נסכים לא הוה מוקי ליה לקרא

1. Suggestion: We would not establish the verse regarding Nesachim.

הא על כרחיך צריך לאוקומי הכי שאם אי אתה אומר כן פסלתו כדאמר רבי יוחנן לעיל גבי אשם מצורע

2. Rejection: You are forced to establish it so, for if not you disqualified it, like R. Yochanan said above about Asham Metzora!

ונראה דכדי נסביה משום דאי לאו קרא דמוצא שפתיך מהכא הוה נפקא ליה ועיקר קרא לאחרינא אתא:

(b) Answer: It seems that [the verse] was mentioned without need, for if not for the verse Motza Sefasecha, we would have learned from here. The verse comes primarily for other matters.

91b----------------------------------------91b

3) TOSFOS DH d'Amar Mar Chatas v'Asham Minayin Talmud Lomar Zevach

תוספות ד"ה דאמר מר חטאת ואשם מנין ת''ל זבח

(SUMMARY: Tosfos gives two opinions about what this discusses.)

בפ' כל הפסולין (זבחים דף לו.) גבי נאכל ליום ולילה

(a) Explanation #1: This was taught in Zevachim (36a), about being eaten for one day and a night.

ובקונטרס פירש בנזיר בפ' ג' מינין (דף מה:) גבי חטאת נזיר ואשמו

(b) Explanation #2 (Rashi): It was taught in Nazir 45b, about Chatas Nazir and his Asham (the Nazir's hair may be placed under the pot in which one of them is cooked, in place of under the Shelamim).

4) TOSFOS DH Aval Heicha d'Chatas Lechaper v'Asham Lehachshir Ba'i Trei Krai'i

תוספות ד"ה אבל היכא דחטאת לכפר ואשם להכשיר בעי תרי קראי

(SUMMARY: Tosfos explains why elsewhere one verse suffices.)

והא דלא מבעיא לן תרי קראי לחטאת ואשם של מצורע בפרק כל הפסולין (זבחים דף לו.) אלא נפקא לן מחד קרא כולהו חטאות ואשמות דנאכלים ליום ולילה

(a) Implied question: Why don't we require two verses for Chatas and Asham of Metzora in Zevachim (36a)? Rather, we learn from one verse that all Chata'os and Ashamos are eaten for one day and a night!

היינו היכא דלא משנינן להו מדין שאר חטאות ואשמות אבל הכא משנינן להו דשאר חטאות ואשמות לא בעו נסכים והני בעו נסכים

(b) Answer: That is when we do not change them from the law of other Chata'os and Ashamos. However, here we make them different, for other Chata'os and Ashamos do not require Nesachim, and these require Nesachim.

5) TOSFOS DH Eima Chatas v'Asham d'Nazir

תוספות ד"ה אימא חטאת ואשם דנזיר

(SUMMARY: Tosfos explains why he asked specifically about these.)

אחטאת ואשם דעלמא לא פריך

(a) Implied question: Why didn't he ask about another Chatas and Asham?

אלא מהני משום דאית בהו מנחה וגם דמו לנדבה דנזירות נדבה היא

(b) Answer: He asked only from these, for they have a Minchah, and also they resemble a Nedavah, for Nezirus is a Nedavah. (Rashash asks what is the source that they have a Minchah.)

6) TOSFOS DH Ayil bi'Chlal Hayah v'Lamah Yatza

תוספות ד"ה איל בכלל היה ולמה יצא

(SUMMARY: Tosfos explains what the Drashah is.)

דכתיב ביה מנחתו ונסכו

(a) Explanation: It says about it "Minchaso v'Nisko." (I already know that Shelamim requires a Minchah and Nesachim!)

וא''ת והא דרשינן ליה בפ''ק דזבחים (דף ח.)

(b) Question: We expound this in Zevachim (8a, to permit at night. Why do we ask why this was said?)

וי''ל דהתם וי''ו קדריש ולעיל פירשתי בפ' התכלת (דף מד:)

(c) Answer: There, we expound the Vov. I explained this above (44b DH Minchasam (2). Here we expound since it is written "Minchaso v'Nisko", and it is written also "u'Minchasam v'Niskeihem.")

7) TOSFOS DH Chamor Min ha'Ikar

תוספות ד"ה חמור מן העיקר

(SUMMARY: Tosfos explains how this is more stringent than the source.)

דמעשר גופיה לא בעי נסכים

(a) Explanation: Ma'aser itself does not require Nesachim.

8) TOSFOS DH d'Maisi u'Masni

תוספות ד"ה דמייתי ומתני

(SUMMARY: Tosfos explains how he stipulates.)

[פירש] בקונט' מביא נסכי איל ואומר אם איל הוא הרי נסכיו עמו ואם כבש הוא יהו נסכים כשיעור כבש באין חובה לו והשאר יהו נסכי נדבה שהרי מתנדב אדם נסכים בלא זבח

(a) Explanation (Rashi): He brings the Nesachim of a ram, and says "if it is a ram, this is its Nesachim. If it is a lamb, the Shi'ur of its Nesachim are obligatory, and the rest is Nesachim of Nedavah", for one may volunteer Nesachim without a Zevach.

ובפ''ק דחולין (דף כג.) הוסיף בקונטרס אע''ג דתנן בפרק המנחות והנסכים (לקמן דף קד.) אין מתנדב לוג שנים וחמשה אלא שלשה שיהו קרויין נסכי כבש או ארבעה שקרויין נסכי איל או ששה הראויין לפר

1. In Chulin (23a), Rashi added that even though a Mishnah (below, 104a) teaches that one may not volunteer one, two or five Lugim [of wine], rather, three, which are called the Nesachim of a lamb, or four, which are called the Nesachim of a ram, or six, which are proper for a bull (or any larger amount is proper for a combination of these)...

הכא כי האי גוונא בהדי אחריני קרבי

2. Here (if it is really a lamb, he volunteers an extra Log of wine), with others (Chovah), he may offer it [voluntarily].

והא דאמרינן לקמן בגמרא (דף קד.) דהיכא דאייתי חמשה אי אמרת אין קבע לנסכים משיך ארבעה מינייהו דחזו לאיל ומקריב ואידך הוו נדבה

(b) Implied question: It says below (104a) that when one brings five, if you will say that Nesachim are not fixed (i.e. if one vowed, he need not bring immediately a legal amount no less than his vow), he takes four that are proper for a ram, and the other [Log] will be Nedavah;

ופי' שם בקונטרס נדבת צבור וימכר ויפלו דמיו לשופרות או יקרב הוא עצמו ויצטרף עם שני לוגין אחרים ויקרב לנסכי תמיד דהני נמי לצבור

1. Rashi explained there that it is Nedavah of the Tzibur. It is sold, and its money falls to boxes (for Kitz ha'Mizbe'ach), or it itself is offered, and it joins with two other Lugim, and it is offered for Nesachim of the Tamid, for also this is for the Tzibur.

משמע דאותו לוג חמישי אינו קרב עם הארבעה

2. Inference: The fifth Log is not offered with the four!

לא דמי להכא דאע''ג דאם כבש הוא השלשה באין חובה לו והרביעי ניתוסף עליהם שאני הכא דהא ארבעה חזו לאיל בעלמא

(c) Answer: There is unlike here. Even though if it is a lamb, three [Lugim] are Chovah for it and the fourth is added to them, here is different, for four are proper for a Stam ram.

וא''ת והא תניא בסוף כל התדיר (זבחים דף צא:) יין כדברי רבי עקיבא לספלים כדברי רבי טרפון לאשים

(d) Question: A Beraisa in Zevachim (91b) teaches that according to R. Akiva, [a Nedavah] of wine is poured into Sefalim (conduits going through the Mizbe'ach). According to R. Tarfon, it is [sprinkled] on the fire;

והשתא לרבי עקיבא ניחא אלא לר' טרפון דאמר לאשים הא לא ידע הי מינייהו נדבה דעביד לאשים

1. This is fine according to R. Akiva (in any case, all is for the Sefalim), but according to R. Tarfon, who says that it is for the fire, he does not know [whether part] is Nedavah to offer it on the fire!

וי''ל דכי קאמר רבי טרפון בסתם אבל במפרש לספלים מודה דלספלים

(e) Answer: R. Tarfon says Stam [that Nedavah is for the fire], but it one specifies for the Sefalim, he agrees that it is for the Sefalim.

ולענין המנחה מייתי שתי מנחות בשני כלים אחת של שני עשרונים לאיל וד' לוגין שמן ואחת של עשרון אחד לכבש ושלשה לוגין שמן והויא חדא לחובתו ואידך נדבה ושתיהן אינן נקמצות

(f) Explanation (cont.): For the Minchah, he brings two Menachos in two Kelim. One is of two Esronim for a ram and four Lugim of oil, and one is of one Isaron for a lamb and three Lugim of oil. One is for his Chovah, and the other is Nedavah. Kemitzah is not taken from either.

דמתנדב אדם מנחת נסכים בכל יום

1. This is because one may volunteer Minchas Nesachim every day.

ואי אפשר לערב כדתנן במתניתין אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים

(g) Observation: One may not mix them, like our Mishnah taught "one may not mix Nesachim of lambs with Nesachim of bulls or rams."

9) TOSFOS DH Talmud Lomar l'Shor ha'Echad

תוספות ד"ה תלמוד לומר לשור האחד

(SUMMARY: Tosfos justifies learning about a calf from "Shor".)

ושור בן יומו קרוי שור כדכתיב (ויקרא יז) שור או כשב או עז כי יולד:

(a) Explanation: A newborn Shor (ox) is called an ox, like it says "Shor Oh Kesev Oh Ez Ki Yivaled."

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF