MENACHOS 90 (5 Sivan) - Dedicated l'Zecher Nishmas Reb Chaim Aryeh ben Aharon Stern Z'L by Shmuel Gut of Brooklyn, N.Y.

1) TOSFOS DH Tamid Shel Shachar Ta'un Shnei Gezirin (cont.)

תוספות ד"ה תמיד של שחר טעון שני גזירין (המשך)

דסידור שני גזירין היה אפילו קודם (תרומת הדשן) [צ"ל דישון מזבח הפנימי והמנורה - ישר וטוב] כדאיתא בסידור המערכה דאביי בפרק אמר להן הממונה (יומא דף לג.)

(a) Answer (cont.): Arranging two logs was even before Dishun [removing ashes from] the inner Mizbe'ach and the Menorah, like it says in Abaye's order of the Ma'arachah in Yoma (33a).

והיינו דאמר בירושלמי בפ''ב דיומא אמר רבי יוחנן לא גזרו על שני גזירין בשחרית פי' שיהו בשעת הקטרת איברים

(b) Support: In the Yerushalmi, R. Yochanan said "they did not decree about two logs in the morning." I.e. it need not be at the time of burning the limbs.

א''ר אסי מתניתין אמרה כן בכל יום קרב בין הערבים באחד עשר ולא אמר בשחרית כלום

1. Citation (Yerushalmi) Support (R. Asi): Our Mishnah proves like this! Every day it is offered in the afternoon through 11, and it does not say in the morning anything (about Kohanim bringing logs).

ומהשתא ליכא למידק מהתם כלל אי הויא בכהן אחד או בשני כהנים

(c) Observation: Now we cannot infer at all whether [in the morning] it was through one Kohen or two Kohanim.

ומיהו יש לדקדק מהא דתניא התם בגמ' ביומא (דף כו:)

(d) Inference: We can learn from a Beraisa in Yoma (26b);

מנין לתמיד של בין הערבים שטעון שני גזירין בשני כהנים שנאמר וערכו עצים על האש אם אינו ענין לתמיד של שחר שנאמר ובער עליה הכהן עצים בבקר תניהו ענין לתמיד של בין הערבים

1. Citation (26b): What is the source that the afternoon Tamid requires two logs through two Kohanim? It says "v'Archu Etzim Al ha'Esh" - if it need not teach about the morning Tamid, for it says "u'Vi'er Aleha ha'Kohen Etzim ba'Boker", we use it to teach about the afternoon Tamid.

ואימא אידי ואידי בתמיד של שחר וקאמר רחמנא ניעבד בחד והדר נעביד בתרי

2. Citation (cont.) Suggestion: Perhaps both of them refer to [logs with] the morning Tamid. The Torah said to do with one [Kohen], and later do through two!

אלמא משמע בהדיא דשל שחר בחד משום דכתיב וביער לשון יחיד ושל בין הערבים בתרי משום דכתיב וערכו לשון רבים

3. Inference: This explicitly connotes that [the logs of] the morning are through one, for it is written "u'Vi'er" in the singular, and of the afternoon are through two, for it says "v'Archu", in the plural.

ועוד תניא התם (דף כז:) בסוף פירקא מי שזכה בתרומת הדשן יזכה בסידור מערכה ובשני גזירי עצים

(e) Support: Further, a Beraisa there (27b) teaches that the one who merited [through the lottery, to do] Terumas ha'Deshen, he merits to arrange the Ma'arachah and [to bring] two logs. (This shows that in the morning, one Kohen brings the two logs.)

2) TOSFOS DH Keitzad Ya'aseh

תוספות ד"ה כיצד יעשה

(SUMMARY: Tosfos discusses what the question was.)

שלא יבא דבר לפסול יניחנה עם הבזיכין לשבת הבאה

(a) Explanation #1: [We ask, how does he do] lest it come to be Pasul? He leaves it with the Bazichin until the coming Shabbos.

אי נמי מה יעשה מן הלחם אחר שהוקטרו הבזיכין

(b) Explanation #2: [We ask,] what does he do with the bread after Haktarah of the Bazichin?

3) TOSFOS DH she'Afilu Hu Al ha'Shulchan Yamim Rabim Ein b'Kach Klum

תוספות ד"ה שאפילו הוא על השולחן ימים [רבים] אין בכך כלום

(SUMMARY: Tosfos questions how we learn from the Shulchan to the Mizbe'ach.)

תימה דבפרק המזבח מקדש (זבחים דף פז.) בעא מיניה רבא מרבה לינה מועלת בראשו של מזבח או אינה מועלת

(a) Question: In Zevachim (87a), Rava asked Rabah whether or not Linah takes effect on top of the Mizbe'ach;

היכי דמי אי דלא ירדו השתא לנו בעזרה אמרת לא ירדו בראשו של מזבח מיבעיא

1. Citation (87a): What is the case? If [the limbs] did not descend - Linah in the Azarah (regular Nosar), you said that [Im Alah] Lo Yered. Does he ask about Linah on top of the Mizbe'ach?!

אלא דירדו לשולחן מדמינן לה דתנן שאפי' הוא על השולחן ימים [רבים] אין בכך כלום

2. Citation (cont.): Rather, it descended. Perhaps we compare it to [Linah on] the Shulchan. Even if [Lechem ha'Panim] was on the Shulchan many days, this is not a problem.

והשתא הא לא דמי לשולחן דהא אסידרו באחד בשבת קאי משום דכלי שרת אין מקדשין שלא בזמנן כדמוכח בפרק שתי הלחם (לקמן ד' ק.)

3. Summation of question: [Linah on the ground] is unlike the Shulchan. [Our Mishnah] discusses when it was arranged on Sunday, for Klei Shares are not Mekadesh not in their time, like is proven below (100a);

דדייקינן מהכא ואי ס''ד כלי שרת מקדשין שלא בזמנן ליקדוש וליפסל ואם סידרן בשבת הכי נמי דאם לא סילקן לשבת אחרת היה נפסל בלינה

i. [There] it infers from here "if you think that Klei Shares are Mekadesh not in their time, [the bread] should become Kadosh, and become Pasul." If he arranged [the bread] on Shabbos, indeed, if he did not remove it the next Shabbos, it becomes Pasul due to Linah!

ואהך גופה דאחד בשבת מקשי התם דאי לילה אין מחוסר זמן כי מטי לילה דבי שימשי תיקדוש ותיפסל ומשני רבא בשקדם וסילקו

4. And about this itself (when it was arranged) on Sunday, it asks there "if night is not considered Mechusar Zeman, when [the first] Shabbos night comes, it should become Kadosh, and become Pasul [at dawn of the next Shabbos]! Rava answered that the case is, he removed [it from the Shulchan before Shabbos night];

ורב אשי משני אפילו בשלא קדם וסילקו נעשה כמי שסידרו הקוף

5. And Rav Ashi answered that even if he did not remove it, [since it did not become Kodesh when placed on the Shulchan,] it is as if a monkey put it on. (It does not become Kodesh until the proper time.)

וא''כ גבי מזבח אפילו מדמית ליה לשולחן נמי תועיל בו לינה

6. Consequence: Regarding the Mizbe'ach, even if you compare it to the Shulchan, Linah should take effect!

וי''ל דלשון שאפי' הוא על השולחן משמע ליה נתינת טעם אההוא דסידרו אחר השבת דלכך לא חיישינן עליה משום דבכל לחם הפנים כמו הנסדר בזמנו אפילו הוא על השולחן ימים [רבים] אין בכך כלום

(b) Answer: The expression "even if it is on the Shulchan" connotes that it gives the reason for the case when it was arranged after Shabbos. Therefore we are not concerned for it, for in all Lechem ha'Panim, like what was arranged in its time, even if it is on the Shulchan many days, this is not a problem. (It becomes the food of the Shulchan. We properly learn from the Shulchan to the Mizbe'ach.)

ומיהו על כרחין לאו טעם גמור הוא דהכא היינו טעמא משום דכלי שרת אין מקדשין אלא בזמנן

(c) Remark: However, we are forced to say that this is not a total reason, for here, the reason is because Klei Shares are Mekadesh only in their time! (The Mishnah teaches that when it was arranged after Shabbos, Linah does not disqualify, just like when it was arranged on Shabbos, but for a different reason.)

4) TOSFOS DH Birutzei Midos

תוספות ד"ה בירוצי מדות

(SUMMARY: Tosfos explains that they are sold for Kitz ha'Mizbe'ach.)

אע''ג דנתקדשו לוקחין מהן כבשים לעולות קייץ כדפרישית בריש פירקין (דף פח.) דלב ב''ד מתנה עליהם

(a) Remark: Even though [Birutzei Midos] become Kadosh, we buy from them lambs for Olas Kitz ha'Mizbe'ach, like I explained above (88a), that Lev Beis Din stipulates about them.

5) TOSFOS DH me'Arba v'Amdu mi'Shalosh Mesapek me'Arba

תוספות ד"ה מארבע ועמדו משלש מספק מארבע

(SUMMARY: Tosfos discusses in what case this is permitted only for Hekdesh.)

בפ' הזהב (ב''מ דף נז:) מפרש דהאי רבית הקדש היכי דמי כגון שקיבל עליו לספק סלתות מארבע ועמדו משלש דמספק מד' דבחבירו כי האי גוונא אסור

(a) Citation: In Bava Metzi'a (57b) it explains "what is the case of Ribis Hekdesh? E.g. he accepted to supply flour [to Hekdesh] for four [Sa'im for a Sela], and the price [rose] to three. He supplies based on the rate of four." Regarding [supplying to] a person, it is forbidden in such a case.

ותימה היכי דמי

(b) Question: What is the case?

אי דאית ליה סלתות או חיטין שיתחללו עליהן מעות הקדש

(c) Answer #1: He has flour or wheat to profane the coins of Hekdesh on them.

אפי' בהדיוט שרי דאפי' על הגדיש תנן (שם ד' עב:) פוסק עמו על הגדיש

(d) Objection: If so, even for a person it is permitted. Even based on a stack, a Mishnah (72b) permits to contract (set a price, to supply later at that price) based on a stack!

וכי תימא הא דשרי לפסוק עמו על הגדיש היינו בפוסק לפי השער (או) אפי' בשער הלקוטות אבל אי מוזיל טפי אסור אפי' ביש לו והכא גבי הקדש שרי

1. Suggestion: One may contract based on a stack when he contracts according to the rate, even the rate of gatherers, but if he is cheaper, it is forbidden even if he has, and here regarding Hekdesh it is permitted.

אי אפשר לומר כן דהא בריש הזהב (שם דף מו.) תניא היו חמריו ופועליו תובעים אותו ואמר לשולחני תן (מכאן מעמוד ב) לי בדינר מעות ואפרנסם ואני אעלה לך יפה דינר וטריסית אם יש לו מותר

2. Rejection: One cannot say so, for in Bava Metzi'a (46a) a Beraisa teaches that if his donkey-drivers and workers were demanding wages, and he told a moneychanger "give to me a Dinar of [small] coins, and I will take care of them, and I will give to you the value of a Dinar and a Trisis", if he has, it is permitted;

90b----------------------------------------90b

(כדפרישית) [צ"ל כדפירש התם - שיטה מקובצת כתב יד] דמטבע נעשה חליפין או בפרוטטות דכיון דיש לו אוזולי אוזיל גביה ואין כאן אגר נטר ליה

i. This is like it explains there, that a coin can become Chalipin, or [the employer] has blank coins (not minted, i.e. commodities acquired through Chalipin. The moneychanger acquires immediately, so there is no loan.) Since he has, he [merely] gives to him cheaper, and this is not Ribis.

ואם אין לו אפילו גדיש

(e) Answer #2: [The supplier] does not have even a stack.

א''כ מה מרויחו בהקדמת מעות הרי לא יוכל להשתמש בהן דאין להם על מה שיתחלל ולא נפקי לחולין

(f) Objection: If so, how does he benefit through [Hekdesh] advancing to him coins? He cannot use them, for there is nothing on which to be profaned, and they do not become Chulin!

וי''ל דלעולם בדלית ליה אפי' גדיש אלא מקבל מעות הקדש והולך אצל בעלי בתים שנותנין לו יותר מד' סאין ומרויח היתר

(g) Answer: Really, he does not have even a stack. Rather, he receives Hekdesh coins and goes to Ba'alei Batim who give to him more than four Sa'im [for a Sela], and he gains the excess.

ומה שאין נותן להקדש אותו העודף מידי דהוה אמשלש ועמדו אארבע

1. Implied question: Why does he not give the excess to Hekdesh, just like [one who accepted to supply] for three, and the price [dropped] to four?

משום דלא יהיב להקדש אלא כפי השער והשער הוא מארבע

2. Answer: It is because he gives to Hekdesh only like the price, and the price is four.

ומיהו לפי טעם זה היה מותר להוליך מעות הקדש לסחורה כדי להשתכר בהן וזהו תימה דא''כ אמאי לא אשכחן ריבית בהקדש בכי האי גוונא בפ' הזהב (ב''מ דף נז:)

(h) Objection: According to this reason, one may bring Hekdesh coins for commerce, in order to profit through them. This is astounding! If so, why don't we find Ribis of Hekdesh in such a case, in Bava Metzi'a (57b)?

לכך נראה דאין נכון לעשות כן או משום בזיון הקדש או משום שלא יבא לידי מעילה

(i) Conclusion: It is improper to do so, either due to disgrace of Hekdesh, or lest one come to Me'ilah (use the Hekdesh coins for himself. Rather, we must rely on Answer #1, that he has a stack.)

והא דשרי הכא בהקדש ואסור בהדיוט

(j) Reiteration of objection (d): Why is it permitted here for Hekdesh, and forbidden for a person? (Al should be permitted, since he has a stack!)

י''ל כי ההיא דסוף איזהו נשך (שם דף עד.) אמר רב מחוסר שתים פוסק שלש אינו פוסק ושמואל אמר בידי אדם אפילו מאה פוסק בידי שמים אפילו אחת אינו פוסק

(k) Answer: It is like in Bava Metzi'a (74a). Rav said that if [Peros] lack two (two Melachos must be done to them) he may contract. If three are lacking, he may not contract. Shmuel said, [Melachos] that people can do, he may contract even if 100 [are lacking]. What depends on Shamayim (e.g. he needs sun or wind), he may not contract even if one [is lacking];

תנן פוסק עמו על הגדיש והא מחוסר משדא בחמה למיבש ולמידש ומידד ומשני כגון דשדא בחמה ויבש

1. The Mishnah taught that one may contract based on a stack of grain. He must put it in the sun to dry, thresh and winnow (three are lacking)! It answers that it already dried in the sun;

ולשמואל [דאמר בידי שמים אפילו אחד אינו פוסק והא מחוסר] מידד דבידי שמים היא אפשר בנפוותא

i. [It asks] according to Shmuel, who said that what is bi'Ydei Shamayim, he may not contract even if one [is lacking], it is lacking winnowing, which is bi'Ydei Shamayim! [It answers] that he can use a sifter.

ובהקדש אפילו מחוסר כל הני שרי

2. Culmination of Answer: Regarding Hekdesh, even if it is lacking all of these, it is permitted [to contract].

ועוד יש לומר דמיירי הכא בעשירים המתנדבים ונותנין מעות חולין למוכרי סלתות כדי לספק מארבע

(l) Defense of Answer #2: (Really, he does not have a stack.) Here we discuss rich people who volunteer and give Chulin coins to people who sell flour in order to supply [Hekdesh] at the price of four.

ואפילו למאן דחייש שמא לא ימסרום יפה בפרק הבית והעליה (שם דף קיח.) גבי שומרי ספיחים בשביעית דאין מתנדב שומר חנם

(m) Implied question: The one who is concerned lest he not hand over [to Hekdesh] well, in Bava Metzi'a (118a) regarding people who guard Sefichim in Shemitah, that one may not volunteer to guard for free [for the Omer, also here he should forbid, lest the rich people not hand over to Hekdesh properly]!

הכא ליכא למיחש דאפילו לא מסרו העשירים יפה יפה מכל מקום מוכרי הסלתות שקיבלו המעות מוסרין אותם יפה יפה

(n) Answer: Here there is no concern. Even if the rich people did not hand over well, in any case those who sell flour, who received the coins, hand over very well.

וכי תימא אפילו ריבית קצוצה לישתרי שילוו העשירים מאה של חולין לשלם להקדש מאה ועשרים כדאשכחן בהזהב (ב''מ דף נז:) גבי אבני (בית) [צ"ל בנין - שיטה מקובצת כתב יד] המסורות לגיזבר

(o) Question: Even contracted Ribis should be permitted, that rich people lend 100 of Chulin to pay to Hekdesh 120, like we find in Bava Metzi'a (57b), regarding building rocks entrusted to a Gizbar!

לא דמי דהתם הכל יודעים שהאבנים עומדות לבנין וליכא למיגזר אטו הדיוט

(p) Answer #1: It is different. There, everyone knows that the rocks are destined for building. There is no need to decree about a commoner;

אבל הכא גזרינן דילמא אתי למימר דכי מלוה מאה במאה וכ' שרי אם הקדישום אחר כך כי היכי דשרי להלוותן מאה לשלם להקדש מאה ועשרים

1. However, here we decree lest they come to say that when one lends 100 for 120, it is permitted if he is Makdish them afterwards, just like it is permitted to lend 100 [in order] to pay to Hekdesh 120.

ועוד (דאפילו כי האי גוונא אסור) [צ"ל דכי האי גוונא אסור אפילו - צאן קדשים] מדאורייתא דחשיב כאילו הויא הנאה למלוה כיון דקעביד על פיו

(q) Answer #2: Such a case is forbidden even mid'Oraisa, for it is considered as if there is Hana'ah to the lender, since [the borrower] does (gives to Hekdesh) due to his words;

(כגון) [צ"ל והוי כמו - צאן קדשים] תן מנה לפלוני ואקדש אני לך דמקודשת מדין ערב

1. This is like "give 100 [Zuz] to Ploni and I will be Mekudeshes to you." She is Mekudeshes due to the law of Arev (a guarantor becomes liable, for since the lender gives to the borrower based on the Arev's words, it is as if he gave to the Arev. When he gives to Ploni, it is as if he gives to her. Here, when the borrower gives to Hekdesh, it is as if he gives to the lender.)

ולא דמי לאבני בנין שאין לגזבר חלק בהן

(r) Distinction: This is unlike building rocks. The Gizbar has no stake in them.

ולא דמי נמי לשקול ארבע זוזי ולימא ליה לפלניא דלוזפן זוזי דהא פשיטא ודאי דאסור למימר לחבריה אנא מוזיפנא לך זוזי והב לפלניא ארבע זוזי

1. Also, it is unlike "take four Zuz and tell Ploni to lend money to me." Obviously, it is forbidden to say to a friend "I will lend to you money, and you will give to Ploni four Zuz."

6) TOSFOS DH mi'Shalosh v'Amdu me'Arba Mesapek me'Arba

תוספות ד"ה משלש ועמדו מארבע מספק מארבע

(SUMMARY: Tosfos points out that according to R. Yehudah, the same applies to a person.)

בהא ליכא קולא בהקדש טפי מבהדיוט לרבי יהודה דתנן בסוף איזהו נשך (ב''מ דף עב:) אע''פ שלא פסק עמו כשער הגבוה יכול לומר לו תן לי כזה או תן לי מעותי

(a) Observation: Here there is no leniency for Hekdesh more than for a commoner, according to R. Yehudah, for in a Mishnah (Bava Metzi'a 72b, he) teaches that even if he did not contract with him at the high price, he can tell him "give to me like this, or give to me my coins."

7) TOSFOS DH Afilu Minchah Talmud Lomar Olah

תוספות ד"ה אפי' מנחה ת''ל עולה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Zevachim.)

תימה דבריש המזבח מקדש (זבחים דף פג:) משמע דמדכתיב עולה לא ממעטינן מנחה גבי כל הנוגע במזבח יקדש

(a) Question: In Zevachim (83b) it connotes that from "Olah", we do not exclude a Minchah, regarding "whatever touches the Mizbe'ach becomes Kadosh";

דאמרי' אי כתיב עולה ולא כתיב כבשים הוה אמינא כל עולין אפי' מנחה

1. We say "had it written Olah, and not written Kevasim, one might have thought anything that ascends [on the Mizbe'ach], and even a Minchah"! (Here, Olah excludes a Minchah!)

וי''ל דשאני התם דכתיב כל הנוגע דמשמע לרבות

(b) Answer #1: There is different, for it is written Kol ha'Noge'a, which connotes to include.

אי נמי זאת תורת ריבה

(c) Answer #2: "Zos Toras [ha'Olah]" includes.

אי נמי הכא גבי נסכים דכולן למזבח מסתבר עולה ממש דכולה כליל

(d) Answer #3: Here, regarding Nesachim, which are totally for the Mizbe'ach, it is reasonable that [Olah teaches only] an actual Olah, which is totally Kalil.

8) TOSFOS DH Shelamim Minayin

תוספות ד"ה שלמים מנין

(SUMMARY: Tosfos explains why we need another verse for Shelamim.)

וא''ת שלמים בהדיא כתיבי (במדבר טו) לפלא נדר או שלמים לה'

(a) Question: Shelamim is explicitly written - "Lefalei Neder Oh Shelamim la'Shem"!

וי''ל דהא ברישיה דההוא קרא כתיב וכי תעשה בן בקר ואתא זבח לרבויי מן הצאן

(b) Answer: At the beginning of that verse, it says "v'Chi Sa'aseh Ben Bakar." "Zevach" comes to include from Tzon (sheep and goats).

9) TOSFOS DH Shalmei Chagigah v'Olas Re'iyah

תוספות ד"ה שלמי חגיגה ועולת ראייה

(SUMMARY: Tosfos explains why it mentioned these rather than Kivsei Atzeres.)

הוה מצי למינקט כבשי עצרת

(a) Implied question: He could have mentioned Kivsei Atzeres!

אלא נקט דבר הנוהג בכל הרגלים

(b) Answer: He mentioned something that applies on all Regalim.

10) TOSFOS DH Oh b'Mo'adeichem

תוספות ד"ה או במועדיכם

(SUMMARY: Tosfos explains that the Drashah is from the latter word.)

מבמועדיכם דריש דלקמן (דף צא.) דריש או או

(a) Explanation: He expounds b'Mo'adeichem, for below (91a) he expounds "Oh Oh."

11) TOSFOS DH Ben Bakar bi'Chlal Hayah

תוספות ד"ה בן בקר בכלל היה

(SUMMARY: Tosfos discusses the source for cattle.)

פי' בקונטרס בכלל ועשיתם אשה דשמעינן כל העולה לאישים

(a) Explanation (Rashi): It was included in "v'Asisem Isheh." We learn everything that ascends to the fire.

ובחנם פי' כן דבהדיא כתיב בפרשה (במדבר טו) מן הבקר או מן הצאן

(b) Objection #1: There was no need for him to explain so. It is explicitly written in the Parshah "Min ha'Bakar Oh Min ha'Tzon"!

ועוד כתיב בתריה והקריב על בן הבקר

(c) Objection #2: It says afterwards "v'Hikriv Al Ben ha'Bakar"!

ולשון בכלל משמע כפי' הקונטרס

(d) Support (for Rashi): The wording "biChlal" connotes like Rashi (that it is not explicit).

12) TOSFOS DH Mah Ben Bakar Meyuchad Ba b'Neder Oh bi'Nedavah

תוספות ד"ה מה בן בקר מיוחד בא בנדר או בנדבה

(SUMMARY: Tosfos explains how we knew what to exclude.)

ומפיק שעירי חטאת טפי משום דאין כיוצא בהן נדבה אבל שלמי (דחגיגה) [צ"ל חגיגה - ישר וטוב] ועולת ראייה כיוצא בהן נדבה:

(a) Explanation: We exclude Chatas goats more, for nothing like them comes for Nedavah. However, Olas Re'iyah, similar Korbanos are Nedavos.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF