דיונים על הדף - בבא בתרא קמט

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

קמט. רשב"ם יהנה יראה. מה כוונתו בזה!?

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

י"ל שצריך למחוק הנקודה בין "יהנה" ל"יראה" וכוונת רשב"ם שגורסים בשורה הראשונה של העמוד יהנה ובשורה השניה גורסים יראה (ואולי בא לאפוקי מגרסאות אחרות), כי אין יראה פירוש על יהנה אלא הרשב"ם מלמד שיש איבעיא על יהנה בהן, וכמו"כ יש איבעיא על יראה בהן [עי' יברך ישראל].

עי' אור זרוע שגורס וז"ל, יהנה בהם מהו יראה בהם מהו, ע"כ. ומשמע שהאור זרוע אינו גורס כגירסא דידן דניהוי כולהו מתנה וגו' אלא האיבעיא של יהנה ושל יראה זה רצף אחד. ונראה שזה קצת סיוע למה שכתבתי לעיל שראוי למחוק הנקודה בין יהנה לבין יראה כי רשב"ם בא להסביר לנו שהאיבעיא של יראה הוא מיד אחר האיבעיא של יהנה.

כל טוב

דוד בלום

שמואל דוד בערקאוויץ מוסיף:

עיין הרמב"ם של"ג יראה ועיין מעשה רקח שם וע"ע במשנת יעקב שם. ועיין שו"ת רבי טיאה וייל חו"מ יא