חולין דף פה. א

יום טוב של ר"ה שחל בחול, האם מותר לאשה או לטומטום ואנדרוגינוס לתקוע או לא?

לאשה לטומטום ואנדרוגינוס
לרבנן - דאין נשים סומכות [1] אין תוקעים תוקעים [2]
לר' יוסי (ור"ש) - דנשים סומכות תוקעים תוקעים

מנין למדו ר"מ ור"ש לחייב או לפטור בשחיטה שאינה ראויה באותו ואת בנו ובכיסוי הדם?

באותו ואת בנו בכיסוי הדם
לר' מאיר - שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה משחוטי חוץ -
 
שחיטה משחיטה
משחוטי חוץ -
 
שפיכה משפיכה
לר' שמעון - שחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה מטבוח טבח - חולין מחולין אשר יאכל - הראוי לאכילה

חולין דף פה: א

לר"מ ור"ש הנ"ל, על איזה דברים הם אמרו את שיטתם בשחיטה שאינה ראויה ובאיזה לא?

במה אמרו את שיטתם ובמה הם מודים
לר' מאיר - שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה לחייב באותו ואת בנו, בכיסוי הדם, (לטהר טרפה מידי נבלה) אינה מתרת בבן פקועה - לרבי [3]
לר' שמעון - שחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה לפטור באותו ואת בנו, בכיסוי הדם, (אינה מתרת בבן פקועה) מטהרת טרפה מידי נבלה -
 
אפי' בחולין בעזרה [4]
-------------------------------------------------

[1] כן תלתה הגמ' את ב' המחלוקות אחד בשני.

[2] הכי אמרינן להדיא, דתקיעת שופר אף שמצינו בה שאין ודאה (איש גמור) דוחה שבת, מ"מ ספיקה (טומטום ואנדרוגינוס) דוחים יום טוב.

[3] פי', דלר"מ לא צריך לומר כן, דהא ס"ל דבן ט' חי הנמצא במעי אמו אחר שחיטתה אינו ניתר אפי' בשחיטת אמו כשרה, אולם צריכים אנו לחידוש זה אליבא דרבי, דסובר כר"מ דשחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, וסובר כחולקים על ר"מ שבן ט' חי המצא במעי אמו אחר שחיטתה - בכשרה הוא מותר, וקמ"ל שאין מועלת שחיטה שאינה ראויה (כמו בשחיטת טרפה) להתירו.

[4] ר"ש ס"ל שחולין בעזרה והיא טרפה מותרת בהנאה משום שהוי שחיטה שאינה ראויה, ולכאורה י"ל דמזה שמצינו שהיא שחיטה שאינה ראויה כלל ואפי' אינה אוסרת בהנאה, הו"א שג"כ לא תטהר מידי נבלה - קמ"ל שמטהרת.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף