חולין דף פד. א

לתנאים דלהלן, האם כדי שנוכל לקיים מצות כיסוי הדם, צריך לדינים דלהלן?

שתהיה שחיטה הראויה לאכילה בקדשי בדק הבית בענין העמדה והערכה לפדיונם
לר' מאיר לא צריך צריך
לר' שמעון צריך לא צריך
לרבי צריך צריך

האם דם קדשים צריך כיסוי?

בקדשי מזבח בקדשי בדק הבית
להו"א (לעיל דף פג:) צריך כיסוי [1] אין צריך כיסוי
למסקנא [2] אין צריך כיסוי אין צריך כיסוי

חולין דף פד: א

האם מצות כיסוי הדם דוחה שבת או יום טוב?

בשבת - כגון ששוחט לחולה יום טוב
בודאי - חיה ועוף לרב עינא: חייב לכסות (ונדחו דבריו)
 
לרבה: אסור לכסות
חייב לכסות
בספק - כוי אסור לכסות אסור לכסות [3]
-------------------------------------------------

[1] ולצד זה צריך לגוררו מעל המזבח ולכסותו בעפר מלמטה ועפר מלמעלה, דכשהוא על המזבח לא יתכן שיש שם עפר מלמטה. וכשאינו ראוי לכיסוי מלמטה, הכיסוי שלמטה מעכב (דבעינן שיהיה ראוי לבילה).

[2] למסקנא אמרה הגמ' טעם אחר למה אין טעון כיסוי, דכתיב "ושפך וכסה" - שאינו מחוסר אלא שפיכה וכיסוי, יצאו קדשי בדק הבית דבעינן נמי פדיון, ולפ"ז י"ל דגם יצאו קדשי מזבח דבעו גרידה מהמזבח לפני הכיסוי. ומר בר רב אשי יליף מגזה"כ "חיה או עוף", מה חיה שצריכה כיסוי על כרחך מיירי בשאינה קדשים - דאין קדשים של חיות, ה"ה עוף מיירי דוקא בעופות חולין.

[3] כן פסקה משנתנו, ור' יוסי בעי למילף לדין זה מק"ו, ור"א הקפר דחה את הק"ו, אכן בתוס' (ד"ה כיסוי) הביאו עוד טעמים לאסור ביום טוב מספק, או משום שאפר כירה מוכן לודאי ולא לספק, או משום התרת חלבו, או שהתירו דקר נעוץ (שיש בזה רק איסור דרבנן) דוקא לודאי ולא לספק.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף