CHULIN 71 (1 Adar) - dedicated in memory of Mordecai (Marcus) ben Elimelech Shmuel Kornfeld, who perished in the Holocaust along with most of his family. His Yahrzeit is observed on 1 Adar. May his death and the deaths of the other Kedoshim of the Holocaust atone for us like Korbanos.

חולין דף עא. א

נבלה שהסריחה באופנים דלהלן, האם מטמאת טומאת נבלות?

בהסריחה מחיים בהסריחה רק לאחר מיתה
לר' יוחנן אינה מטמאת - דאינה ראויה לגר מטמאת עד שאינה ראויה לכלב
לבר פדא אינה מטמאת - דאינה ראויה לגר טומאה חמורה, לטמא אדם: אינה מטמאת - דאינה ראויה לגר [1]
 
טומאה קלה, לטמא אוכלין ומשקין: מטמאת עד שאינה ראויה לכלב

חולין דף עא: א

אדם או בהמה שנכנסו לבית המנוגע, מה דינם, ומה דין הבגדים שהם לבושים בהם,
והבגדים שהם נושאים עליהם?

הם עצמם בגדים שלבושים בהם בגדים שנושאים עליהם
אדם טמא מיד טמאים אם שהה כדי אכילת פרס טמאים מיד
בהמה אין טומאה לבהמה מחיים טמאים מיד [2] טמאים מיד
-------------------------------------------------

[1] ולכך הוקשה לגמ' אליבא דבר פדא, דמה ראיה יש ממה שיכול לטבול מיד ולהטהר אפי' קודם עיכול - שטומאה בלועה אינה מטמאת, הא שאני הכא שאינה ראויה כבר לגר, ולכן אינה מטמאת. ותירצה הגמ' דכיון שכאן היא ראויה לגר באופן שאינו יודע שבלעה אדם והקיאה שלמה, שפיר היה לה לטמא לולי הטעם שטומאה בלועה אינה מטמאת. ורק בהסריחה שאינה ראויה לגר בין בפניו בין שלא בפניו, אז אמרינן שאין בה טומאה.

[2] רש"י ותוס' (ד"ה למאי) פירשו משום שחשובים משוי לבהמה, דבהמה לאו בת מילבש בגדים, ואפילו כלים המיועדים לה טמאים מיד.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף