חולין דף סח. א

בכורות דלהלן שאינם פטר רחם (ופטורים מלתת עליהם ה' שקלים לכהן),
האם הם בכורות לנחלה?

ביצא הראשון - ראשו חי ביצא הראשון - ראשו מת
הבא אחר נפל - שלא כלו לו חדשיו [1] בכור לנחלה בכור לנחלה
הבא אחר בן ט' - שכלו לו חדשיו אינו בכור לנחלה בכור לנחלה

אליבא דרב יהודה אמר רב, עובר שהוציא את ראשו או ידו באופנים דלהלן, מה הדין?

כשהחזיר לבפנים קודם שחיטה כשלא החזיר לבפנים קודם שחיטה
ידו רק מה שיצא לחוץ נאסר נאסר גם מקום החתך
ראשו (ואפי' רק
 
רוב ראשו)
כל העובר אסור כל העובר אסור

הוציא העובר את ידו ולא החזירה - דהיד אסורה באכילה,
מה דין טומאת הבשר שבחוץ ושבפנים?

הבשר שבחוץ הבשר שבפנים
כשחתך את ידו קודם שחיטה טמא טומאת נבלות טהור
כשחתך את ידו אחר שחיטה לר' מאיר: טמא טומאת נבלות
 
לחכמים: נטהר בשחיטה
לר' מאיר: טמא מגע נבלה
 
לחכמים: טהור - כמגע טרפה שחוטה

חולין דף סח: א

מה הדין בדמות גמל או יונה הנמצאים בתוך הפרה או שנולדו מפרה?

דמות גמל דמות יונה
לר' שמעון בן אלעזר כשנולד: אסור
 
כשהוא עובר בפנים: מותר
אסור
לחכמים מותר אסור

לאמוראים דלהלן, מה דין עובר שהוציא את ידו והחזירה קודם שחיטה?

האבר עצמו שיצא מקום החתך
לרב יהודה בשם רב ושמואל אסור מותר
לעולא אמר ר' יוחנן מותר [2] מותר

לאמוראים דלהלן, מה דין עובר שהוציא לרוב ידו ולא החזירה קודם שחיטה?

האבר עצמו ומקום החתך שלו המיעוט אבר שנמצא בפנים [3]
ללישנא קמא אסור מותר
לבני מערבא אסור לרב - יש לידה לאברים: אסור [4]
 
לר' יוחנן - אין לידה לאברים: מותר [5]
-------------------------------------------------

[1] דכיון שהוא ולד שאין ראוי לחיות, ואין אביו דוה עליו, נקרא הבא אחריו ראשית אונו. אכן אין צריך לפדותו - כיון שהנפל כבר פטר את הרחם.

[2] אכן עולא איתותב מברייתא, שאמרה: בשר בשדה טרפה - היינו כל דבר שיצא חוץ למחיצתו - שאסור, מלבד מעשר ובכורים שיש להם תקנה בחזרה.

[3] הלישנא קמא מפרשת את מחלוקת רב יהודה בשם רב ושמואל עם עולא בשם ר' יוחנן, לענין אם החזיר העובר את ידו, האם היד נאסרה, אבל המיעוט היד שנמצא בפנים - מותר. אמנם בני מערבא מפרשים את מחלוקתם גם באופן שהוציא את רוב ידו, ונחלקו על המיעוט הנמצא בפנים מה דינו.

[4] דכיון שיש לידה לאברים בפני עצמן, א"כ חשוב האבר הזה כילוד, וכמו שבלידת רובו נאסר כולו, כך בלידת רוב האבר נאסר כולו.

[5] ואם אין לידה לאברים, גם מהני חזרה להתיר את האבר עצמו, ואם לא החזירה נאסר רק מה שבחוץ ולא מה שבפנים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף