חולין דף סד. א

האם לוקחים ביצים מן הנכרי כשיש להם סימני טהרה [1] באופנים דלהלן? [תוד"ה סימנים].

לדינא דגמרא בזמן הזה
כשאומר הגוי - של עוף פלוני טהור לוקחים [2] לוקחים
כשאומר הגוי - של עוף טהור בסתם לא לוקחים לוקחים [3]

חולין דף סד: א

ביצה של עוף טהור [4] שנתרקמה, או שנולד בה אפרוח ולא פתח את עיניו עדיין, מה דינה באכילה?

כשנתרקמה כשנולד בה אפרוח ולא פתח עיניו
לרבנן אסורה מדרבנן ולוקה מכת מרדות מותרת
לר' אליעזר בן יעקב אסורה מדרבנן ולוקה מכת מרדות אסורה מדרבנן ולוקה מכת מרדות

מה דין גיעולי ביצים? [תוד"ה גיעולי].

ביצה טמאה שנתבשלה עם הטהורה הכה על בית רחמה ונפלו ממנה ביצים
לפירש"י [5] מותר - דביצה מיא בעלמא ----
לערוך [6] אסור בנותן טעם מותרות באכילה ואינו אבר מן החי

נמצא דם בביצה במקומות דלהלן, מה הדין? [תוד"ה הוא].

במקום הקשר שלא במקום הקשר
בחלבון זורק הדם [7] מותר [8]
בחלמון זורק לכל הביצה זורק לכל הביצה
-------------------------------------------------

[1] והינו שראשה אחד כד וראשה אחד חד, אבל אם שניהם כדין או שניהם חדין - ודאי טמאות. וכן דוקא כשהחלמון מפנים והחלבון מבחוץ, אבל להיפך לא, וכן אם הם מעורבים - ודאי טמאות.

[2] ודוקא כשאינם טרופות בקערה, אבל אם הם טרופות בקערה יש בזה ריעותא, ששמא טרפה היו - ומכרן לו ישראל, דכך עושים לביצי טרפה לפני שמוכרים להם.

[3] כתבו תוס', דכיון שרוב מיני הביצים שיש לנו הם מביצי עוף טהור, לכן סומכים על הרוב.

[4] אולם של עוף טמא אסורה מדאורייתא, דילפינן מבת היענה, ואסורה אפילו לא ריקמה, וכ"ש אם ריקמה. אמנם ביצת שרץ אסורה דוקא אם נתרקמה.

[5] רש"י מפרש את הסוגיא לענין תערובות, ובזה אמר "גיעולי ביצים מותרות", דביצה אינה נותנת טעם - דהיא מיא בעלמא.

[6] הערוך מפרש את הסוגיא באופן שהכה על בית רחמה של תרנגולת ונפלו ממנה ביצים, והנידון האם יש בזה משום אבר מן החי. ולשיטתו ס"ל שיש בביצים בנותן טעם, ולכן אוסרת ביצה טמאה שנתבשלה עם הטהורות בנותן טעם.

[7] ואוכל את שאר הביצה, דכיון שנמצא על הקשר שהוא זרע התרנגול (וזה במקום הכד של הביצה) ולא נתפשט עדיין, השאר מותר. אבל אם נתפשט הדם יותר ממקום הקשר - אסורה כולה, שכבר פשט הקלקול בכולה.

[8] דאין זה דם של יצירת אפרוח, ואפי' הדם עצמו מותר, אכן הר"ן אסר לדם עצמו משום מראית עין.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף