חולין דף נה. א

הדקין שבכלי חרס וכו', באיזה שיעור הם מקבלים טומאה?

כשראויים עתה לקבל לפחות...
בתחילתן היו מקבלים כדי סיכת קטן עד לוג כדי סיכת קטן
בתחילתן היו מקבלים יותר מלוג עד סאה רביעית
בתחילתן היו מקבלים יותר מסאה עד סאתים חצי לוג

חולין דף נה: א

מה דין הטחול באופנים דלהלן?

כשניטל הטחול כשניקב הטחול כשנחתך הטחול
לרב עוירא כשרה טרפה לתי' הא' בגמ': טרפה
 
לאיבעית אימא: כשרה
לחולקים על רב עוירא כשרה במקום הדק שלו למטה: כשרה
 
בעוביו למעלה: טרפה [1]

צמקה ריאתה באופנים דלהלן, מה דינה?

כשהבהילה אדם כשהבהילוה שאר הבריות (אריה וכדומה) כשנבהלה בידי שמים (ברקים ורעמים)
לתנא קמא טרפה כשרה כשרה
לר' שמעון בן אלעזר טרפה טרפה כשרה
-------------------------------------------------

[1] ודוקא בנקב מפולש, אבל אם ניקב ונשאר כמלוא עובי דינר מדופן הטחול שלא ניקב - כשרה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף