12th Cycle dedication

CHULIN 45 (10 Av) - Dedicated by Rabbi Dr. Eli Turkel of Ra'anana, Israel, in memory of his father, Reb Yisrael Shimon ben Shlomo ha'Levi Turkel. Isi Turkel, as he was known, loved Torah and worked to support it literally with his last ounce of strength. He passed away on 10 Av 5740.

חולין דף מה. א

נקבים דלהלן לאיזה שיעור מצרפים להם, והוי טרפה?

נקב שאין בו חסרון נקב שיש בו חסרון
לרב יהודה אמר רב ברובא [1] באיסר
לרב ירמיה בפשיטות הסוגיא: באיסר [2]
 
לביאור התוס': ברובא
באיסר

"כל הצואר כשר לשחיטה - מטבעת הגדולה עד כפני ריאה", האם זה כולל גם את החלק של הקנה הבלוע בכנפי ריאה ויוצא באופנים דלהלן? [תוד"ה אנסה].

כשמותחת צוארה בשעת שחיטה כשמותחת צוארה ליטול ירק מבור
לרש"י [3] תיקו הוי מקום שחיטה
לתוס' תיקו תיקו

חולין דף מה: א

קנים דלהלן שניקבו, בכמה תהא נקיבתם להיות טרפה?

בקנה הריאה בקנה הכבד בקנה הלב
לאמימר משמיה דרב נחמן במשהו עד שינטל לרב: במשהו
 
לשמואל: ברובו
למר בר חייא עד שינטל במשהו

להלכה, שפסיקת חוט השדרה היא ברובו, נפסק באופנים דלהלן האם הוי טרפה?

נפסק ברוב עורו נפסק ברוב מוחו
לרב הונא בשם רב טרפה אינה טרפה [4]
לאמרי לה טרפה [5] טרפה
-------------------------------------------------

[1] אמר רב יהודה אמר רב, ניקבה כנפּה (פ' דגושה - היינו נפה שמנפי בה קמח שיש בה הרבה נקבים דקים) מצטרפים הנקבים לרוב, דהיינו שאם תצרף את כל הנקבים אחד ליד השני בהיקף הטבעת המנוקבת, ימצא שרוב הטבעת היא חתוכה - וטרפה. אבל אם כשנעמידם צמודים אחד ליד השני אין רוב הטבעת מנוקבת - כשרה.

[2] משמע מקושייתו שהבין שאין חילוק בין יש בו חסרון לאין בו חסרון ותמיד הוא באיסר. אכן תוס' (ד"ה אישתמיטתיה) פירשו דרב ירמיה הבין ברב שס"ל ברובא אפ' בנקב שיש בו חסרון, ועל זה הקשה שבזה שיעורו באיסר, אבל לנקב שאין בו חסרון לא היה אפי' ס"ד לומר ששיעורו באיסר ולא ברוב.

[3] בסוגיא מבואר שאם שחט במקום המתגלה כשמותחת צוארה בעת שהיא רועה - הוי מקום שחיטה וכשר. ואם השוחט אנסה ומתח צוארה בשעת שחיטה ושחט במקום המתגלה, לא הוי מקום שחיטה - ופסולה. והסתפקה הגמ' היכא שהבהמה אנסה את עצמה, מה הדין. ורש"י מפרש שקאי על שעת שחיטה, ומשמע מדבריו שדוקא אז שאונסת עצמה ביותר לכך הוא ספק, אבל כל מה שאונסת עצמה למתוח צוארה כדי לרעות, אפי' כשעושה כן לרעות מתוך בור עמוק הוי מקום שחיטה. ותוס' חולק וס"ל שגם זה בכלל האיבעיא - אחרונים.

[4] מבואר בגמ' שאם רוב עורו קיים, לשיטה זו הפסק המוח אינו מעלה ואינו מוריד.

[5] ביארה הגמ' דמאן דאמר רוב מוחו טרפה אף שלא נפסק רוב עור, כ"ש שבנפסק רוב עורו דהוי טרפה, כיון שסוף המוח להפסק.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף