חולין דף יט. א

שחט שני שליש בטבעת והגרים שליש, או שהגרים שליש ושחט ב' שליש בטבעת, מה הדין?

בשחט שני שליש והגרים שליש הגרים שליש ושחט שני שליש
לל"ק לרב הונא,
 
ולל"ב לרב חסדא
לרבנן: טרפה
 
לר' יוסי ב"י: כשרה
טרפה
לל"ק לרב חסדא,
 
ולל"ב לרב הונא
כשרה לרבנן: טרפה
 
לר' יוסי ב"י: כשרה

שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש, או: הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש, מה הדין?

שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש
לרב יהודה "רובא בשחיטה" [1] כשרה טרפה
לרב הונא - "נפקא חיותא בשחיטה" [2] טרפה כשרה

חולין דף יט: א

שחט במקום נקב או שחט ופגע בנקב, מה הדין?

שחט במקום נקב בקנה -
שהיה הנקב לצד הצואר
שחט ופגע בנקב בקנה -
שהיה הנקב לצד העורף
לרב יהודה ור' אלעזר כשרה טרפה
לר' יוחנן ורבא כשרה כשרה

השוחט או המולק במקומות דלהלן, מה הדין?

מן העורף - ולא החזיר סימנים מן הצדדים מן הצואר
השוחט פסולה לרש"י: כשרה לכתחילה
 
לתוס': כשרה בדיעבד [3]
כשרה
המולק כשרה פסולה פסולה
-------------------------------------------------

[1] ולכך אם שחט והגרים ושחט, דשני שליש היו בשחיטה - כשרה, אבל אם להיפך אפי' דנפקא חיותא בשחיטה - לא מהני, דלא היה רובו בשחיטה.

[2] ולכך אם הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש - כשרה, דנפקא חיותא דשליש האמצעי בשחיטה, אפי' שלא היה רובו בשחיטה. אבל במקרה ההפוך, אפי' שהיה רובו בשחיטה - טרפה, כיון שלא נפיק חיותא בשליש האמצעי בשחיטה.

[3] ולרש"י כשרה לכתחילה אפי' בלא החזיר סימנים. ולתוס' (ד"ה השוחט), כשרה רק בדיעבד אפי' בהחזיר סימנים - גזירה אטו לא החזיר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף