חולין דף יג. א

המעלה פירותיו לגג והודחו בטל, האם הוא בכי יותן?

בהעלום מפני הכנימה בנתכוין כדי שיודחו בטל [1] בהיפכו בהם אחר שירד הטל
באדם גדול אינם בכי יותן בכי יותן בכי יותן
בחש"ו אינם בכי יותן אינם בכי יותן [2] בכי יותן

שחיטת האנשים דלהלן, מה דינה?

שחיטת מין ישראל או גוי שחיטת גוי שאינו מין
לר' אליעזר אסורה בהנאה אסורה בהנאה
לחולקים על ר"א אסורה בהנאה הוי נבילה - ומותרת בהנאה

חולין דף יג: א

מה דין מין ישראל או מין גוי לדינים דלהלן?

לענין שחיטה לענין להורידו לבור לענין לקבל ממנו קרבנות
מין ישראל אסורה בהנאה מורידים אין מקבלים
מין גוי אסורה בהנאה מורידים מקבלים

איזה טומאה מטמאת בהמה שנשחטה ע"י מין?

לחולקים על ר"י ב"ב לתנא דמשנתנו לר' יהודה ב"ב
לרבא מטמאת במשא כנבלה מטמאת במשא כנבלה מטמאת באהל כמת
לאיכא דאמרי ברבא מטמאת במשא כנבלה מטמאת באהל כמת מטמאת באהל כמת

חולין דף יג: א

לשיטת תוס', לאיזה ענין מקישים תקרובת עבודת כוכבים למת? [תוד"ה תקרובת].

לענין איסור הנאה לענין לטמא באהל
לחולקים על ר' יהודה ב"ב מקישים [3] לא מקישים
לר' יהודה ב"ב מקישים מקישים

באופנים דלהלן, האם מותר לשחוט לתוך הים? [תוד"ה בין].

כשנמצא בתוך הספינה כשנמצא ביבשה
לרש"י מותר [4] אסור
לתוס' אסור [5] אסור
-------------------------------------------------

[1] ואפי' באופן שהעלם בתחלה מפני הכנימה, אם נתכוין שיודחו כל זמן שלא נתנגבו מהטל, הרי הם בכי יותן.

[2] רש"י מפרש שמיירי דוקא באופן שהעלום החש"ו מפני הכנימה, ואח"כ נתכוונו שיודחו, בזה אמרינן שאין לחש"ו כוונה, אולם אם העלום מתחילה כדי שיודחו בטל ואמרו שעושים זאת בשביל זה, הרי שיש כאן גם מעשה וגם דיבור, והפירות הם בכי יותן. אמנם תוס' (לעיל בד"ה ותיבעי), ס"ל שכיון שהוי מעשה גרוע, די"ל שמעלים משום הכנימה, לכך אפי' אם יאמרו שכדי שיודחו הם מעלים להם אינם בכי יותן.

[3] כן הוכיח ר"ת מסוגיא דע"ז, דמבואר שבשר שנעשה תקרובת לע"ז אסור בהנאה, ולא קאמר דדין זה הוא דוקא לר' יהודה ב"ב. וכן משמע מסוגיין דלעיל, שאם היה מחשבת גוי לע"ז פשוט שאסור הבשר בהנאה.

[4] מפרש רש"י, שאם הוא בספינה - ניכר שאינו שוחט לשר של ים, אלא עושה כן שלא תטנף ספינתו ולכך מותר.

[5] וס"ל לתוס' שישחוט על דופן הספינה, שינטף הדם על דופן הספינה ומשם לים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף