12th Cycle dedication

CHULIN 6 (30 Sivan) - Dedicated by Dr. Alain Bitton of Geneva, Switzerland in honor of the Yahrzeit of his grandmother, Frecha bat Chaviva.

חולין דף ו. א

מבוי שדרים בו אנשים כדלהלן, האם אפשר לטלטל בו?

כשביטלו או נתנו לרשותם כששכרו מהם רשותם (אפי' בלא קנין)
ישראל / וישראל מומר בצנעא מהני מהני
ישראל מומר בפרהסיא / כותי / עכו"ם לא מהני מהני

תערובת מאכל הנקנית או נעשית אצל עם הארץ, האם צריך לחשוש בה לדמאי?

בקונה מעם הארץ במבקש מע"ה לאפות או לבשל לו [1]
בשאור ותבלין העשויים לטעם צריך לחשוש צריך לחשוש
בשאר דברים המתערבים אין צריך לחשוש צריך לחשוש [2]

מה דין שאור ותבלין לענין מעשר ושביעית ולענין לטמא טומאת אוכלין? [תוד"ה אינו].

דין שביעית דין מעשר וטומאת אוכלין
שאור נוהג בו נוהג בו
תבלין נוהג בו אינו נוהג בו

חולין דף ו: א

לפירש"י האם מותר לאשת חבר לטחון עם אשת עם הארץ בתבואת עם הארץ?

כשאשת החבר טהורה כשאשת החבר טמאה
לתנא קמא אסורה [3] מותרת
לר' שמעון בן אלעזר אסורה אסורה [4]

חולין דף ו: א

לפירוש תוס' האם מותר לאשת חבר לטחון עם אשת עם הארץ בתבואת החבר? [תוד"ה אשת].

כשאשת ע"ה מחזקת עצמה טהורה כשאשת ע"ה מחזקת עצמה טמאה
לתנא קמא אסורה [5] מותרת
לר' שמעון בן אלעזר אסורה אסורה [6]

מה דין תרומות ומעשרות במקומות ובמינים דלהלן לשיטת רש"י ור"ת? [תוד"ה והתיר].

בארץ ישראל בחוץ לארץ
בדגן תירוש ויצהר נוהג מדאורייתא נוהג מדרבנן
בשאר המינים נוהג מדרבנן לרש"י: אינו נוהג
 
לר"ת - בודאי: נוהג
 
- בדמאי: אינו נוהג
-------------------------------------------------

[1] פי', בכה"ג שלא נתן החבר לע"ה את השאור או את התבלין. אכן אם נתן לו, ל"צ לחשוש שמא הע"ה החליפם בשלו, דאין חשודים לגזול בלי סיבות מסויימות המבוארות בסוגיא.

[2] דכיון שלא נותן לו שאור ותבלין אלא מבקש שיעשה לו משלו, חשוב כאילו לקחם החבר לשאור והתבלין מע"ה קודם שעירבן הע"ה ואח"כ עירבן, ובזה כבר גזרו על דמאי.

[3] דכיון שאשת החבר טהורה היא נוגעת בתבואה, ואיכא למיחש שמא תשכח ותתן לתוך פיה דברים שאינם מתוקנים. אולם כשהיא טמאה שאינה מתקרבת לתבואה (לא רק מניעה את גלגל הריחים מרחוק), בזה לא חיישינן שמא תשכח ותתן לתוך פיה ומותרת.

[4] רשב"א חושש, שהגם שהיא בעצמה לא תלך לקחת ולתת לתוך פיה, מ"מ שמא אשת עם הארץ תקח ותתן לה, והיא תשכח ותאכל דברים שאינם מתוקנים.

[5] פי', דכיון שמחזקת את עצמה טהורה היא נוגעת בתבואה, ובאמת שע"ה טמאים הם ומטמאת את התבואה, ולכן אסור לטחון עמה. אולם כשמחזקת את עצמה טמאה, היא נזהרת מלנגוע ומותר לטחון עמה.

[6] ס"ל לרשב"א דאף שהיא עצמה מחזקת את עצמה בטמאה - ולא תגע, מ"מ יש לחשוש שתבוא חברתה (היינו עוד אשת ע"ה) ותראה שאינה אוכלת, ואותה חברה מחזקת את עצמה טהורה ותגזול ותקח מהתבואה לתת לה, וע"י זה תטמא התבואה, ולכן אסור לטחון עם אשת ע"ה אפי' אם אותה שמחזקת את עצמה טמאה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף