חולין דף ה. א

שחיטת מומרים כדלהלן האם שחיטתן כשרה?

מומר לדבר אחד [1] מומר לע"ז מומר לכל התורה כולה
לרב עמרם כשרה כשרה פסולה
לחולקים על רב עמרם כשרה פסולה פסולה

מה ילפינן מהפסוקים דלהלן? [תוד"ה מכם].

"אדם כי יקריב מכם" "איש כי יקדיש את ביתו"
לתי' א' בתוס' [2] שמומר אינו מביא קרבנות שא"א להקדיש לפני יאוש
לתי' ב' בתוס' [3] א. שמומר אינו מביא קרבנות
 
ב. גזל בהמה קדושה והקריבה לא עלתה לו
שגזל בהמת חולין והקדישה אינה קדושה

חולין דף ה: א

לתנאים דלהלן מנין שאין מומר יכול להביא חטאת, ומה הדין לשיטתם במומר לחלב ואכל דם?

מנין שאינו מביא חטאת? מה הדין בשגג ואכל דם?
לתנא קמא מעם הארץ - פרט למומר אינו מביא
לר' שמעון או הודע - השב מידיעתו מביא מביא

לאחר תקנת בית דינו של רבן גמליאל, האם שחיטת כותי מותרת להלכה?

כששחט ואין ישראל עומד עליו כששחט וישראל עומד עליו
לרבן גמליאל ובית דינו אסורה אסורה
לר' יוחנן ורב אסי אסורה מותרת - דלא קבלו לתקנה [4]
-------------------------------------------------

[1] פי', חוץ אם הוא מומר לאכול נבלות, דהחשוד על הדבר לא נאמן עליו. ואם הוא רק מומר לאכול נבלות לתאבון, בזה נחלק רבא וס"ל דלא שביק היתירא ואכיל איסורא, ונאמן בכה"ג שנתנו לו סכין בדוקה לשחוט ושחט. והחולקים עליו ס"ל "דכיון דדש ביה כהיתירא דמי ליה", וא"כ לא טורח בכלל אחר היתירא אפי' אם ניתן לו סכין בדוקה לא ישתדל לשחוט כהוגן.

[2] הוקשה לתוס' דאיך דרשינן כאן "מכם" להוציא את המומר, הא בסוכה דרשינן לאפוקי ללפני יאוש "דמכם אמר רחמנא - והאי לאו דידיה הוא". ובתירוץ הראשון תירצו תוס', דבסוכה לא נתכוונו לומר שמ"מכם" ילפינן למעט שלפני יאוש לא נקרא קרבנו, דהא ילפינן ליה מ"ביתו", וכל מה שאמרו בסוכה הוא לומר דקרבן אמר רחמנא וגזול לפני יאוש א"א להקדיש - ולעולם א"ביתו" קא סמיך.

[3] בתי' השני פירשו תוס' דדרשינן ב' דרשות מ"מכם" [וע' תוס' רא"ש, וכן במהר"ם, איך אפשר לדרש ב' דרשות], אחד להוציא את המומר, ודרשה שניה לגזלה מקודשת, שדין זה לא ילפינן מ"ביתו" דמביתו ילפינן רק שלא יכול להקדיש, אולם אם היתה קדושה כבר - שלא יכול להקריבה - זה ילפינן מ"מכם".

[4] כן הוכיח ר' זירא שגם אם שמעו את התקנה לא קבלוה, דא"א לומר שאם היו שומעים היו מקבלים, דא"כ לא היו נכשלים לאכול משחיטת כותי - דלא היה הקב"ה מביא תקלה על ידם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף