דף ב. - דף כא:

חזור לראש הדף

א. מהו עיפה?

א. מחריפי דפומפדיתא (יז.)

ב. מיהו חשוב?

ב. הראש (י.)

ג. מה דומה לים?

ג. מראית היום (ה:)

ד. מי מעשה קשין?

ד. מחבת (ב:)

ה. מה הם דברי רוח?

ה. כשמזכיר רק שמה דמנא (ב:)

ו. מה אית ליה קלא?

ו. יוצא דופן מומו ניכר (ו.)

ז. מהו דבר גלוי לכל?

ז. דכבש יש לו צמר ולשעיר שער (ג.)

ח. היכן הוזכר מנשה?

ח. י.

ט. היכן הוזכרו קשתות?

ט. רמחים וקשתות ח:

י. מה דרש יהוידע הכהן?

י. דחטאת מותרת נדבה (ד.)

יא. היכן הוזכרה שושן הבירה?

יא. ב' אמות היו שם (יא.)

יב. מהו גדוש? ומהו שאינו גדוש?

יב. מבורץ (ו.) - טפוף (ז.)

יג. מה ילפינן מקרא ד'על כל דבר פשע'?

יג. לחייב על המחשבה כמעשה (ב:)

יד. היכן הוזכר הים? (2) והיכן הוזכרו תהומות?

יד. דומה לים (ה:) / הים משליכהו (כא.) - כפאו תהומות (כא.)

טו. היכן הוזכר החושן? והיכן הוזכרו אבני החושן?

טו. מידת חושן זרת (יא.) - תרשיש שוהם וישפה (ה:)

דף כב. - דף נא:

חזור לראש הדף

טז. מהו מר?

טז. שם חכם (מג.)

יז. מהו אלום?

יז. בייסא (מב:)

יח. מהי מקידה?

יח. כלי (כו.)

יט. מי הוא כמלך?

יט. שמואל אריוך (לח:)

כ. היכן הוזכר קורח?

כ. ויקח קרח (כח.)

כא. היכן הוזכרה ביצה?

כא. דופן ביצה (לה.) / מלא קליפת ביצה (מ.)

כב. מה עושים עם צריף?

כב. שורים בו בגדים (מב:)

כג. מה כתוב בספר יצירה?

כג. אחת בה"י ואחת ביו"ד (כט:)

כד. היכן הוזכר חג הפסח? (2)

כד. שואלים בהלכות הפסח (לז:) / חמץ בפסח (מ:)

כה. מהו 'עדי'? ומהו 'שילחא'?

כה. הרי (לד.) - אור (לה.)

כו. מה נעשה במצרים? ומה גדל במצרים?

כו. כוסות אלכסנדיים (כח:) - פול המצרי (ל:)

כז. היכן הוזכר חנוכה? והיכן הוזכר בית חשמונאי?

כז. מא:-כח:

כח. מה ילפינן מקרא ד'מדוע לא אכלתם את החטאת'?

כח. דיוצא נאסר במשכן (כה.)

כט. מתי יש לקחת מן השוק? ומה עדיף שלא לקחת מהשוק?

כט. דמאי מן השוק (לא.) - לקחת ספר תורה (ל.)

ל. היכן הוזכר רבי יעקב הזקן? היכן הוזכר זקן אחד? והיכן הוזכר זקן אשמאי?

ל. מב.-כח:-לג:

דף נב. - דף פא:

חזור לראש הדף

לא. מי עמוקה? (2)

לא. בבל (נב.) / מרחשת (סג.)

לב. מי חכם ביותר?

לב. ר"א (סא:)

לג. היכן הוזכר גמל?

לג. בקר (סט.)

לד. מי הם טפשים? (2)

לד. בבלאי (נב.) / בייתוסין (סה.)

לה. מה עושים הנגרים?

לה. ג' חורים קטנים ומחברין אותם (נז.)

לו. מה דרכה של נמלה?

לו. לכרסם השיבולת מלמטה (עא:)

לז. מה קרה לתינוק? (2)

לז. טבע בים (סד.) / אכלוהו זאבים (סט:)

לח. היכן הוזכר הלב? (2)

לח. רכש ליבי דבר טוב (סג.) / לב ב"ד מתנה (עט:)

לט. כיצד אוכלין המלכים?

לט. בגדולה (נח.)

מ. היכן הוזכר אחשורוש?

מ. מרדכי בימי אחשוורוש (סד:)

מא. היכן הוזכרו תפוחים? (3)

מא. אין מחמיצין בתפוחין (נד.) / תפוחי הברתים (סג.) / תפוח הדשן (עד.)

מב. מיהו גומל? ומיהו המשולם?

מב. אביו של אבא אלעזר (נד:) - אביו של רבי יוסי (סב.)

מג. היכן הוזכר הקרא "ויקח את המאכלת"?

מג. נו.

מד. היכן הוזכר הקרא "הקריבהו נא לפחתך"?

מד. סד.

מה. היכן תוחבין את המפתח, והיכן את הבריח?

מה. בתיבה לנעול (נז.) - במזוזת הדלת לנעול (סד:)

דף פב. - סוף המסכת

חזור לראש הדף

מו. מיהו מלך?

מו. ת"ח (ק.)

מז. מיהו בחור?

מז. גדי (צא:)

מח. מהו עינקתא?

מח. טבעת שסביב העץ (פה:)

מט. מי הולכת מהר?

מט. כמין ספינה רוקדת (צד:)

נ. מיהו אדם קשה?

נ. חכם ומחודד לחתך הלכה כברזל (צה:)

נא. היכן הוזכר פרעה?

נא. ויקם פרעה (צח.)

נב. היכן הוזכרה צור? (2)

נב. לך לצור (פה:) / מצור וכו' מכירין את ישראל (קי.)

נג. היכן הוזכר אריה? (2)

נג. נוחרין לאריות (קג:) / נותנו לפני הארי (קט:)

נד. היכן הוזכרה ציפור? (3)

נד. דם ציפור (פח.) / ציפור דרור (צט:) / ציפורי מצורע (קא:)

נה. מהו מימר? ומהו ממרא?

נה. מלשון תמורה (צב.) - מראשי המכשפים במצרים (פה.)

נו. מהו תרביצא? ומהו בירוצין?

נו. ביהמ"ד (פב:) - מה שנופל מהכלי לאחר שנתמלא (צ.)

נז. היכן הובא הפסוק 'ואת והב בסופה'?

נז. צה.

נח. היכן הוזכרה לוד? והיכן הוזכרה חברון?

נח. כדים של לוד (פז.) - כבשים מחברון (פז.)

נט. היכן הובא הפסוק 'והשיבו לחמכם במשקל'?

נט. פז:

ס. כיצד נקרא מה שלא נתבשל יפה? וכיצד נקרא המתבשל יותר מידי?

ס. אנפקטן (פה:) - הלסטיון (פו:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת מנחות