For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת אחרי מות-קדושים 5778
אפריל 15 - אפריל 21 2018


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
ניסן / אייר ל א ב ג ד ה ו
אפריל 15 16 17 18 19 20 21
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
זבחים
ב
זבחים
ג
זבחים
ד
זבחים
ה
זבחים
ו
זבחים
ז
זבחים
ח
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
סנהדרין
יז
סנהדרין
יח
סנהדרין
יט
סנהדרין
כ
סנהדרין
כא
סנהדרין
כב
סנהדרין
כג
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
פאה

פרק א הל''א עד א. שיבולת הראשונה
פאה

מהנ''ל עד ב. והראיון
פאה

מהנ''ל עד ב: גמילות חסדים
פאה

מהנ''ל עד ג. אמר רבי אבא
פאה

מהנ''ל עד ג: אמו של רבי טרפון
פאה

מהנ''ל עד ד. גמילת חסדים
פאה

מהנ''ל עד ד. אמר רבי יודה בן פזי
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
כתובות
ג:ט-ד:א
כתובות
ד:ב-ג
כתובות
ד:ד-ה
כתובות
ד:ו-ז
כתובות
ד:ח-ט
כתובות
ד:י-יא
כתובות
ד:יב-ה:א
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
שיג:ו-ח שיג:ט - שיד:א שיד:ב-ד שיד:ה-ז שיד:ח-י שיד:יא - שטו:א שטו:ב-ד
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ב
דף נח
עמוד א
כרך ב
דף נח
עמוד ב
כרך ב
דף נט
עמוד א
כרך ב
דף נט
עמוד ב
כרך ב
דף ס
עמוד א
כרך ב
דף ס
עמוד ב
כרך ב
דף סא
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל ג
1
הלכות רכילות
כלל ג
2-4
הלכות רכילות
כלל ד
1-3
הלכות רכילות
כלל ה
1-2
הלכות רכילות
כלל ה
3-4
הלכות רכילות
כלל ה
5
הלכות רכילות
כלל ה
6-7
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
תעניות
ד
תעניות
ה
מגילה וחנוכה
א
מגילה וחנוכה
ב
מגילה וחנוכה
ג
מגילה וחנוכה
ד
אישות
א
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
טומאת מת
כא-כג
טומאת מת כד
- פרה אדומה א
פרה אדומה
ב-ד
פרה אדומה
ה-ז
פרה אדומה
ח-י
פרה אדומה
יא-יג
פרה אדומה יד
- טומאת צרעת א

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת אחרי מות-קדושים 5778 \ אפריל 15 - אפריל 21 2018

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 27-39
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 30-31 דניאל 1-2


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס