For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת שמיני תשע"ז
אפריל 16 - אפריל 22 2017

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
ניסן כ כא כב כג כד כה כו
אפריל 16 17 18 19 20 21 22
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
בבא בתרא
פד
בבא בתרא
פה
בבא בתרא
פו
בבא בתרא
פז
בבא בתרא
פח
בבא בתרא
פט
בבא בתרא
צ
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
נדרים
יב
נדרים
יג
נדרים
יד
נדרים
טו
נדרים
טז
נדרים
יז
נדרים
יח
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
בבא בתרא

מהנ''ל עד יז: תני רבי
בבא בתרא

כמו אתמול
בבא בתרא

כמו אתמול
בבא בתרא

הלכה ד עד יז: הל''ה
בבא בתרא

הלכה ה עד יח. רב מנייה
בבא בתרא

מהנ''ל עד יח. סוף הפרק
בבא בתרא

פרק ו הל''א עד יח: הכא מקבל
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
שבת
יט:א-ב
שבת
יט:ג-ד
שבת
יט:ה-ו
שבת
כ:א-ב
שבת
כ:ג-ד
שבת
כ:ה-כא:א
שבת
כא:ב-ג
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
קנג:יח-כ קנג:כא - קנד:א קנד:ב-ד קנד:ה-ז קנד:ח-י קנד:יא-יג קנד:יד - קנה:א
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך א
דף כו
עמוד א
כרך א
דף כו
עמוד ב
כרך א
דף כז
עמוד א
כרך א
דף כז
עמוד ב
כרך א
דף כח
עמוד א
כרך א
דף כח
עמוד ב
כרך א
דף כט
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל י
13-14
הלכות לשון הרע
כלל י
15-16
הלכות לשון הרע
כלל י
17
הלכות רכילות
כלל א
1-3
הלכות רכילות
כלל א
4-5
הלכות רכילות
כלל א
6-7
הלכות רכילות
כלל א
8-9
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
עבדים
ב
עבדים
ג
עבדים
ד
עבדים
ה
עבדים
ו
עבדים
ז
עבדים
ח
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
עבודת יום כיפור ד
- מעילה א
מעילה
ב-ד
מעילה
ה-ז
מעילה ח
- קרבן פסח ב
קרבן פסח
ג-ה
קרבן פסח
ו-ח
קרבן פסח ט
- חגיגה א

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת שמיני 5777 \ אפריל 16 - אפריל 22 2017

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 9-16
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 17-21

תוכניות לימוד חודשיות
(מפעל הש"ס)

ניסן 5777 / מרץ 28 - אפריל 26 2017

20 דף/חודש

[מחזור בן 10 שנים]
יבמות קה - קכב
30 דף/חודש

[מחזור בן 7 שנים]
קדושין עא - פב; ב''ק ב - יז סוף פרק
טור ושו"ע


יורה דעה
סימן רסז סעיף נז - סימן רעד
טור ושו"ע


סימן לז סעיף יד - לט סעיף טז

דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס