1) LEAVING BEHIND SONS AND DAUGHTERS (Yerushalmi Halachah 1 Daf 26b)

משנה מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובים הבנים יירשו והבנות ייזונו

(a) (Mishnah): If a man died and left sons and daughters, if there is a large estate, the sons inherit and the daughters are fed;

נכסים ממועטין הבנות ייזונו והבנים ישאלו על הפתחים

1. If there is a small estate, the daughters are fed and the sons can beg for their food.

אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי

(b) Admon: Why should I lose just because I am a male?!

אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון:

(c) Rabban Gamliel: I agree with Admon.

גמרא כיני מתני' הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים.

(d) (Gemara): The Mishnah taught that (if there is a small estate), the daughters are fed and the sons can beg for their food.

ר' ירמיה בשם רב והוא שיהא שם לאילו מזונות שנים עשר חדש.

(e) R. Yirmiyah citing Rav: As long as there is enough food for all of the children for 12 months.

שמואל אמר זו דברי רבן גמליאל בר רבי אבל דברי חכמים עד שיבגרו או עד שינשאו.

(f) Shmuel: These are the words of Rabban Gamliel, son of Rebbi; but the Chachamim say - until they grow up or marry.

ואית בה לקולא ואית בה לחומרא פעמים שסמוכין לבגר ופעמים שרחוקות מן הבגר.

1. This contains both a leniency and a stringency as sometimes they are older and close to becoming adult and sometimes they are still very young.

בעון קומי ר' חייה בר ווה איך שמעתנה מר' יוחנן

(g) Question (to R. Chiyah bar Vava): How did you hear from R. Yochanan (the definition of 'a large estate')?

אמר לון אנא לא שמעית מיניה הדא מילתא אלא מה דנתן בר הושעיה בעא קמי ר' יוחנן היה שם לאילו ולאילו מזון שנים עשר חדש ונתמעטו נכסין

(h) Answer (R. Chiyah bar Vava): I did not hear it from him. I only heard the question that Nasan bar Hoshiyah asked R. Yochanan - if a person died and left sons and daughters with enough food to sustain them for 12 months, and the estate dwindled ...

א"ל הואיל והתחילו בהיתר התחילו

1. R. Yochanan: Since they began with permission, they may continue.

ר' חנינה ור' מנא חד אמר והוא שיהא בסוף מזון שנים עשר חדש

(i) Dispute (R. Chaninah and R. Mana): If the estate increased - one opinion said - as long as in the end, there was enough to sustain them for 12 months.

וחרנה אמר אפילו מתחילה לא היה שם לאילו ולאילו מזון שנים עשר חדש והותירו יש שם מזון לאילו ולאילו שנים עשר חדש.

1. The other one said - even if at the beginning there was not enough both for these and these for 12 months and the estate increased until there was enough for this.

א"ר אמי בבלייא נישמעינה מהדא אם עמדו יתומין ומכרו שלהן מכרו כל שכן אם הותירו יחלוקו.

(j) Proof (R. Ami): Our colleagues in Bavel learned from the following law - When the estate was small, if the orphans sold that which is theirs, the sale is valid; and certainly if the estate increased, they can divide it, meaning that they give the daughters enough to sustain them until they will grow up or marry, and the rest they can keep.

היה שם לאילו ולאילו מזון שנים עשר חדש ואלמנה לזון מהו שיאמרו בנים לבנות כלום אין לכם אלא מזון שנים עשר חדש.

(k) Question: If the estate was enough to sustain the sons and daughters for 12 months, but there was also the widow to sustain, and as a result, there is not enough for everyone, could the sons tell the daughters - we will give you enough to sustain yourselves for 12 months (and that which is left after we sustain the widow will go to us - even though it is less than 12 months of food)...?

א"ר אבדומי נישמעינה מהדא אם אמרו היתומים הרי אנו מעלין ניכסי אבינו יותר דינר אין שומעין להן.

(l) Answer (Rav Avdumi): Learn from here (that they cannot do this) - If the orphans said - "we will (slightly) increase the value of the estate to give it the law of a large estate" - we do not listen to them; here also we do not listen to them.

רב חסדא בעי היה שם לאילו ולאילו מזון שנים עשר חדש ואלמנה לזון מהו שיאמרו בנים לבנות אין לכם אלא מזון שנים עשר חדש.

(m) Question (Rav Chisda): If there was enough both for 12 months and there was a widow to sustain; can the sons tell the daughters that they will give them enough for 12 months and the sons will sustain the widow?

ודא דתימר והוא שיהא שם לאילו ולאילו מזון שנים עשר חדש חוץ מכתובת אשה חוץ ממזונות אלמנה חוץ מפרנסת בנות חוץ ממלוה בשטר חוץ ממלו' בעדים חוץ מקבורת

(n) Answer: We learned elsewhere - only if there is enough for both for 12 months aside from the widow's kesuvah, sustaining her, giving dowries to the daughters, money to pay off a loan with a document and the widow's burial fees.

2) WHEN A WIDOW CAN PUSH AWAY (Yerushalmi Halachah 1 Daf 27a)

אלמנה ובנות שתים שוות אלמנה ובנים שניהן שוין אין אלמנה דוחה לבנות ולא בנות דוחות לאלמנה.

(a) The widow and daughters are the same (that they are both sustained); a widow and the sons are also the same in their rights to take from the estate to be sustained. The widow cannot push away the claim of the daughters nor vice-versa.

פעמים שהאלמנה דוחה לבנות על ידי בנים

(b) Sometimes the widow can push away the daughters if the sons are pressuring her.

כשם שהאלמנ' דוחה לבנות על ידי בנים כך תדחה אלמנה לבנים.

(c) Question: If she can push away the daughters, why can she not push away the sons by herself in order to receive her kesuvah money?

אמר ראויה היא לתבוע ולאבד מזונותי'

(d) Answer: She cannot push away the sons because if she does and she claims her kesuvah money, she will lose her right to be sustained.

כהדא ארמלתיה דר' שובתי הות מבזבזה בניכסי' אתון בנוי קרבון לרבי לעזר אמר לון ומה ניעבידן לכון ואינון עמא שטייא.

1. As we find in the case of R. Shuvsi's widow who was wasting too much of the estate on her food. The sons came to R. Elazar and he told them, "What can I do for you? Can't you think of a way to prevent her from taking so much for her food?

מי נחתון אמרון (אמרו) לכתובה מה נעביד

2. After they left, they asked R. Elazar's sofer, "What should we do about the kesuvah?" (They were concerned that she would not want to accept her kesuvah money.)

אמר לון איתחמון זבנון מן ניכסי ואתייא ותבעת פרנא ולית לה מזונין.

3. R. Elazar's sofer: Appear as if you are about to sell off all of your father's properties and she will (be concerned that she will not receive her kesuvah and she will) come and claim it, thereby losing her right to be sustained.

בתר יומין אתת וקריבת לרבי לעזר (אמרה ליה)[אמר לה] יבא עלי אם אמרתי להן דבר ומה ניעביד ומכת פירושין נגעו בה.

4. After a while, the widow came to complain and R. Elazar said to her, "I swear that I did not suggest this to them, but what can I do if an improper person gave them this advice."

רב חננאל בשם רבי זעירא בשם אבא בר ירמיה שני דברים אמר חנן והלכה כמותו. שבעה דברים אמר אדמון ואין הלכה כמותו.

(e) Rav Chananel citing R. Zeira citing Abba bar Yirmiyah: (Commenting on our Mishnah above) Chanan said two laws (as related in the last perek of Maseches Kesuvos) and the Halachah follows him. Admon said seven laws (also there) and the Halachah follows him.

ר' בא בר זבדא בשם ר' יצחק בן חקולה כל מקום ששנינו אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון הלכה כאדמון

(f) R. Ba bar Zavda citing R. Yitzchak ben Chakula: (Disagreeing) Anywhere that a Mishnah says, "Rabban Gamliel said - I agree with Admon", the Halacha follows Admon (otherwise it does not).

3) ACQUIRING FOR A FETUS (Yerushalmi Halachah 1 Daf 27b)

(Note: Many commentators write that this sugya was printed out of place and should appear after the next Mishnah.)

שמואל אמר זכין לעוברין

(a) Shmuel: A person can acquire on behalf of a foetus (as long as the child continue to live when he is born).

רבי לעזר אמר אין זכין לעוברין.

(b) R. Elazar: A person cannot acquire on behalf of a foetus.

מתני' פליגא על רבי לעזר גר שמת וביזבזו ישראל את נכסיו ונודע שיש לו בן או שהיתה אשתו מעוברת כולן חייבין להחזיר

(c) Question: There is a Beraisa that disproves R. Elazar - If a convert died (without heirs) and Jews acquired his (ownerless) property, if it is discovered that he has a son or that his widow is pregnant, everyone is required to return the property.

החזירו ואחר כך מת הבן או שהפילה אשתו המחזיק באחרונה זכה. בראשונה זכה

1. Continuation of question: If they returned them and then his son died or his widow miscarried, the most recent one to possess it can keep it (as after the child or foetus died, the property again becomes ownerless since there are no heirs), but it is not returned to the one who originally acquired it. According to Shmuel, the foetus could only acquire when it was actually born so in this case, it never acquired it and it should be returned to the first person who acquired the convert's property. But here we see that the most recent one gets it instead, which means that the foetus must have acquired it in the womb?

אי לא פתר לה משום ייאוש ואפי' כשמואל לית הוא פליגא.

(d) Answer: Even though the original one should acquire it because the foetus did not survive, when he heard that the convert's widow was pregnant, he gave up hope of acquiring the property, thereby cancelling his acquisition. We can therefore even fit the Beraisa into Shmuel, as in that case he would agree.

או אפילו באחרונה לא יזכה עוד הוא משום יאוש:

1. One could say that even the one who most recently acquired it after the foetus died should not acquire it as when he took it, he did not know that the widow had miscarried or the convert had a son, so his act of taking possession was doubtful.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF