1) TOSFOS DH Kivan d'Dak Dak

תוספות ד"ה כיון דדק דק

(SUMMARY: Tosfos explains the Chidush of this.)

וא''ת היכא דאמר מתחלה לאו איהי היא אמר שיכול להחזיר כ''ש כשאומר מתחלה זאת היא דנאמן אע''פ שאין דרכו להסתכל בהן

(a) Question: When he said initially "it is not her", [Abaye] said that he can retract [and say that it is her]. All the more so when he said initially "this is her", he is believed, even though he does not normally look [well] at women!

תריץ ה''ק כיון דדק דק ואם רוצה לחזור אינו חוזר ומגיד

(b) Answer: Abaye means that "since he was meticulous, he was meticulous" and if he wants to retract [and say that it is not her], he cannot retract his testimony.

2) TOSFOS DH Amar Rav Nachman... Ein Halachah v'Lo Garsinan Halachah

תוספות ד"ה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה... אין הלכה ולא גרסינן הלכה

(SUMMARY: Tosfos supports and defends this text.)

והכי משמע בפרק ארבעה נדרים (נדרים דף כז.) ההוא דאזיל ואתפיס זכוותיה בב''ד אמר אי לא אתינא עד ל' יומי ליבטלו זכותיה ולא אתא אמר רב הונא בטילן זכותיה

(a) Support: It connotes like this in Nedarim (27a). A man deposited proofs in his favor in Beis Din, and said "if I will not come until 30 days, my proofs should be Batel", and he did not come. Rav Huna said that his proofs are Batel;

ופריך מרב נחמן דאמר אין הלכה כר' יוסי דאמר אסמכתא קניא ואמאי בטילן זכותיה וכן הגירסא כתובה ברוב ספרים

1. [The Gemara] asks from Rav Nachman, who said that the Halachah does not follow R. Yosi, who said that Asmachta acquires. Why are his proofs Batel? This is the text is most Seforim.

תימה דאמרי' באיזהו נשך (ב''מ דף סו. ושם) אמר רב נחמן אפי' בשעת מתן מעות לא קנה על ההיא דהלוהו על שדהו וא''ל אם אי אתה נותן לי מכאן ועד שלש שנים ה"ה שלי ה"ה שלו (הגהת הב"ח)

(b) Question: We say in Bava Metzi'a (66a) that Rav Nachman said that even at the time that money is given [Asmachta] does not acquire regarding one who lent to someone "on" his field (it was collateral), and said "if you will not pay me within three years, it is mine" (and he did not), it is his;

איתיביה רבא כו' א"ל אני אומר (הגהת הב"ח) אסמכתא קניא ומניומי אומר אסמכתא לא קניא

1. Rava asked [from a Mishnah after Rav Nachman retracted. Rav Nachman] said "I say that Asmachta acquires. Minyomi says that it does not."

ופירש רש''י ומניומי החזירני מדברי אבל הייתי רגיל לומר קניא כדמשמע מתני' דפריכא ליה מינה

2. Explanation (Rashi): [Rav Nachman meant that] Minyomi convinced me to retract from my words, but I used to say that [Asmachta] acquires, like the Mishnah from which [Rava] challenged him.

ומאי קאמר מניומי החזירני אדרבה רבה בר אביה רבו החזירו

3. Question #1: Why did [Rav Nachman say that] Minyomi convinced him to retract? Just the contrary, [Rav Nachman's] Rebbi Rabah bar Avuha convinced him to retract! (Rav Nachman cited him to say that the Halachah does not follow R. Yosi.)

ועוד הקשה רבינו תם דרב הונא אדרב הונא דהתם קאמר אסמכתא קניא דבשעת מתן מעות קנה הכל

4. Question #2 (R. Tam): Rav Huna contradicts himself! There he said that Asmachta acquires, for at the time coins are given he acquired everything;

והיכי פריך בריש נדרים (דף כז:) מהא דאמר רב נחמן אסמכתא לא קניא והא סבירא ליה קניא

i. How did [Rav Huna] ask in Nedarim (27b) from Rav Nachman's teaching that Asmachta does not acquire? [Rav Huna] holds that it acquires!

ומתרץ ר''ת אפילו לא קניא אסמכתא בעלמא התם באיזהו נשך (שם) קניא טפי משום דעשה לו טובה שהלוה לו וגומר בדעתו להקנותו יותר ועוד דתפיס מלוה

(c) Answer #1 (R. Tam): Even if elsewhere Asmachta does not acquire, there in Bava Metzi'a it acquires more, because [the lender] did a favor for him, that he lent to him, and [the borrower] resolves more to be Makneh to him. Also, the lender is Tafis (has possession of the field).

ואין אני מבין בזה דבהא דרב נחמן עשה לו כמו כן טובה

(d) Question: I do not understand. Also here in Rav Nachman's ruling, he did a favor for him (lent to him)!

ומיהו מה שנתן הטעם דתפיס אתי שפיר דבהא דרב נחמן לא תפיס אלא שליש אלא בדרב הונא דבבא מציעא תפיס (הגהת הב"ח) המלוה הקרקע במשכון

(e) Support #1 (for Answer #1): However, the reason that the lender is Tafis is fine. Here in Rav Nachman's ruling [the lender] is not Tafis, rather, the third party is (has possession of the field). However, in the case of Rav Huna in Bava Metzi'a, the lender is Tafis in the land as collateral.

ומהאי טעמא נמי אתי שפיר לרב נחמן דאמר אף לאחר מתן מעות קנה הכל וגם שהוצרך מניומי להחזירו אע''פ שהיה יודע מילתיה דרבה בר אבוה

(f) Support #2: According to this, it is fine according to Rav Nachman who says that even [if he stipulated] after giving coins, he acquired everything, and also that Minyomi needed to convince him to retract, even though [Rav Nachman] knew the ruling of Rabah bar Avuha.

ועוד י''ל לרב הונא שכל אסמכתא שאין דעת כל אחד ואחד אלא (הגהת הב"ח) שתהיה האסמכתא ואין אומרים כלל אלא להסמיך חברו על דבריו

(g) Answer #2: According to Rav Huna, in every Asmachta, everyone intends only that it be Asmachta, and they say it only to make the other rely on his words;

אבל התם אין זה להסמיכו על דבריו אלא לגמרי הלוהו על מנת שתשקע בידו אם לא יפרעהו עד שלש שנים

1. However, there, it is not so he will rely on his words. Rather, he absolutely lent to him with intent that [the field] will remain in his hand if he would not pay within three years.

ומהאי טעמא נמי אתי שפיר לרב נחמן

(h) Support: For this reason, it is fine also according to Rav Nachman.

3) TOSFOS DH Ma'amid Alav Edim

תוספות ד"ה מעמיד עליו עדים

(SUMMARY: Tosfos explains the benefit of this.)

נראה שמועיל לענין זה שעושין אותו מלוה בשטר בעדות

(a) Explanation: It seems that this helps to make it a loan with a document through [this] testimony (that they saw the faded document);

דבשביל החתומים הבאים אחרי כן לא היה אלא מלוה ע''פ

1. Due to the witnesses signed who come afterwards, it would be only a Milveh Al Peh.

וקיום השטר עושין ב''ד ולא כפי' רשב''ם שהעדים עושין אותו

(b) Explanation: Beis Din makes the validation, unlike the Rashbam, who said that the witnesses make it.

4) TOSFOS DH u'Va Lifnei Beis Din

תוספות ד"ה ובא לפני ב''ד

(SUMMARY: Tosfos explains that Beis Din is required.)

ודוקא נקט ב''ד דאלימי לאפקועי ממונא

(a) Explanation: [The Mishnah] mentions specifically Beis Din, which is powerful to uproot money.

ולקמן נמי מיירי שמביא עדים לב"ד על ההיא דמי שפרע קצת חובו בגמרא ב"ד (הגהת בארות המים) מקרעין את השטר כו':

(b) Support: Also below (171a) it discusses that he brings witnesses to Beis Din. Regarding one who paid part of his debt, in the Gemara it says that Beis Din tears the document...

168b----------------------------------------168b

5) TOSFOS DH u'Ploni u'Ploni Edav

תוספות ד"ה ופלוני ופלוני עדיו

(SUMMARY: Tosfos discusses whether this is only the Edei Chasimah.)

החתומים בשטר כך פירש רשב''ם

(a) Explanation #1 (Rashbam): These are the witnesses signed in the document.

ונראה לר''י שמזכירין (הגהת הב"ח, מהרש"א) נמי העדים שהעידו שראו אותו השטר שאם ירצה הלוה היום או למחר לפסלן שיוכל לפסלן

(b) Explanation #2 (Ri): [The Kiyum] mentions also the witnesses who testified that they saw the document, so if the borrower will want to disqualify them today or in the future, he can disqualify them (through witnesses).

ותימה אם צריך לכתבן שאין הגמרא מזכירן וצריך עיון בתיקון שטרות

(c) Question: This is astounding if one must write them. The Gemara does not mention them! This requires investigation in laws of making documents.

6) TOSFOS DH Aval bi'Shtarei Mekach u'Memkar Kosvin Chutz me'Achrayus she'Bo

תוספות ד"ה אבל בשטרי מקח וממכר כותבין חוץ מאחריות שבו

(SUMMARY: Tosfos discusses the concern of R. Shimon ben Gamliel.)

וכותבין מזמן ראשון דאי מזמנא דהאידנא שמא חזר ומכרה למוכר ויוציא אח''כ שטר עליה ויאמר האידנא הוא דהדרי' וזבינתה מינך וטריף (הגהת הב"ח) שלא כדין

(a) Explanation: They write from the first date. If they would write from the current date, perhaps [the buyer] sold it back to the seller, and later he will take out the [Kiyum] document and say "now I bought it from you", and take it fraudulently.

ורשב''ג אומר אין כותבין אפי' בשטרי מקח וממכר פי' דשמא אחר שקנאה החזיר שטרו למוכר וחזר המכר

(b) Explanation #1: R. Shimon ben Gamliel says that we do not write even documents of sale. Perhaps after he bought it, he returned the document to the seller and reversed the sale;

והשתא אי לא עבדינן ליה שטרא להאי מהימן מוכר לומר הוא החזיר לי השטר וחזר המכר שהרי אין לזה שטר

1. Now, if we will not make [another] document for this [buyer, after he sells it back, the seller] is believed to say "he returned the document to me and reversed the sale", for [the buyer] does not have a document;

אבל אם עושין לזה שטר איך יוכל לומר שלי היא כשיוציא שטר שלו הלא הלוקח תופס השטר שהוא שלו

2. However, if we make for [the buyer another] document, how can he [the seller] say "it is mine" when he takes out his document? The buyer holds a document that it is his!

ויאמר למוכר שטר שבידך לא החזרתיו לך אלא כשמכרת לי הקרקע כתבת לי כמה שטרות דכותבין שטר למוכר והאחד בידך עדיין

i. He will say to the seller "the document in your hand, I did not return it to you. Rather, when you sold to me the land, you wrote several documents, for we write a document for the seller [in the absence of the buyer], and one [of them] is still in your hand!"

וחכמים אומרים מתנתו קיימת וא''כ גבי מקח וממכר ליכא למיחש למידי

3. Chachamim say that [if a gift recipient returns the document], the gift is still valid [and similarly regarding a sale]. If so, there is no concern for anything regarding sales;

אפי' אין שטר לזה הלוקח שלא נכתב שום שטר לא יוכל המוכר ליטול קרקע שאפילו החזיר לו שטרו אינו שלו דהא לא חזרה מתנתו

i. Even if this buyer has no document, for no [replacement] document was written for him, the seller cannot take the land, for even if [the buyer] returned the document to him, it is not his, for [this is like one who returned a gift document;] his gift was not returned.

ואפילו יש לו ראיה שנתנו לו שכתב לו שטר שיקנה אותה ואותיות נקנות במסירה ובשטר לכולי עלמא או יש לו שטר מכירה שמכרה לו

4. And even if [the seller] has a proof that [the buyer] gave [the document back] to him, that he wrote to him [another] document that [the seller] should acquire [the sale document], and all hold that documents are acquired through Mesirah and a document (above, 76a), and even if [the seller] has a new document that was written afresh for him (showing that he bought it back)...

השתא נמי ליכא למיחש למידי שאם כן לא יכול זה להזיקו כלום ואפילו יש לו שטר שנכתב לו מחדש שהרי כתוב מאותו הזמן

5. Also now there is no concern for anything, for if so (i.e. in this case, the buyer) cannot harm him at all, and even if [the buyer] has a [replacement] document that was written afresh for him, for it is written from [the original] date (and the seller has proof that he bought it back afterwards)!

ותימה קצת אם לא כתב לו שטר מכירה אלא קנה לך איהו וכל שעבודיה למה אין לחוש שמא יפסידנו הלוקח על ידי שטר שכתב לו מזמן ראשון

(c) Question: If he did not write for him a sale document, rather, [he returned the initial sale document and wrote] "acquire it and all its lien", why aren't we concerned lest the buyer cause a loss to him through the [replacement] document from [the original] date?

שאע''פ ששני השטרות יהיה כתוב בהן יום אחד מ''מ לא יהיה מוחזק בה המוכר יותר מן הלוקח מאחר שיהיה גם ללוקח שטר

1. Even though both documents (the initial, and the replacement) will be dated on one day, in any case the seller will not be Muchzak more than the buyer, since also the buyer has a document;

ושמא הוא החזירו למוכר באותו יום עצמו שהקנה לו השטר מכר שאז אין כותבין זמן ויאמר שאח"כ (הגהת הרש"ש) חזר ומכרה לו באותו היום עצמו

2. Perhaps [the buyer] returned it to the seller on the same day that [the seller] was Makneh to him the sale document, for then they do not write a date, and [the buyer] will say afterwards that [the seller] returned and sold it [back to me] on the same day itself!

ואומר ר''י דכולי האי לא חיישינן וגם לא יהא לו פנים לומר שבו ביום החזיר לו השטר ובו ביום חזר ומכרה לו

(d) Answer (Ri): We are not concerned for such a remote possibility. Also, [the buyer] would not have the audacity to say that the same day he returned the document to him, and the same day [the seller] returned and sold it [back] to him.

ותימה לרשב''ג למאן דאמר לקמן (דף קעג.) צריך להביא ראיה נהי דנקנות במסירה מ''מ צריך המוכר להביא ראיה שהוחזר לו השטר אפילו הוא בידו

(e) Question: According to R. Shimon ben Gamliel, according to the opinion below (173a) that one must bring a proof (that a document was given to him), granted, [documents] are acquired through Mesirah. In any case, the seller must bring a proof that the document was returned to him, even if it is in his hand!

ואור''י דהכא אין צריך לכולי עלמא דלנפילה לא חיישינן ולפקדון נמי לא חיישינן הכא שירא הוא להפקיד שטרו למוכר דלמא כבש ליה ויביא עדים שהשדה היתה שלו עד עתה

(f) Answer (Ri): Here according to everyone he need not [bring a proof], for we are not concerned lest [the document] fell [from the buyer and the seller found it]. Also, we are not concerned for a deposit, for [the buyer] fears to deposit his document with the seller, lest he hide the document and bring witnesses that the field was his until now.

תימה לר''י שכל מוכר שדה יכול להזיק ללוקח דכיון שכותבין שטר למוכר אע''פ שאין לוקח עמו דזימנין דכתב שני שטרות ונותן האחד ללוקח

(g) Question (Ri): Anyone who sells a field can harm the buyer! Since we write a document for the seller in the absence of the buyer, sometimes he writes two documents, and gives one to the buyer;

ולאחר שלש שנים או ארבע שיפסיד הלוקח את שטרו יבא ויאמר החזיר לי השטר ויביאהו לב''ד ויגבה בלא ראיה למאן דאמר אין צריך להביא ראיה

1. After three or four years, the buyer will lose his document. The seller will say "he returned the document to me", he will bring him to Beis Din and take back [the field] without a proof [that the buyer returned the document], according to the opinion that he need not bring a proof;

ואותו לא יוכל לומר לו מתחלה כתבת שכתבת אז הרבה שטרות מאחר שהוא אין לו שטר ואין יכול להוכיח שלא החזירו לו

2. [The buyer] cannot say "initially you wrote it, for then you wrote many documents", since [the buyer] has no document, and he cannot prove that he did not return it to him.

ויש לומר דאיכא למימר שכיון שהחזיק שלש שנים בקרקע עומדת החזקה במקום השטר ויכול לומר כל מה שיכול לטעון אם היה השטר בידו

(h) Answer: We can say that since he made Chazakah for three years in the land, the Chazakah stands in place of a document, and he can say whatever he could have claimed if the document were in his hand;

כי יאמר מה שאין לי שטרי לא בשביל שהחזרתיו לך אלא שלא נזהרתי לשמרו לאחר שלש שנים

1. He will say "the reason I have no document is not because I returned it to you. Rather, I was not careful to guard it after three years."

ותימה לרבן שמעון בן גמליאל שמכל מקום יכול המוכר לעשות שני שטרות כגון ראובן דכתב ב' שטרות שמכר שדה לשמעון ויתן האחד לשמעון ואחד ללוי ויעשה קנוניא בינו ובין לוי

(i) Question: According to R. Shimon ben Gamliel, in any case the seller can make two documents, e.g. Reuven wrote two documents that he sold his field to Shimon, and he gives one to Shimon and one to Levi, and schemes with Levi;

ויוציא לוי אותו השטר לאחר ג' שנים שהפסיד שמעון שטרו ויטעון כי שמעון מסרו לו ונתן לו השדה ולא יצטרך הוא להביא ראיה למ''ד אין צריך להביא ראיה

1. Levi will show the document after three years, after Shimon lost his document, and claim that Shimon gave [the document] to him and gave to him the field. He need not bring a proof, according to the opinion that he need not bring a proof!

וצ''ל דכי האי גוונא צריך להביא ראיה (הגהה בגליון ממהרש"ל)

(j) Answer: In such a case, [all agree that] he must bring a proof.

וכה''ג אמרינן לקמן (דף קעג.) דאחין הואיל ושמטי מהדדי (הגהה בגליון ממהרש"ל) צריך להביא ראיה ואפי' אמרי' בעלמא א''צ

(k) Support: We say like this below (173a) that brothers, since they often take things from each other, one must bring a proof [that his brother handed over his document to him], even if we say elsewhere that he need not bring a proof.

ובענין אחר יש לפרש ולא תקשה לרשב''ג מכל (הגהת הב"ח) זה

(l) Explanation #2: We can explain differently, and all of this will not be difficult for R. Shimon ben Gamliel;

רשב''ג אומר אף שטרי מקח וממכר אין כותבין כדמפרש לקמן שיש לחוש שמא החזיר הלוקח למוכר וחזר המכר

1. R. Shimon ben Gamliel says, even documents of sale we do not write, like it explains below, that there is concern lest the buyer returned the document to the seller, and the sale was reversed;

ואם לא נכתב שטר שני ללוקח יוציא המוכר הקרקע מיד הלוקח על ידי השטר שהחזיר לו

2. If a second document was not written for the buyer, the seller can take the land from the buyer through the document that he returned to him;

אבל אם נכתוב לו שטר שני ללוקח אפילו יוציא המוכר על הלוקח השטר שהחזיר לו לא יועיל כלום שיאמר הלוקח שני שטרות היו לי ולא החזרתי לו אלא אחד וכיון שהאחד עדיין בידו לא חזר המכר

3. However, if a second document was written for the buyer, even if the seller brings against the buyer the document that he returned to him, it will not help at all, for the buyer will say "I had two documents, and I returned to him only one." Since one document remains with him, the sale does not go back.

והשתא אין להקשות אפי' כשיש שטר ביד המוכר מה יש לו להועיל והלא הלוקח יכול לומר לו קודם שמכרת לי השדה כתבת שנים או שלשה שטרות וכתבו לך כאשר חפצת כי כותבין שטר למוכר אע''פ שאין לוקח עמו

(m) Implied question: Even when the seller has a document [and the buyer does not], why should it help? The buyer can say to him "before you sold the field to me, you wrote two or three documents, and they wrote for you like you wanted to, for we write a document for the seller even though the buyer is not with him;

ומה שאין שטר בידי לפי שאבד ממני

1. The reason I have no document is because I lost it!"

הא לא קשה מידי דודאי אין מועיל למוכר אלא אם כן יש עדים שזה השטר שבידו הוא אותו שנתנו ללוקח ועתה חזר לידו אי נמי יבררו עדים שהחזיר לו הלוקח את (מכאן מדף הבא) השטר כדי שיחזור המכר

(n) Answer: This is not difficult at all Surely, it helps for the seller only if there are witnesses that the document in his hand is the one that he gave to the buyer, and now he returned it to him, or witnesses will clarify that the buyer returned to him the document in order to reverse the sale;

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF