BAVA BASRA 159 - A week of learning has been dedicated towards meriting a Refu'ah Sheleimah for Eliezer Lipa ben Yetta, by Mr. and Mrs. Kornfeld of Yerushalayim.

1) TOSFOS DH v'Leimru Lei Avuch Zavin v'At Amai Mafakt

תוספות ד"ה ולימרו ליה אבוך זבין ואת אמאי מפקת

(SUMMARY: Tosfos justifies the Havah Amina.)

ותימה למה לא יוכל להוציא מיד הלקוחות אפילו למ''ד אדם מקנה דבר שלא בא לעולם היינו כגון שלא מת הבן בחיי האב אלא שנתנו לו דמים קודם שמת האב

(a) Question: Why can't he take from the buyers? Even according to the opinion that Adam Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam, this is when the son did not die in his father's lifetime. Rather, they gave to him money before his father died;

אבל כשנפלו לו כשהוא גוסס אמרו לעיל (דף קכז:) דאפילו לר''מ דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם לא מהני מידי לקנות בנכסים שנפלו לו (הגהת הב"ח) כשהוא גוסס

1. However, when [the property] fell to him when he is Goses (about to die), they said above (127b) that even according to R. Meir, who says that Adam Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam, this does not help at all to acquire property that fell to him when he is Goses!

ופי' הר''ר יצחק בר' מאיר דודאי המכר אינו מכר אלא לענין חזרת מעות איירי הכא שבנו מוציא השעבוד שהיה להם ללקוחות מן הדין מהם כי אין להם אפי' שעבוד בקרקע בשביל מעותיהם

(b) Answer (Rivam): Surely, the sale is not a sale. Here we discuss returning the money. According to letter of the law, his son takes from the buyers the lien that they had, since they do not have even a lien on the land for their money.

ולפי זה צריך לומר דס''ל אדם משעבד דבר שלא בא לעולם

(c) Consequence: According to this, we must say that [the Makshan] holds that Adam Meshabed (puts a lien on) Davar she'Lo Ba l'Olam;

דאי לא משעבד מאי מקשי לימרו ליה אבוך זבין ואת אמאי מפקת (הגהת הב"ח) והלא אין אדם משעבד דבר שלא בא לעולם

1. If he cannot be Meshabed, what was the question "they should say to him, your father sold and you take away!"? Ein Adam Meshabed Davar she'Lo Ba l'Olam!

ואע''ג דאמרן לעיל דאיקני קנה והוריש לא משתעבד

(d) Implied question: We said above (157a) that if one said "d'Ikni (what I will acquire, you have a lien on it)" and acquired and bequeathed, there is no lien on it!

היינו משום דשמואל לטעמיה דאית ליה מלוה על פה אינו גובה מן היורשין

(e) Answer: Shmuel [said so] like he taught elsewhere. He holds that a Milveh Al Peh is not collected from orphans;

אבל לדידן דאית לן גובה מן היורשין הויא כמו מלוה (הגהה בגליון) ומשתעבד אע''פ שלא בא לעולם

1. However, we hold that [a Milveh Al Peh] is collected from orphans. [The money owed to the buyers] is like a loan, and there is a lien for it, even though Lo Ba l'Olam.

ואם תאמר אכתי מאי פריך ולימרו ליה אבוך זבין ואת אמאי מפקת דלמא היינו טעמא משום דאין בעל חוב נוטל בראוי כמו כתובת אשה

(f) Question: Still, what was the question "they should say to him, your father sold. Why do you take away?!" Perhaps the reason is because (the buyers are like a creditor, and) a creditor does not collect from Ra'uy (property destined to come) just like a woman's Kesuvah [is not collected from Ra'uy]!

דתנן בבכורות פרק יש בכור (דף נב.) דאינה נוטלת בראוי

1. A Mishnah (Bechoros 52a) teaches that she does not take from Ra'uy.

ושמא יש לומר דוקא כתובת אשה אבל בע''ח נוטל בראוי

(g) Answer: Perhaps this is only for a Kesuvah, but a creditor collects from Ra'uy.

מיהו קשה דא''כ כי קא חשיב בכתובות ריש פרק אע''פ (דף נד: ושם) דתנאי כתובה ככתובה דמי לענין כמה דברים אמאי לא חשיב נמי לענין ראוי דאינה בכתובה (הגהת הרש"ש) ואיתא בבע''ח

(h) Question: If so, when it lists in Kesuvos (54b) several ways in which Tana'im of the Kesuvah are like the Kesuvah, why doesn't it say also regarding Ra'uy, which is not [collected] for a Kesuvah, but it is [collected] for a creditor?

אבל אי ליתא בבעל חוב אתי שפיר

1. However, if a creditor does not [collect from Ra'uy], this is fine.

אבל אין להביא ראיה מדאמר בסמוך מאי לאו יורשי האב בנים מורישין אחין פירוש בני הבן וקאמר אין בע''ח נוטל

(i) Implied suggestion: We can bring a proof from what it says below (159b) 'is it not the case that "the father's heirs" are sons, and "those who bequeath to him" are brothers', i.e. ["sons" are] sons of the son, and it says that a creditor does not receive!

לאו היינו משום דאינו נוטל בראוי אלא טעמא משום דאמרי מכח דאבי אבא קאתי

(j) Rejection: That is not because [a creditor] does not collect from Ra'uy. Rather, it is because he says that he comes to due to the rights of his father's father.

אבל נמי (הגהת בארות המים) אין להביא ראיה מדאמר ר''נ יתומים שגבו בחובת אביהן בע''ח חוזר וגובה אותה מהם אלמא נוטל בראוי

(k) Implied suggestion: We can bring a proof [oppositely] from Rav Nachman's teaching that orphans who collected for their father's debt, a creditor collects it from them. This shows that [a creditor] collects from Ra'uy!

שהרי אין זה ראוי אלא משעבדי ליה מדר' נתן

(l) Rejection: This is not Ra'uy. Rather, it is Meshubad to [the creditor] due to R. Nasan's teaching.

מיהו קשה דהל''ל בן שלוה ולא בן שמכר ולא לימא בנו מוציא מיד הלקוחות

(m) Question #1: It should have said "a son who borrowed", and not "a son who sold", and not say "his son takes from the buyer"!

ועוד קשה למה יש לו להיות ללקוחות שעבוד על אביו מי עדיף ממלוה על פה דאין לך מלוה על פה גדול מזה

(n) Question #2: Why should the buyer have a lien against his father? Is he better than [a creditor owed] a Milveh Al Peh? This [buyer] is the ultimate Milveh Al Peh!

על כן נראה לר''י דאלו נכסים כתב האב לבנו מהיום ולאחר מיתה דהיינו גופא מהיום ופירות לאחר מיתה כמו ששנינו לעיל בפרק יש נוחלין (דף קלו.)

(o) Answer (Ri): This property, the father wrote it to the son "from today and after death", i.e. the Guf (permanent rights) from today, and Peros after death, like we learned above (136a);

וסבירא להו לשלחו מתם דהכא כר' יוחנן דאמר לעיל בפ' יש נוחלין מכר הבן בחיי האב ומת הבן דלא קנה לוקח (הגהת הב"ח)

1. Those who sent this teaching here from [Eretz Yisrael] hold like R. Yochanan, who said above (136a) that if the son sold in his father's lifetime, and the son died, the buyer does not acquire.

מ''מ זו היא שקשה בדיני ממונות דלימרו ליה אבוך זבין כו'

2. Still, this is "the most difficult monetary law", for they should say to him "your father sold....!"

2) TOSFOS DH Ela Iy Kashya Ha Kashya Ben she'Machar v'Chulei

תוספות ד"ה אלא אי קשיא הא קשיא בן שמכר כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that they sent all of these teachings.)

ולא גרסי' אי איתמר הכי איתמר שהרי כל הדברים הללו שלחו מתם

(a) Assertion: The text does not say "if it was said, so it was said", for they sent all of these teachings from [Eretz Yisrael];

ומה ששלחו זו היא שקשה בדיני ממונות לא (הגהת הרש"ש) ידעו על איזה דבר שלחו כן (הגהה במהדורת עוז והדר)

1. What they sent "this is the most difficult monetary law", [the recipients] did not know regarding which teaching they sent so.

3) TOSFOS DH Kegon she'Huchzak Kesav Yadan b'Beis Din

תוספות ד"ה כגון שהוחזק כתב ידן בב''ד

(SUMMARY: Tosfos concludes that this means that Beis Din already saw the document.)

פירש רבינו שמואל שכתוב בו הנפק

(a) Explanation #1 (Rashbam): There is a validation [on the document].

ואין נראה לר''י דאינך דיינים גופייהו מי לא מצי למיטעי בההוא גברא אי גזלן הוא אי לא שהרי אין חותמין אלא על חתימת העדים ואפי' מה שבשטר אין צריכין הדיינים לקרות

(b) Objection (Ri): The other judges themselves, couldn't they err about the man, whether or not he is a thief? [The judges] sign only about the signatures of the witnesses. The judges need not even read what is written in the document!

אלא ה''פ הוחזק כתב ידו בב''ד שראו ב''ד כתב ידו קודם שנעשה גזלן דליכא למימר שלאחר כך חתם

(c) Explanation #2 (Ri): "If his handwriting was established in Beis Din" means that Beis Din saw his handwriting [on this document] before he became a thief, so we cannot say that after [he became a thief] he signed.

כמו הוחזק שטר כתובה בשוק דבפ''ב דקדושין (דף נ:) וכגון הואיל דאיתחזק בב''ד לא אמרי' בפ' זה בורר (סנהדרין דף לא: ושם ד''ה וכיון) דהיינו שראו ב''ד את השטר כבר וכדפרישית בספ''ק דב''מ (דף יח:)

(d) Support: This is like "a Kesuvah document was established in the market" in Kidushin (50b), and like "since it was established in Beis Din, we do not say [that the bearer is believed through a Migo, that he could have burned it], in Sanhedrin (31b). This means that Beis Din already saw the document, and like I explained in Bava Metzi'a (18b).

4) TOSFOS DH v'Af Al Pi she'Lo Huchzak Kesav Yado b'Beis Din

תוספות ד"ה ואע''פ שלא הוחזק כתב ידו בב''ד

(SUMMARY: Tosfos gives a solution for witnesses who became relatives.)

מכאן יש ללמוד שאם היו שנים מעידים ואח''כ נעשו קרובים שאחרים מעידים (הגהת הרש"ש) על כתב ידן שמכירין אותו ולא חיישינן שמא היום חתמו (הגהת הרש"ש)

(a) Inference: From here we learn that if two testified and afterwards became relatives, others testify about their handwriting, that they recognize it, and we are not concerned lest they signed today. (Tumim (46:36) asks that the Gemara was Machshir one relative. If there is reason to think that we disqualify two relatives, what is Tosfos' source to be Machshir? He answers that Tosfos holds like the Rambam, that a relative through marriage is Pasul only mid'Rabanan. When a Yisrael signed after a Kusi, we rely on the Yisrael to know that the Kusi was Kosher. This is valid since a Kusi is Pasul only mid'Rabanan. Perhaps likewise here, we need a stranger (who is fully Kosher) to know that it was signed on the date written! Tosfos understands that the singular "son-in-law" is a terse expression; really, it is Kosher even if sons-in-law signed.)

5) TOSFOS DH ha'Hu bi'Vrachah Hu di'Chsiv

תוספות ד"ה ההוא בברכה הוא דכתיב

(SUMMARY: Tosfos explains what is the Brachah.)

דאשמועינן קרא שיזכה הצדיק לבנים כמותו דכתיב בתריה תשיתמו לשרים בכל הארץ:

(a) Explanation: The verse teaches that a Tzadik will merit sons like himself, like it says afterwards "Teshisemu l'Sarim b'Chol ha'Aretz."

159b----------------------------------------159b

6) TOSFOS DH Amar Lei Rav Acha bar Minyomi Ta Shma Nafal ha'Bayis Alav...

תוספות ד"ה אמר ליה רב אחא בר מניומי תא שמע נפל הבית עליו...

(SUMMARY: Tosfos explains why Rav Sheshes brought a Beraisa instead of a Mishnah.)

תימה רב ששת אמאי לא מייתי לה למתני' והלא פשוט הוא

(a) Question #1: Why didn't Rav Sheshes bring our Mishnah? It is a simple [proof for his teaching]!

ועוד דאיהו גופיה אמר לעיל בפרק יש נוחלין (דף קיד:) האשה את בנה הא קמ''ל אשה את בנה דומיא דאשה את בעלה

(b) Question #2: Rav Sheshes himself said above (114b, that the Mishnah teaches) that a woman [bequeaths] to her son [but not vice-versa] - the Chidush is that this is like a wife to her husband; (Tosfos had the Bach's text. In our text, the Stam Gemara taught this)

מה אשה את בעלה כו' אף אשה את בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב

1. Just like a wife to her husband (he does not inherit her when he is dead to pass her property to his heirs,) also a woman to her son, the son does not inherit his mother in the grave to bequeath to his paternal brothers!

ואומר רבי דמשום דהך ברייתא משבשתא היא הביאה והיה רוצה לתרצה. מ''ר

(c) Answer (Tosfos' Rebbi): Because this Beraisa is mistaken he brought it, because he wanted to fix it.

7) TOSFOS DH Ishah Es Ba'alah Ein ha'Ba'al Yoresh Es Ishto keshe'Hi b'Kever

תוספות ד"ה אשה את בעלה אין הבעל יורש את אשתו כשהיא בקבר

(SUMMARY: Tosfos explained the source for this above.)

לעיל בפ' יש נוחלין (דף קיד: ד''ה מה אשה) פי' להך מילתא מנין דבעל אינו יורש את אשתו כשהיא בקבר

(a) Reference: Above (114b DH Mah) I explained this matter, what is the source that a husband does not inherit his wife when he is in the grave. (One inherits in the grave to bequeath to his relatives only through Mishmush, which we learn from "u'Ven Ein Lo", i.e. those who inherit due to kinship. A husband does not inherit due to kinship.)

8) TOSFOS DH ha'Hu d'Amar Lei l'Chavreu Nichsi d'Bar Sisin v'Chulei

תוספות ד"ה ההוא דא''ל לחבריה נכסי דבר סיסין כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why this was brought here.)

משום דאיירי הכא בנכסים בחזקת מי הם אייתי ההיא עובדא דמיירי בה נמי לאוקומה נכסי בחזקת לוקח ובחזקת מוכר

(a) Explanation: Because here we discuss in whose Chazakah is property, it brings that episode, which also discusses establishing property in the Chazakah of the buyer and in the Chazakah of the seller.

מיהו תימה היא שמביאו הגמרא שני פעמים במסכת אחת כאן ובחזקת הבתים (לעיל דף ל.):

(b) Question: This is astounding, that the Gemara brings it twice in one Maseches - once here, and above (30a)!

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF