1) TOSFOS DH Amar Rava Lo Shanu Ela she'Lo Avru Aleha Yemos ha'Geshamim (cont.)

תוספות ד"ה אמר רבא לא שנו אלא שלא עברו עליה ימות הגשמים (המשך)

ונראה לר''י לפרש ל''ש דבקעה רה''ר לטומאה אלא שלא עברו עליה ימות הגשמים פי' על הטומאה שנודע שלא עברו עליו ימות הגשמים משעבר שם ולא ידע אם בימות החמה נכנס או בימות הגשמים נכנס

(a) Explanation #3 (Ri): We learned that a valley is Reshus ha'Rabim for Tum'ah only if winter did not pass over it, i.e. over the Tum'ah that became known. Winter did not pass over from when he passed through, and he does not know whether he entered in summer or winter;

שאם בא לשאול לפנינו יש לנו לחושבה רה''ר דבתר השתא אזלינן

1. If he comes to ask in front of us, we should consider it Reshus ha'Rabim, for we follow the current time;

אבל אם עברו עליה בימות הגשמים פי' שלא נודע לו אם בימות החמה או בימות הגשמים נכנס ומשבאה ספיקא עברו עליה ימות הגשמים אפילו הוא בא לשאול בימות החמה הוי רה''י לטומאה

2. However, if winter passed over it, i.e. he did not find out whether he entered in summer or winter, and from when the Safek came winter passed over. Even if he comes to ask in summer, it is Reshus ha'Yachid for Tum'ah.

דליכא למימר בתר השתא אזלינן כיון שקרוב היה לימות הגשמים יותר

i. We should not follow the current time, since winter was closer.

ורשות היחיד לכאן ולכאן הכי פירושא לגבי (הגהת הב"ח) טומאה כמו לגבי שבת

(b) Explanation #3 (cont.): "It is Reshus ha'Yachid for this and for this" means regarding Tum'ah, just like regarding Shabbos.

והשתא ניחא דמייתי הכא הך מילתא אי אזלינן בתר השתא דאיירי בה בהך שמעתא

(c) Support: Now it is fine that we bring here this matter, whether we follow the current time, which this Sugya discusses.

2) TOSFOS DH Re'ayah b'Mai v'Chulei Rav Chisda v'Rabah bar Rav Huna

תוספות ד"ה ראיה במאי כו' רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי ראיה בקיום השטר

(SUMMARY: Tosfos concludes that we asked only according to Rabanan.)

פירש רבינו שמואל דבין לר''מ ובין לרבנן בעי ראיה במאי

(a) Explanation (Rashbam): Both according to R. Meir and Rabanan, [the Gemara] asks what proof [the recipient] must bring.

ואין נראה דהא פשיטא לר''מ דהוי ראיה בעדים וכן פירש רבינו שמואל אחר כן דלר''מ הוה ראיה בעדים

(b) Rejection: Obviously, according to R. Meir he must bring a proof through witnesses! Also below, the Rashbam explained that R. Meir requires a proof through witnesses.

3) TOSFOS DH v'Chen Amar Rabah Re'ayah b'Edim

תוספות ד"ה וכן אמר רבה ראיה בעדים

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not establish it regarding Kiyum.)

תימה אמאי מוקי רבה למתני' ראיה בעדים דמוקי רבנן כר' יעקב ור''מ כר' נתן

(a) Question: Why does Rabah establish our Mishnah to discuss a proof through witnesses? He establishes Rabanan like R. Yakov, and R. Meir like R. Nasan;

והא איהו גופיה ס''ל כר' נתן ולוקמא בקיום שטרות וכולהו כרבי נתן

1. Rabah himself holds like R. Nasan. He should establish [our Mishnah to discuss] validation of documents, and all hold like R. Nasan!

מיהו אי אשכחן בשום מקום דאית ליה מודה בשטר שכתבו א''צ לקיימו הוה אתי שפיר דאי הוה מוקי לפלוגתייהו נמי בקיום שטרות הוה להו רבנן דלא כוותיה

(b) Answer #1: If we find in any place that [Rabah] holds that one who admits that he wrote (authorized) a document, [the bearer, i.e. the lender] need not validate it, this would be fine. Also if we would establish their argument regarding validation of documents, Rabanan would not hold like him.

א''נ יש לומר דמשמע ליה ראיה דרבנן דומיא דראיה דר''מ דהיינו בעדים

(c) Answer #2: It connotes to him that Rabanan's proof is like R. Meir's proof, i.e. through witnesses.

4) TOSFOS DH v'Od Simanim Asuyin Lehishtanos l'Acher Misah

תוספות ד"ה ועוד סימנין עשויין להשתנות לאחר מיתה

(SUMMARY: Tosfos discusses what could change after death to make it seem that he was an adult.)

וא''ת למאי דס''ד שהלקוחות היו בודקין אותו אם היה גדול אם לאו היאך יכול להיות שאם נראה קטן בחייו שיראה גדול לאחר מיתה

(a) Question: According to the Havah Amina that the buyers were [interested in] checking him, whether or not he was an adult, how could it be that he appeared a minor in his lifetime, and he appears an adult after death?

ופירש ר''ת שבחייו היו השערות לבנות והוו שומא ועכשיו הושחרו לאחר מיתה ונראות כסימנים

(b) Answer #1 (R. Tam): In his lifetime there were white hairs, and they were Shuma (not a Siman of adulthood), and now they blackened after death, and look like Simanim.

ואין נראה דלא אשכחן בשום מקום בשערות שהם סימן חילוק בין לבנות לשחורות

(c) Rebuttal: We do not find anywhere regarding hairs being a Siman, a distinction between white and black! (Ramban - R. Tam learns from "until the black becomes the majority over the white" - Kesuvos 36a.)

ואומר ר''י דשמא בחייו לא היו גומות ומחמת מיתה יש שם גומות כדאמרי' בנדה גומות אע''פ שאין שערות בפ' בא סימן (דף נב. ושם)

(d) Answer #2 (Ri): Perhaps in his lifetime there were no pores, and due to death there are pores, like we say in Nidah (52a) that pores, even though there are no hairs, are a Siman. (This Dibur continues on Amud B.)

154b----------------------------------------154b

ואם תאמר למה יש לנו לומר שהוא קטן כיון שהגיע לכלל שנותיו והא אמרינן בנדה פרק בא סימן (דף מח.) קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים

(e) Question: Why should we say that he was a minor, since he reached his years? We say in Nidah (48a) that a minor girl who reached her years, she need not be checked, for there is a Chazakah that she brought Simanim!

וי''ל שאחר שהיה זה גדול שהגיע לכלל שנותיו ולא היו לו סימני גדלות ולהכי איכא לספוקי שמא קטן היה עדיין

(f) Answer: After he was an adult, i.e. he reached his years, he did not have Simanim of adulthood, therefore there is a Safek perhaps he was still a minor.

5) TOSFOS DH Ela l'Didach d'Amrat b'Kiyum ha'Shtar...

תוספות ד"ה אלא לדידך דאמרת בקיום השטר...

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

דמסתמא כיון שאמת היה שמכר היו מוצאים עדים לקיים שטרם

(a) Explanation: Presumably, since he truly sold, they would find witnesses to validate their document;

אלא ש''מ שהיו צריכין לבקש עדים שהיה גדול בשעת המכר וכרבנן דאמרי המוציא מחבירו עליו הראיה

1. Rather, this teaches that they needed to seek witnesses that he was an adult at the time of the sale, and like Rabanan, who say ha'Motzi me'Chavero Alav ha'Re'ayah.

וא''ת ומאי קושיא עד כאן לא קאמרי רבנן ראיה בקיום השטר אלא משום דסבירא להו כרבי נתן דאמר דאזלינן בתר השתא דאם בריא הוא עתה יש לנו לומר שאז היה בריא אבל הכא לא שייכא שום חזקה

(b) Question: What was the difficulty? Rabanan said [he must bring] a proof through Kiyum of the document only because they hold like R. Nasan, who says that we follow the current state. If he is healthy now, we should say that then he was healthy. However, here no Chazakah applies!

וי''ל דאיכא למימר חזקה שאין עדים חותמים על השטר אא''כ נעשה גדול מהניא כי ההיא חזקה דבתר השתא אזלינן

(c) Answer: We can say that the Chazakah that witnesses sign a document only if adults did it helps like the Chazakah that we follow the current state.

6) TOSFOS DH b'Chezkas Lekuchos Havu Kaimei

תוספות ד"ה בחזקת לקוחות הוו קיימי

(SUMMARY: Tosfos explains that the heirs wanted to check him.)

והיורשים היו רוצים להוציאן מידן והיו רוצים לבודקו אם הוא קטן

(a) Explanation: The heirs wanted to take [the property] from [the buyer's] hands, and wanted to check if he is a minor.

והשתא ניחא הא דקאמר להו סימנין עשויין להשתנות לאחר מיתה שאפילו לא תמצאו לו סימנים איכא למימר שנשרו לאחר מיתה

(b) Support: Now it is fine that [R. Akiva] told them that Simanim are prone to change after death. Even if you will not find Simanim, we can say that [the hairs] fell out after death.

7) TOSFOS DH Zuzei Yahavinan Linavel v'Linavel

תוספות ד"ה זוזי יהבינן לינוול ולינוול

(SUMMARY: Tosfos explains why only the buyers may say so.)

אבל יורשים אינם רשאים לנוולו בשביל הירושה דלא מידי יהבי ועוד שהוא קרובם

(a) Distinction: However, heirs are not allowed to disgrace him due to inheritance, for they did not give anything. Also, he is their relative.

8) TOSFOS DH Iy Edim Alimei u'Mar'ei Shetara v'Chulei

תוספות ד"ה אי עדים אלימי ומרעי שטרא כו'

(SUMMARY: Tosfos explained this above.)

לעיל בפ' חזקת הבתים (דף מח: ושם ד''ה אמר) הבאתי שם הך מילתא גבי מודעא היו דברינו וכו'

(a) Reference: Above (48b) I brought this matter regarding "our words were Moda'ah. (Rav Nachman holds that all Tana'im agree that witnesses are not believed to say that the document was Amanah or there was a Moda'a.)

9) TOSFOS DH veha'Lo mi'Shimcha Amru Yafeh Ir'aru Bnei Mishpachah

תוספות ד"ה והלא משמך אמרו יפה ערערו בני משפחה

(SUMMARY: Tosfos explains that the protest was due to Kiyum.)

מטעם קיום השטר ולא מטעם עדים

(a) Explanation: [They properly protested] due to the reason of Kiyum, but not due to the reason of witnesses [that he was an adult].

10) TOSFOS DH Berem Nir'in Divrei Rabbeinu Yosef v'Chulei

תוספות ד"ה ברם נראין דברי רבינו יוסף כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses consequences of this conclusion on the Sugya.)

והא דפריך לעיל ריש לקיש לר' יוחנן ממשנת בר קפרא וא'''ל ר' יוחנן שאני אומר מודה בשטר שכתבו א''צ לקיימו

(a) Implied question: Above, Reish Lakish challenged R. Yochanan from Bar Kapara's [version of the] Mishnah, and R. Yochanan said "I say that that if one admits that he wrote a document, [the bearer] need not validate it"!

לא אמר דבר זה מעולם וכולה סוגיא דלעיל ליתא לפי מסקנא זו

(b) Answer: [Now we hold that] he never said so. The entire Sugya above is not true according to this conclusion.

וכה''ג איכא ביבמות בפ' החולץ (דף לה: ושם ד''ה כ''ע) דפריך ליה ר' יוחנן לריש לקיש ולמסקנא מעמיד מחלוקתם בענין אחר גבי החולץ למעוברת

(c) Support: We find like this in Yevamos (35b). R. Yochanan challenged Reish Lakish, and in the conclusion, we establish their argument about another matter, regarding one who does Chalitzah to a pregnant woman.

וכן בפ''ק דחגיגה (דף ז.) גבי הראיון ובנדה פ' המפלת (דף כד.) גבי פניו מוסמסים

1. We find like this also in Chagigah (7a) regarding the Aron, and in Nidah (24a) regarding the face of a baby that was mashed.

וכי א''ל ר' יוחנן לר' ינאי לעיל רבי לא משנתנו היא זו

(d) Implied question: Above, R. Yochanan said to R. Yanai "doesn't our Mishnah teach this?!"

לא הקשה ממילתא דרבנן אלא הזכיר לו המשנה דפלוגתא דרבנן ורבי מאיר היא בהא [וע''ע תוס' בכורות ד: ד''ה אלא]:

(e) Answer: He did not ask from Rabanan's opinion, just he mentioned to him the Mishnah of the argument of Rabanan and R. Meir about this matter. (See also Tosfos Bechoros 4b.)

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF