BAVA BASRA 128ֲ (5 Sivan) - Dedicated l'Zecher Nishmas Reb Chaim Aryeh ben Aharon Stern Z'L by Shmuel Gut of Brooklyn, N.Y.

1) TOSFOS DH Hachi Garsinan v'Nishba Eino Yachol Lachzor Bo

תוספות ד"ה הכי גרסינן ונשבע אינו יכול לחזור בו

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Sugyos in Sanhedrin, Bava Metzi'a and Shevu'os.)

פירוש אם נשבע כבר אינו יכול לחזור בו אבל אם לא נשבע יכול לחזור בו כדאמרי' בזה בורר (סנהדרין דף כד: ושם)

(a) Explanation: If he already swore, [the other party] cannot retract. However, if he did not swear, [the other party] can retract, like we say in Sanhedrin (24b);

מחלוקת לאחר גמר דין אבל לפני גמר דין דברי הכל היה יכול לחזור בו

1. Citation (24b): The argument is after the final verdict, but before the final verdict, all agree that he can retract.

והכא אע''ג דאמר השבע וטול יכול לחזור כיון שעדיין לא נשבע הוי קודם גמר דין

2. Here, even though he said "swear and receive", since he did not swear yet, this is before the final verdict.

וכן משמע בריש המפקיד (ב''מ דף לד: ושם) אמר הריני משלם וחזר ואמר איני משלם מהו מי אמר מיהדר ביה

(b) Support: It connotes like this in Bava Metzi'a (34b). If [a deposit was stolen, and the Shomer] said "I will pay", and retracted and said "I will not pay", what is the law? (If the thief was found, who receives the Kefel?) Do we say that he retracted (so he does not receive Kefel? Or, he still intends to pay, just not now?)

אלמא דיכול לחזור בו דהוי כמו קודם גמר דין

1. Inference: He can retract, for this is like before the final verdict.

והא דאמר בריש שבועת הדיינין (שבועות דף לט. ושם) ואם אמר איני נשבע פוטרין אותו מיד

(c) Implied question: It says in Shevuos (39a) that if one said "I will not swear", we exempt him immediately. (His opponent is exempt, for he cannot retract and swear!)

אומר רבינו תם היינו שמסלקין אותו כדי שיתבייש מלחזור בו אבל אם רוצה לחזור ולבא לב''ד ולישבע הרשות בידו

(d) Answer #1 (R. Tam): It means that we remove [the one who said so], so he will be embarrassed to retract, but if he wants to return to Beis Din and swear, he may.

אבל קצת קשה מנא ליה הא דקאמר הכא דקסבר הלכה כחכמים דלמא סבר דלפני גמר דין מחלוקת אבל אחר גמר דין דברי הכל אינו יכול לחזור בו

(e) Question: What is [the Gemara's] source for what it says here that [R. Aba] holds that the Halachah follows Chachamim? Perhaps he holds that they argue about before the final verdict, but after the final verdict, all agree that he cannot retract!

אבל רש''י פירש אם אמר איני נשבע פוטרין אותו מיד דשוב אינו יכול לחזור בו

(f) Answer #2 (Rashi): If he said "I will not swear", we exempt [his opponent] immediately, for he cannot retract;

והכא גרס נשבע בלא וי''ו שישבע בעל כרחו

1. Here the text says "Nishba" without a Vov. He swears Bal Korcho. (I.e. if Reuven said "swear and collect", and now wants to retract, he cannot. His opponent swears and collects against Reuven's will.)

וההוא דריש המפקיד (ב''מ דף לד: ושם) דקאמר מי אמרי' מיהדר קא הדר ביה

(g) Implied question: In Bava Metzi'a (34b), it says "do we say that he retracted?" (This implies that he can retract!)

אע''ג דאינו יכול לחזור בו מ''מ כיון דדעתו לחזור ובעי לאטרוחי בי דינא לא מקני ליה כפילא דכה''ג אמר התם

(h) Answer: Even though he cannot retract, still, since he wanted to retract, and toil the owner to come to Beis Din (to try to force the Shomer to pay, the owner) is not Makneh the Kefel to him. It says like this there.

אבל לפירוש זה לא אתי שפיר דפסיק בשמעתין ככל הני דשלח ר' אבא וא''כ אפי' קודם גמר דין אינו יכול לחזור ובזה בורר מסקינן דלפני גמר דין יכול לחזור בו

(i) Question: This Perush is difficult. In our Sugya, we rule like all the teachings that R. Aba sent. If so, even before the final verdict he cannot retract. In Sanhedrin (24b), we concluded that before the final verdict he can retract!

אם לא שנאמר הכא אפי' קודם שבועה חשיב גמר דין כי אמר רצונך השבע וטול

(j) Answer: Perhaps here, even before the Shevu'ah, it is considered a final verdict once he said "if you want, swear and receive."

2) TOSFOS DH Mar bar Rav Ashi Machshir b'Aba d'Aba

תוספות ד"ה מר בר רב אשי מכשר באבא דאבא

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Pesul of first cousins.)

וא''ת והלא אפי' שני בשני אמר בפרק זה בורר (סנהדרין דף כח. ושם ד''ה רב) דפסול וכ''ש זקנו

(a) Question: Even a Sheni with a Sheni (sons of brothers), it says in Sanhedrin (28a) that they are Pasul [for testimony], and all the more so a grandfather!

ויש לומר דאבא דאבא כשר טפי דאיתפלג דרא

(b) Answer: We can say that a grandfather is more Kosher, for he is distanced another generation.

3) TOSFOS DH Leis Hilchesa k'Mar bar Rav Ashi

תוספות ד"ה לית הלכתא כמר בר רב אשי

(SUMMARY: Tosfos concludes that we do not disqualify more than this.)

פירש בקונטרס דאפי' עד סוף כל הדורות פסול

(a) Explanation #1 (Rashi): One is Pasul [to his descendants] for all generations.

ואין נראה לר''י כיון דאתפלג דרא כ''כ

(b) Rebuttal (and Explanation #2 - Ri): [He is Kosher,] since he is distanced so many (at least three) generations.

4) TOSFOS DH Pite'ach v'Nistama Pasul

תוספות ד"ה פיתח ונסתמא פסול

(SUMMARY: Tosfos explains why we are Machshir regarding a Get.)

ואע''ג דגבי גט מכשירין שאם היה בשעת כתיבה פיתח יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם לאחר שנסתמא

(a) Implied question: Regarding a Get [that a Shali'ach brought from Chutz la'Aretz; the Shali'ach must validate it], we are Machshir! If he could see at the time it was written, he may say "it was written and signed in front of me" after he became blind!

שאני התם דאקילו רבנן להכשיר אפילו אשה וקרובים:

(b) Answer: There is different, for Rabanan were lenient to be Machshir even a woman and relatives.

128b----------------------------------------128b

5) TOSFOS DH Nishba v'Goveh Mechtzah mi'Nechasim Bnei Chorin

תוספות ד"ה נשבע וגובה מחצה מנכסים בני חורין

(SUMMARY: Tosfos gives the reason for this.)

נראה לר''י דלהכי נאמן בשבועה משום דחשיבא כמלוה על פה שהרי עדים מעידין שהשטר פרוע

(a) Explanation (Ri): He is believed through a Shevu'ah because it is considered like a Milveh Al Peh (a loan without a document), for the witnesses testify that the document was paid.

ואע''ג דלדבריו העדים פסולים שהרי מכחישם ואומר שחייב מחצה

(b) Implied question: According to him, the witnesses are Pesulim, for he contradicts them, and says that he owes half!

מכל מקום שטר אינו מתקיים אלא ע''י הודאתו והא קאמר דפרע מחצה

(c) Answer: In any case the document is validated only through his admission, and he says that he paid half.

ולא דמי למודה בשטר שכתבו שאין צריך לקיימו ואינו נאמן לומר פרעתי וגובה מנכסים משועבדים אף ע''ג דאינו מקויים אלא על פיו

(d) Implied question: This should be like [a borrower] who admits that he wrote (authorized) a document. He is not believed to say "I paid", and [the lender] collects from Meshubadim, even though it is validated only through [the borrower]!

דהתם הוי שטר גמור דעדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותן בב''ד אלא רבנן הוא דאצרכוהו קיום כי טעין בהדיא מזויף

(e) Answer: There, it is a proper document, and witnesses who signed on a document, it is as if their testimony was investigated [and accepted] in Beis Din, just Rabanan required Kiyum (validation) when [the borrower] explicitly claims that it was forged;

אבל כשקיימו הוי שטר גמור ואין נאמן לומר פרעתי

1. However, when [the borrower] validated it, it is a proper document, and he is not believed to say "I paid."

6) TOSFOS DH v'Afilu l'R. Akiva d'Amar Meshiv Aveidah Havi

תוספות ד"ה ואפילו לרבי עקיבא דאמר משיב אבדה הוי

(SUMMARY: Tosfos changes the text.)

אומר ה''ר יעקב דאורליינ''ש דלא גרס רבי עקיבא אלא רבי יעקב גרס ואין להאריך

(a) Assertion (Ri of Orlins): The text does not say "R. Akiva", rather, "R. Yakov." It is not proper to elaborate more. (Chidushei ha'Ran (Bava Metzi'a 4b DH Iy) - some change the text because R. Akiva expounds Ribuy u'Mi'ut. If so, he holds that we do not swear about documents.)

7) TOSFOS DH Aval Heicha d'Ika Edim Irtusei Mirsas

תוספות ד"ה אבל היכא דאיכא עדים אירתותי מירתת

(SUMMARY: Tosfos explains why we must say that he fears lest they contradict him.)

תימה לר''י אמאי תלי טעמא משום דמירתת (הגהת הרש"ש) במה שיש עדים שירא שמא יכחישוהו

(a) Question (Ri): Why does it attribute the reason "because he fears" to the existence of witnesses, that he fears lest they contradict him?

הלא רק שלא יסייעוהו אינו יכול לכפור הכל ולהעיז פניו דאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו לכפור הכל

1. Even if merely they do not help him, he cannot deny everything and be brazen, for one cannot be brazen to his creditor to deny everything (Bava Metzi'a 3a)!

ויש לומר דכיון שהוא סבור שיבאו עדים לסייעו שהרי מביאן והגידו לו דעתן ותו ליכא עזות אם יכפור הכל

(b) Answer: Since he thinks that witnesses will come to support him, for he brings them and they told him their intent, there is no [obstacle of] brazenness if he will deny everything;

ואי לאו שירא שמא יחזרו בהן ויכחישוהו היה לו מגו טוב אבל לפי שירא שיכחישוהו אין נוח לו לכפור הכל שלא יראה שקרן יותר מדאי אם יכחישוהו

1. If he did not fear lest they retract and contradict him, he would have a good Migo. However, because he fears lest they contradict him, he is not pleased to deny everything, lest he appear to be more of a liar if they contradict him.

8) TOSFOS DH Hilchesa k'Chol Hani Shemaitsa

תוספות ד"ה הלכתא ככל הני שמעתתא

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Halachah that Heilach is exempt.)

וא''ת והא קיימא לן דהילך פטור כדפסק ר''ח בריש בבא מציעא (דף ד. ושם) והכא פסקינן דנשבע וגובה מחצה

(a) Question: We hold that Heilach (one who partially denies a claim, and immediately pays the amount he admits to) is exempt, like R. Chiya (Bava Metzi'a 4a), and here we rule that [the lender] swears and collects half;

והא הך שטרא כיון דקא מודה ביה הילך הוא

1. This document, since he admits to it, is Heilach! (It is as if he already collected it.)

ויש לומר דלא חשיב שטר הילך אלא שטר דגבי ביה ממשעבדי:

(b) Answer: A document is considered Heilach only if one can collect Meshubadim through it.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF