1) TOSFOS DH Kivan del'Inyan Yibum Ben uVas Ki Hadadei Ninhu

תוספות ד"ה כיון דלענין יבום בן ובת כי הדדי נינהו

(SUMMARY: Tosfos gives the source of this.)

וא''ת מנא לן דבת פוטרת מן היבום

(a) Question: What is the source that a daughter exempts from Yibum?

אי מדכתיב ובן אין לו עיין עליו

1. Suggestion: We learn from "u'Ven Ein Lo" - Ayen (investigate) him [to see whether the Mes left seed].

הא איצטריך לאיתויי ממזר כדאמר בפ' שני דיבמות (דף כב: ושם ד''ה בן)

2. Rejection: We need this to include a Mamzer, like it says in Yevamos (22b)!

וי''ל דשקולין ויבאו שניהן

(b) Answer: (Indeed, we learn from "u'Ven Ein Lo.") These (to learn about a daughter or Mamzer) are equal, so we learn both of them.

ואע''ג דבפ' אלמנה לכ''ג (שם דף ע.) גבי וזרע אין לו דבת כהן שניסת לישראל משמע דלא דרשינן מיניה תרתי

(c) Implied question: In Yevamos (70a), regarding "v'Zera Ein Lo" written about a Bas Kohen who married [and was widowed from] a Yisrael, it connotes that we do not expound two laws from it!

דקאמר אין לי אלא זרעה זרע זרעה מנין ת''ל וזרע אין לה מ''מ אין לי אלא זרע כשר זרע פסול מנין ת''ל וזרע אין לה מ''מ

1. Citation (70a): I would know only that her seed (from him stops her from returning to eat Terumah of her father's house). What is the source for seed of her seed (grandchildren)? It says "v'Zera Ein Lo" - in any case. I would know only that Kosher seed (stops her from returning). What is the source for Pasul seed? It says "v'Zera Ein Lo" - in any case.

ופריך והא אפיקתי' לזרע זרעה

2. The Gemara asks that we already expounded the verse for grandchildren (i.e. we cannot expound two laws from it)!

היינו משום דקמרבי התם זרע פסול היינו זרע זרעה פסול דאילו זרע פסול תיפוק ליה דנבעלה לפסול לה

(d) Answer #1: This is because we include there Pasul seed, i.e. Pasul grandchildren. If it were Pasul children, we already know [that she is disqualified to Terumah] because she had Bi'ah with someone forbidden to her;

ולהכי פריך שפיר דאי איצטריך קרא לזרע זרעה כשר היכי תו יליף זרע זרעה פסול

1. Therefore, we ask properly. If we need the verse for Kosher grandchildren, how can we then learn also Pasul grandchildren?

אי נמי יש לרבות בת שפוטרת מן היבום מלא ימחה פרט לזה שאין שמו מחוי דכי האי גוונא דריש ביבמות (כד.)

(e) Answer #2: We include a daughter that she exempts from Yibum from "Lo Yimcheh", to exclude one whose name is wiped out. We expound like this in Yevamos (24a);

אבל ממזר איצטריך ריבוי משום דבזרע פסול אכתי הוי שמו מחוי

1. However, a Mamzer needs an inclusion, for through Pasul children, still his name is wiped out.

וא''ת הא דתניא בפ''ק דקידושין (דף יז:) עבד עברי עובד את הבן ואינו עובד את הבת

(f) Question: A Beraisa in Kidushin (17b) says that an Eved Ivri serves the son (after his master dies), but he does not serve the daughter;

ואמאי נימא מדלענין יבום בן ובת כי הדדי . נינהו הכי נמי לענין עבד עברי כדאמרינן הכא לענין נחלה

1. What is the reason? Since regarding Yibum a son and daughter are equal, also regarding Eved Ivri [they should be equal], like we say here regarding inheritance!

ומדכתיב ועבדך שש שנים דמשמע לך ולא ליורש

2. Suggestion: We learn from "v'Avadcha Shesh Shanim." This connotes [that he serves] you, and not an heir.

לא נמעט אלא אח דוקא

3. Rejection: We should exclude from this only a brother!

ואור''י משום דדרשינן ועבדך לך ולא לאחר כל שהוא אחר לגבי בן ובת נמי לגבי בן כאחר דמיא לענין נחלה שהבן קודם לבת

(g) Answer (Ri): We expound "v'Avadcha" - for you, and not for anyone other than the son. Also a daughter is like considered someone else regarding a son, similar to inheritance, in which a son comes before a daughter.

וכה''ג אמרי' בפרק אין מקדישין (ערכין דף כה:) גבי שדה אחוזה דבת אינה מעמדת שדה לאביה

(h) Support: We say like this in Erchin (25b) regarding a Sedei Achuzah, that a daughter cannot establish a Sedei Achuzah of her father (if he was Makdish it and she redeems it, it is given to Kohanim in Yovel);

משום דכי היכי דגבי נחלה בת לגבי בן כאחר דמיא לענין שדה אחוזה נמי כאחר דמיא

1. This is because just like regarding inheritance a daughter is considered like someone else regarding a son, also regarding a Sedei Achuzah she is like someone else.

2) TOSFOS DH bi'Mekom Bas Atah Ma'avir Nachalah Min ha'Av

תוספות ד"ה במקום בת אתה מעביר נחלה מן האב

(SUMMARY: Tosfos explains the Drashah.)

פריב''ם מדלא כתיב ונתתם גבי בת כדכתיב בכולהו דהעברתם משמע לשון העברה שמעבירין נחלה ממקום הראוי לירש מן הדין למקום שאינו ראוי

(a) Explanation (Rivam): This is because it did not write "u'Nesatem" regarding a daughter, like it wrote regarding all [other heirs]. "Ha'avartem" connotes an expression of transfer. She transfers inheritance from a place proper to inherit according to letter of the law, to a place that is not proper;

והשתא נושא ונותן מי הוא הקרוב שהיה ראוי להקריבו לבת ומוקי לה באב לפי שהמת יוצא יריכו ואין לך קרוב יותר ראוי ממנו

1. Now the Gemara discusses who is close, that it would have been proper to put him before the daughter. We establish this to discuss the father, since the Mes came from his body and no one is more proper to inherit him;

ובדידיה מיסתבר לאוקומי אפי' שלא נכתב בפירוש אלא ע''י אחי האב דממילא והעברתם עליה קאי לדרוש ולקבוע בו מקום

2. It would be logical to establish him [to be the heir], even if he was not written explicitly, only [inferred] through the brothers of the father (they inherit only due to him). Automatically, v'Ha'avartem applies to him, to expound and fix a place for him [in the order of inheritance].

ואע''ג דאי לא כתיב והעברתם לא הייתי אומר שהאב קרוב אפי' מן האח שאינו קם תחת הבן לכלום

(b) Implied question: Had it not written "v'Ha'avartem", I would not even say that the father is closer than the brother, for [the father] is not in place of his son for anything!

מיהו השתא דכתיב והעברתם בבת משמע שמעבירים הנחלה ממקום הראוי מוקי לה באב

(c) Answer: However, now that it wrote "v'Ha'avartem" regarding a daughter, this implies that we transfer inheritance from a place that would have been proper, we establish it to discuss the father.

3) TOSFOS DH v'Iy Atah Ma'avir Nachalah mi'Mekom ha'Av bi'Mkom ha'Achin

תוספות ד"ה ואי אתה מעביר נחלה ממקום האב במקום האחין

(SUMMARY: Tosfos explains the Drashah.)

כלומר מדלא כתיב אלא והעברתם אחד אין לנו לעשות אלא העברה אחת ולא שתים ומכאן ואילך הקרוב קרוב קודם

(a) Explanation: Since it says v'Ha'avartem only once, we should do only one transfer, and not two. From here and onwards, the closest relative has precedence;

דהשתא דכתיב והעברתם משמע שהיה האב ראוי לקדום לבת כ''ש שראוי לקדום לאח שהבת קרובה מן האח שהיא יוצאת יריכו של מת ועוד דאין יבום במקום בת

1. Now that it wrote v'Ha'avartem, this connotes that it was proper to put the father before the daughter. All the more so it is proper to put [the father] before the brother, for the daughter is closer than the brother, for she came from the Mes' body. Also, there is no Yibum when there is a daughter.

לפיכך אין להעביר נחלה מן האב אלא במקום בת לחודה כיון דכתיב בבת העברה ולא במקום אחין:

2. Therefore, we transfer inheritance from the father only when there is a daughter, since transfer is written regarding the daughter, and not regarding brothers.

109b----------------------------------------109b

4) TOSFOS DH v'Eima bi'Mkom Bas Atah Nachalah Min ha'Achin v'Iy Atah v'Chulei

תוספות ד"ה ואימא במקום בת אתה מעביר נחלה מן האחין ואי אתה כו'.

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask differently.)

כלומר השתא דמשמע לך דוהעברתם (הגהת בארות המים) אתא לקבוע מקום לאב אדרשנו כך שאפילו לבת יקדום

(a) Explanation: Now it connotes to you that v'Ha'avartem comes to fix a place for the father. I will expound it so that he will come even before the daughter!

וה''ה דהוה מצי למימר דבמקום בת אתה מעביר נחלה מן האחין אבל אי אתה מעביר מן האחין במקום אב ונימא שאח יקדום לאב

(b) Implied question: We could have said that when there is a daughter, you transfer inheritance from the brothers, and you do not transfer inheritance from the brothers when there is a father, and say that the brother comes before the father!

אלא לפי משמעות הברייתא דאב חשוב יותר מכולם נסיב

(c) Answer: The Gemara asks according to how the Beraisa connotes, that the father is more important than all of them.

5) TOSFOS DH Im Ken Lo Lichtov Rachmana v'Ha'avartem

תוספות ד"ה א''כ לא לכתוב רחמנא והעברתם

(SUMMARY: Tosfos explains the rejection.)

כלומר לא תוכל לדרוש במקום בת אתה מעביר נחלה מן האחין דאין זו העברה שהבת קרובה למת יותר מאח לפי שהיא יוצאת ירכו ולענין יבום ולא (הגהת הרש"ש) הוה ליה למכתב והעברתם (גירסת כתב יד)

(a) Explanation #1: You cannot expound that when there is a daughter, you transfer inheritance from the brothers, for this is not transfer, for the daughter is closer than the brother, for she came from the Mes' body, and regarding Yibum [she is closer], so it should not have written v'Ha'avartem;

אלא על כרחך יש לדרוש במקום בת אתה מעביר נחלה כו'

1. Rather, you are forced to expound that when there is a daughter, you transfer inheritance [from the father...]

אלא ק''ק דהשתא משמע דלא שייך העברה מאחין לבת דפשיטא דקרובה יותר מאחין אבל מן האב לבת (הגהת הרש"ש) ניחא ליה דשייך העברה

(b) Question: Now it connotes that "transfer" does not apply from the brothers to the daughter, for it is obvious that she is closer than the brothers, but from the father to the daughter, it is fine, for transfer applies;

ובכולה שמעתין מספקא לן אי אב קרוב טפי מאח או לא

1. In our entire Sugya, we are unsure whether or not the father is closer than the brother!

ולרשב''א נראה לפרש א''כ לא ליכתוב רחמנא והעברתם

(c) Explanation #2 (Rashba): If so (you do not transfer inheritance from the father to the daughter), the Torah should not have said "v'Ha'avartem";

כלומר אי לא אתי למדרש אלא דבמקום בת (אי) אתה מעביר נחלה מן האחין ולא מן האב א''כ לא הוה ליה למכתב והעברתם אלא ונתתם והוה ידעינן דבת אינה יורשת במקום אב

1. I.e. if it comes to teach only that when there is a daughter, you transfer inheritance from the brothers, but not from the father, if so it should not have said "v'Ha'avartem", rather, 'u'Nsatem', and we would know that a daughter does not inherit in place of the father;

דהוה דרשינן מיתורא דונתתם את נחלתו לבתו דוקא מן האחין אתה מעביר נחלה במקום בת ולא מן האב דהא לגופה לא איצטריך שהרי מוכל בת יורשת נחלה שמעינן דבת ירושה היא

2. We would expound from the extra words "u'Nesatem Es Nachalaso l'Vito" that you transfer inheritance only from the brothers when there is a daughter, but not from the father, for we do not need for the law itself, for we learn from "v'Chol Bas Yoreshes Nachalah" that a daughter inherits;

וממילא ידעינן שהיא קודמת לאח שהרי היא קרובה יותר שהיא מקימה שם ואח אינו מקים שם אלא צריך ליבם

i. Automatically I would know that she precedes the brother, for she is closer, for she perpetuates the name [of her father], and a brother does not perpetuate the name, rather, he must do Yibum.

ואי להקדים בן לבת

3. Suggestion: Perhaps ["u'Nesatem Es Nachalaso l'Vito"] teaches that a son comes before a daughter.

הא מוהתנחלתם אותם לבניכם נפקא לן לקמן

4. Rejection: We learn this below from "v'Hisnachaltem Osam li'Vneichem"!

ומדכתי' והעברתם אתא למימר דבמקום בת אתה מעביר נחלה מן האב:

(d) Conclusion: Since it wrote v'Ha'avartem, it comes to teach that when there is a daughter, you transfer inheritance from the father.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF