1) TOSFOS DH Armonim

תוספות ד"ה ערמונים

(SUMMARY: Tosfos proves that this is not coral.)

מכאן מוכיח רבינו תם דערמונים אין זה שקורין קשטניי"ס

(a) Inference: From here R. Tam proves that Armonim are not what we call Kastanis (coral);

דהא בפ' לולב הגזול (סוכה דף לב:) אמר ענף עץ עבות שענפיו חופין את עצו ואיזה (זה) הוי אומר זה הדס

1. Source: In Sukah (32b) it says that "Anaf Etz Avos" means that its leaves cover its wood. What is this? It is myrtle;

ופריך ואימא זיתים בעינן עבות וליכא ואימא דולבא

2. It asks "we should say that it is olives!", and answers that we require Avos (the leaves overlap each other), and this is not fulfilled. It asks "we should say that it is Dulba"!

ואי ערמון שהוא דולבא היינו קשטניי"ס מאי פריך הלא אינו עץ עבות.

3. If Armon, which is Dulba, is coral, what was the question? It is not Etz Avos!

2) TOSFOS DH mi'Mai mideka'Tani Mishnah Yeseirah

תוספות ד"ה ממאי מדקתני משנה יתירה

(SUMMARY: Tosfos questions an extra Mishnah in Bikurim.)

וא"ת והא דתנא בסיפא במסכת בכורים (פ"א משנה יא) הקונה שלשה אילנות בתוך של חבירו מביא וקורא ר"מ אומר אפי' שנים

(a) Question #1: The Seifa in Bikurim (1:11) teaches that one who acquires three trees in his friend's land, he brings [Bikurim from them] and recites. R. Meir says, even [if he bought] two;

אמאי איצטריך ההיא משנה כיון דלרבנן קונה קרקע א"כ פשיטא דמביא וקורא

1. Why do we need that Mishnah, since according to Rabanan he acquires land? If so, obviously he brings and recites!

וכי תימא איידי דנקט ר"מ שנים מביא וקורא נקט נמי שלשה לרבנן דמביא וקורא

2. Suggestion: Since it taught (the Mishnah cited here, 1:6) that R. Meir says that [if he bought] two, he brings and recites, it mentioned also three according to Rabanan, that he brings and recites.

מ"מ אמאי איצטריך תו דברי ר"מ בסיפא דקתני ר"מ אומר אפי' שנים מביא וקורא

3. Rejection: Why do we need R. Meir's words in the Seifa (1:11)? It teaches "R. Meir says, even two, he brings and recites."

וכי תימא איידי דתנא רבנן תנא נמי ר"מ

4. Suggestion: Since [the Seifa] taught [the opinion of] Rabanan, it taught also R. Meir.

א"כ מאי קשיא ליה הכא משנה יתירא דלמא איידי דתנא רבנן תנא נמי ר"מ

5. Rejection: If so, what was difficult here that the Mishnah is extra? Perhaps since it taught Rabanan, it taught also R. Meir!

דלרבנן איצטריך לאשמועינן דמביא ואינו קורא דלקמן בעי מאי טעמא דרבנן בשני אילנות

i. According to Rabanan it needs to teach that he brings and does not recite, for below we ask what is Rabanan's reason regarding two trees.

ועוד תימה לרשב"א דאי מחייב ר"מ בלוקח פירות מן השוק בסיפא דקאמר ר"מ אפי' שנים הוה ליה למימר אפי' לקח פירות מן השוק.

(b) Question #2 (Rashba): If R. Meir obligates one who buys Peros from the market, in the Seifa, when R. Meir says "even two [trees]", he should have said "even if he bought Peros from the market"!

3) TOSFOS DH ha'Hu Lemi'utei Chutzah la'Aretz

תוספות ד"ה ההוא למעוטי חוצה לארץ

(SUMMARY: Tosfos explains why we need a Mi'ut.)

והכי נמי דריש בפרק ראשית הגז (חולין דף קלו. ושם) ארצך למעוטי חוצה לארץ

(a) Support: We expound like this in Chulin (136a). "Artzecha" excludes Chutz la'Aretz.

ותימה אמאי איצטריך מיעוטא הא אמר בסוף פ"ק דקדושין (דף לו:) כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ

(b) Question: Why do we need an exclusion? It says in Kidushin (36b) that any Mitzvah that depends on the land applies only in Eretz [Yisrael]!

ויש מפרשים משום דבכורים איתקשו לבשר בחלב דכתיב (שמות כג) ראשית בכורי אדמתך וגו' לא תבשל גדי בחלב אמו ובמכלתא בהדיא מקיש להו

(c) Answer #1: Some say that it is because Bikurim are equated to meat and milk. It says "Reishis Bikurei Admascha... Lo Sevashel Gedi ba'Chalev Imo", and the Mechilta explicitly equates them;

וס"ד שיהו נוהגין אף בחוצה לארץ כמו בשר בחלב

1. One might have thought that [Bikurim] apply in Chutz la'Aretz, just like meat and milk.

ולרשב"א נראה דלא חשיבי בכורים מצוה תלויה בארץ דלא דמי לתרומה ומעשר וחלה

(d) Answer #2 (Rashba): Bikurim are not considered a Mitzvah that depends on the land, because it is unlike Terumah, Ma'aser and Chalah;

דהתם גוף הפירות מחוייבין בתרומה דטבל נינהו ואסורין באכילה ולכך חשובין הן תלוין בארץ

1. There, the Peros themselves are obligated in Terumah, for they are Tevel, and it is forbidden to eat them. Therefore, it is considered that they depend on the land;

אבל בכורים אין החיוב תלוי בפירות אלא באדם דאין נאסרין באכילה אף על פי שלא הפריש מהן בכורים

2. However, Bikurim, the obligation does not depend on the Peros, rather, on the person. It is not forbidden to eat the Peros, even if he did not separate Bikurim from them.

ועוד מדלא חייב תרומה ומעשר עד שיתמרח בכרי מוכח שהחיוב תלוי בפירות לפי שלא הגיע עדיין זמן חיובן

3. Also, since there is no obligation of Terumah and Ma'aser until Miru'ach of the stack (smoothing it out), it is proven this the obligation depends on the Peros, because the time of their obligation did not come yet;

אבל בכורים ודאי חובת הגוף נינהו כע"ז דילפינן מיניה בקדושין (דף לז.) שאין החיוב תלוי בפירות אלא באדם

4. However, surely Bikurim is an obligation on the person, like Avodah Zarah, for we learn from them\t ozc\ in Kidushin (37a) that the obligation does not depend on the Peros, rather, on the person.

ואפי' בעודן באילן מתחייב כדתנן במסכת בכורים (פ"ג מ"א) כיצד מפרישין בכורים יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה אשכול שביכר קושרו בגמי ואומר הרי אלו בכורים

i. Even when they are still on the tree, one is obligated, like it says in Bikurim (3:1) "how do we separate Bikurim? One descends to his field and sees a fig or cluster [of grapes] that developed early, he ties a reed around it and says "these are Bikurim."

ואף על גב דאם אין לו [אינו] חייב לקנות

(e) Implied question: If he does not have [fruits of the seven species], he is not obligated to buy! (This connotes that Bikurim is not an obligation on the person.)

מ"מ חובת הגוף נינהו כמו חובת ציצית דאע"ג דאין חייב לקנות טלית כשאין לו חשיב חובת הגוף.

(f) Answer: Even so, it is an obligation on the person, like the obligation of Tzitzis. Even though he is not obligated to buy a Talis, if he does not have one, it is considered an obligation on the person.

4) TOSFOS DH Lemi'utei Admas Akum

תוספות ד"ה למעוטי אדמת עכו"ם

(SUMMARY: Tosfos discusses bringing Bikurim from a convert's land.)

רשב"ם גרס והא תרי אדמתך כתיבי

(a) Version #1: The Rashbam's text says 'it says twice "Admascha".'

ולפי שקשה לו אידך אדמתך למה לי מגיה הספרים והא כתיבי תרי אדמתך חד למעוטי אדמת עכו"ם וחד למעוטי אדמת גר

(b) Objection #1: Because it is difficult for him the other "Admascha", why must he change the text of Seforim to say 'it says twice "Admascha". One excludes land of Nochrim, and one excludes land of a convert'?

ובחנם דחק עצמו דחד אדמתך דרשינן בפ"ק דבכורים הנוטע בתוך שלו והבריך לתוך של חבירו או לתוך של רבים הרי זה אינו מביא משום דכתיב אדמתך עד שיהו כל הגידולים מאדמתך

1. There was no need [to change the text]. We expound one "Admascha" in Bikurim (1:2) [to teach that] one who plants in his own land, and was Mavrich (inserted a branch or vine) into land of his friend or of the Rabim, he does not bring, for it says "Admascha" - the entire growth must be from your land.

ודוקא לוקח פירות מביא וקורא לר"מ ולא מבריך בשל חבירו דכיון דקנה מחבירו חשיב אדמתך

2. Only one who buys Peros brings and recites according to R. Meir, but not one who is Mavrich in another's land. Since he bought from his friend, it is considered "your land."

ועוד לית לן למעוטי לוקח מגר כיון דגר עצמו בר הבאה הוא כדתנן (שם פ"א מ"ד) אלו מביאים ולא קורין הגר מביא ואינו קורא לפי שאינו יכול לומר אשר נשבע לאבותינו לתת לנו

(c) Objection #2: Also, we should not exclude one who buys from a convert, since the convert himself can bring, like the Mishnah (1:4) teaches "the following bring and do not recite. A convert brings and does not recite, for he cannot say "that You swore to our fathers to give to us."

ומכח ההיא משנה לא היה מניח רבינו תם לגרים לברך ברכת הזימון לפי שאינו יכול לומר שהנחלת לאבותינו ארץ טובה

1. Due to that Mishnah, R. Tam would not let converts bless Birkas ha'Zimun (say Birkas ha'Mazon to exempt others), because he cannot say "that You bequeathed to our fathers a good land."

וקתני נמי (שם) כשהוא מתפלל בינו לבין עצמו אומר אלהי אבות ישראל וכשהוא מתפלל בבית הכנסת אומר אלהי אבותיכם

2. It also teaches there that when [a convert] prays by himself, he says "Elokei Avos Yisrael." When he prays in the Beis ha'Keneses, he says "Elokei Avoseichem";

ואם היתה אמו מישראל אומר אלהי אבותינו

3. If his mother was from Yisrael, he [always] says "Elokei Avoseinu." (He is called a convert because his father was a Yisrael, so he is not part of any Shevet.)

ולר"י נראה דשפיר מצי אמר גר לאבותינו ולא קיימא לן כההיא משנה אלא כר"י דפליג עלה כדאיתא בירושלמי (בכורים פ"א)

(d) Answer (to Objection #2 - Ri): He can properly say "to our fathers", for we do not hold like that Mishnah, rather, like R. Yehudah who argues with it, like it says in the Yerushalmi in Bikurim;

דאמר תני בשם ר"י גר עצמו מביא וקורא מאי טעמא דאמר קרא (בראשית יז) כי אב המון גוים נתתיך לשעבר היה אב לארם מכאן ואילך לכל גוים

1. Citation (Yerushalmi): It was taught in the name of R. Yehudah that a convert himself brings and recites. What is the reason? It says "Ki Av Hamon Goyim Nesaticha." [Hash-m told Avraham] before, you were the father of Aram. From now and onwards [you are the father] of all nations.

ר' יהושע בן לוי אמר הלכה כר"י עובדא אתא קומי רבי אבהו ואורי כר"י

2. Citation (cont. - R. Yehoshua ben Levi): The Halachah follows R. Yehudah. An episode occurred, and R. Avahu ruled like R. Yehudah.

והא דאמר בפרק בתרא דמכות (דף יט.) כיון דאיכא גר דבעי למימר אשר נשבע לאבותינו ולא מצי אמר

(e) Implied question - Citation (Makos 9a): Since there is a convert who needs to say "that You swore to our fathers", and he cannot say it...

אתי שפיר כר"י וסמיך אלתת לנו דסיפיה דקרא

(f) Answer: That is properly like R. Yehudah. It relies on the end of the verse "to give to us."

והא דאמר ר"י בירושלמי דמביא וקורא

(g) Implied question: In the Yerushalmi, R. Yehudah said that a convert brings and recites!

דוקא גר מבני קיני חותן משה דמצי אמר לתת לנו שנטלו חלק בארץ כדכתיב והיה הטוב ההוא אשר ייטיב וגו' והטבנו לך (במדבר י)

(h) Answer: That refers only to a convert descended from Kini (Yisro), Moshe's father-in-law. He can say "to give to us", for they received a portion in the land, like it says "v'Hayah ha'Tov ha'Hu Asher Yeitiv... v'Hetavnu Lach";

שנתנו להן דושנה דיריחו כדאמר בספרי והכי נמי תניא בתוספתא דבכורים ר"י אומר כל הגרים מביאים ואינם קורים ובני קיני חותן משה מביאים וקורים

1. They gave to [Yisro's children] the area around Yericho, like it says in the Sifri, and the Tosefta in Bikurim "R. Yehudah says, all converts bring and do not recite, and the sons of Kini, Moshe's father-in-law, bring and recite.

ור"ת אומר דההיא דירושלמי משבשתא היא דהיכי מצי למימר גר קורא אפי' מבני קיני ארמי אובד אבי דהיינו יעקב וירד מצרימה וירעו אותנו ויוציאנו

(i) Rebuttal (R. Tam): That Yerushalmi is mistaken. How can it say that a convert, even from the sons of Kini, recites "Arami Oved Avi", i.e. [Lavan tried to destroy] Yakov, "and he descended to Mitzrayim, and [the Mitzriyim] did evil to us, and [Hash-m] took us out"?!

וההיא דתוספתא מוקי באמו מישראל דמצי אמר לאבותינו וכן לתת לנו אם הוא מבני קיני

1. We establish that Tosefta to discuss when his mother is a Yisrael, so he can so "to our fathers" and "to give to us", if he is from Bnei Kini;

ופליג אמתניתין דמס' בכורים דקתני באמו מישראל מביא וקורא

2. It argues with our Mishnah in Bikurim, which teaches that [in every case] if his mother is a Yisrael, he brings and recites.

ולר"י נראה דמתניתין נמי איירי בבני קיני ולא פליג משום דאמו מישראל לא מהני ליה למימר לתת לנו דהא אמו עצמה אינה קוראה

(j) Defense (Ri): Also our Mishnah discusses Bnei Kini. It does not argue [with the Tosefta about this]. Having a mother from Yisrael does not help to say "to give to us", for his mother herself does not recite;

1. Note: Regarding saying "to our fathers", the Tosefta, which R. Yehudah taught, argues. It permits even if his mother is not from Yisrael, like the Ri said above, unlike our Mishnah (Maharsha).

כדתנן במתניתין (בכורים פ"א מ"ה) האשה והשליח והעבד וטומטום ואנדרוגינוס אינן קורין דלא נטלו חלק בארץ

2. A Mishnah (Bikurim 1:5) teaches that a woman, Shali'ach, slave, Tumtum and Androginus do not recite, for they did not receive a portion in the land;

דממעט להו בספרי מאיש לפי פקודיו (במדבר כו) אף על פי שהיה להן חלק ע"י ירושה כ"ש הוא דלא קרי דלא עדיף מאמו.

3. The Sifri excludes them from "Ish l'Fi Pikudav", even though they had a portion through inheritance. All the more so he (the son of a Yisraelis from a convert not from Kini) does not recite, for he is no better than his mother!

5) TOSFOS DH ha'Hu Lemi'utei Admas Akum

תוספות ד"ה ההוא למעוטי אדמת עכו"ם

(SUMMARY: Tosfos suggests another source for this.)

תימה לרשב"א אמאי איצטריך הא לר"מ יש קנין לעכו"ם בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר

(a) Question (Rashba): Why is this needed? According to R. Meir, Yesh Kinyan l'Nochri (he can acquire land) in Eretz Yisrael to uproot it from Ma'aser [and all laws that depend on Kedushas ha'Aretz]!

דתנן (ע"ז דף כ:) אין משכירין בתים לעכו"ם בארץ ישראל ואין צריך לומר שדות

1. Citation (Avodah Zarah 20b - Mishnah): We do not rent houses to Nochrim in Eretz Yisrael, and one need not even say fields (all the more so they are forbidden)!

ומפרש בגמ' (שם כא.) מאי ואין צריך לומר שדות דמפקיע להו ממעשר נמי

2. The Gemara explains that one need not even teach fields, for [he gives the Nochri encampment in the land, which applies also to houses, and renting fields] also uproots them from Ma'aser.

ונראה לר"י דדלמא מהכא הוא דגמר בכל דוכתי דיש קנין

(b) Answer #1 (Ri): Perhaps we learn from here to everywhere that Yesh Kinyan.

מיהו אומר רשב"א דההיא דע"ז (דף כא. ושם) יש לומר אפי' כמאן דאמר אין קנין ושם מפורש.

(c) Answer #2 (Rashba): We can say that the Gemara in Avodah Zarah (21a) is even like the opinion that Ein Kinyan. There it is explained. (Renting fields to Nochrim uproots them from Ma'aser, even though the Kedushah is intact, for the Nochri will not separate Ma'aser from the Peros.)

81b----------------------------------------81b

6) TOSFOS DH v'Dilma Lav Bikurim Ninhu v'Ka Me'ayel Chulin l'Azarah

תוספות ד"ה ודלמא לאו בכורים נינהו וקא מעייל חולין לעזרה

(SUMMARY: Tosfos explains that Chulin b'Azarah applies to what is like Hakravah.)

בכל מקום שיש כעין הקרבה כי הכא שיש הגשה או תנופה למ"ד

(a) Explanation: Whenever there is something like Hakravah (Avodah), like here, that there is Hagashah (bringing close to the Mizbe'ach) or Tenufah (waving), according to the opinion (that Tenufah applies to Bikurim)...

וכן בפרק הזרוע (חולין דף קל: ושם ד"ה אי) גבי חזה ושוק דקאמר אי מאבראי לפני ה' כתיב ואי מגואי קא מעייל חולין בעזרה ויש בהן תנופה

1. And similarly, in Chulin (130b) regarding Chazeh v'Shok, it says [that they could not apply to Chulin, for Tenufah] cannot be done outside [the Mikdash], for it says "Lifnei Hash-m"! If [he does Tenufah] inside, he brings Chulin b'Azarah, and Tenufah applies to them (this is like Avodah, so it is forbidden).

אבל דבר שאין עושין בו הקרבה כלל בההוא אין שייך איסור הכנסת חולין בעזרה

(b) Distinction: However, something that we do not do with it Hakravah at all, there is no Isur to enter Chulin into the Azarah.

דאל"כ לא ילבש כהן בגדי חול ויכנס בעזרה וגם ישראל לא יכנס בעזרה

(c) Source #1: If not, a Kohen would be forbidden to wear Chulin clothing and enter the Azarah. Also a Yisrael could not enter the Azarah!

ועוד דקאמר בהקומץ רבה (מנחות דף כא: ושם ד"ה חולין) יאכלוה שיאכלו עמה חולין ותרומה כדי שתהא נאכלת על השבע.

(d) Source #2: Also, it says in Menachos (21b) "Yochluha" - they eat [Kodshei Kodoshim, which may be eaten only in the Azarah] with Chulin and Terumah, so [Kodshim] will be eaten when satiated.

7) TOSFOS DH Ela Ma'aser Rishon d'Levi Hu

תוספות ד"ה אלא מעשר ראשון דלוי הוא

(SUMMARY: Tosfos explains why this is unlike Demai.)

ואף על גב דדמאי אינו מחייב ליתנו מספק משום דמצי אמר אייתי ראיה דלא מתוקן הוא ושקול

(a) Implied question: One is not obligated to give [Ma'aser Rishon of] Demai amidst Safek, for he can say [to the Levi] "bring a proof that it was not already fixed, and then take"!

אומר רשב"א דלא דמי דהכא אין הכהן מוחזק יותר מן הלוי ושל ישראל ממה נפשך אינם

(b) Answer #1 (Rashba): There is different. Here, the Kohen is not Muchzak more than the Levi. In any case it does not belong to the Yisrael;

דאם בכורים הם דכהן הם ואם לאו בכורים נינהו א"כ מעשר ראשון הוא והוי דלוי

1. If they are Bikurim, they are the Kohen's. If they are not Bikurim, [the Ma'aser Rishon] is [truly] Ma'aser Rishon, and it is the Levi's.

ועוד דמאי דלא הוי אלא ספיקא דרבנן אין צריך לקיים מצות נתינה.

(c) Answer #2: Demai is only a Safek mid'Rabanan, and one need not fulfill the Mitzvah of giving [the tithes to the recipients].

8) TOSFOS DH d'Makdish Lehu

תוספות ד"ה דמקדיש להו

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not say so elsewhere.)

תימה דבפ' התודה (מנחות דף פ: ושם ד"ה וכי) גבי תודה שנתערבה בתמורה דמשני דלמא לאו תודה היא והוי לחם חולין בעזרה

(a) Question: In Menachos (80b), regarding a Todah that became mixed with a Temurah, we answer 'perhaps it is not a Todah, and the bread [that must be brought with a Todah] is Chulin b'Azarah';

ואמאי לא פריך דלקדיש ליה על תנאי שאם אינה תודה יקדש הלחם לבדק הבית או לדמי נסכים

1. Why don't we ask that he should be Makdish them on condition that if it is not a Todah, the bread has Kedushas Bedek ha'Bayis, or to buy Nesachim!

וי"ל דגבי תודה כיון שעשה ארבעים חלות מארבעה מינים מוכחא מילתא טובא שלשם תודה מביאם

(b) Answer: Regarding Todah, since he made 40 Chalos from four species, it is proven well that he brings them for the sake of Todah;

ולהכי אפי' הקדיש על תנאי חשיבי חולין בעזרה כיון שאין דרך לעשות משאר הקדש מה שעשה מזה

1. Therefore, even if he was Makdish them with a Tenai, it is considered Chulin b'Azarah, since it is not normal to do from other Hekdesh what he did to this;

אבל הכא בכורים כי מקדיש להו לדמי לא מיחזי חולין בעזרה אלא כשאר הקדש

2. However, here that he is Makdish Bikurim for their value, it does not look like Chulin b'Azarah, rather, like other Hekdesh;

שדרך להביא הקדש בעזרה כדאמר (תמיד כט. מדות פ"ג מ"ח) גפן של זהב היתה שם שכל מי שמתנדב גרגיר מביא ותולה בה

i. It is normal to bring Hekdesh to the Azarah, like it says in Tamid (29a) that there was a golden vine, and anyone who volunteers a grape [of gold to Hekdesh] brings it and hangs it on the vine.

שאינו עושה בכורים אלא הגשה אצל המזבח לרבנן

3. The only thing done with Bikurim is bringing them to the Mizbe'ach, according to Rabanan;

ואפי' לראב"י דמצריך תנופה אין הוכחה כל כך מתנופה שלשם בכורים מביאן

4. And even according to R. Eliezer ben Yakov, who obligates Tenufah (waving), there is not such a proof that he brings them for Bikurim;

ואפי' בקריאת הפסוקים אין הוכחה כל כך אלא הוי כקורא בתורה הואיל ואינו עושה בגוף הפירות כלום.

i. And even reading the verses is not such a proof. Rather, he is like one who reads in the Torah, since he does not do anything to the Peros themselves.

9) TOSFOS DH Terumah l'Kohen u'Ma'aser Rishon l'Levi Divrei R. Akiva

תוספות ד"ה תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי דברי רבי עקיבא

(SUMMARY: Tosfos explains that they argue about Torah law.)

ודלא כפ"ה דפירש דפליגי בתר דקנסינהו עזרא אלא מדאורייתא פליגי

(a) Observation: This is unlike the Rashbam, who says that [the Tana'im] argue about after Ezra fined [the Leviyim]. Rather, they argue about Torah law;

כדאמר ביש מותרות (יבמות דף פו:) דמפיק טעמא מקראי והוי לר"ע דוקא ללוי ולרבי אלעזר אף לכהן

1. It says so in Yevamos (86b). It derives the reason from verses, and R. Akiva says that [Ma'aser Rishon] is given only to a Levi, and R. Elazar says even to a Kohen;

אבל בתר קנסא הוי לר"ע אף לכהן ולרבי אלעזר בן עזריה דוקא לכהן

2. However, after the fine, R. Akiva holds that it is even to a Kohen, and R. Elazar ben Azaryah says that it is only to a Kohen.

וה"מ לשנויי הכא אפילו כר"ע ובתר קנסא

(b) Observation: We could have answered here even according to R. Akiva, and after the fine;

אי נמי שיפריש עליה ממקום אחר על תנאי שאם אינן בכורים יהו פירות הללו מעשר

1. Alternatively, we could have answered here that he separates from elsewhere on condition that if they are not Bikurim, these Peros [from elsewhere] are Ma'aser;

ואם הם בכורים יהא מעשר של אלו בצפונם או בדרומם ומעשר עני שלהם יהיב ללוי עני ואם מעשר שני יעלה ויאכל בירושלים

i. If they are not Bikurim, the Ma'aser on these [that he called Ma'aser on the Bikurim] are in their north or south, and he gives their Ma'aser Oni to a poor Levi, and if [it is a year of] Ma'aser Sheni, he brings them up to Yerushalayim and eats them there [in Taharah, or redeems them].

ובחד מהנך שנויי צריך לשנויי אליבא דר"מ דמאי טעמא באילן אחד מביא ואינו קורא

(c) Remark: We must give one of these answers according to R. Meir. What is the reason that with one tree, he brings and does not recite?

דלדידיה ליכא למימר כר' אלעזר בן עזריה דבהדיא פליג עלה ביש מותרות (שם).

1. According to [R. Meir], we cannot say like R. Eliezer ben Azaryah, for he explicitly argues with him there in Yevamos.

10) TOSFOS DH Kol ha'Ra'uy l'Bilah v'Chulei

תוספות ד"ה כל הראוי לבילה כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses the primary teaching about this.)

עיקר מלתא בפ' המנחות והנסכים (מנחות דף קג: ושם) גבי הרי עלי ס"א כדפירש הקונטרס

(a) Reference: This was taught primarily in Menachos (103b) regarding "it is upon me to bring [a Minchah of] 61 [Esronim]", like the Rashbam explained.

וא"ת ומאי פריך התם וכי לא בלל מאי הוי והתנן אם לא בלל כשר

(b) Question: What was the question there "if he did not mix, so what? A Mishnah teaches that if he did not mix, it is Kosher!"?

נהי דבלילה לא מעכבא מ"מ לכתחלה מצוה לבלול וטוב שיביאו בשני כלים דיכול להביא בין בכלי אחד בין בשני כלים כמו שירצה כיון דנדר סתם

1. Granted, mixing is not Me'akev. In any case, l'Chatchilah it is a Mitzvah to mix. It is good to bring [61] in two Kelim [so he can mix it], since one may bring [what he vowed] in one or two Kelim, like he wants, since he vowed Stam!

דדוקא כי אמר הרי עלי שני עשרונים להביא בכלי אחד תנן התם (דף קב: ע"ש) דאם הביא בשני כלים פסול

2. Only when he said "it is Alai to bring two Esronim in one Kli", the Mishnah there says that if he brought in two Kelim it is Pasul!

ואומר ר"י דהך דס"א קאי אהך דקתני רישא מתנדב אדם מנחה ששים עשרון ומביא בכלי אחד

(c) Answer (Ri): This teaching about 61 refers to the Reisha, that one may volunteer a Minchah of 60 Esronim and he brings them in one Kli;

ואם אמר הרי עלי ס"א כלומר מנחה של ס"א דהשתא צריך להביא בכלי אחד דכיון דאמר מנחה לקרבן גדול קא מכוין.

1. If he said "it is Alai 61", i.e. a Minchah of 61 Esronim, for now he must bring in one Kli, for since he said "Minchah", he intends for [one] big Korban.

11) TOSFOS DH d'Avid Lehu k'R. Yosi bar Chanina

תוספות ד"ה דעביד להו כר' יוסי בר חנינא

(SUMMARY: Tosfos explains why he needed to answer like this.)

פי' שלא עשה לקיחה והבאה כאחד

(a) Explanation: The Lekichah (detaching, or taking out of the house) and bringing was not through the same person.

וא"ת ומי דחקו לומר דעביד כר' יוסי בר חנינא לימא דעביד כמתני' ששיגרם לגמרי ביד שליח

(b) Question: What forced [the Tartzan] to say that he does like R. Yosi bar Chanina? He should say that he does like a Mishnah, that he totally sent them through a Shali'ach!

כדתנן במסכת בכורים (פ"א מ"ה) דשליח מביא ואינו קורא

1. A Mishnah in Bikurim (1:5) says that a Shali'ach brings and does not recite!

ויש לומר דהכי קאמר ר"מ מביא ואינו קורא משמע שמביא הוא בעצמו ולא שמשגרם ביד שליח.

(c) Answer: R. Meir teaches that he brings and does not recite. This connotes that he himself brings, and he does not send them through a Shali'ach.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF