1) TOSFOS DH v’Iy Salka Daitach bi’Stama Kani…

תוספות ד”ה ואי סלקא דעתך בסתמא קני…

(SUMMARY: Tosfos gives three explanations of what the extra words include.)

פי’ בקונ’ אי בסתמא קני אויר שלמעלה מן הגג שהוא גבוה עשרה מן הגג וגם הבנין שלמטה ממנה יקנה והגג שבאמצע לא יקנה

(a) Explanation #1 (Rashbam): If Stam he acquires the airspace above the roof, which is 10 [Tefachim] from the roof, and also the building below he acquires, does he not acquire the roof in between?!

ואין סברא שיהא הפסק בקנינו

1. It is unreasonable that there is an interruption in his Kinyan.

וזה דחקו לרבינו שמואל לפרש דלא קאי אף על פי שכתב לו עומקא ורומא דמתניתין אגג

(b) Explanation: This forced the Rashbam to explain that “even though he wrote to him the depth and height” in our Mishnah [below on this Amud] does not refer to the roof (the Reisha, 61a, says that he does not acquire it);

דאי קאי אגג א”כ כי נמי בסתמא לא קני תקשי ליה הכי דכשכתב לו עומקא ורומא קני בנין שלמטה מן הגג ואויר שלמעלה והגג שבאמצע לא קני

1. If it referred to the roof, if so, even if Stam he does not acquire, he could ask as follows. When he wrote the depth and height, he acquires the building below the roof, and the airspace, and he does not acquire the roof in the middle! (Why is the question only if Stam he acquires?)

ומשני כיון דגבוה עשרה טפחים חשיב ולא קני ליה לגג אבל אויר שלמעלה קני

2. He answers that since [the wall] is 10 Tefachim tall, the roof is important, and he does not acquire it. However, he acquires the airspace above.

וכך פירש הקונטרס וכן צריך לפרש

(c) Support: The Rashbam explained like this, and so we must explain.

דלא מצי למימר כיון דלא קני גג לא קני נמי אויר שלא יהא הפסק בקנינו

(d) Suggestion: Perhaps since he does not acquire the roof, also the airspace he does not acquire, so there will be no interruption in his Kinyan!

דהא מוכח בסמוך בהדיא דאי אמר בסתמא קני רומא אפי’ כשהגג גבוה עשרה קני האויר למעלה הימנו עד לרקיע אף על גב דלא קני גג

(e) Rejection: It is proven below that if he said Stam, he acquires the height. Even if the roof is 10 tall, he acquires the airspace above until the sky, even though he did not acquire the roof;

דפריך מדרב פפא דאמר אם רצה לבנות על גבה בונה וסלקא דעתך דעל גבה ממש קאמר באויר שלמעלה מן הגג

1. We ask from Rav Papa, who said that if he wanted to build on top, he builds. We are thinking that he discusses literally on top of it, in the airspace above the roof.

ויבנה על גבי עמודים שלא יכביד על הכותל

2. He builds on pillars [resting on the ground] so it will not weigh down on the wall.

ואי ס”ד בסתמא לא קני ל”ל על מנת פי’ והלא בלא ע”מ נמי יכול לבנות עלייה באויר שלמעלה מן הגג

i. If you will say that he does not acquire, why do we need Al Menas? I.e. even without Al Menas, he can build an Aliyah in the airspace above the roof!

ואי כי אמר בסתמא נמי קני כשגג גבוה י’ לא קנה לאויר שלמעלה דא”כ כי נמי בסתמא קני תקשי ליה ע”מ ל”ל

ii. And if [you will say that] also when he said Stam he acquires, when the roof is 10 tall he does not acquire the airspace above, for if also Stam he acquires, it is difficult, why do we need Al Menas?

וזהו דוחק לפי’ רבינו שמואל שהמקשה הוא מקשה מכח אותה סברא שאין נראה לו שיהא הפסק בקנינו והגמ’ אינו חושש ממנו

(f) Question: This is difficult for the Rashbam’s Perush. The Makshan asks based on this reason, that there should not be an interruption in his Kinyan, and the Gemara is not concerned for [his reason].

ונראה לר”י לפרש דקאי ארישא אבל לא את הגג כדפרי’ לעיל

(g) Explanation #2 (Ri): [“Even though he wrote to him the depth and height”] refers [also] to the Reisha (61a) “but not the roof”, like I explained above (63b DH Ahani);

והכי פריך הכא א”א בשלמא דבסתמא לא קני עומקא ורומא כיון דבטורח בעי לקני רומא אתי שפיר

1. The Gemara asks as follows. Granted, if you will say that Stam he does not acquire the depth and height, since with exertion (writing these extra words) he wants [the buyer] to acquire the height, this is fine;

דכיון דגג גבוה עשרה טפחים דלא קנה גג דבדבר מועט מתבטל הקנין דלא בטל גג אגב בית

i. Since the roof is 10 tall he does not acquire the roof, for through a small matter the Kinyan is Batel, for the roof is not Batel to the house;

אלא אי אמרת דבסתמא קנה כיון שנקל כל כך לקנות א”כ אפי’ גג שיש לו מעקה גבוה עשרה יקנה כיון דבעין יפה כל כך מוכר דאפי’ בסתמא קני רומא

2. However, if you will say that Stam he acquires, since it is so easy to acquire, if so, even a roof with a 10 Tefachim wall, he should acquire, since one sells so generously, that even Stam he acquires the height!

ומשני לעולם בסתמא קני רומא ואפ”ה לא מזבין ליה גג גבוה י’ בסתמא אם לא שכתב עומקא ורומא כיון דחשיב

(h) Explanation #2 (cont.): He answers that really, Stam he acquires the height. Even so, Stam he does not sell a roof 10 tall, unless he wrote the depth and height, since it is important.

1. Note: This is like it says above (63b), that “even though he wrote…” really means “even if he did not write [the depth and height], it is as if he wrote [this] to acquire the depth and height, but he acquires Bor and Dus only if he truly wrote it.”

ורבינו תם אין נראה לו מה שפי’ הקונ’ דדיוטא גג שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים דבמסכת שבת מוכח דלשון דיוטא הוא שורה

(i) Objection #1 (R. Tam): The Rashbam explained that “Diyuta” is a roof with a 10 Tefachim wall. This is difficult, for in Shabbos it is proven that Diyuta is a row!

דתנן בהזורק (דף צו.) שתי גזוזטראות זו כנגד זו ברה”ר המושיט והזורק מזו לזו פטור היו שתיהם בדיוטא אחת כו’

1. Citation (96a – Mishnah): If two ledges are opposite each other in Reshus ha’Rabim, one who passes or throws from one to the other is exempt. If both were in one Diyuta…

משמע בשורה אחת שאינם זו כנגד זו

2. Inference: [Diyuta] is one row. They are not opposite each other.

ועוד דמאי דמפרש מילתיה דרב פפא דאי נפלה הדר בני לה הא לא משמע הכי לישנא דרב פפא דקאמר שאם רוצה לבנות עלייה על גבה בונה

(j) Objection #2: [The Rashbam] explained Rav Papa’s teaching that if it falls, he rebuilds it. The words of Rav Papa do not connote like this. He said “if he wants to build an Aliyah on top, he builds!”

דמשמע דעל גבה ממש של דיוטא

1. Inference: He builds on the roof itself!

ועוד שצריך לדחוק ולחלק בין הך דיוטא לההיא דהבית והעלייה

(k) Objection #3: He is forced to make a difficult distinction between this Diyuta and the one in Bava Metzi’a [117a, regarding rebuilding it – see Tosfos 63b DH she’Im].

ונראה לר”ת דיוטא עליונה היא שורת אבנים עליונה של חומה שהגג עומד עליה

(l) Explanation #3 (R. Tam): The top Diyuta is the top row of bricks on the wall, which the roof rests on;

וקאמר למאי הלכתא קאמר ע”מ שהדיוטא עליונה שלי הלא אינו יכול להסירה אם היה רוצה שכל הבית מכר לו ולענין מה היא שלו

1. We asked “for what Halachah did he say “the top row is mine”? He cannot remove it if he wants, for he sold the entire house. In what sense is it his?

ומפרש רב זביד שאם רוצה להוציא בה זיזין מוציא פירוש על שורה עליונה אף על פי שמכביד על הבית

i. Rav Zevid explains that if he wants to extend ledges, he may extend, i.e. on the top row, even though it weighs down on the house.

ורב פפא אמר אם רצה לבנות עלייה על גבה בונה ע”ג עמודים שלא יכביד על הבית אבל להכביד אינו רשאי

ii. Rav Papa explains that if he wants to build an Aliyah on top, he builds on pillars, so he does not weigh down on the house. However, he may not weigh down on the house.

ופריך אלא לרב פפא מאי זאת אומרת דאע”ג דיכול לבנות עלייה על גבה הא מסקינן דעומקא ורומא מסתמא לא קני

2. We ask according to Rav Papa, why does it say “this teaches that”? Even though he may build an Aliyah on top, we conclude that Stam, he does not acquire the depth and height;

וא”כ כיון דלא מהני דבוריה לשייר בגוף הבית ואינו יכול להכביד מאי זאת אומרת

i. If so, since his words do not help to retain [rights] in the house itself, and he may not weigh down [on it], why does it say “this teaches that”?

דהא פשיטא דמהני דבוריה אם נפלה דהדר בני לה וממתניתין שמעינן דייתור לשון מהני

ii. Obviously, his words help for if it falls, that he may rebuild it. From our Mishnah we learn that his extra words help.

אבל לרב זביד אתי שפיר זאת אומרת דמשייר בגוף הבית

3. Distinction: For Rav Zevid, “this teaches that” is fine. He retain [rights] in the house itself.

ולמאי דמסקי’ דבסתמא לא קנה עומקא ורומא מסיק לרב פפא לענין דאי נפל הדר בני לה

(m) Explanation #3 (cont.): According to the conclusion, that Stam he does not acquire the depth and height, we conclude that according to Rav Papa, [it teaches that] if it falls, he may rebuild it.

לאו אעלייה קאי אלא אם נפל הבית ואינו רוצה הלוקח לבנותו הרי בעל עלייה בונה את הבית והעלייה ע”ג עמודים כאשר בתחלה ויושב בה עד שיתן לו יציאותיו

1. This does not refer to the Aliyah [falling]. Rather, if the house falls, and the buyer does not want to rebuild it, the owner of the Aliyah may build the house and Aliyah on pillars, like initially, and he dwells in it until [the buyer] pays his expenses.

וא”ת ומאי נפקא ליה מינה במה שהבית בנוי תחת העלייה כיון שהעלייה אינה בנויה ע”ג כתלי הבית אלא ע”ג עמודים הקבועין בחצר

(n) Question: What difference does it make that the house is built under the Aliyah, since the Aliyah is not built on the walls of the house, rather, on pillars fixed in the Chatzer?

בלא בית נמי יכול לעשות כן

1. Also without the house, he can do so!

ואמר ר”ת שלא יפחד תמיד שלא תפחת העלייה ויפול לארץ

(o) Answer #1 (R. Tam): This is so he will not constantly fear lest the Aliyah collapse and fall to the ground.

ועוד דנפקא ליה מינה שלא ינשב הרוח תחת העלייה ויתקרר

(p) Answer #2: Also, it affects that the wind will not blow under the Aliyah and cool it.

וקשיא לפי’ ר”ת דאמר בפרק זה בורר (סנהדרין דף לא.) אחד אומר בדיוטא עליונה ואחד אומר בדיוטא תחתונה מעשה בא לפני רבי וצירף עדותן

(q) Question #1 (against R. Tam’s Perush): In Sanhedrin (31a), it says that if one witness said [that Reuven borrowed from Shimon] on the top Diyuta, and one said on the bottom Diyuta, a case occurred and Rebbi joined the testimonies;

ואי דיוטא שורת חומה היאך הלוה חבירו על שורת חומה

1. If Diyuta is a row of the wall, how did he lend to his friend on a row of the wall?!

אלא משמע דהיינו תקרה

2. Rather, this connotes that it is the roof.

ובשילהי כיצד משתתפין (עירובין דף פח.) נמי תנן שתי דיוטות זו כנגד זו מקצתם (כן צריך להגיה) עשו עוקה כו’

(r) Objection #2 – Citation (Eruvin 88a – Mishnah): If there are two Diyutos opposite each other, and some of them made an Ukah (a pit for wastewater)…

לא משמע כלל שורת חומה אלא תקרה.

1. This does not connote at all that it is a row of a wall. Rather, it is a roof.

64b----------------------------------------64b

2) TOSFOS DH mi’Mai Dilma R. Akiva Savar Basar Daita d’Loke’ach Azlinan

תוספות ד”ה ממאי דלמא רבי עקיבא סבר בתר דעתא דלוקח אזלינן

(SUMMARY: Tosfos explains in what case we say so.)

פירוש היכא דאיכא טעמא דדריסה ופריחה

(a) Explanation: This is when there is the reason of [the buyer did not want] trampling [on his property], and [the seller wants to be able to access what he kept without] flying;

אבל היכא דליכא כמו גבי אילנות לא.

1. However, when this does not apply, e.g. regarding trees, no (we do not follow the buyer’s intent).

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF