1) TOSFOS DH Kablan Amrei Lah Eino Me'id

תוספות ד"ה קבלן אמרי לה אינו מעיד

(SUMMARY: Tosfos discusses why he wants the borrower to keep the land.)

אף על גב דאית ליה ארעא אחריתי

(a) Explanation: This is even if he has other land.

תימה דמאי נפקא מינה דאי אתי מלוה וטריף את של קבלן אתי קבלן וקטריף את של לוה כיון דאית ליה ארעא אחריתי

(b) Question #1: (Why can't he testify?) What difference does it make to him? If the lender will take the Kablan's property, the Kablan takes from the borrower, since [we discuss when the borrower] has other land!

ואין נראה לומר כגון שיש לקבלן בינונית וההיא ארעא שרוצה להעיד עליה נמי בינונית אבל ארעא אחריתי דאית ליה ללוה היא זיבורית

1. Suggestion: The Kablan has Beinonis, and also the field he wants to testify about is Beinonis, but the borrower's other land is Ziburis;

דמפסיד כשיבא מלוה וטריף את שלו דלא יהיה לו לגבות אלא מזיבורית

i. He will lose when the lender takes his (the Kablan's property), and [the Kablan] will be able to get back only Ziburis.

דא"כ מלוה נמי לא יעיד ללוה אפילו אית ליה ארעא אחריתי כענין זה

2. Rejection #1: If so, also the lender may not testify for the borrower, even if [the borrower] has other land, in such a case!

ועוד בכל ענין משמע דאינו מעיד דלא מפליג בין היא בינונית בין היא זיבורית

3. Rejection #2: [The Beraisa] connotes that in every case he may not testify. It does not distinguish whether the land is Beinonis or Ziburis.

ועוד דצ"ע בהניזקין (גיטין דף מט:) דנראה דמוכח התם דאם אין ללוה אלא זיבורית גם קבלן לא יתן לו אלא זיבורית

4. Rejection #3: In Gitin (49b), it seems that it is proven there that if the borrower has only Ziburis, also the Kablan gives only Ziburis!

ונראה דהיינו טעמא דקבלן אינו מעיד ללוה אף על גב דאית ליה ארעא אחריתי משום דטריחא ליה מילתא למיקם עליה בדינא ודיינא

(c) Answer: The reason a Kablan may not testify for the borrower, even if [the borrower] has other land, is because it is a toil for him to go to Din with him;

וכשיהיו ללוה קרקעות הרבה לא יגבה המלוה מן הקבלן הואיל ויכול לגבות מן הלוה בהרווחה

1. When the borrower has many lands, the lender will not collect from the Kablan, since he can easily collect from the borrower.

אבל מלוה מעיד ללוה בכל ענין אפילו אותה שמעיד עליה היא בינונית ואחריתי זיבורית דמשום איחלופי בינונית לזיבורית לא יעיד שקר דמכל מקום יש לו שוה בשוה

(d) Possibility #1: However, the lender may testify for the borrower in every case, even if what he testifies about is Beinonis and the other [land of the borrower] is Ziburis, because he would not testify falsely due to getting Beinonis in place of Ziburis, for in any case it is worth the same.

אי נמי ארעא אחריתי דכולה שמעתין כיוצא בו קאמר.

(e) Possibility #2: "Another land" in our entire Sugya means similar quality land.

2) TOSFOS DH Hachi Garsinan Kegon deka'Amar Befaneinu Hodeh

תוספות ד"ה ה"ג כגון דקאמר בפנינו הודה

(SUMMARY: Tosfos explains why this applies to admission, but not when there are witnesses.)

פי' בן אריס בן אומן בן גזלן ומש"ה אומן אין לו חזקה אבל בן יש לו חזקה כשטוען קמי דידי הודית לאבי שמכרת לו

(a) Explanation: The son of the sharecropper, craftsman or Gazlan [says "he admitted in front of me."] Therefore, a craftsman has no Chazakah, but his son has a Chazakah, when he claims "in front of me, you admitted to my father that you sold it to him";

נאמן במיגו דאי בעי אמר מינך זבנתה

1. He is believed through a Migo, that if he wanted, he could have said "I bought it from you."

אבל בן גזלן אין לו חזקה דהודאה שהודה לגזלן לאו הודאה היא דאי לאו דאודי ליה שמכרה לו הוה ממטי ליה ולחמריה לשחוור

(b) Distinction: However, a Gazlan's son has no Chazakah, for the admission that he admitted to the Gazlan is not an admission, for had [the original owner] not admitted to [the generation] that he sold it to him, [the Gazlan] would have taken him and his donkey to the king's officer [for conscription].

אבל לא גרסינן כגון דקאמרי עדים

(c) Assertion: The text does not say "e.g. witnesses say."

דהא אי איכא עדים דאודי ליה דמיניה זבנה א"כ אומן ואריס גופייהו יהו נאמנים

(d) Proof #1: If there are witnesses that he admitted to him that he bought it from him, a craftsman and sharecropper themselves would be believed!

ועוד כיון דאיכא עדים בן אריס בן אומן למה צריכים להחזיק בלא חזקה נמי מוקמינן לה בידייהו כיון דאיכא סהדי, ר"ת.

(e) Proof #2: Since there are witnesses, why must the son of a sharecropper or craftsman make Chazakah? Even without Chazakah, we should establish it with him, for there are witnesses! R. Tam said so.

3) TOSFOS DH Pa'amim she'Ben Ben Gazlan...

תוספות ד"ה פעמים שבן בן גזלן...

(SUMMARY: Tosfos discusses why we do not claim for the Gazlan's grandson.)

תימה לר"י דאמאי אין לו חזקה הא טוענין ליורש והוה ליה למימר דלמא אי הוה אביו קיים דהיינו בן גזלן הוה טעין אנא הדר זבינתה מינך

(a) Question (Ri): Why doesn't he have a Chazakah? We claim for an heir. He should have said "perhaps if his father was alive, i.e. the Gazlan's son, he would have said "I later bought the stolen land from you!"

ונראה לר"י דגרס פעמים שבן גזלן יש לו חזקה כגון דקאתי בטענתא דאבא דאבוה דהוא אבי הגזלן

(b) Answer #1 (Ri): The text says "sometimes a Gazlan's son has a Chazakah, e.g. when he comes with a claim based on his father's father, i.e. the Gazlan's father;

וקמ"ל דאע"ג שהיתה ביד מי שאין לו חזקה דהיינו אביו הגזלן מ"מ יש לו חזקה כיון שאמר שהיתה של אבי אביו

1. The Chidush is, even though it was in the hand of someone who has no Chazakah, i.e. his father, the Gazlan, in any case he (his son) has a Chazakah, since he says that it was his grandfather's.

ויש ליישב גירסא ראשונה פעמי' דבן בן גזלן אין לו חזקה והכי פירושה כגון דאתא בטענתא דאבא דאבוה ואומר שאמר לו אביו דהיינו בן הגזלן שהניחה לו הגזלן אביו

(c) Answer #2: We can defend the first text "sometimes a Gazlan's grandson has no Chazakah." It means that the case is, he comes with a claim based on his father's father, and says that his father, the Gazlan's son, told him that his father, the Gazlan, left (bequeathed) it to him

דאם איתא דהדר זבנתה מינך הוה א"ל אנא זבינא

1. If [the Gazlan's son] later bought it from [the original owner], he would have told him "I bought it"!

אי נמי נראה לר"י דלא טענינן ליורש כי האי גוונא דמילתא דלא שכיחא היא

(d) Answer #3 (Ri): We do not claim for an heir such a matter, which is not common.

כי היכי דאמר בסוף המוכר את הבית (לקמן דף ע: ושם ד"ה מאן) דלא טענינן ליתמי נאנסו משום דמילתא דלא שכיחא היא

(e) Support: This is like below (70b), we do not claim for orphans "Ones occurred" because it is not common.

והא דקאמר לעיל [בן] בן גזלן בן אומן יש לו חזקה

(f) Implied question: It says above that a Gazlan's grandson and a craftsman's son has a Chazakah!

היינו דוקא משום דאמר בפנינו הודה

(g) Answer: This is only because he says "in front of us, he admitted."

ואדרבה משם יש להוכיח דמשמע הא לאו הכי אין לו חזקה כיון דמעיקרא בתורת אומנות ואריסות וגזלנות אתא לידיה.

(h) Support: Just the contrary, from there we can prove that if not for this [admission], he has no Chazakah, since initially it came to him due to his craft, sharecropping or theft.

4) TOSFOS DH Yarad me'Umnaso Yesh Lo Chazakah

תוספות ד"ה ירד מאומנותו יש לו חזקה

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about Kelim he received while he was a craftsman.)

מצינו לפרש מאותן כלים שנתן לו לאחר שירד מאומנותו דומיא דאריס שירד מאריסותו

(a) Explanation #1: We can explain that [he has a Chazakah] in those Kelim that he gave to him after he ceased his trade, similar to a sharecropper who ceased sharecropping.

אי נמי אפילו אותן כלים שנתנו לו בשעה שהיה עדיין אומן והוא ששהו אחר אומנותו כ"כ שהוא רגילות שמחזירם לבעלים

(b) Explanation #2: [He has a Chazakah] even in those Kelim that he gave to him when he was still a craftsman. This is if he delayed after [ceasing] his trade as long as it is normal to return to the owner.

ונראה דבן אומן נמי דאמר לעיל דיש לו חזקה כי אמר בפנינו הודה היינו אחר ששהה אחר מות אביו

(c) Assertion: Also a craftsman's son, whom we said above has a Chazakah when he says "in front of us, he admitted", this is when he delayed after his father died;

דאי לאו הכי אין נראה שיהא נאמן במיגו דאי בעי אמר לקוח הוא בידי דאי טעין נמי לקחתיה ממך לא היה נאמן.

1. If not, it seems that he would not be believed through a Migo, that if he wanted, he could have said "I bought it", for also if he claimed "I bought it from you", he would not be believed!

47b----------------------------------------47b

5) TOSFOS DH Megureshes v'Einah Megureshes Ba'alah Chayav bi'Mzonoseha

תוספות ד"ה מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is when he designated for her another land.)

וכגון שייחד לה ארעא אחריתי דאי לאו הכי אין לה (הגהה בגליון) חזקה דכיון דאית לה מזוני מזוני הוא דקא אכלה כדאמרי' לקמן.

(a) Explanation: The case is, he designated for her another land. If not, she has no Chazakah, for since she is entitled to food, she was eating her food (it is no proof that she owns it), like we say below.

6) TOSFOS DH Re'ayasan Re'ayah u'Ma'amidin Sadeh b'Yadan

תוספות ד"ה ראייתן ראיה ומעמידין שדה בידן

(SUMMARY: Tosfos explains why it needed to say both of these.)

נראה לרשב"א דנקט תרוייהו איידי דבעי למיתני גבי גזלן אין ראייתו ראיה ואין מעמידין שדה בידו

(a) Explanation (Rashba): It mentions both of these (his proof is valid, and we establish the field with him) because it needed to teach about a Gazlan that his proof is invalid and we do not establish the field with him;

דהתם איצטריך תרוייהו דאי לא תנא אלא אין ראייתו ראייה הוה אמינא דאין ראייתו ראיה לגבי הא שאין מעמידין שדה בידו אבל מעות יש לו

1. There, both are needed. Had it taught only that his proof is invalid, one might have thought that it is not a proof so that we will establish the field with him, but he gets [back] the money he paid;

דלא ה"א טעמא אי לאו דאודי ליה הוה ממטי ליה ולחמריה לשחוור אלא הוה מפרשינן טעמא משום דתליוהו וזבין לא הוו זביניה זביני אפי' מנה לו מעות

i. We would not say the reason "had he not admitted to him, he would have taken him and his donkey to the king's officer." Rather, we would say that it is because if they hung someone and he sold, it is not a sale, and even if he counted the money.

הלכך קאמרי תרוייהו דאין ראייתו ראיה כלל דאפי' מעות אין לו דטעמא הוא משום דאי לאו דאודי ליה כו'

ii. Therefore, it says both of these. His proof is totally invalid, and he does not get even money. The reason is, "had he not admitted to him..."

והאי כולן נראה לרשב"א דקאי נמי אבן שלא חלק ואשה שלא נתגרשה

(b) Explanation (Rashba): "All of them" refers also to a son who did not separate [from his father] and a woman who was not divorced.

ואף על גב דאמר לקמן [גבי אשה בנכסי בעלה] דלגלויי זוזי הוא דבעי

(c) Implied question: It says below (55b) regarding a woman in her husband's property "[he said that he sells it to her] to get her to reveal the coins" [that she took from him, and take them back]!

כיון דאוקימנא בהודאה לא שייך בה גלויי זוזי

(d) Answer #1: Since we establish this when he admitted, revealing coins does not apply.

ועוד דמשמע לקמן דסבירא להו לרב הונא ולרב נחמן דלא אמר לגלויי זוזי הוא דבעי.

(e) Answer #2: It connotes below that Rav Huna and Rav Nachman do not say [that he sold merely] to reveal coins.

7) TOSFOS DH u'Ma'amidin Sadeh b'Yadan

תוספות ד"ה ומעמידין שדה בידן

(SUMMARY: Tosfos explains how a field applies to a craftsman.)

גבי אומן נמי שייך שדה כגון אם הוא בנאי.

(a) Explanation: A field applies also to a craftsman, e.g. if he is a builder.

8) TOSFOS DH Aval bi'Shtar Kanah

תוספות ד"ה אבל בשטר קנה

(SUMMARY: Tosfos resolves Rav's opinion with the Beraisa in Kesuvos.)

אלקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה נמי קאי כדמוכח במתני' בהניזקין (גיטין דף נח: ושם)

(a) Explanation: This applies also to one who bought from the husband, and afterwards bought from his wife, like is proven from our Mishnah in Gitin (58b).

וקשה דתניא בסוף מי שהיה נשוי (כתובות דף צה. ושם ד"ה וכתבה) כתב לראשון ולא חתמה לו לשני וחתמה לו איבדה כתובתה

(b) Question: A Beraisa in Kesuvos (95a) teaches that if he wrote [a sale document] to one buyer, and she did not sign for him, and he wrote to a second [buyer], and she signed for him, she forfeited [her lien on it for] her Kesuvah.

דוקא משום דלא חתמה לראשון אבל אי חתמה לראשון לא איבדה כתובתה כדמוכח התם אף על פי שכתבה שטר

1. Inference: This is only because she did not sign for the first. However, if she signed for the first, she did not forfeit her Kesuvah, like is proven there, even if she wrote a document!

ונראה לר"י דהא דקאמר רב בשטר קנה יש להעמיד בשטר הראיה שאחר הקנין דכיון שאחר הקנין עשתה שטר שייפתה כחו כל כך קנה

(c) Answer #1 (Ri): We establish Rav's teaching that with a document he acquired, to discuss a document of proof after the Kinyan. Since she made a document after the Kinyan to improve his rights so much, he acquired;

וההיא דכתובות מיירי בשטר מתנה בלא קנין אחר אלא שטר

1. The case in Kesuvos discusses a gift document without another Kinyan, only the document.

א"נ חתמה דהתם לשון גמר כמו חתמו גבי תורף דגיטין וכמו תורה חתומה ניתנה בהניזקין (גיטין דף ס.)

(d) Answer #2: There, "Chasmah" is an expression of finishing, like "Chasmu" regarding the Toref of Gitin (the part that changes from Get to Get, e.g. the names, the date...), and "the Torah was given Chasumah", in Gitin (60a).

כלומר שגמרה מקח ונתרצתה בעל פה

1. I.e. she completed the sale and consented verbally.

אי נמי חתמה ממש ובשטר של בעל והא דאמר רב בשטר קנה שעשתה שטר מכירה בשמה

(e) Answer #3: She truly signed, in her husband's document. Rav says that through a document he acquired when she made a sale document in her name.

ומסתבר דטעמא דרב כטעמא דשמואל דאמר בהניזקין (שם דף נח. ושם ד"ה אבל) אף בשטר לא קנה עד שתכתוב לו אחריות

(f) Answer #4: Presumably, Rav's reason is like Shmuel, who said in Gitin (58a) "even with a document, he acquired only if she wrote for him Acharayus." (We explain like Maharam. Rav and Shmuel argue about a document that does not mention Acharayus);

ושמואל לטעמיה דאמר בפ"ק דב"מ (דף יד. ושם) אחריות לאו טעות סופר בשטרי מקח וממכר ורב סבר אחריות טעות סופר הוא

1. Shmuel holds like he taught in Bava Metzi'a (14a) that Acharayos is not Ta'us Sofer (if a document does not mention Acharayos, there is no Acharayos. We do not say that the scribe forgot to write it) in documents of sale. Rav holds that Acharayos Ta'us Sofer.

אבל קצת קשה דלקמן פריך לרב הונא דאמר תליוהו וזבין זביניה זביני מהא דאמר שמואל אף בשטר לא קנה

(g) Question: Below (48a), we challenge Rav Huna, who says "if they hung someone and he sold, it is a sale" from Shmuel's teaching "even with a document, he did not acquire";

ואי תלוי הדבר באחריות מאי קשה ליה משמואל טפי מרב.

1. If it depends on Acharayus, why is it difficult for him from Shmuel more than from Rav?

9) TOSFOS DH v'Rav Bivi Mesayem Bah v'Chulei

תוספות ד"ה ורב ביבי מסיים בה כו'

(SUMMARY: Tosfos questions this expression.)

ק"ק הלשון דהא רב ביבי פליג כדאמרי' לקמן

(a) Question: The wording is difficult. (Rav Bivi cites Rav Nachman, who cited Rav Huna. "Mesayem Bah" connotes that he agrees to the teaching, and adds to it, that the Gazlan gets back his money.) Rav Bivi argues (with Rav Huna), like we say below (48a)!

ורב הונא לא מיירי בהכי אלא בהודה ולא במנה.

1. Also Rav Huna does not discuss this (when we know that the Gazlan paid), rather, admission, but not one who counted [the money]!

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF