1) TOSFOS DH Iy d'Eis Lei Ar'a Acharisi Alei Hadar

תוספות ד"ה אי דאית ליה ארעא אחריתי עליה הדר

(SUMMARY: Tosfos points out another answer that we could have given.)

הוה מצי לשנויי כגון שעשאה אפותיקי דאז לא הדר אארעא אחריתי דאית ליה

(a) Observation: We could have answered that the case is, he made it an Apotiki. Then, [the creditor] cannot collect from another land that he has;

ואם תפול ביד המערער יפרע לו אחרת ומש"ה אינו מעיד עליה דנוגע בעדות הוא.

1. If the protester will receive the field [the creditor cannot collect it, so] he will collect from another land that [the borrower] has, so his testimony affects him.

2) TOSFOS DH Mai Nafka Minah

תוספות ד"ה מאי נפקא מינה

(SUMMARY: Tosfos discusses another potential Nafka Minah.)

תימה דנ"מ שיפטר (הגהת הרש"ש) אם יתעשר

(a) Question: A Nafka Minah [if the creditor gets the field,] is that the borrower will be exempt [even] if he gets rich!

ושמא בשביל כן אין לפוסלו לעדות כיון דהשתא לא מרויח מידי.

(b) Answer: Perhaps due to this, we should not disqualify him from testimony, since now he does not profit at all.

3) TOSFOS DH Dina Hu d'Maftzei Lei

תוספות ד"ה דינא הוא דמפצי ליה

(SUMMARY: Tosfos explains why he must compensate him.)

תימה לרשב"א דלימא ליה אייתי ראיה דבדין טרפה ואשלם לך

(a) Question (Rashba): He should tell him "bring a proof that he took it legally, and then I will pay you!"

דאפילו לגבי ישראל מצי למימר הכי כל שכן לגבי עכו"ם

1. Even regarding a Yisrael, he can say so, and all the more so regarding Nochrim!

ויש לומר דמיירי כגון שבדיני עכו"ם דן עמו ובדיניהם הויא דעכו"ם הלכך חייב לפצותו.

(b) Answer: We discuss when they judged with him according to the laws of Nochrim, and according to their laws, it belongs to the Nochri. Therefore, he must compensate [the buyer].

4) TOSFOS DH Aval Masar Lo she'Lo b'Edim Mitoch she'Yachol Lomar v'Chulei

תוספות ד"ה אבל מסר לו שלא בעדים מתוך שיכול לומר כו'

(SUMMARY: Tosfos explains the reasoning why a craftsman gets a Chazakah.)

אין לפרש מתוך שהיה יכול לומר אין בידי כלל

(a) Suggestion: [He is believed to say that he returned it] because he could say you never lent to me.

דהא בראה מיירי כדמוכח אתקפתא דאביי דראה עבדו

(b) Rejection: We discuss when he [and witnesses] saw [it], like is proven from Abaye's question of one who saw his slave!

אלא ה"פ מתוך שיכול לומר לא היו דברים מעולם שבא לידו בתורת אומנות אלא בתורת מכר

(c) Explanation: Rather, "because he could have said nothing ever happened", it did not come to him due to his craft, rather, due to a sale;

אי נמי אתה מכרתו לאחר ואחר מכרו לי כדפי' הקונטרס

1. Alternatively, you sold it to someone else, and he sold it to me, like Rashi explained.

ואם תאמר מאי איריא אומן דאין לו חזקה היכא דמסר לו בעדים אפי' אחר נמי כיון שיש עדים שבא לידו בתורת פקדון

(d) Question: Why do we say specifically that a craftsman has no Chazakah when he gave to him with witnesses? Even someone else [has no Chazakah], since there are witnesses that it came to him as a deposit!

ואפילו לא ראה למאי דמסיק שצריך להחזיר לו בעדים ולקמן פריך לה

1. And even if he did not see it [he has no Chazakah], according to the conclusion that he must return it to him with witnesses! Below we ask this.

אבל מכל מקום קשה דמאי ס"ד דרבה

2. However, in any case it is difficult. What was Rabah's Havah Amina?

וי"ל כגון שמסר לו בעדים סתם ולא פירש בפניהם אם בתורת מכר אם בתורת פקדון

(e) Answer: The case is, he gave to him with witnesses Stam. He did not specify in front of them if it is a sale or a deposit;

ולהכי דוקא אומן אין לו חזקה דמסתמא לתקנו מסר לו כיון דלא פירש

1. Therefore, only a craftsman has no Chazakah, for presumably he gave it to him to fix it, since he did not specify;

אבל אחר מדלא פירש שהוא פקדון מסתמא מכר או מתנה הוא

i. However, someone else, since he did not specify that it is a deposit, presumably it is a sale or gift.

ורב נחמן בר יצחק דפריך בסוף הסוגיא אומן הוא דאין לו חזקה הא אחר יש לו חזקה לא מסתבר ליה לרב נחמן לאוקומה בראיה בלא ידיעה דלא שכיח

2. Rav Nachman bar Yitzchak, who asked at the end of the Sugya "a craftsman has no Chazakah, but someone else has a Chazakah", he holds that it is unreasonable to establish it to discuss seeing without understanding, which is not common;

כדפריך [לעיל מיניה] אי דאיכא עדים ליחזו עדים מאי קאמרי דלא שכיח שימסור בפניהם ולא ידעי הקציצה

3. This is like [the Gemara] asked above, if there are witnesses, we should see what the witnesses say! It is not common to give over in front of them and they do not know the stipulation;

והכא נמי רב נחמן בר יצחק לא פריך אלא מכח סברא זו והכי פריך אי דאיכא עדים אחר אמאי יש לו חזקה

4. Also here, Rav Nachman bar Yitzchak asks only due to this reasoning. He asks as follows. If there are witnesses, why does another (not a craftsman) have a Chazakah?

הא ע"כ ידעי עדים דבתורת פקדון אתא לידיה דלא מסתבר לאוקומה כגון (הגהת הב"ח) דלא ידעי דלא שכיח כלל

i. You are forced to say that the witnesses know that he received it as a deposit. It is unreasonable to establish it in a case that they do not know. This is not common at all.

הקשה בקונט' אמאי יש חזקה לאומן מ"ש מדברים העשויין להשאיל ולהשכיר

(f) Question (Rashbam): Why does a craftsman have a Chazakah? Why is this different than matters normally lent or rented?

ותירץ דדברים העשויין להשאיל ולהשכיר שייך גבי כל אדם אבל הכא מצי למימר אומן אינך רגיל אצלי לתקן

(g) Answer #1 (Rashbam): Things normally lent or rented, they apply to all people. However, here the craftsman can say "you do not regularly ask me to fix [things for you].

ור"י אומר דאפי' רגיל לתקן אצלו יש לחלק דדברים העשויין להשאיל ולהשכיר שייך בין לגבי אדם שמכיר שהוא נאמן בין מכיר שאינו נאמן

(h) Answer #2 (Ri): Even if he regularly fixes for him, we can distinguish. Things normally lent or rented, they apply both regarding a person that he recognizes that he is trustworthy, and one who he recognizes that he is not trustworthy;

ואין יכול כל שעה להעמיד עדים כשרוצה להשאיל ולהשכיר שלא להשיא עצמו שם רע בשכיניו

1. He cannot always arrange witnesses when he wants to lend or rent, lest he get a bad reputation among his neighbors.

אבל לאומן אם צריך הוא לתקן יכול ליתן לאומן המכיר שהוא נאמן או להביא עדים לכך יש לו חזקה שלא בעדים.

2. However, regarding a craftsman, if [an owner] needs to fix something, he can give it to a craftsman that he recognizes that he is trustworthy, or bring witnesses for this. Therefore, he has a Chazakah in a case that there were no witnesses.

5) TOSFOS DH Iy Hachi Afilu b'Edim Nami...

תוספות ד"ה אי הכי אפי' בעדים נמי...

(SUMMARY: Tosfos explains why this is difficult only for Rabah.)

פירוש בשלמא לדידי דלא מפליגנא בין יש עדים לאין עדים אלא בראה הוא דמפליגנא

(a) Explanation #1: It is fine for me. I do not distinguish between when there are witnesses and there are no witnesses. Rather, I distinguish based on whether or not he [and witnesses] saw [the item with the craftsman];

היכא דראה אפילו היכא דליכא עדים לא מהימן כדאמר אביי בסמוך

1. When he saw, even if there are no witnesses [who saw him deposit it with the craftsman], he (the craftsman) is not believed, like Abaye says below;

והיכא דלא ראה אף על גב דאיכא עדים מהימן במיגו דמצי אמר החזרתיו לך

i. When he did not see, even if there are witnesses, he (the craftsman) is believed, through a Migo that he could have said "I returned it to you."

אלא לדידך היכא דאיכא (מכאן מעמוד ב) עדים אפי' לא ראה דלא מהימנא אמאי אינו נאמן במיגו דאי בעי אמר החזרתיו לך

2. However, according to you, when there are witnesses [of the deposit], even if he did not see [it with him now, the craftsman] is not believed through a Migo that he could have said "I returned it to you."

45b----------------------------------------45b

ומיהו קשה דלשון אי הכי אפילו בעדים נמי לא משמע הכי

(b) Objection: The words "if so, even with witnesses" do not connote like this!

אלא משמע אי הכי דשלא בעדים נאמן במיגו בעדים נמי הוה לך למימר מיגו

(c) Explanation #2: Rather, they connote "if so, that without witnesses he is believed through a Migo, also with witnesses you should say [that he is believed through] a Migo!"

בשלמא לדידי דלית לי מיגו שלא בעדים בעדים נמי לית לי מיגו אלא לדידך קשה

1. This is fine for me. I hold that there is no Migo when there are no witnesses. Also when there are witnesses, there is no Migo! However, for you it is difficult.

ור"ת דחק לפרש ואין נראה כלל לר"י.

(d) Remark: R. Tam struggled to explain. (Rabah held that if he gave to him with witnesses, he must return with witnesses, even regarding a deposit, when there is a Migo of Ones. Abaye refuted him from the Beraisa of one who saw.) The Ri totally disagreed.

6) TOSFOS DH ha'Mafkid Etzel Chavero b'Edim Tzarich Lehachazir Lo b'Edim

תוספות ד"ה המפקיד אצל חבירו בעדים צריך להחזיר לו בעדים

(SUMMARY: Tosfos discusses whether he is believed through a Migo to say that he paid without witnesses.)

וא"ת אכתי להימניה במיגו דאי בעי אמר נאנסו כדאמרינן בסוף המוכר את הבית (לקמן דף ע. ושם) גבי מפקיד אצל חבירו בשטר

(a) Question: Still, we should believe him [to say that he returned it] through a Migo. If he wanted, he could have said that Ones occurred, like we say below (70a) regarding one who deposited with his friend with a document;

ואפי' מאן דפליג התם היינו משום דשטרך בידי מאי בעי

1. Even the one who argues there, this is because he can say "[if you returned it], why is your document [still] in my hand?!"

ותירץ ר"ת דודאי הוה מצי אביי למיפרך ליה אי הכי בעדים נמי להימניה במיגו דאי בעי אמר נאנסו

(b) Answer (R. Tam): Surely, Abaye could have asked him "if so, also [when he deposited] with witnesses, we should believe him through a Migo, that he could have claimed Ones";

אלא דלא אסיק אדעתיה ואותביה מברייתא ואודי ליה דבראה איירי מתני' ותו ליכא למפרך מידי אנאנסו

1. Rather, he did not think to ask this, and asked from a Beraisa. Rabah agreed that our Mishnah discusses one who saw, and then one cannot ask at all from Ones.

וי"מ דהא דקאמר הכא דצריך להחזיר לו בעדים היינו אם רוצה להיות פטור משבועה אבל בשבועה נאמן במיגו דנאנסו ואפי' אין (הגהה בגליון) מחזיר לו בעדים

(c) Alternative explanation: Some explain that "he must return to him with witnesses" means if he wants to be exempt from a Shevu'ah, but with a Shevu'ah he is believed through a Migo of Ones, and even if he does not return to him with witnesses;

והכי פי' לעיל לא שנו דאומן אין לו חזקה בלא שבועה אלא שמסר לו בעדים

1. Above, it means as follows. We learned that a craftsman has no Chazakah without a Shevu'ah only when he gave to him with witnesses;

אבל מסר לו שלא בעדים נאמן בלא שבועה במיגו דאי בעי אמר לא היו דברים מעולם

2. However, if he gave to him without witnesses, he is believed without a Shevu'ah, through a Migo that if he wanted, he could have said "nothing ever happened."

ומיירי קודם שנתקנה שבועת היסת ולכך כי אמר לא היו דברים מעולם אין צריך שבועה

(d) Possibility #1: We discuss before Shevu'as Heses was enacted. Therefore, when he says "nothing ever happened", he need not swear.

אי נמי לאחר שנתקנה וללישנא דבעי בשבועה דררא דממונא

(e) Possibility #2: It is after [Shevu'as Heses] was enacted, according to the version that requires, for the Shevu'ah, Drara d'Mamona (grounds to say that he owes, e.g. he initially admitted that he owed).

ולא חשיב הכא דררא דממונא דאמר לא בא לידי בתורת אומנות ואין מודה שנתחייב בו מעולם

1. Here, it is not considered Drara d'Mamona, for he says that he did not get it due to his craft, and he does not admit that he was ever liable;

ולא חשיב דררא דממונא אלא מנה לי בידך וא"ל הן למחר א"ל תנהו לי וא"ל נתתיו לך שמודה שנתחייב

2. It is considered Drara d'Mamona only when David says "you owe to me 100", and Ploni says "yes", and afterwards David says "give it to me", and Ploni says "I gave it to you", for he admits that he [once] owed.

ועל פירוש זה קשה לר"ח דמאי פריך לקמן מראה עבדו ביד אומן אי דאיכא עדים למה לי ראה לייתי עדים ולישקול

(f) Objection (R. Chananel): According to Explanation #2, what is the question below from one who saw his slave with a craftsman "if there are witnesses, why do we need that he saw it? He should bring witnesses and take!"?

הא מהני ראה דאפילו בשבועה לא יהא נאמן דאין לו מיגו

1. It helps that he saw it, for now [the craftsman] is not believed [to say that he returned it] even through a Shevu'ah, for he has no Migo!

דבלא ראה מהימן הוא בשבועה במיגו דנאנסו

2. If he did not see it, [the craftsman] is believed through a Shevu'ah, through a Migo [that he could have said] Ones.

וברייתא משמע דלא אמר כלום דאפילו בשבועה אינו נאמן

i. The Beraisa connotes "his words have no effect", that even with a Shevu'ah he is not believed!

ונראה לו לתרץ דהכא לא חשיב מיגו דטעמא דמ"ד דצריך להחזיר בעדים משום דכיון דלא הימניה בשבועה כדאמר בשבועות (דף מא: ושם)

(g) Answer (R. Chananel): Here it is not considered a Migo, for the reason that the one who requires returning with witnesses is because he did not believe him through a Shevu'ah, like it says in Shevuos (41b);

דהויא כאילו א"ל בהדיא אל תחזיר לי אלא בעדים הלכך לא מהימן במיגו דאיהו דאפסיד אנפשיה

1. It is as if he said explicitly "return it to me only with witnesses." Therefore, he is not believed through a Migo, for he caused a loss to himself [through returning without witnesses];

אבל התם בהמוכר סבר דאין צריך להחזיר לו בעדים ולא חשיב כאילו אמר אל תחזירני אלא בעדים ולכך נאמן במיגו

2. However, there (below, 70a, we conclude like Rav Chisda, who) holds that he need not return it with witnesses, and it is not considered as if he said "return it to me only with witnesses." Therefore, he is believed through a Migo.

אבל אין נראה דאפילו מאן דאית ליה צריך להחזיר לו בעדים כי איכא מיגו מהימן

(h) Objection: Even the one who holds that he must return it with witnesses, when there is a Migo, he is believed.

דאי לאו הכי תקשי מאי פריך ליה אביי מההיא דראה עבדו ביד אומן דסבר (הגהת מהר"ם) דאין צריך להחזיר לו בעדים

(i) Proof: If not, it is difficult, what was Abaye's question from [the Beraisa of] one who saw his slave with a craftsman, which holds that he need not return with witnesses?

הא איכא תנא בשבועות דאית ליה המלוה את חבירו בעדים צריך להחזיר לו בעדים ויסבור רבה כוותיה

1. There is a Tana in Shevuos who holds that one who lends to his friend with witnesses must return with witnesses. Rabah can hold like him!

אלא משום דאפילו ההוא תנא דשבועות מודה בפקדון דאיכא מיגו דנאנסו דאין צריך להחזיר לו בעדים לכך נראה כפי' ר"ת.

2. Rather, it is because even that Tana in Shevuos agrees about a deposit. [It is unlike a loan, for] there is a Migo of Ones, so he need not return with witnesses. Therefore, it seems that R. Tam's Perush is correct.

7) TOSFOS DH Nasnah Lo bi'Zmano Nishba v'Notel

תוספות ד"ה נתנה לו בזמנו נשבע ונוטל

(SUMMARY: Tosfos asks why he is not believed after the time.)

וא"ת והא אמר בפ' המקבל (ב"מ דף קיב: ושם) אומן אומר שתים קצצת לי והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת המוציא מחבירו עליו הראיה דקציצה מידע ידיע

(a) Question: It says in Bava Metzi'a (112b) that if the craftsman says "you agreed to pay me two", and [the owner] says "I agreed to pay you only one", ha'Motzi mi'Chavero Alav ha'Re'ayah, for the wage is known. (Chachamim enacted to believe a worker who says that he was not paid, for the employer is distracted with his workers, and forgets whom he paid. However, he does not forget the wage!)

בפ' (הגהת ב"ש) כל הנשבעין (שבועות דף מו. ושם) פריך ליה ומשני דהך דהכא כרבי יהודה דקציצה נמי לא דכיר דטרוד הוא בפועליו

(b) Answer: In Shevuos (46a) it asks this, and answers that [the Beraisa] here is like R. Yehudah, who holds that also the wage he (the employer) does not remember, for he is distracted with his workers.

וא"ת א"כ לאחר זמנו נמי אמאי אמר המע"ה הוה לן למימר נשבע ונוטל

(c) Question: If so, also after the time, why does he say ha'Motzi mi'Chavero Alav ha'Re'ayah? We should say that he swears and receives!

דמאי טעמא אמרינן בעלמא לאחר זמנו דאין נשבע ונוטל כדמפרש בריש כל הנשבעין דחזקה דאין שכיר משהה שכרו ואין בעה"ב עובר בבל תלין

1. Why do we say in general that after the time, he does not swear and receive, like it explains in Shevuos (45b), that the Chazakah is that a worker does not delay [demanding] his wage, and an employer does not transgress Bal Yalin (keeping a worker's wages overnight)?

והכא הרי שהה שכיר ובעה"ב עבר דמודה שקצץ לו אחת ועדיין חייב לו

2. Here, the worker (craftsman) delayed, and the employer transgressed, for he agrees that he agreed to pay him one, and he still owes him!

וליכא למימר דמיירי כגון דאמר לא קצצתי לך אלא אחת ופרעתי לך

3. Suggestion: The case is, [the owner] says "I agreed to pay you only one, and I paid you!"

דא"כ בזמנו אמאי נשבע ונוטל הא כרבי יהודה מוקמי לה ואיהו בעי הודאה במקצת

4. Rejection: If so, in the time, why does [the craftsman] swear and receive? We establish this like R. Yehudah, and he requires partial admission!

ואין לתרץ נמי כגון שאומר אותה אחת שקצצתי לך ברשותך השהיתי דלא עבר בבל תלין

5. Suggestion: The case is, [the owner] says "the one that I agreed to pay you, you authorized me to delay paying you." In such a case, he does not transgress Bal Yalin.

דמ"מ חזקה דאין שכיר משהה שכרו ליכא דהרי שיהה אחת

6. Rejection: The Chazakah that a worker does not delay his wage is not fulfilled, for he delayed one [Zuz that he was owed]!

ודוחק לומר דמאי דחזינן דשיהה שיהה ומאי דלא חזינן דשיהה (הגהת הב"ח) לא שיהה.

(d) Poor answer: What we see that he delayed, he delayed. What we do not see that he delayed, [we assume that] he did not delay.

8) TOSFOS DH Iy d'Ika Edim Lichzi Edim Mai ka'Amrei

תוספות ד"ה אי דאיכא עדים ליחזי עדים מאי קאמרי

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not ask a different question.)

דודאי ידעי הקציצה דרגילות הוא

(a) Explanation: Surely, they know the wage, for this is the normal case.

תימה לר"י דעדיפא מינה הוה ליה למיפרך דאי איכא עדים וראה דאכתי לא מסיק אדעתיה לאוקמה בלא ראה אם כן אמאי מהימן אומן כשהטלית (הגהת ב"ש) בידו

(b) Question (Ri): He should have asked better! If there are witnesses, and he saw - for he did not yet think to establish it when he did not see - if so, why is the craftsman believed when the Talis is in his hand?

והכי הוה ליה למימר בשלמא לרב' מוקי לה בדליכא עדים דמהימן לרבה (הגהת הרש"ש) במיגו

1. He should have said "this is fine for Rabah. He establishes it when there are no witnesses. According to Rabah, he is believed through a Migo";

אלא לאביי במאי מוקי לה בין דאיכא עדים בין דליכא עדים לא מהימן במיגו

2. However, how does Abaye establish it? Whether there are witnesses, or there are no witnesses, he is not believed through a Migo!

ויש לומר דהכי קאמר אי דאיכא עדים ואתא לאשמועינן דאע"ג דאיכא עדים אומן מהימן וכגון דלא ראה ליחזי עדים מאי קאמרי

(c) Answer: He means as follows. If there are witnesses, and it comes to teach that even though there are witnesses, a craftsman is believed, e.g. when he did not see it, let us see what the witnesses say!

אלא לאו דליכא עדים דתו לא מצית לאוקומי בדלא ראה דאם כן מאי קא משמע לן

1. Rather, there are no witnesses. Now you cannot establish it when he did not see it, for if so, what is the Chidush?!

פשיטא דכי ליכא עדים ולא ראה (מכאן מדף הבא) דמהימן ואין כאן שום חידוש

2. Obviously, when there are no witnesses, and he did not see it, he is believed. This is no Chidush!

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF