1) TOSFOS DH Aval Achlah Shis Shenin v'Chulei

תוספות ד"ה אבל אכלה שית שנין כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why three years of Chazakah do not suffice.)

הקשה ר"י בר מרדכי אפי' לא אייתי סהדי אלא דאכלה שלש שנין יהא נאמן לומר לקחתיה קודם מינך במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתה

(a) Question (Rivam): Even if he brings witnesses that he ate only three years, he should be believed to say "I bought it before you did", Migo that if he wanted, he could say "I bought it from you"!

ואומר ר"י דאין זה מיגו דמעיקרא לא יטעון כלל מינך זבינתה דאין יודע אם יש לזה שטר שקנאה ממנו.

(b) Answer (Ri): This is not a Migo, for initially he did not claim at all "I bought it from you." He does not know whether or not he (the protester) has a document that he bought it from him (the original owner).

2) TOSFOS DH Amar Rabah Mah Lo Leshaker

תוספות ד"ה אמר רבה מה לו לשקר

(SUMMARY: Tosfos proves that the text says Rabah.)

רבה גרסינן דאביי ורבא אמרי לקמן (דף לג:) דלא סבירא להו הא דרב חסדא דמה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן.

(a) Assertion: The text says Rabah [and not Rava], for below (33b), Abaye and Rava do not hold like Rav Chisda. [Rather, they hold that] we do not say "why should I lie" (believe me, for if I wanted to lie, I would have said a better claim) against witnesses.

1. Note: The Maharsha points out that according to the Rashbam, who says that Rabah retracted and agreed with Abaye, the text could say Rava. Below was after he retracted!

3) TOSFOS DH Mah Li Leshaker b'Makom Edim Lo Amrinan

תוספות ד"ה מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן

(SUMMARY: Tosfos explains why this is considered to be against witnesses.)

תימה לרשב"א אמאי הוי במקום עדים נימא של אבותיו היתה יום אחד ונאמר שלקחוה (הגהת הרש"ש) מאבותיו דהא טוענין ליורש

(a) Question #1 (Rashba): Why is this against witnesses? We should say that it was his (the one who ate the years of Chazakah) fathers' one day, and say that they bought it from his (the others') fathers, for we claim for an heir!

ומהימנינן ליה בהא דקאמר שאבותיו דרו בו יום אחד במיגו דאי בעי אמר מינך זבנתיה

1. We believe him regarding this that he says that his fathers lived there for one day, through a Migo that if he wanted, he could say "I bought it from you"!

ולקמן נמי דקאמרי נהרדעי דהיכא דאמר של אבותי שלקחוה מאבותיך דחוזר וטוען

(b) Question #2: Also below, Neharda'ei say that when he said "of my fathers, who bought it from your fathers", he may change his claim;

הא אפילו לא יטעון שלקחוה אלא אמר שדרו בה יום אחד אנן טענינן ליה

1. Even if he does not claim that they bought it, only he says that they lived there for one day, we claim for him!

ואומר רבינו יצחק דשל אבותי משמע שהיתה מעולם של אבותי ולא שלקחוה עד שיפרש בדבריו

(c) Answer (Rabbeinu Yitzchak): "Of my fathers" connotes that it was always of his fathers, and not that they bought it, until he specifies in his words;

ולקמן דנקט שלקחוה לא שצריך שידע שלקחוה אלא שיטעון של אבותי (הגהת חת"ס) שראיתי שדרו בה יום אחד

1. Below, that he says that they bought it, he need not know that they bought it, only he must claim "it was my fathers'. I saw that they lived there for one day";

על כן אני רוצה לזכות דשמא לקחוה במשפט מאבותיך (הגהת הב"ח) וטוענין ליורש.

2. "Therefore, I want to acquire it, for perhaps they bought it legally from your fathers." We claim for an heir!

4) TOSFOS DH u'Modu Neharda'ei

תוספות ד"ה ומודו נהרדעי היכא דאמר שלקחוה כו'

(SUMMARY: Tosfos is unsure if this is even if he went outside.)

מספקא לר"י היכא דנפיק לבראי וחזר ואתא לב"ד אי מצי למימר הכי.

(a) Question: The Ri was unsure, in a case when he went outside and returned to Beis Din, if he may say so.

5) TOSFOS DH Amar Lei Rava v'Ha Edus Muchcheshes Hi

תוספות ד"ה אמר ליה רבא והא עדות מוכחשת היא

(SUMMARY: Tosfos resolves this with Rava's opinion about Edim Zomemim.)

תימה אמאי הואי עדות מוכחשת והא רבא אית לי' במרובה (ב"ק ד' עב: ושם ד"ה רבא) ובפ' זה בורר (סנהדרין דף כז. ושם ד"ה רבא) דעד זומם מכאן ולהבא הוא נפסל ולא מפסל אלא משעה דאתכחוש

(a) Question #1: Why is this contradicted testimony? Rava holds in Bava Kama (72b) and Sanhedrin (27a) that an Ed Zomem is disqualified from now and onwards. He is disqualified only from when he is Huzam [but not from when he testified falsely];

ואית לן למימר אאכילתה דאתכחוש אתכחוש אאבהתא דלא אתכחוש לא אתכחוש

1. We should say that regarding Chazakah, about which they were contradicted, they were contradicted, but regarding belonging to his fathers, about which they were not contradicted, they were not contradicted (and the testimony stands, for they were Kosher when they testified)!

דהכי אמר במרובה (ב"ק דף עג. ושם) דהוזמו על הטביחה ועל הגניבה לא הוזמו

2. We say so in Bava Kama (73a) regarding witnesses [about one who stole and slaughtered] who were Huzam about the Shechitah, but not about the theft!

אף על גב דתוך כדי דבור העידו על הגניבה ועל הטביחה לרבא כיון דמההיא שעתא דקא מיתזמי הוא דקא מיפסלי

3. This is even if Toch Kedei Dibur they testified about the theft and Shechitah, according to Rava, since they are disqualified [only] from when they are Huzam;

אטביחה דאיתזום איתזום על הגניבה דלא איתזום לא איתזום

i. Regarding Shechitah, about which they were Huzam, they were Huzam (their testimony is Batel). Regarding theft, about which they were not Huzam, they were not Huzam (their testimony stands).

וללישנא דהוי טעמא דרבא משום דעד זומם חידוש ואין לך אלא משעת חידושו ניחא

4. According to the version that Rava's reason is because Ed Zomem is a Chidush, so we apply it only from the time of the Chidush (when he is Huzam, we say that he lied), this is fine. (Here it is no Chidush to disqualify testimony that was contradicted, so it is Batel from when they testified.)

אלא ללישנא דמפרש טעמא דרבא משום פסידא דלקוחות ה"נ נהימנינהו

5. However, according to the version that Rava's reason is due to buyers' loss (we decreed to be Machshir him until he was Huzam, lest someone used him for a witness on a purchase, and if he is disqualified, they will lose what they bought), also here we should believe them [for all testimony until now]!

ואפילו היכא דליכא פסידא דלקוחות לא מיפסל למפרע אפילו לההיא לישנא

i. Even testimony that does not entail a loss to buyers is not disqualified retroactively according to that version!

מדבעי התם מאי איכא בין האי לישנא להאי לישנא ולא קאמר איכא בינייהו להיכא דליכא פסידא דלקוחות

ii. Proof: The Gemara asked "what is the difference between the two versions?", and did not say that they argue about when there is no loss to buyers.

ועוד קשיא דקאמר בסמוך אליבא דרב חסדא כולי עלמא לא פליגי משמע דרב נחמן לא מצי סבר בשום ענין כרב חסדא דחשיב להו סהדי שקרי

(b) Question #2: We say below (31b) "according to Rav Chisda, they do not argue." This implies that Rav Nachman cannot hold like Rav Chisda at all, for [Rav Chisda] considers them to be lying witnesses;

ומנא ליה דלמא סבר רב נחמן דמכאן ולהבא הוא נפסל

1. What is the source for this? Perhaps Rav Nachman holds that [even though he is a liar,] he is disqualified [only] from now and onwards [like Rava]!

ומיהו הא איכא למימר משום דלא קיימא לן כרבא בהא

(c) Partial Answer #1: We can answer Question #2. We do not hold like Rava regarding this (being Kosher retroactively. Since the Halachah follows Rav Nachman in monetary laws, surely he holds like the Halachah.)

ונראה דסוגיא דהכא כההיא לישנא דחידוש אבל ללישנא דפסידא דלקוחות סבר דלא אמר ליה רבא לרב נחמן מעולם הכי

(d) Answer #2: Our Sugya holds like the version that [he is Kosher retroactively because] it is a Chidush. However, according to the version that it is due to buyers' loss, Rava never said to Rav Nachman [that they are totally disqualified].

ולריב"א נראה דלא דמי הך דהכא לההיא דמרובה דהתם גניבה וטביחה תרי מילי נינהו ולהכי אגניבה דלא איתזום לא איתזום כיון דלהבא הוא נפסל

(e) Answer #3 (Riva): Here is different than in Bava Kama. There, theft and Shechitah are two matters. Therefore regarding theft, about which they were not Huzam, they were not Huzam, since [an Ed Zomem] is disqualified from now and onwards;

אלא הכא כי איתכחוש אאכילה איתכחוש נמי אאבהתא דאבהתא בלא אכילתה לא מהני דהוי מוקמי' בידי' דאית ליה סהדי דאכלה שני חזקה

1. However, here, when they were contradicted about eating [the Peros], they were contradicted also about the fathers, for [belonging to] the fathers without eating does not help, for we would establish it in the hands of the one who has witnesses that he ate the years of Chazakah;

דנאמן לומר היתה של אבותי יום אחד במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתה

2. He is believed to say "it was my fathers' one day", through a Migo that if he wanted, he could have said "I bought it from you."

ומיהו אכתי דחשיב לה גמרא כעדות אחרת לא אתי שפיר.

(f) Question: However, still, since the Gemara considers it another testimony, this is problematic. (Chasam Sofer - Rav Chisda considers it one testimony, for the reason Tosfos gave. Rav Nachman holds unlike Rav Chisda!)

31b----------------------------------------31b

6) TOSFOS DH v'Zu Ba'ah Bifnei Atzmah u'Me'idah

תוספות ד"ה וזו באה בפני עצמה ומעידה

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not believe the latter due to a Migo.)

תימה בין לרב הונא בין לרב חסדא נהמנינהו לבתראי במיגו דאי בעי פסלינהו לקמאי בגזלנותא

(a) Question: Both according to Rav Huna and Rav Chisda, we should believe the latter witnesses through a Migo, that if they wanted, they could disqualify the first [witnesses] through saying that they stole!

ומיהו במיגו דאי בעי הוי מזמי להו ליכא להמנינהו

1. Suggestion: Also, we should believe them through a Migo, that if they wanted, they could be Mezim them!

דיראים להזימן פן יוזמו גם הם

2. Rejection: They fear to be Mezim them, lest also they themselves will be Huzam.

ונראה לי דמיגו במקום עדים לא אמרינן (ועוד) דמיגו לא יוכל לסייעם יותר משני עדים ואפי' היו עמהן ק' עדים אין נאמנין דתרי כמאה

(b) Answer #1: We do not apply a Migo against witnesses, for a Migo cannot help them more than two witnesses, and even if 100 witnesses were with them, they are not believed, for two [witnesses] are like 100.

ועוד אומר ר"י דלא שייך מיגו אלא באדם אחד אבל בשנים לא (הגהת הב"ח) שייך מיגו דאין דעת שניהם שוה ומה שירצה זה לטעון לא יטעון זה.

(c) Answer #2 (Ri): Migo applies only to one person. It does not apply to two, for both do not have the same mindset. What one wants to claim, the other will not claim.

7) TOSFOS DH v'Rav Nachman k'Rav Huna

תוספות ד"ה ורב נחמן כרב הונא

(SUMMARY: Tosfos resolves this with Rav Nachman's opinion in Kesuvos.)

תימה דבפרק ב' דכתובות (דף יט:) תניא שנים שהיו חתומין על השטר ומתו ובאו שנים ואמרו שכתב ידם הוא אבל קטנים או פסולי עדות או אנוסים היו

(a) Question: In Kesuvos (19b), a Beraisa says that if two were signed on a document, and they died, and two came and said "these are their signatures, but they were minors or Pasul witnesses or coerced":

אם כתב ידם יוצא ממקום אחר אין נאמנין

1. If their signatures are available elsewhere (we could validate their signature through comparison, without these witnesses), they are not believed.

ופריך ומגבי' ביה בשטרא תרי ותרי נינהו ומסיק התם רב (הגהה בגליון) נחמן דלא מגבינן בשטרא ואוקי תרי להדי תרי ואוקי ממונא בחזקת מריה

i. The Gemara asks "do we collect through the document? There are contradictory testimonies!", and Rav Nachman concluded that we do not collect through the document. The witnesses cancel each other, and we establish the money in the Chazakah of its [original] owner.

ואמאי לא מגבינן ביה והא סבירא ליה הכא כרב הונא דכשרים הם לעדות אחרת דמוקמינן להו אחזקת כשרות

2. Summation of question: Why don't we collect through it? Here he (Rav Nachman) holds like Rav Huna, that they are Kosher for another testimony, for we establish them in Chezkas Kashrus;

והתם כעדות אחרת דמי דהא אין מכחישים אלו את החתומים בזאת המלוה שיהיו (הגהת ב"ש) אומרים אין חייב לו כלום

i. There, it is like another testimony, for they do not contradict the ones who signed on this loan, i.e. that they would say that he is not liable to him at all;

אלא שאמרו אינכם נאמנים בדבר זה דפסולים הייתם

ii. Rather, they say "you are not believed about this, for you were Pesulim"!

והוה לן למימר דנאמנים כמו הכא דכשרים אף על גב דאלו מכחישים אותם ופוסלים וחושבין אותן כשאר פסולים לכל דבר עדות

iii. We should say that they are believed, like here, that they are Kesherim even though these contradict them and disqualify them and consider them like other Pesulim for all matters of testimony!

ואומר ר"י דכי אמרו קטנים היו ליכא לאוקמינהו אחזקייהו וכן אנוסים נמי לא מפקי להו מחזקת כשרות דאמרינן אנוסים היו מחמת נפשות

(b) Answer (Ri): When they say that they were minors, we cannot establish them on their Chazakah. Similarly, when they say that they were coerced, they do not remove them from Chezkas Kashrus, for we say that they were mortally coerced. (They were permitted to sign falsely to save their lives);

ופסולי עדות היו איכא למימר כגון שפוסלים אותן משנולדו שאומרים קרובים היו ועכשיו נתרחקו.

1. Regarding Pasul witnesses, we can say that they disqualify them from when they were born. They say that they were relatives [through marriage], and now they became distant.

8) TOSFOS DH v'Rava k'Rav Chisda

תוספות ד"ה ורבא כרב חסדא

(SUMMARY: Tosfos points out that this Hava Amina cannot hold that Edim Zomemim is a Chidush.)

ואם תאמר אם כן אמאי חשיב רבא במרובה (ב"ק דף עב: ושם ד"ה אין) ובפ' זה בורר (סנהדרין דף כז. ושם ד"ה אין) עד זומם חידוש הוא ואין לך בו אלא משעת חידושו

(a) Question: If so, why does Rava in Bava Kama (72b) and Sanhedrin (27a) considered Ed Zomem to be a Chidush, and we apply this only from the time of the Chidush (when he is Huzam)?

והלא מה שהוא נפסל אינו חידוש דהא מן הדין היה להיות לשניהן פסולים כמו בשני כתי עדים המכחישות זו את זו

1. This that he is disqualified is not a Chidush. According to letter of the law, both [pairs of witnesses] should be Pesulim, just like two pairs of contradictory witnesses!

א"כ לא הוי חידוש אלא מה שהמזימין כשרים

2. If so, the Chidush is only that the Mezimim are Kesherim!

ואומר ר"י דרבא דאמר חידוש הוא לא הוי אלא לפי המסקנא דאתי שפיר כרב הונא.

(b) Answer (Ri): Rava, who says that it is a Chidush, this is only according to the conclusion, that he can hold properly like Rav Huna (that contradictory witnesses are Kesherim).

9) TOSFOS DH Anan Achtinan Lei v'Anan Maskinan Lei

תוספות ד"ה אנן אחתינן ליה אנן מסקינן ליה

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of how we removed him and reinstated him.)

ואם היה אותו דלית ליה חזקת אבהתיה מוחזק תחילה אתי שפיר אחתינן ומסקינן שנעמידה בידו כאשר היה בתחלה

(a) Explanation: If the one who had no Chazakah of ancestors was Muchzak first, this is fine. We removed him, and reinstate him to establish the land in his hand, like it was initially;

ואפילו לא היה מוחזק לא זה ולא זה מצי לפרש אחתינא ליה לתתה לזה ומסקינא ליה שנוציאנה מידו ויהא דין כל דאלים גבר, ר"י.

1. Even if neither was Muchzak, we can explain "we removed him" to give it to the other, and reinstate him to take it from the other's hand, and the law is Kol d'Alim Gavar. The Ri said so.

10) TOSFOS DH v'Im Nises Lo Teztei

תוספות ד"ה ואם ניסת לא תצא

(SUMMARY: Tosfos explains in what case she may remain married.)

בפ"ב דכתובות (דף כב: ושם ד"ה כגון) מוקי כשניסת לאחד מעדיה ואומרת ברי לי וחשדא ליכא כדפי' התם.

(a) Explanation: In Kesuvos (22b) we establish this to be when she married one of her witnesses [who say that her husband died], and she says that she is sure that he died. There is no suspicion, like I explained there.

11) TOSFOS DH Aval Nises v'Achar Kach Ba'u Edim Harei Zu Lo Teztei

תוספות ד"ה אבל ניסת ואח"כ באו עדים הרי זו לא תצא

(SUMMARY: Tosfos justifies that the reason is due to disgrace.)

וטעמא משום זילותא דבי דינא

(a) Explanation: The reason is due to disgrace of Beis Din.

וקשה לרשב"א דעל כרחך לאו טעמא משום זילותא דבי דינא הוא דאם כן אפילו לא נשאת אלא התירוה לינשא תנשא

(b) Question (Rashba): You are forced to say that the reason is not due to disgrace of Beis Din. If it were, even if she did not marry, rather, they permitted her to marry, she may marry;

כדמשמע בכל הסוגיא דאיכא זילותא אפילו לא נעשה מעשה

1. The entire Sugya connotes that there is disgrace even if no action was done!

וכ"ת דאין ה"נ ונשאת דקאמר היינו שהתירוה לינשא ושוב לא תצא מהיתרה הראשון

2. Suggestion: Perhaps indeed, "she married" means that they permitted her to marry. Afterwards, she does not lose her first Heter.

דבאו עדים ואח"כ נשאת לא מצי לפרושי התירוה לינשא אלא נשאת ממש

3. Rejection: We cannot explain "witnesses came and afterwards she married" to mean that they permitted her to marry. Rather, she truly married;

וע"כ טעמא דמספיקא לא מפקי לה מבעל ולא משום זילותא

i. You are forced to say that the reason is because we do not remove her from her husband due to Safek, and not due to disgrace!

וי"ל לעולם טעמא משום זילותא ודוקא כשנשאת ואח"כ באו עדים איכא זילותא דבי דינא שכבר נאסרה לכל העולם כיון שנשאת

(c) Answer: Really, the reason is due to disgrace. Only when she married and afterwards witnesses came there is disgrace to Beis Din, for she was already forbidden to the entire world once she married;

נמצא מה שחוזרין לאסרה לעד שנשאת לו אין חוזרין אלא בעבורו

1. It turns out that when we return to forbid her to the witness she married, we retract only for (to forbid) him;

אבל אם באו עדים קודם שנשאת ליכא זילותא דעל כרחך צריכין לחזור מהיתרה הראשון כדי לאסרה לכל העולם

2. However, if witnesses came before she married, there is no disgrace. You are forced to say that they retract from their first Heter in order to forbid her to the entire world;

הלכך ליכא זילותא אם אוסרים אותה נמי לעדיה, ר"י.

i. Therefore, there is no disgrace if we forbid her also to her witnesses. The Ri said so.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF