1) TOSFOS DH Zechor Oso ha'Ish l'Tov v'Yehoshua ben Gamla Shemo

תוספות ד"ה זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו

(SUMMARY: Tosfos explains that this is the one who was appointed Kohen Gadol through bribery.)

הוא אותו האיש דאמר רב יוסף (ביבמות דף סא.) תרקבא דדינרי עיילא ליה מרתא בת בייתוס לינאי המלך עד דאוקים ליהושע בן גמלא בכהני רברבי

(a) Assertion: This is the same whom Rav Yosef said (Yevamos 61a) that Marsa Bas Baisus gave three Kabim of Dinarim (coins) to Yanai ha'Melech until he appointed Yehoshua ben Gamla to be Kohen Gadol.

וצדיק גמור היה כדאשכחן הכא

1. He was a total Tzadik, like we find here.

והא דקאמר התם (שם) קטיר קא חזינא הכא

(b) Implied question: Why does it say there "I see a band of Resha'im here" [regarding the bribe to appoint Yehoshua]?

לפי שהיו אחרים חשובים ממנו.

(c) Answer: There were others more distinguished [and worthy to be Kohen Gadol] than he.

2) TOSFOS DH v'Limadtem Osam v'Limadtem Atem

תוספות ד"ה ולמדתם אותם ולמדתם אתם

(SUMMARY: Tosfos explains an alternate text.)

יש ספרים דלא גרסי ולמדתם אתם ודריש מדכתיב ולמדתם משמע מעצמכם.

(a) Alternate text: Some texts do not say v'Limadtem Atem. We expound "v'Limadtem", which connotes "by yourselves."

3) TOSFOS DH Ki mi'Tziyon Tetzei Sorah

תוספות ד"ה כי מציון תצא תורה

(SUMMARY: Tosfos explains why Yerushalayim is conducive to Torah.)

לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה היה מכוון לבו יותר ליראת שמים וללמוד תורה

(a) Explanation: Because one would see great Kedushah and Kohanim engaging in Avodah, he would direct his heart more to Yir'as Shamayim and to learn Torah;

כדדרשי' בספרי למען תלמד ליראה וגו' גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד

1. Source: We expound in the Sifri "Lema'an Tilmad Leyir'ah..." - Ma'aser Sheni is great, for it brings to learning Torah;

לפי שהיה עומד בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלו והיה רואה שכולם עוסקים במלאכת שמים ובעבודה היה גם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק בתורה.

2. One would stay in Yerushalayim until he finished consuming his Ma'aser Sheni, and he would see everyone engaging in Hash-m's service and Avodah (Korbanos), also he would intend for Yir'as Shamayim and engage in Torah;

4) TOSFOS DH k'Ven Shesh k'Ven Sheva

תוספות ד"ה כבן שש כבן שבע

(SUMMARY: Tosfos explains why there are two ages.)

כבן שש בבריא כבן שבע בכחוש.

(a) Explanation: A healthy boy begins at six. A weak boy begins at seven.

5) TOSFOS DH b'Batzir mi'Bar Shesh Lo Tekabel

תוספות ד"ה בבציר מבר שית לא תקבל

(SUMMARY: Tosfos explains when it is proper before six.)

והא דתנן במסכת אבות (פ"ה מכ"א =משנה כ"א=) בן חמש שנים למקרא

(a) Implied question: It says in Pirkei Avos (5:21) that a five year old begins to learn written Torah!

בבריא לגמרי כדאמר בכתובות (דף נ. ושם) הלומד בנו פחות מבן שש רץ אחריו ואינו מגיעו

(b) Answer: That refers to one who is totally healthy, like it says in Kesuvos (50a) "one who teaches his son below six, he runs after him and cannot reach him (cure him)";

ואיכא דאמרי חבריו רצין אחריו ואין מגיעין אותו

1. Version #2: Some say that his peers run after him and cannot reach him (his level of learning)";

ותרוייהו איתנהו דחליש וגמיר

2. Explanation #1: Both of these are true. He will be sickly, and learned.

ואיבעית אימא הא בכחוש והא בבריא.

3. Explanation #2: [The former] discusses a weak boy. [The latter] discusses a healthy boy.

6) TOSFOS DH Echad mi'Bnei Mavoy v'Chulei

תוספות ד"ה אחד מבני מבוי כו'

(SUMMARY: Tosfos shows why the text should say "mi'Bnei Chatzer.")

פי' רשב"א דלא גרס מבוי אלא חצר

(a) Explanation (Rashba): The text does not say "Mavoy", rather, "Chatzer."

דאי גרס מבוי תיקשי לאביי דשרי בחצר אחרת

(b) Proof #1: If the text said "Mavoy", we should challenge Abaye, who permits in another Chatzer!

וההיא דעושה אדם חנות בצד חנות של חבירו שרי לכל הפחות בחצר אחר

(c) Proof #2: Also, [we should ask a contradiction from the Beraisa (21b),] which permits to set up a store next to another's store. At the least, it permits in another Chatzer [in the same Mavoy].

ורבא נמי לא פליג עליה אלא דמוקי מתני' דשריא אף באותה חצר והכא אסר אפילו בחצר אחרת

(d) Proof #3: Rava does not argue with Abaye [about the Halachah], just [Rava] establishes our Mishnah, which permits, even in the same Chatzer [for Talmud Torah. He agrees that one cannot protest about children entering another Chatzer, even not for Talmud Torah. If the text says "Mavoy",] here we forbid even in another Chatzer! (Proof #1 applies also regarding Rava.)

אלא אחד מבני חצר גרס.

(e) Conclusion: Rather, the text says "Chatzer".

7) TOSFOS DH v'Gardi

תוספות ד"ה וגרדי

(SUMMARY: Tosfos distinguishes a weaver from the owner of a mill.)

וא"ת ומאי שנא גרדי מבעל ריחים דתנן במתני' דאין יכול למחות בידו ולומר איני יכול לישן מקול הריחים ומקול הפטיש

(a) Question: Why is a weaver different than the owner of a mill? Our Mishnah teaches that one cannot protest and say "I cannot sleep due to the noise of the mill or hammer"!

וי"ל דמתני' בעושה לעצמו והכא בגרדי העושה לאחרים דאיכא נכנסין ויוצאין

(b) Answer: Our Mishnah discusses one who does [with a mill or hammer] for himself. Here we discuss one who weaves for others, so people enter and leave.

וא"ת הא אמרי' בסמוך האי בר מבואה דאוקי ריחייא כו' דינא הוא דמעכב עליה משום דאמר ליה קא פסקת לחיותי

(c) Question #1: It says below (21b) "if someone in the Mavoy set up a mill... he can stop him (another who wants to set one up), for he says "you infringe on my income!"

משמע דאי לאו משום דקא פסקת לחיותי היה יכול להעמיד שם הריחים אע"ג דעושה לאחרים

1. Inference: If not for infringing on his income, he would be able to set up a mill, even though he does (grinds) for others!

ולקמן נמי תניא עושה אדם חנות בצד חנותו של חבירו כו' דאף על גב דאיכא נכנסין ויוצאין טובא

(d) Question #2: Also, a Beraisa below (21b) says that one may set up a store next to another's store..., even though many enter and leave!

ודוחק לחלק דהתם כבר יש יוצאין ונכנסין לריחים הראשון או לחנות הראשון

(e) Poor answer: We distinguish, and say that there, already people enter and leave due to the mill or store of the first [therefore it is permitted, if he does not infringe on the first's income].

וי"ל דהתם בחצר אחרת שרי

(f) [Proper] Answer #1: There, we permit in another Chatzer.

א"נ מתני' נמי בעושה לאחרים ובריחים ובקול הפטיש אין נכנסין ויוצאין כל כך שנותנין לו פעם אחת וטוחן

(g) Answer #2: Also our Mishnah discusses one who does for others. Regarding a mill and the noise of a hammer, people do not enter and leave so much, for they give to him once, and he grinds;

אבל בגרדי יש הרבה יוצאין ונכנסין שהרבה מביאין לו מטוה.

1. Regarding a weaver, many enter and leave, for many bring yarn to him.

8) TOSFOS DH v'Lo l'Sofer Armai

תוספות ד"ה ולא לסופר ארמאי

(SUMMARY: Tosfos infers that one may rent to a Nochri.)

משמע דאם לא סופר הוה שרי להשכיר לארמאי

(a) Inference: If he were not a teacher, it would be permitted to rent to a Nochri.

וא"ת דאמרי' בהגוזל בתרא (ב"ק דף קיד.) האי בר ישראל דזבין ליה ארעא לעובד כוכבים אמיצרא דבר ישראל חבריה משמתינן ליה דא"ל אריא ארבעת אמיצראי

(b) Question: In Bava Kama (114a), we say that if a Yisrael who sold land to a Nochri bordering on the land of another Yisrael, we excommunicate the seller, for [the other Yisrael] says "you put a lion on my border"!

ודוחק לחלק בין מכר לשכירות

(c) Poor answer: We distinguish between a sale and rental.

ונראה לר"י דהתם כשישראל רצה לקנות אבל אם אין ישראל רוצה לקנות מותר.

(d) [Proper] Answer (Ri): There, a Yisrael wanted to buy. If no Yisrael wants to buy, it is permitted [to sell to a Nochri].

9) TOSFOS DH b'Sofer Masa

תוספות ד"ה בסופר מתא

(SUMMARY: Tosfos concludes that this is the city scribe.)

אין נראה לפרש כפ"ה דסופר מתא היינו מלמד תינוקות של כל העיר דאיכא קול גדול

(a) Explanation #1 (Rashi): He teaches children of the entire city. There is a great noise.

דהא לקמן אמר רבא מקרי דרדקי וסופר מתא כמותרין ועומדין כיון דאשמועינן דמקרי דרדקי הוי פסידא דלא הדר

(b) Objection: Below (21b), Rava says that a teacher or Sofer Masa is like one who was warned (if he errs, he is discharged immediately), for it is a loss that does not return.

ה"ה מלמד כל תינוקות העיר ואמאי איצטריך תו למינקט סופר מתא

1. Surely, this applies also to one who teaches all children of the city. [It would suffice to teach "a teacher."] Why did it need to mention also Sofer Masa?

ואין לפרש נמי כפ"ה בהשואל (ב"מ דף צז:- הגהת הרש"ש) סופר מתא מספר אנשי העיר

(c) Explanation #2: In Bava Metzi'a (97a), Rashi explained that Sofer Masa cuts the hair of people of the city.

דהא קרי הכא בברייתא סופר

(d) Objection: Here, the Beraisa says Sofer! (A barber is called "Sapar", without a Vov.)

אלא נראה כמו שפי' ר"ח סופר מתא כותב שטרות העיר ולהכי חשיב ליה לקמן פסידא דלא הדר אם נכתב השטר שלא כדין.

(e) Explanation #3 (R. Tam): Sofer Masa writes documents of the city. Therefore, below it is considered a loss that does not return, i.e. if the document was written improperly.

10) TOSFOS DH mi'Takanas Yehoshua ben Gamla v'Eilach...

תוספות ד"ה מתקנת יהושע בן גמלא ואילך...

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only when there are enough children to hire a Rebbi.)

וכגון שיש כאן כ"ה ינוקי שראויין להשכיר להם מלמד

(a) Explanation: This is when there are 25 children. It is proper to hire a teacher for them.

ואם תאמר הא אי הוה ממטינן להו למתא אחריתי יצטרכו מלמד בפני עצמן כיון דאיכא כ"ה ינוקי וא"כ מאי נפקא מינה

(b) Question: If we would take them to another city, they would require their own teacher, since there are 25 children. What difference does it make?

וי"ל דנפקא מינה דאי הוו ב' מלמדי תינוקות באידך מתא היו יכולין להושיב חציים בפני זה וחציים בפני זה.

(c) Answer: It makes a difference when there are two teachers in the other city. They could put half the children in front of one, and half in front of the other. (Here, there is only one teacher. He will need to teach all of them by himself.)

11) TOSFOS DH Sach Makrei Dardeki Chaf-Hei Yenuki

תוספות ד"ה סך מקרי דרדקי כ"ה ינוקי

(SUMMARY: Tosfos explains that this is the minimum to force each other to hire a Rebbi.)

אבל פחות מכאן אין בני העיר יכולין לכוף זה את זה להשכיר להם מלמד,

(a) Explanation: If there are less than this, people of the city cannot force each other to hire a teacher.

12) TOSFOS DH Piresh R. Chananel (pertains to Amud B)

תוספות ד"ה פר"ח (שייך לעמוד ב)

(SUMMARY: Tosfos explains that his Rebbi knew the correct pronunciation.)

דרביה אקרייה זכר כדין והיינו רמייה דלא אשגח למידע היכי הוה קרי תלמידיה וכ"נ אבל

(a) Explanation (R. Chananel): His Rebbi read "Zecher" properly. The fraud was that he did not pay attention to know how his Talmid reads. It seems that this is correct.

אין נראה לפרש שגם רבו טעה ולימדו זכר דא"כ לאו רמייה הוא.

1. It is unreasonable to say that also his Rebbi erred, and taught him Zachar. If so, the Rebbi was not fraudulent!

i. Note: Why didn't Yo'av hear the correct Keri'ah every year at Parshas Zachor? Terumas ha'Deshen says that it is a Torah Mitzvah to read it with a Minyan! However, Mishnah Berurah (685:16, and Sha'ar ha'Tziyun 5) questioned his source. Yalkut Yosef (Hilchos Mo'adim, Keri'os Parshiyos Shekalim..., Ha'arah 12) says that our Gemara connotes that an individual can fulfill the Torah Mitzvah. Afterwards, Chachamim decreed to read it in a Minyan.

21b----------------------------------------21b

13) TOSFOS DH Sofer Masa

תוספות ד"ה סופר מתא

(SUMMARY: Tosfos explains that he writes document of the city.)

לא כמו שפירש בקונטרס כותב ספר תורה בטעות

(a) Explanation #1 (Rashi): He wrote a Sefer Torah with a mistake.

דאין זה פסידא דלא הדר דיכולין להגיהו

(b) Rebuttal: This is not a loss that does not return. They can fix it!

אלא כדפרישית לעיל כותב שטרות.

(c) Explanation #2: Rather, it is like I explained above. He writes documents.

14) TOSFOS DH u'Makrei Dardeki

תוספות ד"ה ומקרי דרדקי

(SUMMARY: Tosfos explains why the loss cannot be returned.)

פי' בקונטרס בהמקבל (ב"מ דף קט. ושם) דהוי פסידא דלא הדרא משום דשבשתא כיון דעל על

(a) Explanation #1 (Rashi in Bava Metzi'a): This is a loss that does not return, for once he learns incorrectly, the mistake stays with him.

וקשה לר"י דהא רבא גופיה אית ליה לעיל דשבשתא ממילא נפקא

(b) Question (Ri): Rava himself holds above the mistake goes away automatically!

ואומר ר"י דהוה פסידא דלא הדר דאותה שעה שמלמד להם טעות הם מתבטלים ואותה שעה אין יכולין להחזיר לעולם.

(c) Explanation #2 (Ri): It is a loss that does not return, for the time that he taught to them wrong, they were Batel [from learning true Torah], and he cannot return that time to them.

15) TOSFOS DH Shasla

תוספות ד"ה שתלא

(SUMMARY: Tosfos explains why he can be discharged without warning.)

וא"ת מאי פסידא איכא אי יפסיד ישלם

(a) Question: What is the loss [that warrants immediately discharge without warning]? If he causes a loss, he pays!

וי"ל דאינו מפסיד אלא שפושע שאין הנטיעו' גדילות כמו שהיו ראויות ליגדל.

(b) Answer: He does not cause a loss, but he is negligent. The saplings do not grow like they are proper to grow.

16) TOSFOS DH Marchikin Metzudas ha'Dag v'Chulei

תוספות ד"ה מרחיקין מצודת הדג כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses when one may take something Hefker that someone else wanted.)

אע"ג דר"ת מפרש דבדבר של הפקר אפי' רשע לא מיקרי

(a) Implied question: R. Tam explains that regarding a Hefker matter, he is not even called a Rasha!

כדתנן (פאה פ"ד מ"ג) גבי פאה פירס טליתו עליה מעבירין אותו ממנה

1. Source #1 (Pe'ah 4:3 - Mishnah): If Ploni spread his garment over Pe'ah, [another Oni] may take it!

וכן תנן בפ"ק דב"מ (דף י.) ראה את המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זכה

2. Source #2 (Bava Metzi'a 10a): If one saw a Metzi'ah and fell on it, and someone else came and seized it, the latter acquired it;

ולא מיקרי רשע אלא בעני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה משום שאם לא ישתכר במקום זה ימצא להשתכר במקום אחר

3. The only case in which he is called a Rasha is regarding an Oni Mehafech b'Chararah, and someone else took it, for if he is not hired here, he can be hired elsewhere.

i. Note: R. Tam (Kidushin 59a) explains that Oni Mehafech b'Chararah is one who seeks to be hired, or to buy something.

והך דשמעתא לא קשיא דאע"ג דהוי דבר של הפקר מ"מ בכמה מקומות ימצא שיוכל לפרוס מצודתו

(b) Answer #1: Our Sugya is not difficult. Even though it is Hefker, in any case he can find several places to spread his trap.

ועוד דהכא אומנותו בכך

(c) Answer #2: Also, here this is his profession.

והא דאמרינן בפרק חזקת הבתים (לקמן דף נד:) נכסי כנענים הרי הן כמדבר כל המחזיק בהן זכה בהן

(d) Observation: In Bava Basra (54b) it says that property of Kena'anim (Nochrim, that a Yisrael paid for,) is [Hefker] like a Midbar. Whoever makes Chazakah in it acquires it;

מאי טעמא כנעני מכי מטא זוזי לידיה איסתלק ליה וישראל לא קני עד דמטי שטרא לידיה

1. Citation (54b): What is the reason? The Nochri, once the money comes to his hand, he removes himself from it. The Yisrael does not acquire it until the document comes to his hand.

ופי' רשב"ם התם דישראל המחזיק רשע מיהא מיקרי

2. Explanation #1 (Rashbam): The Yisrael who makes Chazakah is called a Rasha.

ולפי' ר"ת אפי' רשע לא הוי כיון שלא ימצא במקום אחר

3. Explanation #2: According to R. Tam, he is not even called a Rasha, since he will not find [Hefker land] elsewhere.

וקשה לרשב"א מהא דאמר באיזהו נשך (ב"מ דף עג:) רב מרי בר רחל משכן ליה ההוא נכרי ביתא אזל רבא וזבניה נטר תריסר ירחי שתא שקל אגר ביתא אמטייה לרבא

(e) Question (Rashba): It says in Bava Metzi'a (73b) Rav Mari bar Rachel took a house for collateral from a Nochri. Rava bought it. [Rav Mari] waited 12 months and took the rent for the house and gave it to Rava;

א"ל האי דלא מטאי לה למר אגר ביתא עד השתא דאמר מר סתם משכנתא שתא ולא מצי נכרי לסלוקי

1. He said "I did not give rent until now, because it was taught that a Stam mortgage is for a year, and the Nochri could not remove me."

והשתא כיון שקדמה חזקת רב מרי לחזקת רבא א"כ זכה בה רב מרי דנכסי הכנעני הרי הן כמדבר ואי מקרי רשע אתי שפיר דלא היה רוצה לזכות בה

2. Since Rav Mari's Chazakah preceded Rava's, Rav Mari acquired it, because property of Nochrim is like a Midbar. If [one who takes it] is called a Rasha, we understand why Rav Mari did not want to acquire it;

אבל לפירוש ר"ת דאפילו רשע לא מיקרי אמאי לא זכה בה רב מרי כיון דהיתר גמור הוא

3. Summation of question: However, according to R. Tam, he is not even called a Rasha. Why didn't Rav Mari acquire it, since it was totally permitted?

ושמא לפנים משורת הדין עבד

(f) Answer #1: Perhaps Rav Mari went beyond the letter of the law.

ולריב"א נראה דחזקת רב מרי לא היתה אלא בתורת משכון ורבא קנה ממנו בשטר וזכה בה ואחר כך נתן מעות [וע"ע תוספות קדושין נט. ד"ה עני המהפך וכו' ותוס' ב"מ עג: סוף ד"ה נטר].

(g) Answer #2 (Riva): Rav Mari's Chazakah was only for a security. Rava bought [from the Nochri] with a document, and acquired it, and afterwards he paid the money. (See also Tosfos Kidushin 59a, Bava Metzi'a 73b.)

17) TOSFOS DH Tanai Hi d'Tanya v'Chulei

תוספות ד"ה תנאי היא דתניא כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not bring the Mishnah above.)

תימה לרשב"א דאמאי לא מייתי המשנה (הגהה בגליון) דלעיל דממה נפשך רבי יהודה דאמר לא יחלק חנוני קליות ואגוזים לתינוקות פליג אהך ברייתא

(a) Question (Rashba): Why didn't we bring the Mishnah above? No matter how you explain, R. Yehudah, who says that a grocer may not give nuts to children, argues with this Beraisa!

ושמא ניחא לאתויי תנאי דפליגי בהדיא בהכי.

(b) Answer: Perhaps we prefer to bring Tana'im who explicitly argue about this.

18) TOSFOS DH Kofin Bnei Mavoy... v'Lo Melamed Tinokos

תוספות ד"ה כופין בני מבוי... ולא מלמד תינוקות

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about which children we discuss.)

נראה לר"י דבמלמד תינוקות נכרים איירי

(a) Explanation #1 (Ri): We discuss one who teaches Nochri children.

ולא יתכן אי גרס לעיל אחד מבני מבוי דהא מוקמינן ליה בתינוקות נכרים ומעכבין עליו בני מבוי

(b) Observation: It is impossible to say so if the text above says "one of the members of the Mavoy", for we establish this to discuss Nochri children, and people of the my can stop him;

והכא קאמר דלשכינו אינו כופהו ואפילו רשב"ג לא פליג אלא משום דפסיק לחיותיה אבל משום קול תינוקות לא חייש

1. Here we say that he cannot force his neighbor, and even R. Shimon ben Gamliel argues only because he infringes on his income. However, he was not concerned for the noise of children;

ומיהו לפי מה שפירשתי [לעיל] דגרסינן אחד מבני חצר אתי שפיר

2. However, based on what I explained above, that the text says "one of the members of the Chatzer", this is fine.

ולר' שמשון בן אברהם נראה דהכא בתינוקות ישראל ואפילו אחר תקנת יהושע בן גמלא ושאני הכא דכבר יש שם מלמד תינוקות אחר

(c) Explanation #2 (Rashba): Here we discuss Yisrael children, and even after the enactment of Yehoshua ben Gamla. Here is different, for there is already another teacher of children there.

ובסמוך דקאמר דמודה רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי מעכב ואף על גב דאיהו סבר כרבן שמעון בן גמליאל

(d) Implied question: Above, Rav Huna said that one cannot protest against a teacher of children, even though he holds like R. Shimon ben Gamliel!

צריך לומר דרבן שמעון בן גמליאל לא פליג אמלמד תינוקות אלא אשארא.

(e) Answer: We must say that R. Shimon ben Gamliel does not argue about a teacher of children, only about the other matters.

19) TOSFOS DH Peshita Li d'Var Masa a'Var Masa Acharisi Matzi Me'akev

תוספות ד"ה פשיטא לי דבר מתא אבר מתא [אחריתי מצי] מעכב

(SUMMARY: Tosfos explains the question, and rules like Rav Huna brei d'Rav Yehoshua.)

רב הונא בריה דרב יהושע כרבנן ס"ל ומיבעי ליה בר מבואה אבר מבואה דעלמא אי מצי מעכב אי הוי בכלל שכינו אי לאו כדפירש הקונטרס

(a) Explanation: Rav Huna brei d'Rav Yehoshua holds like Rabanan. He asks whether a member of the Mavoy can stop another member of the Mavoy. Is he in the category of "his neighbor", or not, like Rashi explained.

וכוותיה קיימא לן לגבי רב הונא דבתרא הוא.

1. We hold like him (Rav Huna brei d'Rav Yehoshua) against Rav Huna, for he is Basra (later).

20) TOSFOS DH v'Iy Shayach b'Karga d'Hacha Lo Matzi Me'akev

תוספות ד"ה ואי שייך בכרגא דהכא לא מצי מעכב

(SUMMARY: Tosfos explains that people of the Mavoy can stop him.)

פירוש בני העיר אבל בני מבוי מצי מעכבי שלא יכנס במבואם.

(a) Explanation: This refers to people of the city. People of the Mavoy can stop him from entering their Mavoy.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF